SPOKEN. BniiengevoDB Toorstfilliiiï SPOKEN. POLm E- D. DE VRIES, Timmerman en Aannemer, Spoorstraat No. 69. Schouwburg „TIVOLI" Schouwburgzaal Wieringerwaard. Buitengewone Voorstelling Grands Yins de Champagne. W. JAGER GERLINGS, A. J. DE JONGH. Uitgesneden Oornedbeef, Rookvleesch, Ham, fijne Leverworst, enz., Liefdadigheid. Holte, gemeten van den onderkant der vangplaat tot de rechte lijn der boven- deksbnlken4.19 Rondte in den langsten balk van het bovendek0.12 Diepst bij gelieele toeln- ding m zeewater. achtur 335 Waterverplaatsing bij dezen diepgang 585 M", overeenkomende met het gewicht van 600 tonnen. De stoomwerktuigen voor het schip zullen zijn van 850 I. P. K. stelsel drievoudige expansie machine. Buitenland. Beieren. Jl. Maandag is te Dresden de gedenksteen onthuld, door de Ned. Vereeniging „Het Roode Kruis" gesticht op het graf van baron Günther v. Bültzingslöwen, wegens de gewichtige diensten op het gebied der vrijwillige ziekenverpleging in tijd van oorlog bewezen. De zwarte granietplaat bevat in gouden letters het inschrift „Gtmther v. Bültzingslöwen, keizerlijk Duitsch consul te Soerabaja, Java, ridder van de Neder- landsche Militaire Willemsorde, gewijd uit dank bare herinnering aan zijne zelfverloochenende werk zaamheid gedurende den tweeden veldtocht tegen Atjeh in het jaar 1874 door de Nederlandsche Vereeniging „Het Roode Kruis" te 's Gravenhage. De liefde is grenzeloos." De onthulling geschiedde in tegenwoordigheid van een kleinen kring van familieleden en vrien den, alsmede van den Ned. consul te Dresden en de aldaar wonende voormalige officieren van het Ned.-Ind. leger en van de afgevaardigden van „Het Roode Kruis" in Nederland, baron Van Hardenbroek van Bergambacht voorzitter, en dr. B. Carsten, secretaris. Portugal. Tusschen een volksmenigte en de politie kwam het jl. Woensdagavond op het Dom Pedro-plein te Lissabon tot een hevig ge vecht. Het volk wierp met steenen en de agen ten antwoordden met revolverschoten. Vele per sonen zijn gewond. Twee-en-veertig personen zijn in hechtenis genomen. Turkije. Volgens een telegram van Lloyd uit Hiogo van jl. Donderdag is het Turksche oorlogsschip „Extrogival" in volle zee gezonken. Vijfhonderd manschappen van de equipage zijn verdronken. Australië. Ten gevolge van eene jl. Don derdagochtend te Sydney uitgebroken werkstaking der voerlieden, moesten vele boeren en koop lieden zeiven als voerlieden dienst doen. Onder geleide van een talrijke politiemacht reden de eigenaars zeiven hun karren van het station naar de haven. Een talrijke menigte trachtte het ont laden der karren te verhinderen en wierp met steenen. De politie en de cavallerie joegen de onruststokers uiteen. Gemengd nieuws. In het gezin van een huisschilder te Am sterdam heeft zich een geval van vergiftiging voorgedaan door het onbewust gebruik maken van zinkwit in poeder, in plaats van meel, bij de bereiding van eetwaren. Een meisje van 17 jaar en een jongen van 10 jaar zijn door het gebruik ernstig