Helder. Afloop der openbare verkooping van Huizen en Erven, gehouden in bet lokaal „Tivoli" alhier, op Woensdag 1 October 1890, ten overstaan van den Notaris P. S. Hordijk 1Een Huis en Erf, Binnenhaven no. 123. Ge kocht door den heer C. Stammes, voor f 285. 2, 3, 4 en 5. Vier Huizen en Erven, Achter straat, nos. G5l>, 65c, G5h en 65i. Gekocht door den heer P. Schagen, voor f 1002. 6. Een Huis en Erf, Achterstraat no. 15. Ge kocht door den heer J. Duijvetter, voor f 600. 7. Een Huis met Achterhuisje en Erf, Gasstraat no. 15. Gekocht door den heer L. van Es, voor f 620. 8. 9, 10, 11 en 12. Vijf Huizen en Erven, Jonkerstraat nos. 32, 34, 30, 30a en 36b. Gekocht door den heer P. Thomas qq., voor f 2188. 13. Een Huis met Pakhuis, Ijskelder en Erf, Gravenstraat nos. 44 en 46. Gekocht door de hecren P. Schagen en J. Bethlchem, voor f 2400. 14. Een Huis en Erf, Loodsgracht no. 52. Ge kocht door den heer J. Duijvetter, voor f 2743. Schagen. Gemeenteraad. Vergadering van Dinsdag 30 Sept. 1890. Afwezig de heer Voorman. Na opening der vergadering, lezing en goedkeuring der notulen, werd overgegaan tot mededeeling en behandeling van Ingekomen kennisgeving van den lieer Hazen, verklarende zijne herbenoeming tot wethouder aan te nemen. h. Kasverificatie, waaruit blijkt dat de ontvang sten bedroegen f 57144.831, de uitgaven f 51244.31$, zoodat in kas werd bevonden f 5900.52. c. Adres C. Kos P?.. en medc-ondergeteekenden, in zake het verkrijgen van een Rijks telegraafkantoor te dezer plaatse, zoo mogelijk in de kom der ge meente vergezeld van een adres van adhaesie. Door den Voorz. werd opgemerkt, dat dc Rand wel gehoor kan geven aan dien wensch en hij deelt nu mede, wat hiervoor door de Regeering geëischt wordt. Krijgt Schagen een kantoor, dan moet het evenwel bij de verbinding met Wiukel (het dichtst bijzijnde kantoor) de kosten van aanleg betalen voor den afstand boven 5 kilometer. Winkel ligt op on geveer 10 kilometer, dus de kosten over 5 kilo meter komen voor rekening der gemeente. Dan moet de gemeente zorgen voor ecu huis, dat tot telegraafkantoor kan gebruikt worden, maar dat tevens ook bet postkantoor kan bevatten, terwijl de gemeente alleen vergoediug ontvangt voor het tele graafkantoor. Ook moet de gemeente nog aanwijzen een gebouw, voor den persoon met den dienst be last, en bovendien moet de gemeente een ontvangst van f 800 (vroeger f 600) waarborgen. Nu zou wel de opbrengst van de telephoonkan- toren ten goede komen aan de gemeente, doch voor Schagen zou dat niet zulk een omvang nemen, om dat de aansluiting slechts is te verwachten van twee gemeenten Schagerbrug en Sint Maarten. Voorz. {neemt het telegraafkantoor Winkel tot voorbeeld, hetwelk de aansluiting heeft van 6 tele foonkantoren en welke maar f 600 garantie behoeft te stellen. Die gemeente moet toch nog elk jaar f 402 bijpassen. Het is waarWinkel heeft minder handel, maar in zijn voordeel6 telefoonkantoren en f 200 min der waarborg. B. en VV. stellen daarom voor, dat er van wege den raad bij de Regeering pogingen in het werk gesteld zullen worden ter verkrijging van heel wat billijker voorwaarden, dan bij bedoeld Kon. Besluit worden gesteld. De heer v.d. Maaten vraagt of voorz. met zijne hierboven verstrekte inlichtingen niet in de war is met de telefoonkantoren. Wat Winkel profiteert van de telefoonkantoren zal weinig wezen, want alleen voor de ingekomen buitenlandsche telegrammen geniet het vergoeding. Voorz. zegt dat de inlichtingen, welke ZEd.Achtb. hierboven gaf, door hem «reput waren uit een uit Winkel ontvangen desbetreffend schrijven. De heer Hopman deelt nu mede, persoonlijk te