als het kan van het noodige voor de groote reis, en maken het weinige wat zij hebben in den kortst- mogelijken tijd te gelde, om daardoor in de gele genheid te zijn zelve ook een weinig bij te dragen aan de groote kosten, verbonden aan een bedevaart naar het heilige land. Te Samarang komende, bren gen de drie hadji's de lieden aan boord, maken hun diets dat zij zelve met de eerste boot zullen volgen, daar zij doordringendebezigheden genoodzaakt zijn nog eenige dagen hier te vertoeven en dat de reizigers te Singapore kunnen rekenen op een zeer hartelijke ontvangst van een broer, neef of ander familielid, die ben van boord zal halen en onder dak brengen, totdat zij zelf te Singapore zullen komen om te zamen den overzeeschen tocht voort te zetten. Of die Javanen van passen zijn voorzien en hoe de hadji's auders die lieden per stoomboot kunnen wegzenden, is hetgeen wij gaarne zouden willen weten en wat wij aanraden streng te onder zoeken in het belang van den onwetenden Javaan. Bij aankomst te Singapore moeten de „bede vaartgangers" werkelijk een bizonder hartelijke ont vangst genieten. Van de voorgenomen bedevaart naar Mekka komt echter niets, maar de bedrogenen worden zoo goed als slaven of pandelingen van Arabieren en Chineezen, om waarschijnlijk nimmer meer van hun geboorteland en bloedverwanten te hooren. Ter Atjeh's Oostkust ontwaarde het in de wateren aldaar kruisende oorlogsschip „Sindoro" onlang3 ter hoogte van het staatje Soengei Raja cene Atjehsche prauw, die op het zien van het oorlogsschip ijlings een der miertjes binnenvoer. Eene gewapende sloep werd onmiddellijk door de „Sindoro" tegen de prauw afgezonden. Toen de sloep den vasten wal bereikt had, werd de Atjehsche tolk van dien oorlogsbodem, die zich mede in de sloep bevond, naar de beman ning der prauw afgevaardigd. Nauwlijks was hij haar genaderd, of een der Atjehers bracht hem een klewanghouw toe. Op dit oogenblik schoot de commandeerende zee-officier uit de sloep den aan valler neder. De overige bemanning der prauw nam op de voorwaartsche beweging der mariniers de vlucht, de prauw in den steek latende, welke met haren inhoud door de onzen werd in beslag ge nomen. Buitenland. Duitschland. Na twaalf jaren in werking te zijn geweest, liep den 30 September jl. de socialistenwet af. In eenige bladen vindt men hoofdartikelen over deze gebeurtenisde meeste zwijgen echter nog. Het socialistisch „Berliner Volksblatt" heft een triomflied er over aan. dat die gehate wet einde lijk gevallen is, maar het doet dit in buitenge woon bedaarde taal. Er wordt gemeld, dat twee Deensche oudheid- vorschers, de professoren Löfiler en Petersen, op het eiland Rllgen werden gearresteerd, doordien zij, terwijl zij op Arcona bezig waren niet eenige opmetingen, door den vuurtorenwachter voor spionnen werden aangezien. De in het Fransch gestelde passen konden door de ondergeschikte beambten niet verstaan worden, en eerst nadat de landraad te Bergen de passen gezien had, volgde terstond de vrijlating. Over dit voorval laat de geheele pers zich in scherpe bewoor dingen uit. De kinderachtige spionnenruikerij moest men maar aan de Franschen