ongesteld géwordén. Zij worden in het gasthuis verpleegd. Te Haarlem was jl. Donderdagavond een groote oploop van volk, omdat men bemerkt had dat op den Burgwal een jongen van 16 jaar op een zolder werd verborgen gehouden en door zijdfe ouders vreeselijk moet zijn verwaarloosd. De jongen was een kind van de eerste vrouw, en van het bestaan er van werd nooit iets ge zegd. Wel wist men, dat het echtpaar nog 5 andere kinderen had. Een sterke politiemacht was noodig om de ouders, vooral voor de buur vrouwen, te beschermen. Het beroep, dat het Centraal Comité op den Trinsessedag tot de Natie richtte ter vorming van een fonds tot ondersteuning van behoeftige dragers van het Metalen Kruis of de Citadel- Medaille, heeft weerklank gevonden. Reeds dadelijk kwamen van verschillende zijden giften in, van f 100, van f 50, van f 40, verschillende van f 25, van f 10, enz. alsmede eenige toezeg gingen voor vaste jaarlijksche bijdragen. Met hartelijke ingenomenheid namen velen dergenen, die uitgenoodigd waren, tot \\e.thoofd comité toe te treden en provinciale comités te vor men, die uitnoodiging aan, en die comités kunnen derhalve eerlang hunne werkzaamheden aanvaar den. Een der eerste verrichtingen zal zijn, het fonds te vormen, en tot dat doel zal de in het alge- meengedane uitnoodiging tot medewerking daartoe, thans tot ieder onzer landgenooten in het bijzon- dar gericht worden door de aanbieding eener inteekenlijst. Moge de verwachting van het comité dat het genoeg ontvangen zal, om de brave oud jes ten einde toe te steunen, niet beschaamd worden. Wij wekken al onze lezers met warmte op, de edelmoedige poging van het comité naar vermogen te steunen. Dat er behoefte aan het fonds bestaat, blijkt daaruit, dat nu reeds van verschillende zijden aanvragen om ondersteuning zijn ingekomen. Aan zulke verzoeken kan natuurlijk niet voldaan worden, voordat eene algemeene inzameling heeft plaats gehad en het Comité de behoeften over zien kan, waartoe een algemeen onderzoek wordt ingesteld. Het Comité wenscht de zaak zooveel mogelijk te bespoedigen en hoopt daartoe de noodige medewerking te erlangen. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Koningin Emma, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 17 September Onessanl. Burgemeester den Tex (s.) van Amsterdam naar Batavia, vertrok 18 September van Suez. l'rinses Wilhelm ina (s.), v«n Batavia naar Am sterdam, passeerde 18 September Kaap liocn. Antelope, kapt. Hut, van Sundswall naar Pnrmevcnd, passeerde 16 September Elseneur. Maria, kapt. Metus, van Snndswall naar Nederland, passeerde 16 September ÉUencur. Marktberichto n. Texel, 16 Sept. Vette Koeien f 190 a 240.Melk koeien f 150 a 195, Geldekoeien f150 a 180; Kalf koeien f200 a 225; Kalfvaarzcn (130 a 160; Fokschapen f 20 a 23Geldeschapen f 23 a 26Rammen f 25 a 85 Lamme ren f 11 a 12.50; Werkpaarden f150 a 175; oude Paarden f60 a 120; Biggen f9 a 11.50; vette Varkens 22 a 23 ct. per half Kg. Alkmaar, 19 September. Aangevoerd 4589 h. Grnuen' als: 635 h. tarwe, f 7.