Winkel inlichtingen ingewonnen te hebben bij den postdirecteur aldaar, den lieer Wind, cn zijne inlich tingen zijn van gunstiger aard. Volgens Kon. besluit van 15 September 1886, Staatsbl.no. 164, komen de kosten voor een aanleg van meer dan 5 kilometer voor rekening van de gemeente, dat zal dus voor Scbagen niets zijn, om dat de rijksdraden langs de spoorlijn loopen, zoodat zoolang liet u aanstaat en ten minste totdat ge andere plannen of beschikkingen hebt getroffen." Mevrouw Rusz opende den mond om tc spreken, maar dokter Rusz sneed haar den pas af. //Wij zullen gaarne van uwe goedheid gebruik maken, lieve Dolores,'" zeide hij op zijn zoete, fleemende toon, terwijl hjj haar de hand bood. Zij legde er even hare vingertoppen iu. Zoo moet ge het niet opvatten," zeide zij; tfhet is niet meer dan natuurlijk, dat gij blijft. Ik moet nu [eens gaan kijken waar ik mijne kamers zal nemen, en als gij," voer zij, zich tot Alfred wendend, voort, //in den loop van den middag een oogenblik tijd hebt om zaken met mij te bespreken, doe mij dan bet genoegen even bij mij te komen." Falkner boog licht. //Zooals gij beveelt," zeide hij koel, //of schoon ik geloof dat Engels met dergelijke dingen beter bekend is dan ik." //Misschien," zeide zij kalm. //Bovendien blijft mij voor persoonlijke zaken nog den weg van schrijven over, als het u te veel moeite is ze met mij te bespreken." z/Ik geef aan het laatste, als de kortste weg, de voorkeur," zeide hij. Zij wendde zich met een flauw knikje af, maar de zachte bl,os, die hare wangen gekleurd had, verdween. Welk recht had deze man toch om haar te beleedigen. Ilij had haar reeds vóór hij. wist wie zij was vijandig be handeld. Dat het om die erfenis was, dat kwam haar bij Alfreds karakter onwaarschijn lijk voor. En toch (Wordt vervolgd.) de aanleg slechts cenige tientallen meiers zal zijn. De gemeente moet eebter zorgen voor cene tele graafkantoor en voor een woning voor den directeur van liet post- en telegraafkantoor. Het rijk betaalt echter hiervoor aan de gemeente Sn/0 van de kosten van koop eu inrichting of stichting. Voor het plantsen der toestellen mag de ge meente geen huur van het rijk verlangen. Dc gemeente moet waarborgen een ontvangst van f 800. Bij de berekening van de ontvangsten wordt aangenomen 30 cents voor elk aangeboden telegram en 30 cents voor elk uit het buitenland ontvangen telegram. De ontvangsten te Winkel bedroegen gemiddeld jaarlijks 200.gulden, waaronder niet begrepen zijn de ontvangsten der telefoonkantoren. Voor Scbagen zal men gevoeglijk op grootere ontvangst kunnen rekenen. Bij het tot stand brengen van een telephoonkan- toor zullen de kosten voor Schagen weinig minder zijn. De gemeente moet dan zorgen voor een doel matig lokaal op goeden stand en voor de bezoldi ging van een besteller, en inag daarvoor 10 cent extra loon per telegram heften. De bode van Bar- singerhorn krijgt f 50, maar de bode van Schagen zal minstens f 400 loon moeten hebben, wegens veel uitgebreider dienst. De heer v. d. Maaten wijst er nog op, dat de verbinding van Schagen met Winkel over Barsin- gerhorn, gevoegelijk zou kunnen over de palen van Barsingerhom tot Winkel, en de afstand van Scha gen naar Barsingerhom zou dan voor rekening van het Rijk kunnen geschieden. De heer v. d. Maaten erkent ook' dat de heer Wind gelijk heeft, dat het langs de spoor zou kunnen, want van Helder loopt de Rijks-telegraaf ook langs de lijn. Voorz. releveert dat volgens deze uitgebreide in lichtingen de kosten van aanleg wel minder zouden zijn, doch de andere kosten zouden toch nog blijven. Ook dc heer Plomp is het eens met Voorz. dat het