HELDERSCHE- NIEU WEDIEPER COURANT. Jaargang 48. M 114. Zondag 21 September 1890. Nieuwsblad voor Hollands Noorderkwartier. J. H. VAN BALEN. TWEEDE BLAD. BEKENDMAKING. 13> DOLORES. ,Eq deaespereert nimmerI* Jan Pieterxx. Coen. Het Vaderlandt ghetrouwe- Blij! iok tot in den doot. Verschijnt Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. Abonnementsprijs per kwartaal0.70, franco per post 0.90. Het Zondagsblad, belioorende bij deze Courant, verschijnt eiken Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden0.50. Voor de abonne's dezer Courant -in de gemeente0.30. m h n buiten de 0.35. REDACTEUR-UITGEVER Molenplein 162/163. Prijs der Advertentiën: Van 15 regels 30 cent, elke regsl meer 6 cent. Bij abonnement, naar gelang van de hoeveelheid regels, aanmerkelijk lager. Voor liefdadige doeleinden 3 cent per regel Dienstaanbiedingen voor den werkenden stand3 Mededeelingen en aanbevelingen10 De Burgemeester der gemeente Helder brengt ter voorkoming van schade ter algemeene kennis, dat volgens ontvangen mededeeling van den heer com mandant van Zr. Ms. artillerie-instructieschip Aruba in de week van 22 tot 28 September e. k. schietoefe ningen met zwaar geschut zullen worden gebonden bij Oostoever, en dat den inwoners op het einde der Binnenhaven wordt aangeraden, vooral bij Oos telijken wind, de ramen open te zetten. Helder, 19 September 1890. De Burgemeester voornoemd, C. A. BEUKENKAMP. NEDERLAND. HELDER, 20 September. In de openingsrede van de Staten-Generaal van jl. Dinsdag wordt een wetsontwerp aange kondigd betreffende eene „met eenige stoom bootmaatschappijen gesloten overeenkomst ten einde een versnelden maildienst met Ned.-IndiC te bevorderen." Deze overeenkomst is gesloten met de stmv.-maatschappij „Nederland" en de „Rotterdamsche Lloyd" en heeft ten doel de verzekering van den geregelden wekelijlcschen maildienst beurtelings over Genua en Marseille. Tot dusverre bestond alleen een contract met de „Nederland" voor een i4daagschen maildienst en werden de brieven oni de andere 2 weken met de „Rotterd. Lloyd" verzonden. Nu is ook de verzending met de booten van laatstgenoemde maatschappij bij contract geregeld en daarmede de wekelijksche verzending verzekerd. Te gelijker tijd bevat de overeenkomst een regeling tot het verleenen van premiön voor grooteren spoed. Bij de Tweede Kamer zijn nog ingekomen wetsontwerpen tot bekrachtiging van provinciale belastingentot vaststelling der vestingbegrooting voor 1891; tot verhooging der vestingbegrooting voor 1890 en tot verhooging der oorlogsbegrooting voor dit jaar. De Gouverneur-Generaal van Nederlandsch- Indie is uitgenoodigd na te gaan, welke maat regelen, in aansluiting met de Nederlandsche wet tot voorkoming van bedrog in den bolerhandel ook in IndiC tegen zoodanig bedrog kunnen genomen worden. Feuilleton *an de Helderache- en Nieuwedieper Cunrant. Roman van Gravin EUFEMIA BALLE3TREM. (Uit het Duitse li.) „Daar kent men liet moederlijk hart weer aan, liefste; gij moeders ziet voor verdriet aan, wat misschien niets anders is dan schulden,11 zeide de dokter glimlachend. „Wel mogelijk," zeide zij koel. Intusschen schreed Alfred voort langs den corridor van den zuidelijken vleugel naar het oostelijk gedee lte vin het slot, waar de tegenwoordige heer van Falkenhof ge huisvest was. En terwijl hij daar voort schreed, zag