Uit eene vergelijking van het laatstgenoemd cijfer met dat der gernamde uitgaven, welke als gewoon te beschouwen zijn, zijnde f 122,767,882, blijkt, dat terwijl het opgemeld tekort van f 26,000,000, uit «le opbrengst eener geldlceuing zal zijn te dekken, de gewone middelen ook in 1890 ruimschoots vol doende zullen zijn om de gewone uitgaven te be strijden. Dienst 1891. Voor de gezamelijke uitgaven in den loop van 1891 te doen, is uitgetrokken 135,930,841 Voor 1890 is tot dusver toege staan 134,987,340 zoodat voor 1891 méér wordt aangevraagd943,501 Dit verschil geeft mij aanleiding, uwe aandacht op het volgende te vestigen. Vooreerst zijn onder de evengenoemde totalen der Staatsuitgaven begrepen de volgende sommen voor buitengewone uitgaver., welke bij eene verge lijking tnsschen beide jaren buiten beschouwing moeten blijven 1890 1891 Merwedekanaal 2,919,500 2,052,300 Aanleg van Staatsspoor wegen 2,083,200 1,350,000 5,002,700 3,402,300 zoodat, met uitzondering daarvan, voor 's "Rijks dienst noodig wordt geacht voor 1891f 132,528,541 1890 129,984,640 alzoo méér voor 18912,543,901 Deze vermeerdering is intusschen uitsluitend het gevolg van de ten uitvoerlegging van verschillende wetten, in den loop van het vorig zittingjaar uitge vaardigd, als Voor lager onderwijs méér 802,350 pensioenen, vroeger ten laste van het pensioenfonds650,000 persoonlijke toelagen aan legestrek- kende ambtenaren109,830 rente en aflossing van schuld méér 1,497,018 Te zamen 3,059,198 Zoodat wegens alle andere uitgaven, bij deze be- grooting f 515,297 minder wordt aangevraagd, dan voor 1890 is noodig geacht. Voorts mag ter juistere waardeering van de be- teekenis der meerdere uitgaven voor 1891, niet on opgemerkt blijven, dat 's Rijks ontvangsten, mede tengevolge der aangehaalde wetten, zullen toenemen, te weten Voor examengelden20,000 Pensioen-bijdragen vau ambtenaren 572,000 Kanselarij-leges200,000 's Rijks aandeel in de exploitatie der spoorwegen geschat op f 4,355,000, of méér dan 18901,455,000 Te zamen 2,247,000 Neemt men daarbij nu nog in aanmerking, dat in het jaar 1891 niet zal behoeven betaald te worden de op de begrooting uitgetrokken rente over de volgende kapitalen ingeschrepen in de grootboeken Volgens art. 87 der overeenkomst met de Expl.- Maatsch. rente96,178 f 3,000,000 uit het pensioenfonds voor burgerlijke ambtenaren, de rente 102,935 Een geschatte som van f2,700.000 uit de fondsen voor de weduwen- pensioenen der legestrekkende ambte naren en van de ingenieurs van den Waterstaat, rente92,645 Te zamen 291,758 dan vermindert de verhooging met 2,252,143 waar tegenover staan nieuwe ontvang sten voor 1891 te verwachten (boven en behalve het gewoon accres der mid delen), ad2,247,000 Eindelijk valt er nog op te wijzen, dat, indien het gelukt eene geldleening te gelde te maken tegen de daarvoor tijdens de behandeling der spoorwegwet genoemde voorwaarden, ook de rentelast dien het overnemen van de geldleeningen der Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij op den Staat heeft ge legd, nog zal verminderen. De meerdere uitgaven voor 1891 blijken alzoo te worden opgewogen door de opbrengst der op de begrooting voorkomende nieuwe middelen. Na deze vergelijking met een vorig jaar, nog een enkel woord over de hoofdcijfers der onderwerpelijke Staatsbegrooting op zichzelf beschouwd. Het gezamenlijk bedrag der uitgaven bedraagt 135,930,841 de raming van alle Rijksontvangsten 126,536,024 latende een nadeelig verschil van 9,394,816 Tegen een nadeelig verschil van f 12,865,087 bij de indiening der begrooting voor het loopende jaar. Onder de uitgaven bevindt zich