HELDERSCHE- NIEU WEDIEPER COURANT. Jaargang 48. M 114. Zondag 21 September 1890. Nieuwsblad voor Hollands Noorderkwartier. J. H. YAN BALEN. Dit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. 12> DOLORES. En deaespereert nimmer 1* Jan Pieterts. Coen. Het Vaderlandt ghetrouwe> Blijf ick tot in den doot. tf ithetmushed. Verschijnt Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. Abonnementsprijs per kwartaal0.70, franco per post ƒ0.90. Het Zondagsblad, lelioorende bij deze Courant, verschijnt eiken Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden0.50. Voor de abonnés dezer Courant in de gemeente0.30, - bniten de 0.35. REDACTEUR-UITGEVER Molenplein 162/163. Prijs der Advertentiëu: Van 15 regels 30 cent, elke regel meer 6 cent. Bij abonnement, naar gelang van de hoeveelheid regels, aanmerkelijk lager. Voor liefdadige doeleinden 3 cent per regel Dienstaanbiedingen voor den werkenden stnnd3 Mededeelingen en aanbevelingen10 Ten gerieve van onze abonnés in de Ver. Staten van Noord- Amerika, hebben wij tot eenig agent voor den verkoop van deze courant en voor het aannemen van advertentiën, aangesteld voor Nieuw Jersey en omstreken, den heer Mr. P. LANGE VELD Mz., Okonik Co, Passaie. Zij, die zich met I October a. s. op dit blad abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschijnende nummers gratis. NEDERLAND. HELDER, 20 September. STATEN-GENERAAL. Tweede Kamer. Zitting van Donderdag 18 September. Na medcdeeling van de benoeming des heeren Beelaerts van Blokland tót Voorzitter sprak de tij delijke Voorzitter, generaal Van der Sckrieck, den nieuwbenoemde toe. Oprecht wcnsclite hij hem geluk met zijne herbenoeming. „Gelief," zeide hij, „deze herhaalde onderscheiding te beschouwen als een alleszins afdoend bewijs van het vertrouwen, door onzen geëerbiedigden Koning in uw beleid bij voort during gesteld. De voorafgaande keuze was eveneens het bewijs, dat uw beleid bij onze wetgevende ver gadering op zeer hoogen prijs wordt, gesteld. Moge onder Gods besten zegen onze arbeid in het nn aangevangen jaar tot heil van liet vaderland strekken." De heer Beelaerts van Blokland aanvaardde hierop het Voorzitterschap met eene rede „Moge," zeide hij, „uw steun en welwillendheid, steeds zoo ruimschoots ondervonden, mij ook ditmaal niet worden onthouden. Door onze hooggeachte lijdelijke voorzitter wien ik oprecht dank zeg voor zijne bijzondere hartelijke woorden is gewezen op den grooten en gewichtigen arbeid die ons wacht. Inderdaad, Mijne Heeren Is het u allen bij ervaring bekend hoe zware taak op den Volksvertegenwoor diger rust, en hoe nooit meer studie, meer toewijding en oordeel noodig waren om die taak naar behooreri te vervullen, dan juist in onze dagen. Fc.nillt-ton van de Heldersche- en Nienwedieper Courant. Itoman van Gravin EUFEMIA BALLESTREM. (Uit het Duitse li.) „Welkom, waarde zoon," riep dokter Rusz levendig uit, terwijl hij den vrijheer beide handen toestak, „wij hebben u met ongeduld gewacht." Falkner legde zijn rechterhand vluchtig in dc toegestoken handen. Hij had den man nimmer mogen leiden, toen hij nog zijn leeraar was en toen hij met zijne moeder in het huwelijk trad, was het nog erger ge worden. Volwassen zonen dragen een stief vader gewoonlijk geen goed hart toe en noch Alfred, noch dokter Rusz hadden de ver schrikkelijke uitbarsting vergeten; waarmede de eerste indertijd liet bericht had begroet, dat zijne moeder met Rusz was gehuwd, die bovendien veel jonger was dan zij. De toen malige vijandige verhouding had in den loop der jaren plaats gemaakt voor eene kalmer berustende, die de wereld vriendschap- pelijk geliefde te noemen, maar Alfreds af keer van den man zijner moeder was niet verdwenen, en zoo vaak dokter Rusz hem „zoon" noemde, kwam een onbedwingbaar ge voel van vijandschap bij hem boven. „Is het zoo erg met oom vroeg Alfred, in antwoord op de begroeting van zijn stief vader. „Men denke aan (le veelzijdigheid der onder werpen die ons worden voorgelegd, en aan den diep ingrijpenden invloed, die ze op het volksleven uit oefenen, terwijl de internationale beteekenis van tal van belangrijke vragen