B0LD00T KINDER- en DAMES- WINTER-MANTELS. Winter- en Regenmantels Een flinke Jongen, MEIJER HABERMANN, Alleen-verkoop van TRICOT HEEREN-COLBERTS. A. ADRIAANSE, Geconserveerde Tafelworst, Gebroeders Serbrock, eerste kwaliteit ENGELSCHE STOFFEN, MEIJER HABERMANN, ,,'T ALGEMEEN BELANG" ADVERTENTIE N. DIENSTBODE. S. YAN BERKUM, Onderlinge Brandwaarborg- Maatschappij ,,'t Algemeen Belang". 2 Gebruikte 6-Lichts Gasoruainenten TE KOOP: Geen grijs haar meer! De nieuwe London JACQUES TAN ROSENDAEL. BE LANGE BE MQRAAZ, Kanaalweg 97. Ontvangen de nieuwe Winterstoffen, als: DUFFEL, FL0C0MÉ, RATINÉ, KAMGAREN, BUKSKIN, BAAI, BEVER en ELANELLEN. ONTVANGEN: een geheel nieuwe eolleetie J. J. SMIT.Kanaalweg. SPECIALE INRICHTING Schoenen naar maat, Ontvangen: GELDERSCHE ROOKWORST, BANKETHAMMETJES, MUISJES ROOKVLEESCH, S. DUINKER W z n., BOSCHVIOOLTJES, rmakers, A Damrak H. in de keurigste dessins. Kanaalweg 97. Ontvangen eene groote sorteering in de nieuwste modellen. Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij sluit op de voordeeligste voorwaarden verzekeringen tegen schade, ontstaan door brand en door de ter blussching aangewende middelen. Vaste jaarlijksche bijdrage voor Woonhuizen 50 cents per f 1000 per jaar. Voor Winkelhuizen iets hooger, naar gelang van het brandgevaar. Nadere inlichtingen worden verstrekt door C. S. JARING, Weststraat 106, Helder. genaamd „HET OUDE SLOT", ABR. SLOOS, Abr. SLOOS, Een Kerk, Pastorie, Winter-Aardappeleu. Ontvangen de puikste soorten Winter-Aardappelen, tegen concurreereade prijzen. A. J. DE BUNJE, Doct khalp's Baard-Tinctuur JACQUES VAN ROSENDAEL. Holloway's Zalf en Pillen. Stollwerck'sche Borstbonbons Annonces, Dinsdags, Donder- dags en Zaterdags niet vóór 's mor gens 10 uur ontvangen zijnde, kunnen niet meer worden opgenomen. Annonces, onveranderd 4 malen geplaatst, worden slechts 3 maal berekend. Vriendelijk dank aan allen, voor de deel neming, bij het overlijden van mijn Dochtertje ondervonden. Helder, 1 Octoher 1890. J. W. J. J. VAN ROSENDAEL. Eene onder vv ij ze r e s wenscht hare vrije uren te besteden tot het geven van privaat-onderwijs in de Fransche taal. Fr. Br., lett. K. B., adres Boekhandelaar A. J. MAAS, Dijkstraat. Wegens huwelijk der tegenwoordige, wordt met November eene flinke dienstbode gevraagd, van goede getuigen voorzien, liefst van buiten. Groote wasch buitenshuis. Adres: lett. M, Bureel dezer Courant. Sollicitanten naar de "betrekkingen van C0MMAN- DEUR, BOOTSMAN en KOK van het Opleidingsschip voor de Handcls- vnnrt te Rotterdam, kunnen zich met franco brieven wenden tot den Voorzitter van het Bestuur van genoemd schip, den Heer J. V. WIERDSOTA, te Rotterdam. Tijdelijk verhuisd, van Hoofdgracht, K. 47, naar WESTSTRAAT, L. 10: in Aardappelen, Groenten en Fruit. Helder, 27 Sept. 1890. Algemeene vergadering voor het district Helder, op VRIJDAG 3 OCTOBER 1890, 's avonds 8 uur, in het lokaal „T i v o 1 i" (Tuinzaal), ter bijwoning waarvan leden en verdere belangstellenden worden uitgenoo- digd. Puutcn van behandeling: Vaststelling reglement. Bestuurs-verkiezing. De Directie. (vlucht van ieder 1.60 Meter), ter overname aangeboden. Te bezichtigen Verkoopbuis „de Roode Kous', Hoofdgracht. MANDEN mor BIETEN of AARDAPPELEN, tegen lagen prijs, bij H. JONKER, ANNA PAUL0WNA. die bet letterzettersvak wenscht te leeren, kandadelijk geplaatst worden, aanvankelijk als loopjongen. Adres: Bureel dezer Courant. de beste der Parfumerieën n 't grijze haar te doen ver dwijnen, is onschadelijk voor de Ihuid, verft niet af en is te Nieuwediepalleen verkrijgbaar bij Prijs 85 tent per flacon