CACAO GROOTSS 272-Cents Sigaar. Nieuw Geslacht. BOTERHAMMENWORST, Amsterdamsche Leverworst. Koopt geene Naaimachine alvorens een ECHTE SINGER (fabrikaat der SINGER-MAATSCHAPPIJ te New-York) op proef ontboden te hebben. Eenig Depót te NIBUWEDIEP: Moojllllis „JE ROODE KOUS", HooMfflClI S3 54. Scheeren en Haarknippen UURWERKEN. W. JAGER GERLINGS, Keizerstraat 103, Helder, W. C. Hattinga Raven, GENEVER DUIN-AARDAPPELEN, Men neme de proef! Heeren liefhebbers van een geurige Sigaar worden attent gemaakt op het merk Stollwerck'sche Borstbonbons L General Steain Navigation Company. HOLLANDSCHE STOOlVIBOOT-IVlAATSCHAPPIJ AMSTERDAM-LONDEN. Noord-Hollandsche Hy potheekbank, W. GE BOELE, Senior. HOFLEVERANCIER, C. J. BOELE ZOON. TJNDISPENSABLE/3 Cent Onovertroffen kwaliteit. Fabriek te Westzaan. S£@eSEvle@s@lfc, Saucise de Bologiie, Rolhammen, Gelderscli e Worst, J. HUBBELING, K1N4ALWF.G. Landbouwers De Vee verzekering-Maatschappij DE EERSTELING, gevestigd te Utrecht, vraagt in alle plaatsen van Noord-Holland solide AGENTEN. Dit is de eenige Maatschappij ter wereld, die tegen vaste premie ver zekert en de volle verzekeringssom ingeval van ramp uitbetaalt. Adres fr. br., Hoofdbureau //De Eersteling" te Utrecht, of bij den Heer A. BRAK Cz., Provinciaal Inspecteur te Het Zand. Woensdags en Zaterdags, aanvangende 23 September 1890, door een barbier, bij G. VOLDER, Kleine Sluis, Anna Panlovvna. Groote keuze in alle soorten HORLOGES voor den Werkman, voor Dames, Heeren en Jongeheeren, in metaal, zilver en goud. REGULATEURS, PENDULES en WEKKERS. Bij zorgvuldige repassage en guarantie laagste prijzen. Aanbevelend, Kruisweg.GUST. BUHSE. firma J. II. Enschedé, Wijnhandelaars, Haarlem. Depot en Kantoor bevelen bijzonder aan Bas Medoca f 30 per anker, St. Emilion. 34 St. Seurin Medoc, 36 en Cognac Vieuxk f 1.80 per flesch. Hoofd Agent voor Helder en Omstreken K a n a a 1 w e g 79. PUIKE OUDE SCHIEDAMMER Merk: NIG H TCA P. Verkrijgbaar b ij de meeste Grossiers in gedistilleerd. PUIK BESTE l 5.per mud franco Alkmaar en Nieuwediep. Te bevragen bij GERBIT BLOM, te Petten. ,,'t Westen1' nollandscli Leesgezelschap. Tegen 1 October worden nog eenige lezers gevraagd. Prijs per kwartaal f 1.50. Boekhandel. P. SPRUIT Jr. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds j oorzien van den naam I der Firma P. HOPPE, j gefabriceerd na voorschrift van den kon. Universiteits-Prof. Gehm. Hofrad Dr. Harless, Bonn, hebben sedert 50 jaren als verzachtend middel tegen hoesten, heeschheid en aandoening der ademings- organen uitsteekende diensten bewezen. Bij spoedige afwisseling van warme en koude lucht is 't bijzonder aanbevelens- wardig een bonbon te gebruiken. Verpakking: Geele pakjes a 25 cent. Alom verkrijgbaar. DEP. 1250. it L 88. J. VAN WILLIGEN. L8! it.L De ligplaats van alle Stoomschepen voor Loudcn is te Amsterdam aan de Handels kade over de Kattenburgerbrug. De Schepen vertrekken van Amsterdam en van Londen viermaal per week. Van Amsterdam, Handelskade, iederen Dinsdag, Woensdag. Zaterdag en Zondag; Van Londen Theems (nabij den Tower) iederen Woensdag, Donderdag, Zater dag en Zondag. Goederen, aangenomen door de Agenten der beide Maatschappijen, zullen voor zoover de ruimte dit toelaat, per eerstvertrekkende boot worden verscheept. De schepen laden steeds den aan het vertrek voorafgaanden dag. te Alkmaar. De Bank verstrekt geld op eerste hypotheek, op voordeelige voor waarden en geeft pandbrieven uit van f 1000.f 500.en f 100. uitstekend geschikt voor soliede geldbelegging. Kantoor: Langestraat K°. 