veel grootcr is dan immer te voren. Wordt bij de beoordeeling van liet doen en laten der Vertegenwoordiging met een en ander wel voldoende rekening gehouden Ik bepaal mij tot het stellen der vraag, liet antwoord aan anderen overlatende. Toch meen ik te mogen betwijfelen, of, indien men wilde vergelijkingen maken, niet tusschen het bestaande met bet gewenschte, maar tusschen datgene wat hier te lande pleegt te geschie den met hetgeen elders bestaat, er neiging zou zijn eenig ander vertegenwoordigend lichaam, ons ten voorbeeld te stellen. Streven wij er bij voortduring met inspanning naar, liet land getrouw te dienen. Daartoe ruste Gods rijke zegen op onze beraadsla gingen en beslissingen, opdat aan het. einde van het tegenwoordig zittingjaar de getuigenis moge worden gegeven, dat de Kamer al het hare heeft gedaan om de nationale kracht te versterken, liet nationaal welzijn te bevorderen De minister van Financiën erlangt bet woord tol aanbieding der Staatsbegrooting voor 1891. Hij geeft daarbij eenige mededeelingen over den algemeenen toestand van 's Bijks financiën. Daaraan is het volgende ontleend Tot dekking der tekorten der jaren 18858 7 zullen de noodige voorstellen worden gedaan. De uitgaven over 18S8 zijn door dn Alg. Reken kamer vastgesteld op f 120,569,248, de ontvang sten op f 123,880,101, zoodat het tekort f 2,689,147 bedraagt, of f 806,873 minder dan in Sept. 1889 was geraamd. Het verschil is veroorzaakt door f 103.675 hoogerc ontvangsten en f 703,29S min dere uitgaven. Deze uitkomsten zijn zeker hoogst bevredigend. Bij de indiening toch werd het tekort door den vorigen Minister geraamd op niet minder dan f 12,356,795. Bovendien "mag tegenover het te kort van 2.7 millioen niet onopgemerkt blijven, dat onder de uitgaven zijn begrepen voor het Mer- wedekanaal f 2.772,834, voor aanleg van Staats spoorwegen f 1,485,000, te zamen f 4,257,834, welke laatste uitgaven desgevorderd uit de opbrengst eener leening zouden mogen gekweten worden. Dienst 1889. De uitkomsten van dezen dienst zijn niet minder gunstig. Volgens de voorloopige opgaven bedragen de ont vangsten 124,543,019 de gezamelijke uitgaven 124,338,191 zoodat een batig saldo overblijft van f 204,828 De uitkomsten werden ten vori gen jare ondersteld een nadeelig saldo te zullen opleveren van 3.232,779 Het verschil ten bedrage van 3,437,606 vindt zijne verklaring in de omstandigheid, dat de middelen f 1,543,019 meer hebben opgebracht dan bet bedrag waarop zij in September 1889 geraamd werden, terwijl de uitgaven nog f 1,894,588 zijn gebleven beneden bet daarvoor aangenomen cijfer. Behalve de som van f 204,827,78 waarmede de „Hij was gisteren erger", zeide de dokter, terwijl hij naast Alfred de trappen besteeg. „De oude lieer had een hevigen aanval van astlima en daarom verlangde hij u te zien en den justitieraad Muller uit B. Tegen den avond verloor hij het bewustzijn, dat thans echter weer gedeeltelijk is teruggekeerd. Maar ik vrees, ik vrees. En dokter Rusz schudde veelbeteekenend het hoofd. Boven aan de trap werd de aangekomene door zijne moeder begroet, eene statige vrouw, wie men het nauwelijks aan kon zien, dat zij ouder was dan haar echtgenoot. Zij moest eens schoon geweest zijn, maar hare trekken waren hard, hare koude blauwe oogen had den eene onvriendelijke uitdrukking en een onmiskenbare trek van hoogmoed lag in de opgetrokken mondhoeken. In tegenstelling met haar man, kleedde zij zich eenvoudig, ouderwets en bijna slordig, zooals men het vaak bij oude dames aantreft, die een zaam leven en die gelooven met hunne jeugd ook hunne netheid te moeten afleggen, iets wat eene vrouw zelfs op den hoogsten leef tijd nog niet ontberen kan. „Goeden dag, Alfred," zeide zij kort, want zij haatte alle uitingen van gevoeligheid maar een warmere straal uit hare koude, doordringende 00gen bewees, dat de komst van haren zoon haar toch genoegen deed: het gewone natuurlijke instinct, dat zelfs wol vinnen moederliefde doet bezitten. „Gij ziet er vermoeid uit," voegde zij er even koel aan toe, terwijl zij hem voorging naar de sombere kamer, die zij altijd bewoonde en ontvangsten de