overlaten, en zorgen dat achtenswaardige vreemdelingen daar door niet worden lastig gevallen. Oostenrijk. Keizer Wilhelm is gisteren morgen te 9 uur te Wcenen aan het rijkversierde station van den Noorderspoorweg aangekomen, waar Keizer Franz Jozef in Pruisische generaals uniform zijnen hoogen gast opwachtte. De be groeting was kort maar hartelijkde Keizers omhelsden elkaar, waarna de voorstelling van eenige personen volgde. Keizer Wilhelm, in de Oostenrijksche huzaren-uniform gekleed, liep langs de gelederen der eerewacht, welke hem de militaire eerbewijzen bracht. De Keizers reden in een met 5 paarden bespannen en door een voor rijder voorafgegaan open rijtuig door de met vlaggen, bloemen, wapenborden, bewimpelde masten enz., rijk versierde Praterstrasse en Ring- strasse. In deze laatste straat staan op korten afstand van elkander 20 triomfbogen, wat een inderdaad grootschen indruk maakt. Overal waren de tribunes met menschen gevuld, die de keizers met geestdrift toejuichten. De muziek korpsen speelden bij het voorbijrijden het Prui sische volkslied. De stoet werd geopend door het rijtuig, waarin de keizers gezeten waren, en daarachter volgden 6 rijtuigen met twee paarden waarin de Aartshertogen Albrecht, Wilhelm, Rainer en het gevolg zaten. De burgemeester reed in het stedelijke gala-rijtuig. De stoet reed langzaam door de versierde straten en, onder het voortdurend gejuich van het tallooze publiek, naar den „Hofburg". Keizer Wilhelm legde een krans op de lijk kist van kroonprins Rudolf, en hij bleefgeruimen tijd, biddende en weenende, in de gratkapel. Op de toespraak van den burgemeester, aan het station, antwoordde hij, veel vernomen te hebben van de toebereidselen voor de hem be reide ontvangst, waarvoor hij zijnen dank uit sprak. Hij reed zonder geleide naar Schönn- brunn, waar hij het middagmaal zou gebruiken, om daarna te vertrekken naar het terrein der jacht. Er was geen militair vertoon, zoodat de ontvangst die Wilhelm ten deel viel, den aard had van eene volksbetooging. Wilhelm zag er bleek en afgemat uit. Denemarken. Bij de jl. Dinsdag gehou den verkiezingen voor het Landsthing zijn nog twee sociaal-democraten gekozen. Dit is voor de eerste maal, dat de socialisten zitting in de Eerste Kamer verkrijgen. Servië. Geen bom, maar een geweerpatroon is onder het rijtuig des Konings ontploft. De patroon was waarschijnlijk op straat verloren en ontplofte toen het wiel er over heen reed. Engelsch-Indie. Bij de verkiezingen te Goa heeft de gouvernementeele partij overwon nen. Er heerscht nog altijd een zeer groote opgewondenheid en voortdurend worden arresta- tien gedaan. Nieuw-Guinea. Telegrammen van daar te Hartlepool ontvangen, melden dat de kust bewoners aldaar den Engelschen schoener Isabel geplunderd en in den grond geboord hebben, 11a de bemanning te hebben vermoord. Gemengd nieuws. Het stoomschip „Spaamdam", der N. A. S. M., met passagiers en lading, waaronder een groote partij tabak, den 17 den Sept. van Rotterdam naar New-York vertrokken via Boulogne, arriveer de Maandagmorgen vroeg te New-York. Te Medemblik werd 1 September jl. de slachter V. uit Opperdoes, bij