— a 8 50; 282 h. rogge, f 5.62* n 6.— 741 h. gerst f 4 75 a 5.r0. en id. chev. f 5.— a 6.35; 2037 h. hnveT, f 3.35 a 4.15; 70 h. Boinenpaar- denboonen f 6.40bruine id. f 12.a 14.50witte id. f 14; 328 h. rood mosterdzaad, f 15 50 a 17.75; 6 h. koolzaad, f 9.50 269 h. karweizand f 9.25 a 9.75 22 h. blauw maanzaad, 1' 11.50 a 12 199 h. Erwten, groene f 10,50 11 16.50; grauwe f 17 a 19, en vale f 11.50 a 16 per hectoliter. Hoorn, 18 Sept. Kleine Kaas f34 en commissie f28.50 per 50 Kg. Enkhuizen, 17 Sept. Magere Vnrken9 f 15 n 18 Biggen f7 n 10 Kippen f0.50 a 1; Konijnen f0.25 a 0.70 allen per stak. Aangevoerd 28 stapels Kaa9, f30.50 per 50 Kg. Boter 574 a 60 ct. p. kop; Eieren f3.50 a 4 per 100 stuks; Blanke Aardappelen f0.90 n 1.50; blauwe fl a 140; Hen f0.60 a 0.70; alles per I1L. Nieuw Karwcizaad gold f9 a 9.25; id. Mosterdzaad f 15 a 18 Maanzaad f 11 n 11.50; Gerst f4 a 5; Haver f3 a 4; grauwe Erwten f 15 a 18; Wijker vale Erwten fll a 11.50; groote vale Erwten f 14 a 17; bruine Boonen f 12 a 13 alles per HL. Enkhuizen, 18 Sept. Aardappelen Graafjes f a blanwe f 1.a 1.40 en blanke f 1.a 1.50 per half HL; grove Bloemkool f 3.a 5.roode Kool f3. a f 4.en witte idem f 3.50 a 4 50 per 100 stuksPeren f 4.— a 7.Appelen f 3.a 4.50, groote gele Uien f 1.20 a 1.40, kleine idem f 1.50 a 2.—, groote roode f 1.70 a 1.80 en kleine idem f 0.80 a 0.90 per H.L. 19 Sept. Aardappelen Graatjes a blanwe f 1.a 1.45 en blanke f 0.90 a 1.50 per half HL.grove Bloemkool f 2.50 a 4.roode Kool f 2.50 a 4, wittg kool f 2.50 a 4.per 100 stuks Peren f4 a 7.50, Appelen f 4 a 5. per HL.; groote gele Uien f 1.a 1.10, kleine idem f 1.60 a 1.80, groote roode f 1.60 a 1.70 en kleine idem f 0.S0 a 0.85 per HL. Bo venkarspel (Station), 18 Sept. Grove Bloemkool f 2a f 4, Reuzen f 5 a 6, witla Kool f 3 a 4 50, roode dito f 2.50 a 3.50 per 100 ronde Aardappelen f 1.a 1.50. Peren f 2.50 a 4.Appelen f 1.50 a 2.gele Uien f 0.50 a f 0,90, roode f 0.40 a 1.per half HL. Amsterdam, 19 Sept. Tarwe op levering lager, Nov. f 220. Maart f 222. Rogge op levering lager, Oct. f150, 151,150, 151, Maart f146, 146. Koolzaad op 800 K.G. Olie stil. Lijnzaad lusteloos. Raapolie traag; vliegend per 100 K.G. f 31, 30.25, 1 Oct. f 30.12*, 1 Nov.-Dcc. f 30.12*, 30.25, 1 Meif 30.12*. Lijnolie vaat vliegend per 100 K.G. f 27, 25.75, 1 Oct. f 26.62*, 1 Nov.-Dec. f 25.62*. 25.75, 1 Jan.-Mei f25.37*. Raapkoeken f 60 a 90 per 1040 stuks. Lijnkoeken f 8.50 a 12 per 104 stuks. AardappelenPr. Dokk. Jammen, f 2.80 a 3.10, dito Zaaiers f 1.65 a 1.70, Geld. Blauwe f 2.60 a 2.75, Pruis. Hamb. f 3.80 a 3.90, Hillegommer Zand f 1.50 a 4 50, dito Flakk. 3.a 3.30, alles per H.L. Schiedam, 17 Sept. Moutwijn f 10.75, Jenever f 16.25, Amst. Proef f 17.50, Spoeling-Beurs f 1.Spoeling-Com missie f 0.70. Londen, 11 Sept. Te Deptford aangebracht: 1071 Amerik. Runderen. 3-8 a 3-10 per stone (55 a57*e. per K.G.). 402 Ned. Kalveren, 5a 5-8 per stone (75 a 85 0. per K.G.). 