uitgaven hebben overtroffen, valt nog te wijzen op de uitgaven voor bet Merwede- kanaal ad2,317,568 en voor aanleg van Spoorwegen 2,095,000 Te zamen 4,412,568 weshalve mag worden aangenomen dat de gewone ontvangsten de uitgaven welke daaruit moeien be streden worden, hebben overtroffen met eene som van f 4,017.396. De middelen hebben de oorspronkelijk daarvoor gemaakte raming met f 3,690,054 overschreden n.1.f Directe belastingen409,51 6 Rechten 'op den invoer272,407 Suiker 239,159 Gedistilleerd219,192 Geslacht*225,222 Overige jjicoijnzen203,337 Zegelrechten361,705 Registratie en hypotheekrechten 766,864 Successierechten426,369 tegenover eene mindere opbrengst van de domeinen ten gevolge van een verleend uit stel van betaling, ad141,931 de posterijen, ad S9,61I5 Van de toegestane kredieten ad. 134,642,213 is behalve bet bedrag van 5 mil lioen voojt de ontinunting nogruiin f 5,300,000 en alzoo in bet geheel een bedrag van10,300,000 ongebruikt gebleven. Deze besparing verdeelt zich nis volgtHooge Colleges van Staat en Kabinet des Konings f 17,563, Buitenlandscbe Zaken f 30,548, Justitie'f 116,54S, Binn. Zaken f 3S3,602 (onderwijs f 257.00Q), Marine f 1,695,655 (materieel f 1,320,000), Natio-. nale Sclnild f 717.OSO, Financiën f 5,057.657, (5 millioen voor muntwezen), Oorlog f 52,045, Water staat f 2.038,462, (Merwedeknnaal f 556.000, an dere werken f 1,258,000), Koloniën f 165,806 (Suriname f 101,300, Curacao f 33,000). Dienst 1890. Voor de uitgaven over dit dienstjaar is bij de oorspronkelijke begrootingswetten toegestaan een crediet van f 134,648,825, welk bedrag wegens aangenomen wetten of gedane voordrachten is te vermeerderen met f 105,500 voor bet rechtsgebouw te Alkmaar, f 233,015 voor bet waterschap van den Ouden IJscl, enz., suhsidiën aan kweekscholen f 51,210, vestingbegrooting f 350,000, rente aan nnnrleelh. Rliijnspoorw. Maatschappij f 1,263,919, uitbetaling aan idem f 37,276,496, verdere uitgaven der spoorwegregeling f 1,040,000, afbetaling aan de Ainst. Knnnalmaatsch. I' 2,400,000, zoodat de raming der Staatsuitgaven voor 1890 is te stellen op f 177,376,020. Daartegenover staat dat weder de 5 millioen voor ontmunting niet zullen worden uitgegeven en de besparingen op alle andere uitgaven (behalve Mer- wedekanaal) evenals in vorige jaren zullen bedragen ten minste 3 millioen. zoodat liet totaal bedrag der uitgaven voorloopig is te stellen op f 169.376,020. De aanvankelijke raming der middelen ad fl 22,208,900, kan met 20 millioen worden verhoogd wegens de uil keeringen tengevolge van de spoov- regeling en de overeenkomsten over de afschaffing der Noordzeekanaalgelde 11 waar zij op een grooten tafel eenige verfris- schingen had doen plaatsen. Alfred wist, dat de gevoelstemperatuur op den Valkcnhot steeds op het vriespunt stond, derhalve kon eene dergelijke koude ontvangst hem niet verhazen en toch behoorde hij wel degelijk tot diegenen, die aan een warm hart een warm gevoel paren, al moest men hem ook rangschikken onder die soort, die hun waar gevoel vaak achter het ijzeren masker hunner trots verbergen. Dat hij dat masker niet had afgelegd, kon men hem niet ten kwade duiden, want hij had nog nimmer de weldadige warmte gevoeld, welke menschen met een warm hart om zich heen verspreiden en de lieve woordjes van dokter Rusz hadden nog geen echo in hem kunnen wekken. Terwijl hij zich aan tafel zette en van de aangeboden ververscliingen gebruik maakte, omvatte de dokter teeder zijne vrouw en kuste liefdevol hare groote witte hand. „Mijn lieve goede vrouw," zeide hij vol zalving, „het is der moeite waard te zien hoe de Heer onze wegen leidt. Uw zoon staat voor een belangrijk keerpunt in zijn leven." „En ik niet minder," zeide zij zacht en met een hartstochtelijkheid, welke men onder dit ijzige omhulsel niet zou gezocht hebben. „Na jaren, jaren, jaren van afhankelijkheid, van deemoedigheid en van genadebrood j „Dit laatste was uw eigen wil, lieve vrouw," 1 zeide Rusz zachtmoedig. „Hadt gij niet zoo tegengestreefd, dan zou ik een plaats als professor gezocht en gevonden hebben, die j ons onafhankelijk zou gemaakt hebben, maar Onder