niet aangaat zoo dadelijk maar te besluiten, want als het Rijk voldoening aan alle bij kon. besluit gestelde voorwaarden eischt, zullen die kosten nogal hoog zijn. Spr. wil evenals het voorstel van B. en W. met den Min. v. W., H. en N. onderhandelin gen aanknoopen en zeer uitgebreide inlichtingen inwinnen. Nadat de Voorz. nog had opgemerkt dat men omtrent het aantal gewisselde telegrammen in de Kon. Bibliotheek in Den Haag volledige opgaaf kan verkrijgen, wordt met algemecne stemmen het voor stel B. en W. aangenomen. c. Voorstel van B. en W. tot herziening der redactie van het indertijd alhier genomen wetsbesluit op het dansen. Met algemcene stemmen werd na voorlezing, de door B. en W. voorgestelde wijziging aangenomen en zal «wanneer na afloop eener uitvoering van een algemeen erkende Vereeuiging of gezelschap te dezer plaatse, of van tooneel- en dergelijke gezelschappen, ter goeder trouw bij het gemeentebestuur bekend, in dezelfde localiteit gelegenheid tot dans wordt gegeven aan hen die de uitvoering bijwoonden" gceu belasting meer worden geheven. d. Overeenkomstig art. 203 der gemeentewet had nu de aanbieding plaats der gemeentcbegrooting voor het dienstjaar 1891. Tot leden der Commissie van onderzoek daarvoor werden gekozen, de heeren C. Asjes, C. J. Plomp en W. Roggeveen Cz. Bij de nu volgende rondvraag ging de vergade ring voor eenige oogenblikken in comité, op verzoek van den lieer v. d. Maaten. Bij heropening werd door den voorz. medege deeld, dat ten behoeve van het eerstdaags aan te vangen Herhalingsonder wijs, door den heer Kloeke voor het geven van onderwijs werden voorgesteld, de hecren Roep, Koster, ter Linden en M. Visser. Niets meer ter behandeling voorgesteld wordende, werd de vergadering gesloten. (Sch. Ct.) Verkoopingen. Vrijdag 3 October. Purmerend, 10 'g ui. In de Doele: inboedel en ccnc collectie Chineesche goederen. Zaterdag 4 October. Alkmaar, 11 's ra. In de Vergulde Valk: 30 werkpaarden. Verhuringen en verpachtingen. Donderdag 9 October. Schagen, 12 nam. Ten kantore van den Ontv. der Reg. en L)om., voor een seizoen Het recht tot het wegha len van mosselzaad van dc zeeeiaden der hoofden te Petten en vnn de paalwerken der rijkazeewering. "Woensdag 15 October. S c h c r m e e r. 10 's m. Not. de Gelder, in het Scher- meer wapen aan den Kerkbuurt, voor 3 jr.De huisraans- woning, boet. erf en weilaod aan de z. z. van den .Molen weg, gr. 17-70.90; dito aau dc n. z. van de Noordervaart, in Onddorp en Alkmnnr, gr. 13.76.10een stuk weiland aan de gcui. Alkmaar, gr. 1.53.80. Aanbestedingen. Vrijdag 3 October. Alkmaar. 8 ure. De heer Gouwe, notaris, in het café van mej. de wed. Benedicthet sloopen der smederij, get. wijk C. n. 2. staande aan de Noordzijde van Toornburg aldaar en het bouwen van twee bnrgerwoonbnizen aldaar. Hoorn, 12 ure. Het bestuur der Vereeuiging tot onderlingcn aaulcoop van veevoeder, gevestigd to Hoorn, bij den heer II. Kroon Pzn., lokaal de' „Witte Engel": de levering van ongevoer 300,000 lijnznadkoeken, in 3 termij nen tc leveren franco stations Hoorn, Abbekcrk en Westwoud. Dinsdag 7 October. Haarlem, 3 nre. Dc nanml. vennootschap Haar- leuische katoenmaatsch het bouwen van een hecrenhuis aan den Kinderhuissingel bij de Z(jlbrug ald.; aanw. 6 Oct, 'sm. 10 uur. Woensdag 8 October. Zaandam. De lieer E. H. J. Zoonsbet bouwen van een woonhuis op ccn terrein, gelegen aan de Gedempte Gracht ald. Donderdag 16 October. Haarlem, 11 nre. Het ministerie van Waterstaat, Handel cn Nijverheid, aan het gebouw vau het prov. best.: het maken van een bestraat paarden pad in den weg van Alkmaar naar Nienwediep, behoorendc tot de groote rijks wegen in de prov. Noordholland; begr. f1800 aanw. 9 Oct. Marine en Leger. Het bevel over Zr. Ms. schroefstoomschip ie kl. „De Ruijter" werd gisteren door den kapt. ter zee J. P. Mercier overgegeven aan den kapt. ter zee W. baron van Hogendorp, adjudant des Konings. De ie luit. bij liet korps mariniers J. A. Gauw, geplaatst bij 's rijks werf te Amsterdam en belast met den dienst der draagbare wapenen, werd gisteren als luit.