4181 Ned. Schapen, 4-6 a 5-2 per stone (671 a 77* c. per K.G.). Londen, 18 Sept. Aangevoerd800 Runderen. 2000 Schapen en Lammeren, 120 Kalveren, Zwijnen, Prijzen: Runderen 2-4 a 4-9. Schapen en Lammeren 4-S a 6-0, Kalveren 3-4 a 5-, Zwijnen - a - V i 8 s c h 0 r Ij. Nieuwediep, 20 Sept. Sedert jl. Donderdag werden alhier door 167 korders cn bengere 5 tot 100 groote, 10 tot 50 kl. tongen, 3 tot 20 roggen, 2 tarbotten. 1 tot 5 mandjes levende-, 1 tot 7 mandjes doodc kl. schol en 1 tot 5 manden schar aangevoerd groote tong gold 45 a 55 cent. kleine id. 20 cent, rog 75 cent a f 1, tarbot f9 en f 11 per stuk, lev. kl. schol f 2 a f 2.50. doode id. 25 a 50 cent per mandje en 9cbar f 3 per mand. Enkhuizen, 18 Sept. Gisteren werd alhier 1850 Kg. bot en heden 2150 Kg. bot en 58 manden garnalen aange bracht; bot gold 24 ets. per Kg., garnalen 75 ct. per mand In den handel van Bergen-op-Zoonisehe ansjovis is een geheele omkeer teweeggebracht door het optreden van de nieuwe Ansjovis-Maatschappij „De Schelde", welke bij de onlangs gebonden verpachting van visscherijen in het bezit is geraakt van de voornaamste visscherijen in de Oostcr- Schelde, voor den tijd van 25 jaren. De visch wordt thans in den handel gebracht onder een gedeponeerd handelsmerk iu kleiue flacons met sierlijke etiquette. De prijs van de ansjovis is tengevolge van het optreden der Maatschappij reeds gestegen van f70 tot f125 per ton. Weerk. Waarnemingen te Heider (Landskeet.) 1 '}<Ls P Windrichting en kracht. Barometer mM. Thermometer Cs. Stand. Afw. Stand. Afw. 19 20 20 12 8 12 Z.Z.O. 0.8 Kg. Z.O. 8 Z.t.O. 9 761.9oJf 1.30 758.38 - 2.27 757.50 - 3.10 18.4 15.5 18.8 t 3.1 11-8 f2.6 1 1 Uren. Vochtig!», procent. Weersgesteldheid. Toestand van de zee. 19 20 20 12 8 12 0.77 0.86 0.77 Lichtbewolkt, mooiwecr. Lichtbew., windr. mooiw. Idem. Vlak Weiniggolv. id. Verwachting: Zuidoostenwind. Burgerlijke Stand van Helder, van Donderdag- tot Zaterdagmiddag. OndertrouwdJ. Koster, zeilmaker, en N. Nieuwen- huizeu. M. Janssen, mariuier, en J. C. M. Verburgt. D. H. Pohlman, konstabelsmaat, en C. Assendorp. L. Bommel, stoker, en J. Klok. Bevallen: A. van Wijnen, geb. Glim, z. C. de Reus, gcb. Riedeman, d. OverledenGcene. Lcvenl. aangeg. 1 Texel, van 10 tot 16 September. GeborenCatharina Diderica, d. v. S. Keijser Cz. en D. Bruin. OverledenJ. Keijser, 50 j. T. Koorn, 25 j. A. Daalder, wed. van D. v. Grauw, 68 j. Enkhuizen. Ondertrouwd C. v. d. Leek, laatst wedn. van G. Segers en J. C. G'roll, laatst wed. van R. Zuinig. J. Hooivelden G. M. C. Geelts. Geboren: Frederik Gerrit, z. v. G. Krijger en R.Sietses. Johanna, d. v. J. H. v. Oosbree en G. H. Barendsen. Wil helmus Johaunes, z. v. C. Jansen en D. de Vries. I Overleden: J. Knijper, l.j. Grootebroek. GeborenCecilia Ava. d. v. P. Rustenburg'en D. Kenter. OverledenG. Visser, wed. van C. de Haan, 77 j. Laatste berichten. 20 September. Zr. Ms. schroefstoomschip 4de kl. „Sommels- dijk", commandant de kapt.