hij, door de van slanke zuilen gedragen spitsbogen, welke den in den vorm van een kruisgang gebouwden corridor aan de binnenzijde begrensden, in den uitge- strekten hof', wier grauwe muren tot aan het steile, schuin toeloopende dak met clematis, klimrozen en allerlei ander klimop begroeid waren. Daar bloeiden de rozen nog evenals vroeger in het smaragdgroene grasperk en uit de fontein met de dolfijnen, welker in eengestrengelde, zich opwaarts krommende lichamen de vrijheerskroon droegen, ruischte en klaterde de kristalheldere, koele water straal evenals toen, toen op dien avond de feeëngestalte met het gouden haar aan den rand van het bassin zweefde, eenè krans vlocht en zong. Hoe kwam het toch, dat altijd, als hij daaraan dacht, de gestalte van de zangeres De Tweede Kamer zal een vergadering houden op a. s. Dinsdag te elf uren, ter benoe ming van de leden der Commissie voor de Huishoudelijke aangelegenheden en van de Ge mengde Commissie voor de Stenographie. De Centrale Afdeeling besloot om, na afloop van deze openbare vergadering, in de afdeelin- gen te doen onderzoeken een dertiental ontwer pen, waarvan de voornaamste zijn de wet tot wijziging der wetten op de personele belasting de wet tot verhooging van hoofdstuk IX der Staatsbegrooting voor 1890 en aanvulling en ver hooging der Spoorwegbegrooting voor 1890 (koopsom Rijnspoorweg-Maatschappij)de wet tot wijziging en verhooging van het Vilde Hoofdstuk A der Staatsbegrooting voor 1890 en wijziging en aanvulling van de wet op de mid delen voor 1890de wet houdende nadere be palingen omtrent den accijns op suiker en voorts, doch niet voor Woensdag daaraanvolgende, het wetsontwerp tot regeling van den krijgsdienst. Het benoemd lid van het Hof van Justitie in de kolonie Suriname, Jhr. mr. J. L. W. C. von Weiier, zal den 25 dezer de reis naar de kolonie aanvaarden. Generaal Joubert is met familie en secre taris te Amsterdam aangekomen en heeft zijn intrek genomen in „Hótel Mille Colonnes". Binnenlandsch nieuws. Bergen. Bij den aanvang der op 15 dezer gehouden gewone vergadering der letterkundige afdeeling van de Kon. Academie van Weten schappen heeft de voorzitter, prof. Keunen, hulde gebracht aan de nagedachtenis van wijlen het rustend lid der Academie, den heer dr. Th. Bor rel, onlangs op ySjarigen leeftijd alhier overleden. Hij geloofde uit naam van alle leden te spreken, wanneer hij zegt, dat zij allen met innig leedwezen zijn overlijden hadden vernomen. De Academie verliest in hem eene harer sieradendeze afdee ling had groote verplichtingen aan hem, die niet licht vergeten zouden worden. Van zijne be langrijke studie over de Christelijke archaeologie bezat de afdeeling menig merkwaardig gedenkstuk. Van 1871 tot 1888 was hij lid en vele malen rapporteur der ingekomen latijnsche prijsvragen, en hoe hij zich van die taak kweet, behoefde hij niet in herinnering te brengen. De wijze waarop Borret een goed vers wist voor te dragen, licht allen nog versch in 't geheugen. Daarin werd hij nimmer overtroffen. Zijne nagedachtenis zal gewis door allen, die hem gekend hebben, in eere worden gehouden. Haarlem. Debegrootingdezergemeente voor 1891 sluit in ontv. en uitgaven tot een bedrag van f 970,188,22-!. De onvoorziene uitgaven zijn geraamd op f 14,133.27, die voor het onderwijs op f 223,814.71 en voor rente en aflossing van