-adj. bij het 2e bat. mariniers alhier vervangen door den in luit L. A. Furnée. Met ingang van 1 Oct. zijn op non-act. gesteld de mach. ie kl. v. k. N. H. Klaassen, id. 2e kl. J, Koopman, G. P. F. Munnik, J. Van der Plaats, L. F. van Beek, id. 3e kl. C. W. Rem mer, allen behoord hebbende tot de rolle van Zr. Ms. schroefstoomschip ie kl. „De Ruijter", terwijl met gelijken datum daar aan boord zijn geplaatst de mach. ie kl. v. k. K. E. J. G. H. Hoftmann, id. 2e kl. D. Klasinga en J. W. van Koeverden, id. 3e kl. J. Van Ouwerkerk en J. J. Knaap. Gisteren werd Zr. Ms. wachtschip alhier, onder bevel van den kapt. ter zee P. Le Comte, door den schout-bij-nacht C. H. Bogaert, directeuren commandant der Marine alhier, geïnspecteerd. De bij het 8ste reg. inf. tot kapt. benoemde iste luit. H. C~ A. Neeteson is tijdelijk ingedeeld bij het iste bat. van dat korps te Doesburg, doch wordt teruggeplaatst bij de bataljons te Arnhem. De luit. ter zee 2de kl. G. C. Quarles van Ufford, uit O.-I. teruggekeerd, is op non-activ. gesteld. De commandeur bij het vak van scheepsbouw aan 's Rijks werf te Willemsoord, P. G. Wouters, is gedetacheerd te Delftshaven, teneinde tegen woordig te zijn bij den aanbouw van het stoom schip voor de Indische marine, op de werf aldaar in timmering. Zr. Ms. monitor «Panter", comm. de kapt.-luit. ter zee H. R. J. J. Thorbecke, is jl. Dinsdag namiddag 4 uur te Hellevoetsluis gearriveerd. De ziekten nan boord van dit vaartuig leveren geen gevaar meer op voor besmetting. Het gaat zijne oefenin gen reeds morgen voortzetten. De luitenant ter zee 1ste kl. B. de Groot wordt met 1 November a. s. geplaatst aan boord van Zr. Ms. «Amstel" te Hellevoetsluis en belast met het bevel over dien bodem en met de functie van chef van den torpedodienst aldaar. Hij vervangt als zoodanig den luit. ter zee 1ste kl. W. Römer, die met dien dag wordt overgeplaatst als 1ste officier aan boord van de te Amsterdam in aanbouw zijnde pantserdekkorvet fSumatra«- De officier van gezondheid 1ste kl. bij de zee macht J. H. Smit, thans non-actief, zal op verzoek 1 December a. s. Zr. Ms. zeedienst eervol verlaten. De minister van Oorlog heeft bepaald, dat in tien vervolge indentanten zullen zitting nemen iu de commissiën tot keuring van fourages. Kapt. J. R. Jacobs, van het Oost-Indisch leger, woonachtig te Lochem, is benoemd tot kapitein- adjudant bij de op te richten koloniale reserve. Reeds met 1 Nov. a. s. zal, naar men verder mededeelt, een begin gemaakt worden met de op richting van de reconvalescenten-compagnie te Zut- plien, waartoe de commandant van het korps en de kapt.-adj. J. R. Jacobs zich derwaarts zullen begeven, om, wanneer die oprichting is algeloopen, voorgoed naar Nijmegen te gaan, alwaar de staf vau het korps gevestigd is. Aldaar wordt dan venier aan de op richting van het geheele korps gearbeid. Zooals uit de Indische begrooting blijkt, is tot dat einde voor 1891 voorloopig een som van f150.000 beschik baar gesteld. De 1ste luit. A. L. Maas, wordt met 1 Nov. a. s. overgeplaatst van het 3de reg. vest.