echter een bedrag van f 1,350,000 voor den aanleg vpn Staatsspoor wegen en een bedrag van f 2,052,300 voor den aanleg van het Merwedekanaal. Wanneer deze uit gaven uit de opbrengst eener gnldleening worden gekwetsen, vermindert het tekort tot f 5,992,516. En vermits onder de uitgaven wederom is opge nomen en post van f 5,000,000 voor zilveront- munting, waarop bij de tegenwoordige verhouding tusschen het goud en het zilver bij de Ned. Bank wel weder niets zal behoeven te worden uitgegeven, terwijl evenals vroeger veilig mag aangenomen wor den, dat van het totaal bedrag der aangevraagde kredieten, met uitzondering van die voor het Mer wedekanaal en de uit keering aan de spoorwegbe- grooting, eene som van minstens f 3,000,000 onge bruikt zal blijven, kan worden aangenomen dat in stede van een tekort van f 5,992,516, de uitkomsten van het dienstjaar, wat betreft de verhouding tus schen de gewone ontvangsten en uitgaven, een voor- deelig slot zullen aanwijzen, waarvan het bedrag op minstens 2 millioen gulden (f 2,007,484) te stellen is. Gelijk aan de Kamer reeds zal zijn gebleken uit het wetsontwerp tot herziening der algemeene regels den aanzien der plaatselijke belastingen ligt het in mijne bedoeling dat excedenl van 's Rfiks ontvang sten aan te wenden tot verruiming van het belas tinggebied dier gemeenten, met de gevolgen ia de toelichting van dat wetsvoorstel uiteengezet. Ten slotte nog een woord over den stand van 's Rijks kas. Blijkens de staatsrekeningen over de jaren 1885 tot en met 1888 en de hierboven medegedeelde vermoedelijke uitkomsten, welke de rekeningen over de jaren 1889/90 zullen aanwijzen, valt nog te voorzien in de tekorten op de diensten Van het jaar 1885 ad. 6,119,546 0 1886 849,764 0 0 0 1887 0 3,504,729 0 0 1888 2,689,140 0 0 0 1890 geraamd op+. 26,000,000 Te zamen 39,163,185 waartegenover beschikbaar is het batig saldo 1889 204,828 en het saldo der geldlee ning van 1884 2,369,348 2,574.171 overlatende een ongedekt tekort ad 36,589,0 L4 terwijl het Rijk de beschikking heeft verkregen of zal verkrijgen over verschillende kapitalen, thans ingeschreven in de Grootboeken der Nationale Schuld ten behoeve van het Vernieuwingsfonds der Staats spoorwegen, het Pensioenfonds en het Weduwenfonds des leges trekkende ambtenaren, te zamen verte genwoordigende een bedrag dat te stellen is op ongeveer l'8,700,000. Ik stel mij voor te zijner tijd, nopens hetgeen met laatstbedoelde kapitalen zal moeten geschieden, een voorstel aan de goedkeuring van de Wetgevende macht te onderwerpen. Waarschijnlijk zal dit, althans voor de twee eerst bedoelde fondsen, kunnen iugediend worden te gelijk met een wetsontwerp tot liet aangaan van eene geldleening, hetwelk in den loop van dil jaar Uwe vergadering zal bereiken. Het zal toch zeker geen betoog behoeven, dat, waar thans 's Rijks uitgaven over de jaren 1885 tot en met 1890 de ontaangeten over die jaren met eene som van 36$ millioen overtreffen (verge lijk de zooeven medegedeelde opgaven der begroo- tiugstekorlen) 's Rijks kas weldra met een aanzien lijk bedran zal behooren versterkt te worden te meer, daar het zich bij den tegenwoordigen staat der Indische geldmiddelen laat aanzien, dat de nog aanwezige Indische saldo's zullen benoodigd zijn tot dekking van het op den lndischen dienst over 1891 te wschten tekort, ten gevolge waarvan in den loop van 1891 het hier te lande aanwezige saldo der Indische kas zal worden uitgeput. Door het aangaan eener leening, waarvan liet juiste bedrag intusschen nog nader zal dienen te worden overwogen, zullen derhalve de begrootings- tekorten tot en met 1890 behooren te worden