schalden op f 124,867. Voor verhooging van salarissen der politie uit dc „Satanella" voor zijne oogen verrees Hij bleef een oogenblik staan en keek in den tuin, die op dit oogenblik baadde in het zonlicht, en de vraag kwam bij hem op of de rozenkrans, die zij toenmaals over den kroon geworpen had en daarin was blijven hangen, thans geheel tot stof zou zijn ver gaan. Geërgerd liep hij echter door tot welke afgetrokken gedachten laat demensch zich toch verleiden! Hij kwam in den oostelijken frontvleugel, die paralel met den westelijken loopend, de andere vleugel in lengte aanmerkelijk over trof, zoodat het gehcele gebouw een lang werpig vierkant vormde. Hier huisde de slotheer en hier, in de zoogenaamde biblio theek, die echter meer familie-archief was, bracht hij het grootste gedeelte van zijn leven door met heraldische- en genealogische onderzoekingen. Maar het groote uitgebreide vertrek, in welker kasten de familiepapieren geborgen waren, zoodat eigenlijk niets daarin aan eene bibliotheek deed denken, was ledig en de zware donkerblauwe pluche-gordijnen der drie boogvensters waren er afgenomen. Zachtjes liep «Falkner door dit vertrek op de deur van de huiskamer zijns ooms toe en opende die. Dóar zat hij voor het geopende schrijfbureau, de bekende kreupele gestalte met den bult, diep in den groenen Turksch- lederen fauteuil gezonken, rechts en links de krukken, waarmede hij zich zoo snel kon voortbewegen, voor dadelijk gebruik tegen zijn stoel staande. Maar hoe veranderd kwam den binnentredende het gele, verdroogde, hatelijke en baardlooze gelaat, met de diepe groeven, de spitse kin en de boosaardige oogen, voor. Stokoud en als uit perkament agenten is niets uitgetrokken, wat wel niet anders kan, daar hun adres om meer traktement eerst inkwam, toen de begrooting reeds gereed was. Marine en Leger. De Scherpschutters-Yereeniging te Alkmaar sloot jl. Maandag hare zomeroefeningen met een huis houdelijke» wedstrijd in de duinen te Bergen, daartoe welwillend afgestaan door den heer J. van Reenen. Voor die gelegenheid ontving zij een sierlijken prijs van haren oud-commandant, den heer P. H. Vreede, welke als eerste prijs gesteld en behaald werd door den heer C. F. van Steensol van der Aa, met 94 puntende 2de prijs verwierf de heer J. G. Burggraaf, met 93; de 3de prijs, de heer H. Essen, met 91 de 4de, de heer F. Rike, met 91 de 5de, de heer H. Chrispijn, met 90 punten de 6de, de heer L. Lansdorp, allen schutters 1ste categorie. In de 2de categorie werden de prijzen behaald door de heerenIste prijs, J. J. Boogh, met 75; 2de, P. J. van der Kamp, met 73 3de, G. Bou- ma, met G84de, G. Diepen, met 65 5de, J. Bijloos, met 58: 6de, J. Asjes, met 51 punten, terwijl de rozen-prijs werd behaald door den heer H. Chrispijn. Nog werden eenige prijzen ter aan moediging behaald. Beide categoriën schoten op 200 passen op cirkel-schijf-telling tot 12. Door Z. M. wordt de knpt. ter zee J. P. Mer- cier, met 1 Oct. eervol ontheven van het door hem gevoerde bevel over Zr. Ms. schroefstoomschip 1ste kl. «De Ruyter", en daarin vervangen door den kapt. ter zee W. baron Van Hogendorp, adjudant des Konings. De luit. ter zee 1ste kl. J. Cardinnal, 1ste off. aan boord Zr. Ms. schroefstoomschip «De Ruyter", wordt, in stede van den 21sten dezer, met den 24sten a. s. op non-act. gesteld en eerst met laatst- gemelden datum vervangen door den kapt.