dit bedrag van 20 millioen i3 begrepen de winst, welke de exploitatie van den Rhijnspoorweg zal afwerpen van 1 Mei tot 15 Oct. 1890. Voorts geven de bekende uitkomsten over de eerste 8 maanden des jaars aanleiding aan te nemen, dat de Rijksontvangsten aanmerkelijk de raming zullen te boven gaan. De minister stelt de opbrengst op hetgeen in die maanden werkelijk is ontvangen, vermeerderd met betgeen de laatste 4 maanden van 1889 hebben opgebracht. Op dien regel valt intusscben éene uitzondering ie maken voor den suiker-accijns, welke, om redenen waarop bij reeds in September 1889 de aandacht vestigde, maar die zich thans niet zullen voordoen, iu de laatste vier maanden van het jaar 1890 ab normaal weinig afwierp. Daarom wordt bij de tegenwoordige raming voor de opbrengst van den suiker-accijns genomen betgeen over de eerste acht maanden van 1890 ontvangen werd, vermeerderd met de opbrengst van die belasting over de laatste vier maanden van liet jaar 18S8. Aldus is de totale opbrengst der gewone middelen over bet loopende jaar te stellen op 113,990.0U0 Daarbij is dan te voegen liet aandeel in de opbrengst van de Staatsspoor wegen, de velschillende ontvangsten, de door Ned.-Indië verschuldigde rente, bet aandeel in de winsten van de Ned. Bank (hetwelk naar men mag aannemen dit jaar de raming- niet onaanzienlijk zal overtreffen) en de uitkcering uit liet do.meinlbnds tot-de daarvoor ten vorige jare ge raamde bedragen9,517,600 zoomede de straks genoemde ver- 'hooging ad20,000,000 te zamen 143,507,600 zijnde bijna f 26,000,000 minder dan bet bedrpg der geraamde uitgaven ad ruim f 169,300,000. Tot dekking van dit tekort, zullen, uit bet oog punt van een goed financieel beheer, zondei- bezwaar hu itengevvone middelen kunnen aangewezen worden Immers, wanneer men de som der gezamenlijke uitgaven vermindert met die uitgaven, welke voor zeker als buitengewoon zijn te beschouwen, en die derhalve niet uit gewone jaarlijksclie ontvangsten behoeven gekweten te worden, zijnde Voor bet Merwedekaal 2,919,500 Voor de Spoorwegbegrooting 40,400,000 Uitbetaling aan de Amslerdnmsche Kanaal-Maatschappij2,400,000 Voor de rente ad 5 pCt. nn aftrek van de reeds genoten winst aan aan deelhouders der Rhijnspoorweg-Mnat- selinppij over 1 Mei 188915 Oct. 1S90888,637 Te zamen 46,608,137 dan blijken de Staatsuitgaven, welke uit de gewone jaarlijksclie inkomsten behooren gekweten te worden, geraamd te kunnen worden op f 169.376,019, ver minderd met f 46,608,137 en nlzoo op f 122,767,882. Daarentegen zijn onder de bovengernnmde som der gezamenlijke Staatsontvangsten als buitengewoon aan te merkende genoemde verbooging der mid delen, met f 20,000,000, zoodat de opbrengst dei- gewone Rijkson t vangsten is te stellen op fl 23,500,000 het verleden en de gedachte aan uwe toe komst, Alfred, deed ons hier blijven en vol harden. „Uw professoraat zou, geloof ik, niet veel invloed op mijne toekomst hebben gehad", zeide Alfred koel. „Toch wel, onze liefde voor u deed ons hier blijven, om uw erfdeel te beheeren en bijeen te houden." Nu richtte Alfred zich plotseling op. „Dat zou ook zonder uwe ongeroepen be moeiingen gebeurd zijn Dokter Rusz hoestte, maar een kwaadaar dige blik schoot onder zijne brillenglazen uit naar zijn stiefzoon, die met vleierij niet te vangen was. „Gij bedient u nogal van harde uitdruk kingen," zeide hij op sussenden, bestraffenden toon, alsof hij tegen een kind sprak. De aderen op Alfreds voorhoofd begonnen bedenkelijk te zwellen, maar hij beheerschte zich als altijd. „Wanneer kan ik oom zien?" vroeg hij. „O, ge kunt terstond naar hem toegaan," zeide mevrouw Rusz en zonder verder een woord te spreken verliet Alfred de kamer. „Dat zal een streng heer voor Falkenhof zijn," merkte Rusz aan, terwijl hij bedenke lijk liet hoofd schudde. „Eigenzinnig en koppig is hij, zooals alle Falkners," merkte zij schouderophalend aan. „Wat mij ditmaal echter aan Alfred het meest getroffen heeft is de ernst, die hem veel meer dan vroeger eigen is. Hij ziet e net uit of hij verdriet hoeft." (Vervolg in het Tweede Blad.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 1