ge dekt. Iu afwachting van de te dezer zake voor tc dra gen regeling wordt voorgesteld de Regeering als naar gewoonte, te machtigen om tot dekking van liet geraamd tekort tusschen ontvangsten en uitgaven, des noodig, vlottende schuld uit te geven tot een bedrag van f 9,400,000. Daar slechts 48 leden de vergadering bijwoonden, werden de mededeclingen en besluiten tot een nadere vergadering uitgesteld. Binnenlandsch nieuws. Helder. Aan de meded. en versl. van den Ned. Militaire bond ontleenen wij het volgende omtrent den toestand van het Militaire Tehuis alhier. „Het verslag dezer afdeeling kan, wat 't finnn- ciëele betreft, niet rooskleurig genoemd worden. De liefde voor 't Tehuis voor Militairen is bij velen verkoeld. Vandaar dat de contributicn sinds lang minder rijkelijk vloeien. Gemis aan den uoo- digen zedelijken en financiëelen steun bracht 't vorig Bestuur er toe om in zijn geheel af te treden, geene middelen meer wetende, die tot vermeerdering van inkomsten zouden kunnen leiden. Als laatste poging daartoe heeft de Penningmeester kort voor de af treding van 't Bestuur een lijst laten circuleeren, waarin dringend steun werd verzochtde moeite werd niet beloond hij vermocht slechts het bedrag van f 10 te verzamelen. Aarzelend heeft dan ook liet in Dec. van 1889 gekozen Bestuur de hun opgedragen taak aanvaard doch er diende gehandeld te worden. 't Arbeidsveld is hier groot, maar zonder krach- tigen financiëelen steun kan hier slechts weinig uitgevoerd worden. Wat den geestelijken toestand aangaat, daarover liebben wij geen reden van klagen. De meer ernstige militairen gevoelen zich blijkbaar fneer en meer tot 't Tehuis aangetrokken, 't Is nog slechts een begin maar toch allengs wordt 't rijsje een boom. Reeds op den 17den Juli 1888 werd te dezer plaatse naast de Afdeeling Helder eene „Commissie voor Evangelisatie onder de Militairen" opgericht. Deze Commissie slaagde erin bij enkele vrienden de sympat hie voor 't Tehuis op te wekken of ze te verlevendigen. Gevolg van haar optreden was de toetreding van ruim een tiental leden tot den Mili tairen Bond. Met toestemming vau 't toenmalig Bestuur herdacht zij in Februari '89 in de daartoe net versierde benedenzaal met een 75tal militairen '8 Konings 72sten verjaardag. Een drietal leden der Commissie hield bij bcurle geregeld 's Zondagmiddags van 45 uur op de bovenzaal een Bijbelbespreking, die goed bezocht werd. Nog werden door haar vóór de indiensttreding van de nieuwe lichting in 't voorjaar van 1S89 in Christelijke bladen stukken ingezonden om ouders en voogden op te wekken den arbeid onder de militairen door hun voorbeeld en invloed te steunen. Door 't tegenwoordig Bestuurslid J. de Koning werd in 't afgeloopen jaar geregeld '3 Zondags de mariniers-kazerne bezocht ter gratis uitdeeling van traktaten. De meer genoemde Commissie werd nog verblijd door de toezending van een bedrag van f 10 aan verschillende Chr. traktaten, vanwege de Prov. Comm. van Inw. Zending in N.-Holland der Chr. Geref. Kerk. Ook 't Tehuis werd op dergelijke wijze bedacht door 't genootschap „Filippus." Op den 22sten October 1882 werd door de trouwe bezoekers van de reeds genoemde Zondagmiddag- vergadering eene militaire Vereeniging opgericht onder de zinspreuk „Vreest God, eert den Koning." Aanvankelijk 18 leden sterk, werd dit aantal op 28 Oct. d. a. v. met 4 vermeerderd. Alsnu werd uit de aanwezige militairen een bestuur gekozen van 4 leden, terwijl men besloot 2 burgers uit te noodigen als bestuursleden dit viertal bij te staan. De vergaderingen worden gehouden 's Zondag» Verkoopingen. Diasilag 23 September. Kolhorn, 1 nam. Bij D. KistHuis en bouwlaDd in den Groetpolder onder Winkel, groot 0.31.80; bouwland, groot 0.55 55 20000 halve kilo hooi. Wervershoof. 