en f 1.50 de dubbele flacon. De Commissionairs in Effecten TE A -L K M A A R, bevelen zich aan tot het koopen en verkoopen van Binnen- en Buitenlandsche EFFECTEN, het plaatsen en afschrijven van KAPI TALEN in het Groothoek van Nationale Schuld, en verdere werkzaamheden tot den handel in geldswaardig papier betrek kelijk. Mede bevelen zij zich aan als Correspon denten en Agenten van de BRAND WAARBORG-MAATSCHAPPIJ, gevestigd te Utrecht, onder directie van den Heer J. E. SCHUURMAN. Solide kwaliteiten. Lage prijzen.' Goederen op maat worden volgens de nieuwste coupe ten spoedigste afgeleverd. Koningstraat, Heeft voorradig EIGENGE- IM A AKTE HEEREN-BOTTINE S elegante modellen, netjes en ■deugdelijk aigewerkt. voor eu alle mogelijke reparaties. alles eerste kwaliteit. Kanaalweg 147. VOORTREFFELIJK REUKWATER. Men lette steeds op den naam J. BOLIIOOT. Hun Magazijn is steeds ruim voorzien van van het gunstig gelegen K.OFFIE3HUIS, aan de Marktplaats te SCHAGEN, beboerende aan den lieer A. MEIJER Sz. en groot .04.50. De veiling zal worden gehouden in twee zittingen, de eene bij opbod en de andere bij afslag en finale toewijzing op Dinsdagen 7 en 14 October 1890, telkens des avonds 7 ure, in het Koffiehuis „DE ROOS" bij AR1E VADER, te Schngen, en ten overstaan van den Notaris C. BOONACKER. Notaris te Winkel, zal op MAANDAG den 6 OCTOBER 1890, des avonds ten 7 ure, in de herberg ,,'t Wapen van Winkel." te Winkel, PUBLIEK VERKOOPEN: 1°. Een in g o e d e n staat zijnden MEEL- MÖLEN en ERF, gunstig gelegen in de nabijheid van het dorp Winkel, groot 7 aren 20 centiaren. 2°. Het daarnaast staande nette BURGER WOONHUIS met ERF, groot 4 aren, 70 centiaren. Notaris te Winkel, zal op Dinsdag 14 October 1890, de3 voor middags 11 uur, in de herberg ..de Vias-en Korenbeurs," te ANNA PAULOWNA, publiek verkoopen SCHUUR en ERF, staande - en gelegen in het Breezaiul, r te ANNA PAULOWNA, groot 27 aren, 36 centiaren. Toebehoorende aan de Vereeni; ng tot Evangelisatie te Anna Paulowna. KANAALWEG 130. geeft de natuurlijke kleur terug droogt spoedig op en wascht niet af. Prijs f l.?0 per flacon. Verkrijgbaar te Nieu- wediep alleen bij Ileeling niet Schadelijk. Geen middel heeft znlk eene algemeene goedkeuring weg gedragen ter genezing van alle uitwendige ziekten, dan dezer Zalf is te beurtgevallen. Huidziekten, diepe zweren, stinkende ontla dingen, brandwonden, blaren en menige ande re dergelijke ongemakken worden door Hol loway's Zalf dadelijk verzacht en op den weg ter genezing gebracht. Met de Zalf en Pil len kunnen de rijken zich veel lijden bespa ren en de armen zichzelven genezen, daar deze medicamenten redelijk in prijs zijn en in ieder gehucht-kunnen aangeschaft worden. Zij hebben stijve gewrichten, gezwollen bee- nen en zwerende ledematen genezen, en de vooruitzichten op eene gelukkige toekomst geopend, nadat alle hoop op herstel was opgegeven. Doosjes Pillen en Potjes Zalf: f 0.80, f 1.85, f3.—, f 6.75, f 13.50 en f 20.50 Zij worden verkocht bij de Apothekers. Voor den verkoop in het groot vervoege men zich bij den Professor Holloway, 533, Oxford-Street, Londen. gefabriceerd na voorschrift van den kon. Universiteits-Prof. Gehm. Hofrad Dr. Harless, Bonn, hebben sedert 50 jaren als verzachtend middel tegen hoesten, heeschheid en aandoening der ademings- organen uitsteekende diensten bewezen. Bii spoedige afwisseling van warme en koude lucht is 't bijzonder aanbevelens- wardig een bonbon te gebruiken. Verpakking: Geele pakjes a 25 cent. Alom verkrijgbaar. Snelpersdruk van J. H. van Balen, Helder,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4