-artillerie bij het 2de reg. te Arasterdam. De 1ste luit. der genie J. W. Roelofs Valk is, te rekenen van 1 Oct., overgeplaatst van hier naar Haarlem. De levering van zes kanonnen van 12 cM. is door het departement van koloniën opgedragen aan dc firma Krupp te Essen, Op den lsten dezer is de 1ste luit.-adj. A. H. W. J. Boom eervol ontheven van zijn functie hij het detachement 4de reg. vest. art. te 's llage en werkzaam gesteld bij de geschutgieterij aldaar. In verhand daarmede wordt genoemde officier bij den staf van bet wapen overgeplaatst en vervangen door den lsten luit. G. A. van derBrugh en van de 12de (pantserfort) compagnie van genoemd regiment, in garnizoen te IJmuiden. Nadat Jl. Dinsdag 68 onlangs bevorderde licht matrozen van Zr. Ms. opleidingsschip «Admiraal van Wasscnaer" te Amsterdam naar de schepen alhier en 35 naar 'de instructie-korvet «Nautilus" te Hel levoetsluis wareu vertrokken, kwamen gisteren 120 jongens van de kweekschool voor zeevaart te Leiden aan boord van de Wassenaer, die alsnu aan den nieuwen cursus zullen deelnemen. Onderwijs en Examens. Te Broek op Langendijk is ook tot school- geldhefiïng beslotenzij zal met 1 October be dragen f 1 per maand voor het isteen 2de kind, 5 maal het in de wet aangegeven minimum dus. Men zoekt nu verband tusschen deze heffing en de noodzakelijkheid, waarin men met i°. Jan. 1891 zou kunnen vervallen, om, wegens een overschrijden van het minimum-getal leerlingen, een onderwijzer aan te stellen. Mej. C. J. de Wilde van Enkhuizen is als inwonend leerlinge naar de vroedvrouwenschool te Rotterdam vertrokken. Benoemd tot onderwijzeressen te Brucht en te Slagharen, gem. Ambt-Hardenberg, de dames A. en E. Dondorff van Enkhuizen. Landbouw en Veeteelt. Het Bestuur der Vcreeniging tot ontwikkeling van den landbouw in Hollands Noorderkwartier zal Dinsdag 7 dezer, des voormiddags 9$ ure, op de landerijen van den heer M. Kooij, Zwinweg, te Anna Paulowna, eene beproeving houden van een bietenrooijcr. Leden en belangstellenden worden beleefd tot bijwoniag uitgeuoodigd. Wij vernemen dat dc op de algeraeene Ten toonstelling der Hollandsclie Maatschappij van Landbouw te Dordrecht met de 1ste prijzen bekroon de zaaigranen alswintertarwe, winterrogge en win- tergerst publiek zullen worden verkocht, op Maan dag 6 dezer a. s., des voormiddags ten elf uur, op de Korenbeurs te Rotterdam. Dezen maatregel, door de Maatschappij genomen om dc verspreiding van best zaaizaad te bevorderen, juichen wij zeer toe en vertrouwen dat vele belang hebbenden hiermedeluin voordeel zullen doen. De Vereeniging «Het Rundvee-Stamboek Noord- Holland" zal YVoensdag 29 dezer e. k. te Hoorn eene keuring houden van jonge stieren, geboren na 1 Februari 1890 en toehehoorende aan leden der Vcreeniging, waarvoor 5 prijzen worden beschikbaar gesteld. Aangifte tot mededinging behoort te ge schieden voor Zaterdagmiddag 25 dezer bij den secretaris der Vereeniging, den heer A. Kool, te Sclicllinkhout. Vervolgens wordt aldaar de twaalfde algemecne vergadering gehouden. Behalve over eenige huis houdelijke punten, zal daar van gedachten gewisseld worden over de volgende vraag, voorgesteld door den heer E. van den Bosch, te Goes «Beweegt zich de veefokkerij niet in een gevaar lijke richting, door uitsluitend op groote melkpro ductie te werken, en wat kan gedaan worden om ook een groot vetgehalte der melk tc verkrijgen, wat, met het oog op den verkoop der melk aan boterfabrieken en op den uitvoer van fokvee naar het buitenland, steeds meer op den voorgrond treedt Daarna behandeling van een voorstel ter tegemoet koming in de kosten van het etaleeren van photo- graphieën te Buenos-Avres door den heer E. van den Bosch voornoemd (preadvies van den heer K. Tensen Pz.) verslag