gelegenheid van eene harddraverij, in eene vechtpartij door den sjouwerman Z. verwond, en is na een ongesteld heid van veertien dagen overleden. De justitie heeft hiervan proces-verbaal opgemaakt en eene lijkschouwing gehouden, waarbij genoemde Z. in verhoor werd genomen. Te Bovenkarspel is een anderhalfjarig kind, dat tegen een theestoof stootte en het ko kende water van de daaruitvallende ketel over het lichaam kreeg, na een lijden van eenige uren overleden. Het tekort van den voortvluchtigen luit.- kwartiermeester te Amsterdam bedraagt f 1100. De arr. rechtbank te Haarlem heeft Arie de Rooi, te Wormerveer, wegens het vervalschen van overlijdensakten, ten einde daardoor de gelden uit het begravenisfonds machtig te wor den, veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf de eisch was 2 jaar geweest. Jl. Donderdag nam een pakhuisbaas aan de Wijnstraat te Rotterdam sjouwerlieden aan door de arbeiders, die niet waren aangenomen, daar de man reeds volk genoeg had, werd de baas daarop aangevallen en op het hoofd gesla gen. Des avonds in zijn woning aan den Schie- damschen Dijk thuiskomende, klaagde de man over hoofdpijn, doch er werd weinig acht op geslagen. Het ongemak hield aan en nam zoo zeer toe, dat Zaterdag de geneesheer B. C. werd ontboden. Diens hulp was echter te laat inge roepen reeds des avonds was de lijder dood. De politie heeft zich thans met de zaak bemoeid en de weduwe gelast, dat het lijk niet mag be graven worden, vooraleer een gerechtelijke schou wing heeft plaats gehad. Jl. Zondag zijn aan den Academiesingel te Breda door een visscher gevonden 6 rollen dynamiet, verpakt in perkamentpapier, waarop een stempel, met het woord „dynamiet", en een ronden stempel waarop een Duitsch fabrieksmerk. Daarbij waren gevoegd 1 meter lont, 8 koperen buisjes en 3 dito met zwarte koppen. Of hier aan een misdadig oogmerk gedacht moet worden, is tot hiertoe een raadsel. In de nabijheid van Bergen-op-Zoom, in het Papegat, is eene slang gevangen, welke hoogst zeldzaam in die streken voorkomt. Het dier, ongeveer 4 cM. lang, is volgens kenners de zoogenaamde Angina fragilis L. (hazelworm). Aldus luidt een berichtje, dat de ronde.heeft gedaan in de couranten en waarvan men heel wat zou denken. Als men weet dat de hazel worm een volkomen onschadelijk diertje is van ongeveer een voet lengte en ter dikte van een kinderpink, dan zal men zich bij het eventueel vinden van dit diertje niet bevreesd maken. Dr. Schlegel brengt de hazelworm niet eens tot de slangen, maar rangschikt hem tusschen de hage dissen en slangen. Overigens komt het diertje overal op droge plaatsen in de grensprovinciën voor en zelfs in de duinstreken. Het aantreffen te Bergen op Zoom is dus evenmin een wonder. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Sumatra (a.), van Batavia naar Amsterdam, passeerde 30 September Perira. Soenda (3.), van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 30 Sepl. te Genua. Prinses Sophie (s.), van Amsterdam naar Batavia, vertrok 30 September van Southampton. C onrad (s.). van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 1 Oetober tc Glasgow. St. Christophorus, kapt. T. L. Teensma, van C'arlskrona naar Purmerend, ankerde 29 September op de rcede van Elseneur. Marktberichten. Texel, 28 Sept. Kocboter 35 ct. per half kilogram Kip-eieren f 3.75 a 4 per 100 6tnks. De verzending be droeg ongeveer 15.000 stuks. Hooi f 14 a 15 per 500 Kg. koehuiden 22 ct. per Kg.Paardenhuiden f 8 50 a 9 per stuk; wilde Eenden G5 n 85 ct., Ilazcn f 1.50 a 1.75 en wilde Konijnen 55 a 65 ct. per stuk. Texel, 30 Sept. Commissiehandel. Vette Koeien f 190 a 225, Geldckoeien f 130 a 160, Kalfkoeien f 150 a 190, Kalfvanrzen f 120 a 145, Gelde dito f 90 a 120. Graskal- vereu f 40 a 46, Fokschapen f 18 a23, Geldesehapen f 24. Weide dito f 16 a 22, Schrammen f 18 a 23, Lammeren f 11 a 14, Veulens f 75 a 110, Werkpaarden f 160 a 200, Oude Paarden f 40 a 70 en Biggen f 10 a 14 per stuk. vette Varkens 20 a 23 ct. per half Kg. Schagen, 2 Oetober. 16 Paarden f 85 a 225 6 Stieren. 50 a 140 53 Geldekoeien 120 a 280 25 Kalfkoeien 185 a 280 5 Vaarzen 25 Hokkcl. 14 n. Kalveren 387 Schapen 225 Lammeren 80 a 130 35 a 65 10 a 20 14 a 29 14 a 201 3 Bokk. en Geit. f 38 uiag. Varkens. 54 Biggen 60 Kippen c. 20 Eenden Boter p. kop Kaas p. kilogr. Kip-eicren p. 100 375 a 425 E.-eieren 325 a 2a 4 13 a 16 6 a 8J 40 a 125 40 a 60 85a 95 20 2 Ossen, f 70 a 100. 46 Kammen, f 30 a 50. Alkmaar, 29 Sept. Veemarkt: 12 Koeien, f 200 a 240; 13 L vette Knlveren, f40 a 110 25 nuchtere dito, f 12 a 20630 Schapen, f 24 a 3264 magere Varkens f 14 a 18 per stuk; 115 vette Varkens44a 52ct. per Kg. Bovenkarspel (Station), 29 Sept. Grove Bloemkool f 2 a f 3, Keuzen f 2 a 3, witte Kool f 2 50 n 4, roode dito f 2.n 4.per 100 ronde Aardappelen f 0.90 a 1.60, Peren f 2.50 a 4.50, Appelen f 2.a 3.gele Uien f 0.40 n f 0.85, roode f 0.35 a 0.90 per half HL. 30 September.Grove Bloemkool f2 a 3.50, Reuzen f2.50 a 3.50, Witte Kool f2.50 a 4 roode dito f 2 n 3.50 per 100 BtuksAardappelen: Streeker Muizen f 1.75 a 2. ronde t 0.90 al .50, Peren f 2.50 a 4.50. Appelen f 2. a 3,25, gele Uien f 0.40 a 0.85, roode f 0.35 a 0.90 per half HL. Enkhuizen, 30 Sept. Aardappelen Graafjes f a blauwe f 1.a 1.60 en blanke f 1.a 1.50 per half IlL; grove Bloemkool f 2 50 o 4roode Kool f3. a f 4.en witte idem f 3.a 4 50 per 100 stuksPeren f 2.a 4.Appelen f 3.a 4.50, groote gele Uien f 1.a 1.30, kleine idem f 1.50 a 1.60, groote roode f 1.50 a 1.60 en kleine idem f 0.75 a 0.80 per H.L. 1 Oct. AardappelenGraafjes a blauwe f 0.90 a 1.40 en blanke f 0.90 n 1.50 per half HL.grove Bloemkool f 2.a 3.roode Kool f 8.a 4, witte kool f3. a 4.per 100 stuks Peren f 4.a 8.Appelen f 4 a 6. per HL.; groote gele Uien f 1.a 1.10, kleine idem f 1.60 a 1.80, groote roode f 1.60 a 1.80 en kleine idem f 0.80 a 0.90 per HL. Purmerend, 30 Sept. Aangevoerd 391 stapels kaas, kleine f 32.50 en commissie f 28.50 per 50 Kg 1283 hg. boter, hooiboter f 1.25 a 1.30 per Kg.; Kip-eieren f 4.20 a 4.75 per 100 stuks Veemarkt: 336 Runderen; 17 Slieren; 40 Paarden 134 vette Kalveren f 0.70 a 0.90 per Kg.; 132 nuchtere dito, f 10 u 24; 138 vette Varkens 40 a 50 ct. per Kg. 112 magere dito, f 13 a 27366 Biggen, f 6 a 93905 Schnpeu en Lammeren; 20 Ganzen, f 2 a 8.50 400 Hl. Appelen, f 4 a 6, en 300 111. Peren f 4 n 6 per hectoliter. Amsterdam, 29Sept.Tarwe oplevering lager, Nov. f 221. Maart f 223. Rogge op levering lager, Oot. f160,151,150,151, Maarl f147, 145. Koolzaad op 800 K.G. Olie onveranderd. Lijnzaad stil. Raapolie traag; vliegend per 100 K.G. f 31, 30.25, 1 Oct, f 30.121, 1 Nov-Dec. f 30.12+, 30.25, 1 Mei f30.12*. Lijnolie vnst; vliegend per 100 K.G. f 27, 25.75, 1 Oct. f 26.62+, 1 Nov.