-luit. ter zee G. H. van Steijn, werd gisteren geïnspecteerd door den Schout-bij-nacht C. H. Bogaert, directeur en commandant der Marine alhier, en vertrok heden morgen naar de reede, om bij de eerstgunstige gelegenheid zee te kfezen, met bestemming naar Suriname, via St. Vincent, Liberia, de Congo- rivier en Ascension. De etat-major van het schip bestaat uitkapt.- luit. ter zee G. H. van Steijn, commandant; luit. ter zee iste kl. W. P. A. M. Kluit, iste officier; id. 2de kl. W. Houwing, H. W. de Joncheere en L. P. de Stoppelaaroff. van gez. iste kl. H. G. J. van Doesburgh en off. van adm. 2de kl. J. A. Meulemans. Het machinekamer-personeel is samengesteld uitmach. rste kl. v. c. J. C. A. Gijzenid. 2de kl. J. Verschoorid. 3de kl. J. P. Kersbergen en B. B. Nanning en mach.-leerl. iste kl. J. M. Driessen, C. G. Weers en J. de Jong. Uit een gisteren door duikers ingesteld onderzoek is gebleken dat het wrak van het in de Zuidergronden gestrande Er.g. stoomschip „Newnham" sedert de laatste 14 dagen zoo diep in het zand is weggezonken, dat de daarin nog aanwezige lading katoen, zijnde ruim 2000 balen, wel als verloren kan worden beschouwd. De klacht door den minister van Binnen- landsche Zaken tegen „Recht voor Allen" inge diend was, volgens de „Standaard", van dezen inhoud Aan den officier van justitie bij de Rechtbank te 's Gravenhage. De ondergeteekende acht zich verplicht de volgende klacht in te dienen In het blad „Recht voor Allen", verschijnende te 's Gravenhage, No. 186, komt een artikel voor, genaamd „Rustverstoorder Open brief aan Z.Ex. den minister van Binnenlandsche Zaken, den heer de Savornin Lohman", hetwelk, blijkens de noot, met medeweten en voorafgaande kennis neming, door de redactie geplaatst is en waarvan, naar hetgeen mij is medegedeeld, mr. Spin de auteur is. In dat artikel, dat ik de eer heb hierbij te voegen, komt o. a. voor (Volgt het citaat uit „R. voor Allen"). Deze aantijging, die van het begin tot het einde niets dan onwaarheid bevat, randt mijn eer of goeden naam aan, en valt derhalve zonder twijfel onder art. 261 van het Wetboek van Strafrecht. Ik stel er prijs op dat den beleediger de ge legenheid worde gegeven om de waarheid zijner aantijging te bewijzen, en het is om die reden, dat ik UEdelachtbare verzoek den dader straf rechtelijk te willen vervolgen. A. F. De Savornin Lohman. 16 Augustus 1890. 's Gravenhage. Volgens een telegram uit Bucharest, is het Oostenrijksche oorlogsschip „Taurus", bemand met 69 mariniers en matrozen en 4 officieren, in de Zwarte Zee met man en muis vergaan. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Bellinzona, 19 Sept. De voornaamste hoofden der twee partijen zijn naar Bern ont boden, voor eene verzoenende oplossing van het bestaande geschil. Volgens aangifte bij de politie wordt ver mist een niet aangeteekenden brief van hier naar Doesburg gezonden, waarin a. a een bankbiljet van f 25, E. X. 8480. Mocht dat biljet ontvangen zijn of worden, dan verzoekt de commissaris van politie hem daarvan wel