vnn den afgevaardigde naar de voorjaars-vergaderingvan «Hollands Noorderkwar tier", door den heer J. J. Winkel; uitreiking van de prijzen, behaald hij bovengenoemde stieren keuring, enz. In den polder Waard en Groet is men aange vangen met het delven van suikerpeene». De pee- nen zijn kleiner dan het vorig jaar, zoodat de gel delijke opbrengst voor de boeren eveneens minder is. liet suikergehalte blijkt, uit onderzoekingen van nu en eenige weken geleden, met de betere weersgesteldheid niet onbelangrijk gestegen te zijn, iets wat alleen den fabrikanten ten goede komt. Kerknieuws. PREDIKBEURTEN. Herv. gem. te Texel Zondag 5 Oct., Burg, voorm. 9.30, ds. Hab- bema, van Noordscharwoude's avonds 6.30, ds. Bouvin, van Alkmaar; Oudeschild, nam. 1.30, ds. Habbema, van Noordscharwoude. Doopsgez. gem. te Texel: Zondag 5 Oct., Waal, voorm. 10 uur, ds. Ku- perus. Doopsgezinde Gemeente te Zuidzijpe Zondag 5 Oct., vm. 9.30, Zuidzijpe, ds. v. Calcar. Herv. kerk te St. Maarten Zondag 5 Oct., geen dienst. Herv. kerk te Eenigenburg Zondag 5 Oct., ds. Gemsen, van Broek op Langedijk. Noord- en Zuidzijpe. 5 Oct., ds. Muhring, Schagerbrug nm., Burger- brug vm. 12 Oct., ds. te Gempt, Oudesluis vm., -St. Maartensbrug nm. 19 October, ds. Molière, Oudesluis nm., St.- Maartensbrug vm. Huisduinen en Wieringerwaard. 5 Oct., Consulent, W.Waard vm. 12 Oct., ds. Hobus,Huisduinen vm., W.Waard n. 19 October. ds. Pareau, W.Waard vm. Wieringen. 5 Oct., ds. Pareau, Oostl. vin., Hipp. nm. 12 Oct., ds. Bommezijn, West. v„ de Oev. n. 19 October, ds. v. Kluyve, Oostl. vm., Hipp. n. •Texel. Tot student aan de kweekschool van de Algemeene Doopsgezinde Sociëteit te Amsterdam, is o. m. aangenomen de heer Her man Bakels, geboren te den Hoorn alhier. Deze is de zoon van den heer H. S. Bakels, vroeger predikant bij de Doopsgez. gem. Burg, Waal en Oosterend en voor korten tijd naar Koog aan de Zaan vertrokken. Beroepen bij de Herv. gem. te Barendrecht, A. J. Th. Jonker, te F.llecom. Uit onze Koloniën. Aau het Atjeh-verslag, loopemie tot 11 Aug., is het volgende ontleend Bij besluit van den Oivielen en Militairen Gou verneur dd. 29 Juli jl. werd de bestaande kust- sluiting uitgebreid van Telok Semaweh tot Din- mnntpunt, zoodat thans de geheele Noordkust ge sloten is. De rust in het Edische werd niet verstoord. De Radja van Perlak maakte zijn opwachting bij het bestuur te Edi, doch keerde met het oog op de minder gunstige stemming der hoofden in dat landschap reeds den volgenden dag naar zijn land terug. Dc gezondheidstoestand in het garnizoen was on gunstiger hel gemiddeld ziektecijfer per dag was 30 tegen 28.8 gedurende het vorige" tijdvakde stand der beri-beri was ook iets ongunstigerhet gemiddeld aantal beri-beri-lijdcrs per dag was 16.7 tegen 16 gedurende de vorige verslagtijd. De gezondheidstoestand onder de bevolking op Groot-Atjeh was goedvan de Onderhoorigheden werd uiets meer vernomen, ten opzichte der cholera. Het «Bat. Illb." schrijft Een drietal hadji's, woonachtig te Samarang, wier namen ons bekend zijn en die wij zoo noodig gaarne aan de politic willen opgeven, moeten eenen levendige» handel drijven in raenschen. Zij trekken van bier naar Ambarawa, Magelang, Kendal en andere plaatsen in de binnenlanden, waar zij zich uitgeven voor priesters die binnen kort een bedevaart naar Mekka wenschen te maken en gaarne eenige minvermo gende landgenooten op hunne kosten zouden mede- nemen om aan de bedevaart deel te nemen. Vele Javanen, dom als zij zijn, nemen dat, «edelmoedig" aanbod gretig aan, voorzien zich zoo goed en zoo kwaad

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 2