-luit. ter zee C. II. Cornelissen. De luit. ter zee 1ste kl. A. L. van der Moolen, wordt met 1 Octoher a. s. geplaatst aan boord van Zr. Ms. logementschip //Amstel", te Hellevoetsluis. De luit. ter zee 1ste kl. P. T. van der Velden Erdhrink, commandant van torpedoboot VII, te Hellevoetsluis, is met 1 Oetober a. s. overgeplaatst aan boord van Zr. Ms. schroefstoomschip 1ste kl. z,De Ruijter". De luits. ter zee 1ste en 2de kl. J. M. Steers en W. I). H. baron van Asbeck, respectievelijk 1ste officier aan boord van Zr. Ms. wachtschip te Ara sterdam en geplaatst in de rol van Zr. Ms. torpedo- instructieschip «Marnix", worden met den lsten Oetober a. s. op non-activiteit gesteld. Eerstgenoemde wordt met dien datum vervangen door den luit. ter zee der lste kl. J. H. J. L. baron Sweerts de Landas Wijborgh, terwijl als lste officier op Zr. Ms. ramschip «Stier" geplaatst wordt de luit. ter zee lste kl. J. P. van Itossum. De overplaatsing van den officier van gezondheid 2de kl. bij de zeemacht J. T. Alta met den 2lsten gemaakt had hij er altijd uitgezien, zelfs in zijne jeugd, maar thans was er nog iets ge heel anders in dat gelaat te zien de trekken des doods. «Ha, mesjeu Alfred I" ratelde de oude heer, in weerwil van zijn slechten toestand, op zijn ouden spóttenden toon. «Wat ver schaft mij de hooge eer van uw bezoek, neef?" «Mijne moeder schreef mij, dat ge ziek waart, oom, en daarom wilde ik toch eens zelf naar u komen kijken," zeide Alfred hartelijk, den armen rijken kreupele de hand reikend. Grinnekend als een kabouter, kittelde de oude vrijheer met de veder van zijn ganzen pen, welke hij in de knokige, groote, gele rechterhand hield, de vlakte van de hem toegestoken hand. „Het ilnchtofloi' ligt, de 1 strijken neder," declameerde hij, met bliksemende oogtn. Op hetzelfde oogenblik echter trok Alfred zijn hand terug en wendde zich om, ten einde heen te gaan. «Ho,lio! waarheen?" riep de zieke hem 11a. «Terug naar B.," antwoordde de legatieraad lakoniek, zonder zich om te keeren. «Hier gebleven krijschte de oude en toen zijn neef aarzelde, voegde hij er bits aan toe«Is dat een manier om met iemand om te gaan Is dat de manier zich bij «en ouden erf-oom aangenaam te maken Alfred nam een stoel en zette zich tegen over hem. «Ik ben gekomen om naar u te zien, om dat piëteit en plicht mij dit gebieden", zeide hij, „zich aangenaam te maken bij u, laat ik over aan. anderen." dezer aan boord van Zr. Ms. schroefstoomschip Koningin Emma der Nederlanden wordtingetrokken, en wordt alsnu met dien datum aan boord van dat stoomschip geplaatst de off. van gez. 2de kl. bij de zeemacht G. A. J. van der Sande, die bij het hospitaal der Marine alhier vervangen wordt door den ofT. van gez. 2de kl. bij de zeemacht H. C. Tamson. Door Z. M. is met ingang van den lsten Oct. a. s. 1. de officier van administratie lste kl. G. H.Ver boon, ter zake van langdurigen dienst, gepaard met meer dan vijftigjarigen ouderdom, op pensioen gesteld, onder toekenning van een jaarlijksch pensioen van f 1400, en van een verhooging van dat pensioen van f 1275 's jaars voor werkelijk verblijf in mili tairen dienst in 's Rijks overzeesche bezittingen en koloniën en tusschen de keerkringen 2. bevorderd tot off. van adm. lste kl., de off. van adm. 2de kl. S. Hummelinck. De off. van