-Dce. f 25.624, 25.75, 1 Jam-Mei f 25.371. Raapkoeken f 60 a 90 per 1040 stuks. Lijnkoeken f 8.50 a 12 per 104 stuks. AardappelenFr. Dokk. Jammen, f 2.80 a 3.10, dito Zaaiers f 1.40 a 1.60, Geld. BIauwr f 2.75 a 2.80, Pruis. Hamb. f 8.50 a 3.90, Hillegoramer Zand f 1.50 a 4 50, dito Flakk. 3.a 3.30, alles per H.L. Veemarkt: 145 vette Kalveren, 1ste kw. 90 en 2de 70 et. per Kg.28 magere dito, f 8 a 122 Schapen109 vette Varkeus, 42 n 48 ct. per Kg. Schiedam, 1 Oct. Moutwijn f 10.75, Jenever f 16.25, Amst. Proef f 17.50, Spoeling-Beurs f 1.Spoeliug-Com- inissie f 0.80. V i s s c h e r ij. Nieuwediep, 2 Oetober. Sedert jl. Dinsdag werden alhier door 52 korders 5 tot 40 groote-, 10 tot 20 kleine tongen, 1 tot 3 mandjes kl. schol cn 1 tot 2 manden schar aangevoerd gr. tang gold 60 cent, kleine id. 20 cent per stuk. kl. schol f 2.50 a 3 per mandje en schar f 1.50 af2 per manl. Drie Eginondcr bommen brachten samen voor f 163 aan tong, schol en schar ten afslag. Van de hnriiigvisscherij kwamen gisteren binnen de bommen „Sch. 47", scl». dc Jong, met 260 ton pekelharing en 10.000 stuks steurhnring eu „Sch. 176", sch. Keus, mei 195 ton haring en 10.000 stuks steurha.ing. Texel, 29 Sept. De Noordzee-visschcrs van hier brachten in de afgeloopeu week elders ter markt10.000 tongen, eenige tarbotten, 200 schelvisschen, 300 roggen, 40 manden kleine tarbot, 500 manden kl. schol en 600 manden schar. Prijzen groote tongen 50 a 70 ct., kleine cn middelsoort 5 a 25 ct., tarbot f 9 a 10.50, sehelvisch 25 a 30 ct., rog f 0.75 a 0.90, alles per stuk; kl. tarbot f 10 a 15, kleine schol f 2 a 2.50 en schar f 1.50 a 2 per mand. Enkhuizen, 30 Sept. Gisteren werd alhier 2250 Kg. bot en 62 manden garnalen en heden 1400 Kg. bot cn 58 manden garnalen aangevoerdbot gold 23 ct. per Kg. cn garnalen 75 ct. per mand. 334ste Staatsloterij. Vijfde klasse. Negende lijst: Nos. 2755. 3834, 4766, 17243, 18679 en 19247 ieder f 1000. Nos. 2823 en 13191 ieder f400. Nos. 43375, 18543 en 20034 ieder f 200. Nos. 832, 2990, 4111, 1615, 4845, 4980, 13867, 14897, 17704, 17735, 19437 en 20750 ieder f 100. Prijzen van f 70. 31 2340 4762 6692 8673 11375 13503 15207 17747 370 2341 4809 6702 8935 11571 13551 15374 17793 611 2356 4864 6730 8997 11610 13562 15600 17986 645 2492 4916 6799 9019 11640 13843 15670 18024 774 2728 4950 6963 9030 11646 138S1 15736 18084 854 2733 5014 6984 9255 11765 13899 15826 18094 1016 2860 5017 7145 9260 11848 13900 16083 18137 1086 3043 5286 7180 9406 11861 14001 16166 18146 1105 3079 5325 7416 9438 11865 14036 16233 18206 1247 3096 5438 7477 9605 11889 14135 162G5 18327 1270 3192 5558 7603 9695 11958 14154 16298 18529 1339 3271 5563 7614 9828 12163 14178 16556 18607 1481 3354 