6 nam. In het Fortuin Brood- bakkerij en woouhnis aldaar, groot 0.4.80 1.64.90 bouw land aldaar. W e s t g r a f t d ij k, 11 nro. Bij vau Marle Huis met 2 perceeleu weiland onder Graft, groot 2.53.66. Verhuringen en verpachtingen. Maandag 22 September. Hoorn, 12 nam. Ten liaadhuize, voor 5 jaar: De opbrengst der tollen aan de Broekermeerdijk te Ilpendam, aan den Ouden dijk en aan de Klem, beuevens het grasgewas behoorende bij de 2 laatste tollenhet reclit vau visscbeu in de vaart van het Groot Waterbuiten te Edam af tot de Schntsluis te Oosthuizen. Aanbestedingen. Donderdag 2 October. Haarlem, 11 nrc. Aan het lokaal van het Prov. Bestuur: het maken eenerbijbaven, het verlengen der liaven- dammeu en plankieren, het verdiepen der bestaande haven en de uitvoering van eenige bijkomende werken aan de haven beoosten het Ondeschild op Texelaanw. 27 Sept. van 4—5$ n., Dinadugavonds van 7$—9$ u. en j 's Zaterdags van 6—8 u. (Aid. zang.) Op die vergaderingen lieerscht de zoozeer gcwenschte broederlijke en gezellige toon, die echter den ernst niet uitsluit. Ten slotte rest ons nog te vermelden dat 't aantal bezoeken 12730, 't aantal geschreven brieven 4560 en briefkaarten 835 bedroeg. Tn dat opzicht dus vooruitgang bij 't vorige jaar, toen deze cijfers respectievelijk waren: 11416, 3500 en 635. Een gevoelig verlies voor onze Afdeeling is het vertrek naar Amsterdam van den heer kolonel vau Marle, die zich in verschillende zaken, belangende den arbeid onder de militairen steeds een vriendelijk en bereidwilligd raadgever betoonde. Texel. Lijst van brieven, geadresseerd aan onbekenden, verzonden door het Postkantoor al hier in de 2de helft der maand Augustus. Van het hulpkantoor Oudeschild H. A. Blok, Amsterdam. Van het hulpkantoor de WaalJ. Langeveld, Fort Garland (Amerika). Texel. Jl. Dinsdagmiddag zijn de proeven met de redddingboot achter de Koog genomen en hebben uitstekend voldaantwee vuurpijlen werden afgeschoten en hebben juist het punt getroffen. De rendingboot lag pl. m. 300 meter uit de wal in zee en daar werden de pijlen over geschoten en rolden best; de lijn kwam recht over den boot, de pijl liep nog wel 200 meter verder. Het weder was prachtig en er waren velé bezoekers op 't strand aanwezig. Texel. Door een elftal personen te de Cocksdorp is in de vorige week eene Rederij kerskamer opgerichtzij voert den naam van „Met zijn allen zijn wij één" en staat onder presidium van den heer J. de Jongh. Texel. Jl. Zaterdag zijn de gewone win tervergaderingen der Sociteit Neptunus te Oude schild weer aangevangen. De rekening over het laatste vereenigingsjaar sloot met een batig saldo. Tot bestuursleden werden herkozen de heeren J. K. C. Muller en C. C. Backer, president en vice-president der Vereeniging. Behalve eenige onderwerpen van huishoude- lijken aard, kwam de feestelijke herdenking van het 3ojarig bestaan der Sociëteit, in Nov. a. s.f ter sprake. Aan eene commissie werd opgedragen een programma voor die feestviering te ontwerpen. Oosterend op Texel. Een ingenieur uit 's Gravenhage, werkzaam voor rekening van de Zuiderzee-vereeniging, vertoefde hier eenige dagen tot het doen van boringen nabij de kust alhier. Gisteren is deze heer vertrokken naar de Cocksdorp, om vandaar naar Vlieland te gaan tot voortzetting zijner werkzaamheden. "Terschelling, 17 Sept. In vele zaken op dit eiland begint nieuw leven te komen en veel zou nog uitgebreid en verbeterd kunnen worden, wanneer er maar krachtig werd gehandeld. Voor