39. De Directie, H. METMAN Cl! Mr. H. BOELMANS TER SP1LL. Mooplmizeii: Amsterdam, Vijgendam en Rtmbrandtijüein Rotterdam, Hoogstraat en Wydemarktsteeg. s Gravenhage Spuistraat. Leiden Breedestraat. Utrecht, Choorstraat. Groningen, tusschen de Markten. Kampen. Oprichter der vroegere Firma SIGARENFABRIEK- Gedeponeerd en ingeschreven den 2 November 1888. KAMPEN. Gevestigd sedert 1847. Depóts Schagen. Purmerend. Breda. den Helder. 's Bosch. Koog a/d Zaan. Dordrecht. Gorinchem. Tiel. Winschoten. Haarlem. Driebergen. Wormerveer. Penang. Batavia. Samarang. Soerabaija. Christiania. Kopenhagen. Alom verkrijgbaar in bussen van f 1.60, f 0.85 en f 0.45. Opgericht 1825. illey's boorden, manchetten en voorlicmdjcs zijn uit een sterk perkamentachtig papier vervaardigd en met eene weefstof overtrokken, die hun, wat het uiterlijk aangaat, verrassende overeenkomst met linnengoed geeft. Iedere boord kan bijna eene geheele weck lang gedragen worden men werpt hein dan eenvoudig weg en draagt dientengevolge altijd eenen nieuwen boord. Illey's boorden overtreffen echter de linnen boorden door hunne buigzaamheid, waarmede zij zich om den hals, zelfs zonder dezen ook in liet geringste te drukken, voegen en daardoor niet het lastige, onaangename wrijven teweeg brengen, dat bij te weinig of te veel gestreken boorden liet geval is. Verder is het lichte gewicht van Illey's boorden eene eigen schap, waarvan men onder het dragen de voortreffelijkheid ondervindt. De knoopsgaten zijn zóó sterk, dat hunne duurzaamheid, als men slechts de juiste halswijdte uitzoekt, niets te vvenschen overlaat. illey's boorden, manchetten en voorhemdjes zijn, wat passen en zitten aangaat, éénig in hunne soort en zijn, afgezien van hunne elegantie en het gemak, dat zij aanbieden, buitengewoon goedkoop. Zij kosten nauwelijks meer dan het waschloon voor linnengoed. Kei» dozijn Iiccrenboordcii is toereikend voor 10 a 12 weken. Voor jongens, die zoo heel zindelijk niet met hunne zaken plegen om te gaan, is Mey's Papier-Iimieii-fabrikaat buitengewoon aan bevelenswaardig, hetgeen iedere huisvrouw na het gebruik van een dozijn zal inzien. Daar linnengoed gewoonlijk op de reis veel beeft, uit te staan, zijn Illey's hoorden, manchetten en voorlicmdjcs voor alle reizigers van onwaardeerbaar nut. Minder als één dozijn van één formaat en ééne wijdte wordt niet verkocht. Illey's fabrikaat wordt in bijna elke stad in verschillende magazijnen, welke door plakkaten zijn hekend gemaakt, verkocht. Ook worden deze verkoopplaatsen van tijd tot tijd door middel van annoncen in couranten aangewezen. Wanneer de lezer deze magazijnen niet kent, zoo kan hij Illey's fabrikaat ook direct bij de Firma UI e y d I i c li V e s a n d-G cscliaft), Lcipzi g-ï* I a g w i t z. hestellen, die op verlangen gratis en portvrij een rijk geïllustreerden prijscourant toezendt en het magazijn ter plaatse, waar mey's fabrikaat is verkrijgbaar gesteld, vermeldt. Snelpersdruk van J. H. van Balen, Helder,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4