5647 7675 9908 12193 14298 16580 18627 1426 3420 5796 7726 9919 12391 14456 16624 18739 1536 3618 5828 7763 10042 12527 14567 16640 18882 1542 3769 5841 7780 10054 12550 14583 16674 19037 1622 3871 6119 7895 10064 12604 14607 16871 19065 1688 4027 6188 8061 10069 12692 14737 17072 19215 1732 4035 6220 8070 10073 12702 14760 17098 19 406 1799 4226 6407 8165 10156 12S00 14879 17192 19522 1884 4249 6473 8211 10175 12892 14924 17328 19605 1979 4276 6546 8268 10545 13121 14940 17358 20228 2009 4277 6567 S394 10572 13172 15021 17383 20303 2119 4348 6570 8427 10653 13228 15030 17611 20352 2252 4465 6636 S450 10807 13391 15124 17651 20621 2296 4647 6642 8589 10928 13403 15195 17662 Negende lijst. Nieten: 50 2632 4913 7124 9088 11070 13515 16200 18474 58 2648 4917 7166 9095 11087 13549 16290 18532 93 2652 4924 7250 9102 11140 13561 16307 18545 106 2681 4947 7252 9165 11149 13573 16333 18563 139 2682 5026 7282 9174 11184 13599 16350 18596 190 2686 5132 7301 9200 11208 13632 16425 18619 218 2735 5209 7304 9282 11311 13660 16515 18641 233 2778 5259 7321 9299 11336 13860 16531 18677 336 2827 5277 7369 9305 11414 13885 16550 18714 241 2841 5291 7379 9307 11430 13891 16574 18797 250 2867 5292 7429 9333 11448 13908 16617 18802 279 2872 5312 7450 9348 11471 13912 16622 18854 432 2930 5323 7465 9352 11479 13927 16649 18861 435 2939 5330 7542 9355 11488 1393G 16704 18897 441 2969 5355 7556 9393 Ü510 13937 16711 18971 484 2970 5370 7557 9419 11542 14021 16728 19032 517 3005 5385 7558 9457 11550 14036 16730 19038 527 3008 5893 7609 9468 11590 14069 16736 19072 629 3041 5426 7615 9476 1159G 14072 16737 19144 630 8047 5501 7710 9496 11648 14093 16738 19165 631 8049 5533 7712 9502 11657 14166 16807 19170 671 3092 5573 7741 9507 11667 14169 16900 19223 673 8094 562] 7746 9520 11696 14199 16938 19227 674 3095 5666 7753 9553 11718 14202 16949 19237 696 3129 5673 7810 9559 11729 14208 16958 19288 730 3132 5676 7832 9635 11736 14224 16982 19320 788 3161 5691 7852 9678 11702 14237 17000 19327 858 3166 5705 7860 9731 11779 14240 17050 19838 1049 3211 5706 7866 9945 11828 14250 17055 19360 1056 3246 5720 7868 9832 11833 14260 17059 19380 1137 3319 5759 7872 9882 11834 14337 17097 19402 1175 3333 5804 7900 9S92 11873 14391 17110 19421 1195 3435 5882 7937 9932 11885 14393 17119 19486 1211 3538 5909 7992 9945 11891 14406 17149 19495 1233 3566 5936 8027 9954 11942 14514 17222 195<H 1243 3636 5940 8079 9957 11943 14731 17251 19510 1257 3041 5970 8103 9971 11956 14843 17267 19561 1372 3646 5975 8105 10005 11965 14851 17274 19571 1394 3652 0052 8116 10007 11995 14876 17881 19687 1438 3660 6069 8117 10049 12077 14928 17403 19780 1446 3704 6078 8122 10090 12100 14964 17447 19736 1448 3711 6128 8183 10137 12104 15075 17463 19742 1482 3714 6167 8199 10146 12161 15137 17488 19745 1576 3751 6176 8200 10155 12180 15186 17489 19814 1578 3803 6207 8246 10161 12194 15196 17501 19826 1625 3823 6232 8309 10199 12195 15213 17524 19850 1671 3879 6270 8337 10202 12217 15255 17570 19896 1679 3880 6275 8338 10259 12234 15271 17603 19964 1686 3882 6279 8354 10267 12291 15273 17622 19065 1717 3974 6282 8356 10341 12306 15835 17624 