den scheepsbouw is hier bijzonder goede gelegen heid, doch eerst in het vorige jaar is de heer Krul, scheepsbouwmeester alhier, er toe overgegaan een nieuwen blazer op stapel te zetten. Dat eclit solied gebouwd vaartuig is een van de besten onzer vloot. Spoedig volgde dan ook de bestel ling van eenen anderen blazer, daar de eerste verkocht was en gisterenavond ontvingen de tegenwoordige scheepsbouwmeesters, Gebr. Krul, de opdracht om tegen Maart en Mei a. s. twee geheel nieuwe blazers, zeilklaar te maken voor de Bergingsmaatschappij te Rotterdam. Ze moeten 5r voet lang en 17$ voet wijd zijn en behooren dus tot de grootste soort van die vaartuigen. Hulde verdient de heer Krul voor zijn krachtig initiatief, maar hulde verdienen ook zijne zonen, omdat ze zich steeds toeleggen om op de hoogte van hun vak te blijven. Alkmaar. In het Pius-gesticht zijn, met ingang van half October e. k., tot vader en moeder benoemd, C. van Veen en echigenoote te Amsterdam. Medemblik. Bij Kon. besluit van den 12 dezer is voor het tijdvak van 1 October 1890 tot en met 30 September 1891 benoemd tot huis meester in 's Rijks krankzinnigengesticht te Me demblik K. Warburg en tot huismeesteres zijne echtgenoote C. A. Bazendijk. Urk. De Gemeenteraad heeft besloten, de herbergen en bierhuizen voortaan om 9 uren des avonds te laten sluiten, in plaats van om 1 r uren eenige herbergiers en houders van bierhuizen zijn tegen dit besluit bij Gedep. Staten opgekomen. Bussum. Aan de Noord- en Zuid-ITolland- sche Redding-Maatschappij is door den heerH., alhier een som geschonken van f rooo in vijl jaarlijksche termijnen. Marine en Leger. Zr. Ms. sckroefstoomschip 4de kl. „Somraelsdijk", commandant de kapt.-luit. ter zee G. II. Van Steijn, bestemd om het scliroefstoomschip4de kl. „Bonaire", gestationneerd te Paramaribo, af te lossen, zal, naar men verneemt, op de reis daarheen den Congostaat cn Liberia bezoeken. Te rekenen met 1 October a. s. zijn de adel borsten 1ste kl. E. L. F. Bolomeij en W. F. Vau Erp Taalman Kip bevorderd tot luit. ter zee 2de kl. De minister van Oorlog heeft bepaald, dat. aan een onderofficier of soldaat (milicien) die zich, na zes jaren militiediensttijd te hebben volbracht, onder de wapenen bevindt, na afloop van dat tijdvak op nieuw toelage roer eerste uitrusting zal worden toe gekend. Ter kennis vau de plaatselijke en garnizoens commandanten is gebracht dat, blijkens mededeeling 1 van het departement van Marine, bij het verleenen van verlof aan nieuw aangeworven, voor den zee-1 dienst bestemde, personen, eventueel op den verlof pas zal worden vermeld, dat zij eerst naliet verstrij ken van dat verlof van militaire kleeding zullen worden voorzien en zulks in verband met debepa- ling, in dien verlofpas voorkomende, „dat zij zich gedurende hunnen verloftijd in behoorlijke tenue iu j het openbaar moeten vertoonen." Indien militairen in eerste verbintenis voor langer dan zes jaren zijn aangenomen, dan wel, met ver breking van hun loopend verband, een nieuwe ver- hintenis hebben aangegaan, worden de sedert hun I jongste in dienst treden voor gagement geldende effectieve jaren boven de zes eerste beschouwd als jaren waarvoor een reëngagement is aangegaan. Bij wet van 21 Juli 1S90, regelende het militair I onderwijs, is de opleiding tot officier als volgt vastgesteld Voor het wapen der infanterie, cavalerie, artillerie en genie, aan de Koninkl. Milit. Academie met een studietijd van 3 jaren. Bovendien voor i de infanterie en militaire administratie aan den hoofdcursus met een studietijd van 2 jaren. Behalve deze inrichtingen zullen er als voorbereiding voor 1 de