mededeeling te willen doen. De Commissaris van Politie voornoemd, SWAVING. ADVERTENTIE N. SPOED!!! Door onverwacht vertrek naar elders wordt terstond tegen billijken prijs ter overname aangeboden: de KRUIDENIERS-AFFAIRE met Winkelopstand en Inventaris van G. H. SMIT, Binnenhaven 72, recht tegenover het op te richten Gebouw voor Vischafslag. is verhuisd van de Molenstraatnaar de den Helder. te 'geven door het Tooeeelpzelschan m den Salon des Variétés te AMSTERDAM, Direotiei KREUKNIET, BIGOT, POOLMAN en BLAASER, op VRIJDAG 26 September 1890. Tooneelspel in 3 bedrijven van Ilenric Ibsen, bewerkt naar de Duitsche vertaling van M. von Borch door C. F. v. d. H. Mise-en-Scène van H. van Kuijk. Prijzen der plaatsen Eerste Rang, bij inteekening f 1. aan het Bureau f 1.25 Tweede Rang,f 0.50 Plaatsen kunnen besproken worden ad 10 ct. extra. Zondag 21 September 1890: door het Tooneelgezelschap van den Salon des Variétés te Amsterdam. Groot succes van den dag! Aanvang; 8 uur. Pi-ijzen der plaatsen: lste Rang 1 0.75, 2de Rang f 0.50. Plaatsen te bespreken tot Zaterdagavond 10 uur. DEUTZ GELDERMANN, a Ay, CABINET demi Sec. fl. 3.85 JOCKEY-CLUB Sec. 3.85 GOLD LACK(goüt anglais) Extra Sec 4.30 per 1/1 flesch. Halve flesschen met f 0.25 verhooging per 2/2. In voorraad bij Firma J. H. ENSCHEDÉ, WIJNHANDELAREN, Haarlem. Spaarne 86/7. Helder, Keizerstraat 103. De 's Gravenhaagsche Hypotheekbank ver strekt gelden ter leen onder eerste hypothecair verband en geeft pandbrieven uit, ■waarvoor bij uitloting, gelijk tot dusverre, voor zoover de voorraad strekt, pand brieven 47. in ruiling worden aangeboden. Inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank (Gedempte Raamstraat 11a) en te HELDER bij den Heer verkrijgbaar bij R. MAALSTEED. De Loodscnvcrcenigiiig „Recht «loor Zee", bewogen met een in treurige omstandigheden verkeerend gezin, bestaande uit man, vrouw en negen kinderen, dat door maanden lange ziekte van den kostwinner, in zeer kommervolle omstandigheden verkeert, stelt zich voor tot het houden van twee gecombineerde uitvoeringen, op 24 en 25 September a. s. Onder verzekerden steun en medewerking der HH. ZUR MUHLEN, WEBER en ROUKENS, de Zangvereeniging //Cecilia", en //Helders Dilettanten-Club," strekt deopbrengst geheel ten voordeele van bovengenoemd doel. Kaarten zijn van al Zondag verkrijgbaar bij de Heeren WEBER, Kanaalweg en Binnenhaven; Boekhandelaren MAAS en SPRUIT, Dijkstraat; Wed. S AM WEL, Spoorstraat; Wed. JONKER, Loodsgracht en aan het Lokaal TIVOLI. witte kaarten, geldig 24 september. Sprekers de HH. ZUR MUHLEN, WEBER en ROUKENS en opvoering van een Tooncelstuk door de Dilettanten-Club. ROODE KAARTEN, geldig 25 SEPTEMBER. Sprekers de HH. ZUR MUHLEN, WEBER en ROUKENS en uitvoering der Zangvereeniging rCecilia". Entree 25 Cent. Beide avonden aanvang 8 uur, in het lokaal TIVOLI, net Bestuur der Loodneii-Verernlging „RECHT DOOK ZEE." Snelpersdruk van J. H. van Balen, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 6