19981 1724 4071 6291 8378 10858 12349 15340 17633 20083 1731 4092 6312 8409 10397 12887 15380 17639 20251 1743 4106 6313 8448 10463 12430 15419 17694 20259 1794 4143 6357 8467 10486 12431 15447 17697 20269 1815 4162 6387 8517 10496 12494 15451 17726 20291 1876 4177 6897 8518 10506 12501 15465 17765 20292 1916 425S~6399"8520 10515 12622 15487 17772 20299 1954 4285 6564 8545 10517 12690 15534 17842 20309 2004 4294 6569 8561 10546 12715 15545 17890 20359 2013 4323 6600 8588 10602 12761 15573 17910 20339 2018 4377 6607 8619 10619 12869 15641 17944 20431 2026 4383 6657 8697 10624 12906 15654 17951 20434 2042 4404 6670 8724 10636 1290S 15662 17964 20537 2059 4429 6689 8733 10638 12927 15700 17984 20582 2067 4480 6717 8741 10643 13033 15711 18019 20587 20G8 4487 6743 8759 10675 13048 15731 18063 20668 2074 4491 6756 8761 10686 13079 15760 18082 20674 2115 4499 6819 8780 10706 13082 15811 18158 20713 2116 4587 6870 8785 10772 13092 15838 18173 20738 2118 4598 6875 8802 10806 13240 15875 18195 20834 2133 4622 6879 8848 10811 13267 15885 18245 20861 2245 4623 6889 S882 10840 13289 15886 18321 20915 23G6 4063 6S94 8897 10853 13293 15910 18379 20924 2414 4680 6896 8916 10861 13331 15915 18407 20947 2461 4722 6902 9013 10902 13381 15939 18413 20934 2463 4748 6950 9044 10923 13431 15968 18432 2486 4790 6960 9052 10933 13437 16043 18434 2509 4881 6994 9069 10947 13173 16060 18447 2580 4881 7028 9077 10986 13509 10 197 18452 2601 4S99 7052 9083 11009 13513 16134 Tiende lijstNo. 15629 f 5000. Nos. 2987, 12443 en 16090 ieder f 1000. Nos. 186, 5217, 59*9, 15375, 19756, 19776 en 18815 ieder f 400. Nos. 3847, 13209, 20469 en 20890 ieder f 200. Nos. 3901, 10142, 11881, 16461, 16634, 18194, 18694 en 18833 ieder f 100. Prijzen van f 70. 389 2838 5362 7808 9750 11961 13588 16517 18813 455 2851 5455 7817 9893 11976 13602 16593 18886 460 2923 5480 7842 10059 12009 13721 16595 18992 497 2944 5578 8141 10104 12018 13859 16603 19082 885 3138 5584 8266 10236 12089 14126 16767 19120 924 3203 5604 8293 10254 12146 14141 16875 19503 945 3216 5629 8454 10288 12202 14182 16896 19645 963 3260 5661 8486 10644 12253 14569 16933 19663 1027 3265 5715 8498 10683 12261 14732 16966 19726 1260 3307 5717 8505 10707 12427 14891 17031 19773 1286 3397 5965 8642 10733 12439 14958 17114 19793 134t 3422 6097 8688 10744 12474 14999 17117 19824 1510 3683 6213 8748 10844 12562 15033 17125 19946 1529 3685 6545 8828 10889 12643 15092 17218 19982 1652 3717 6678 8891 10922 12645 15123 17220 20044 1678 3768 6775 8905 11006 12675 15347 17293 20147 1697 4029 7152 9064 11024 12693 15471 17317 20164 1849 4115 7307 9068 11069 12736 15509 17461 20194 1868 4314 7336 9170 11157 12664 15635 17493 20411 1390 4315 7458 9256 11299 12902 15840 17817 20499 2194 4682 7522 9264 11344 12992 15938 18043 20551 2215 4701 7536 9271 11363 13242 15956 18077 20762 2264 4826 7559 9369 11364 13282 16145 18106 20792 2335 4879 7627 9397 11373 13398 162S3 18261 20812 2357 4907 7635 9437 11384 13493 16365 18302 20843 2402 5108 7644 9450 11757 13546 16455 18303 20918 2413 5153 7660 9663 11890 13547 16504 18485 20951 2540 5334 7724 9715 11960 13560 16507 18562 20995 265 Weerk. Waarnemingen te Helder (Liuulskeet.) a Windrichting Barometer mM. Thermometer Cs. P en kracht. Stand. Afw. Stand. Afw. 1 2 2 12 8 12 Z.W.t.Z. 36 Kg. N.W. 30 N.W.t.N. 20 753.87]- 6.43 762.18 f 1-88 766.12 f 5.82 16.2 12.0 12.2 1.2 -0.9 -2.6 O Uren. -C - Weêrsgesteldheid. Toestand van de zee. 1 2 2 12 8 12 0.79 0.63 0.68 Betrokken, stormachtig. Lichtbewoikt, stormachtig. Held., lichtbew., onstuimig. Holwater. id. id. VerwachtingZuidwestenwind. 