Kon. Mil. Academie bestaan cadettenscholen met 1 een studietijd van 2 jaren. Volgens deze regeling kan men in het vervolg den officiersrang niet meer j behalen of men moet liet 21ste levensjaar zijn inge treden, en vervallen de militaire scholen te Delft I en Haarlem. Onderwijs en Examens. "Texel, 13 Sept. De vergadering van de afdeeling Texel van het Ned. Ond. Gen., uitge schreven tegen Zaterdag 20 dezer, is op verzoek van den heer Arrondissements-Schoolopziener l uitgesteld tot Zaterdag daaraanvolgende. Texel. Voor de vacante betrekking van onderwijzer aan de school voor M. U. L. O. te den Burg, hadden zich aangemeld vier sollici tanten, welke allen opgeroepen werden tot het afleggen van proeven van practische bekwaam- I heid. Drie der heeren zijn echter verschenen, welke nu allen het genoegen zullen smaken van I op de voordracht geplaatst te worden. De minister van Oorlog brengt ter kennis van belanghebbenden, dat tegen 21 October a. s. weder pupillen op de Pupillenschool te Nieuwer- sluis zullen worden geplaatst. Van die alsdan openstaande plaatsen zullen er wellicht eenige kunnen worden vervuld door zonen van niet- militairen (onder „niet-railitairen" worden ook begrepen gepasporteerde militairen en gepaspor- teerde schepelingen), tegen betaling eener jaar lijksche bijdrage van vijftig gulden, in het begin van ieder kwartaal, bij vooruitbetaling, telkens voor één vierde gedeelte te voldoende overige plaatsen worden kosteloos vervuld door zonen van hen, die in dienst zijn bij de zee- of bij de landmacht hier te Lande of in Oost- en West- Indie, alsmede van hen, die in dienst, hetzij als militair, hetzij als schepeling, gepensionneerd, gegageerd of overleden zijn, en van hen, die als gepensionneerd of gegageerd militair of schepelingen overleden zijn. Voor verdere bij zonderheden, zie „St. Ct." No. 216. De minister van Waterstaat, Handel en Nij verheid brengt ter kennis van belanghebbenden, dat in de maand Maart van het jaar 1891 een vergelijkend onderzoek zal plaats hebben van candidaten, dingende naar een getuigschrift van voldoend afgelegd examen voor opzichter van 's Rijks Waterstaat, volgens het onder dagteeke- ning van 3 Dec. 1886 vastgesteld programma, opgenomen in de Staatscouranten van 4, 9 en 15 Jan. 1887 en verkrijgbaar bij Gebroeders van Cleef, te 's Gravenhage, tegen 5 cent het exem plaar. Voor meerdere bijzonderheden zie men de „St.-Ct." No. 218. De heer C. Wijnands heeft wegens ziekte eervol ontslag aangevraagd als onderwijzer bij de Rijks normaallessen te F.nkhuizen. Kerknieuws. PREDIKBEURTEN. Herv. gemeente te Texel, Zondag 21 Sept.Burg, voorm. 9.30, ds. Stram- rood, van Oudkarspel's av. 6.30, ds. Barbus, van Haarlem. Oudeschild, nam. 1.30, ds. Stramrood, van Oudkarspel. Doopsgez. gem. te Texel. Zondag 21 Sept.; Oosterend, voorm. ro en Burg, 's av. 6.30, ds. Kuperus. Doopsgezinde Gemeente te Zuidzijpe Zondag 21 Sept., voorm. 9.30, Zuid Zijpe, ds. van Calcar. Herv. kerk te St. Maarten Zondag 21 Sept., geen dienst. Herv. kerk te Eenigenburg Zondag 21 Sept., voorm. 9.30, ds. van Riet, pred. te Nieuwe Niedorp. Noord- en Zuidzijpe. 21 September, Oudesluis nam., St. Maartens brug voorm., ds. v. Kluyve. 28 Sept, ds. Bommezijn, Schagerbrug voorm., Burgerbrug nam. Huisduinen. 21 September, voorin., ds. Mtthring. Wieringen. 21 Sept. ds. te Gerapt, Oostl. v., Hipp. nam. 28 Sept., ds. Bron, Hipp. voorm., de Oever nam. Het classikaal bestuur van Hoorn heeft goed gekeurd het beroep, uitgebracht door den ker- keraad der Hervormde gemeente te Aartswoud, op den heer J. Zegers, pred. te Koedijk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 2