adm. lste kl. J. F. van Gelsdorp, die 26 dezer op non-act. wordt gesteld van Zr. Ms. wachtschip te Amsterdam, wordt met 6 Oetober a. s. geplaatst aan boord van Zr. Ms. schroefstoomschip lste kl. «l)e Ruijter", liggende alhier. De lste luit. der mariniers C. N. Cazaux van Staphorst, die met 1 Oct. eervol is ontheven uit zijue functiën bij 's Rijks werf te Amsterdam, is ingedeeld bij het lste bataljon mariniers aldaar. Met 1 Oetober worden 120 jongens van de Kweekschool voor Zeevaart te Leiden overgeplaatst op Zr. Ms. opleidingsschip «Admiraal van Wasse» naer", te Amsterdam, met welken dag de winter- cursus voor de opleiding der jongens een aanvang neemt. Door de bevordering tot lichtmatrozen en overplaatsing als zoodauig op de oorlogsschepen is voor de jongens uit Leiden ruimte beschikbaar ge komen. Met 1 Oetober a. s. worden 35 van de onlangs tot lichtmatroos bevorderde jongens van Zr. Ms. opleidingsschip «Admiraal van Wassenaer" op de instructiekorvet «Nautilus" te Hellevoetsluis geplaatst om tot bootsmansleerling te worden opgeleid. De miliciens der lichting van 1888, die bij de 6de en 7de comp. van het 4de reg. vest.-artillerie alhier voor herhalingsoefeningen onder de wapenen zijn geweest, werden heden weder in het genot van onbepaald verlof gesteld. Het op de werf van de heeren Huijgens en van Gelder, te Amsterdam, aan te bouwen schroef stoomschip, ten behoeve van de Indische militaire Marine, zal worden samengesteld uit staal en voor zien van een kiel en eene omkleeding, gedeeltelijk van teakhout en verder van pitch-pine. De houten huid wordt waterdicht gekalfaat en de koperen dubbeling daarop gespijkerd. De stevens zijn van teak- of djatihout. Het schip zal eene lengte hebben tusschen de loodlijnen, getrokken op voorkant voorsteven en achterkant roersteven, van48.20 M. Wijdte op den buitenkant der houten huid8. Dikte van de houten huid op de buiten gangen van de stalen huid0.076 De slotheer van Falkenhof lachte, dat hem de tranen over de wangen liepen. «Anderen herhaalde hij toen geheel bui ten adem, «goed, zeer goedAnderen Waarom maaktet gij eene pauze daar net. Waarom niet eenvoudig in plaats van ande ren gezegdTheobald Rusz, Dr. phil., hè? „Laten wij dokter Rusz er nu maar buiten laten, oom," hernam Falkner wrevelig, „zeg mij nu liever eens hoe ge u gevoelt, na die hevige aanval van gisteren." De oude heer deed net alsof hij deze vraag niet hoorde. Alsof er niets aan de hand was, nam hij een pennemes op en begon zijn pen te vermaken. „Nu, mijn jongen, vertel mij nu eens wat voor nieuws er in B. is," begon hijopjovi- alen toon. „Is het waar dat men eene wereldtentoonstelling zal houden? Een mooi idee, maar waar wil men het geld vandaan halen? Ik geef geen cent!" Hoe weinig Alfred ook van zijn oom hield, sneed liet hem nu toch door de ziel, dat hij zijne gedwongen vroolijkheid zag en daarbij bespeurde welke verschrikkelijke groeven rond mond en oogen gekomen wa ren. Wat was het leven van dezen mangeweest? Op krukken bewoog hij zich voort, een schat rijk man, die niets anders kon dan toezien op de vreugde van anderen, eeu bestaan vol ontbering en verloochening en vol verbitte ring; dè eenige vreugde, die hij genoot, was zijne omgeving te kwellen en te pijnigen. Waarom werden er toch zulke wezens ge schapen? (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 5