1 Oetober, grootste winddruk ten 10 u. 50 min. 's avonds 80 Kg. op de M2, richting W.t.N, Burgerlijke Stand van Helder, van Di.slag- tot Donderdagmiddag. Ondertrouwd: I. L. Groen, winkelier, en M. Loonstein. Gehuwd: J. Koster en N. Nieuweuhuizen, D. H. Pobl- man cn C. A=sendorp. L. Bommel en J. Klok. A. Reith en W. Janzen. G. Bedorf en M. L. Paskata. M. Jans sen cn J. M. Verbnrgt. Bevallen: Dijs, gel». Keur. Z. M. Doesburg, geb. v. d. Berg, Z. M. C. Feuuik, geb. Lak, Z. H. J. de Munek, geb. Fenlay, T). A. Rentenaar, geb. Kramer, Z. 31. Gauw, geb. Blokker, D. A. Janzen, geb. Mante, D. OverledenG. Kramer, geb. Blom, 72 j. Laatste berichten. 2 Oetober. Het Eng. stoomschip „Goldsbro", jl. Maandag in den Nieuwen Waterweg vastgeraakt, is niet assistentie van sleepbooten vlotgekomen en naar Rotterdam opgestoomd. - In de afdeelingen van de Tweede Kamer is gisteren het onderzoek aangevangen van de Indische begrooting voor 1891. Tot rapporteurs zijn benoemd de heeren Mac- kay, Keuchenius, Smidt, Van Asch van Wijck en W. van Dedem. Vaca<ite Betrekkingen. Agent 2de klasse, niet ouder dan 35 jaar te Zaandam; bon. f 500 cu f 50 voor kleeding. Adr. in persoon met eigenhandige brief, 3 en 4 Oct. van 10 tot 1 uur aan het Commissariaat van politie aldaar. Baas in dc gieterij ccner machinefabriek hon. f 20 a f 25 per week. Adr. Nieuws van den dag. letf. T. M. 234. Gemeente-Secretaris te Deventerhon. f 2000 verhoogd op 1 Januari tot f 2400. Adr. op zegel vóór 19 Oct., of in persoon Zaterdag en Maandag bij den burgem. Gemeente-Secretaris te Schiermonnikooghon. f 300. Adr. vóór 15 Oct den burgem. Gemeente-Secretaris tc Zierikzeehon. f 1400. Adres op zegel, vóór 10 Oct. den burgem. Persoonlijk bezoek wordt aanbevolen na 5 Oct. Icmnn.l met dc moderne talen bekend, voor copiëerwerk op een kantoor te Amsterdamhon. f 500. Adr. A. de la Mar Az., Adrertent. Bureau, ald., lett. B. M. Iemand (P. G.) niet beneden 30 jaar als 1ste bediende, be kend met beurszaken en in staat zoo noodig de geheele leiding van een effectenkantoor op zich te nemenhon. f 2500 en aandeel in de winst. Adres Blikman cu Sartorius. boeklinndelaren te Amsterdam, Ltt. Z. Metselaars (20 a 25) aan den bouw van het Missiehuis fc Rozendaal. Onder-Chef, met talen bekend en die met een gedistingeerd publiek kan omgaan, iu een schoen- en Inarzeuwinkel te 's Gravcnhage. Adr. in persoon Hoogeweg 12, van Stolkpark te Scheveningcn. Ontvanger-Griffier bij het Waterschap Schouwen; hou. f 2000. Adr. vóór 10 Oct., den Voorzitter van het Bestuur, Mr. A. J. F. Fokker, te Zierikzee. AD VERTENT I EN. De Ontvanger der Registratie te Helder vraagt een Klerk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3