ADVERTENTIES. Veiling van veertien per- ceelen Bouwterrein De Notaris P. S. HORDIJK, Openbare Verkooping, Notaris P. S. HORDIJK, Verkooping van Inboedel. Notaris HATTINGA RAVEN, Openbare Verknoping. De Makelaar L W. F. Oudenhoven den Japanschen Andoren, welke over het geheel een zeer gunstigen uitslag hadden en bewezen, dat het nieuwe gewas zonder veel moeite op den West- lnndschen bodem uitmuntend kon geteeld worden, wat door den stand dezer plant op dit oogenblik wordt bevestigd. Zonder dat eenig tuinder groote ruimte in zijn tuin aan den andoren gegeven heeft, is deze plant dit jaar toch op vrij uitgebreide schaal geteeld en tot lieden met gunstige uitkomsten het gewas staat tocb zeer goed te velde en de planten zijn hier en daar flink uitgegroeid in weenvil van het meest ongunstige weder. Alleen ontwikkelen de wortelknolletjes wat laat. Het Westland zal spoedig de markt overvloedig van andoren kunnen voorzien en dit, in verband met het welgclukken dezer teelt, kunnen blijven doen, zoo de markt de nieuwe vrucht slechts eenigszins welwillend ontvangt. Vooral in de gemeente Monster is veel andoren ver bouwd. Kerknieuws. PREDIKBEURTEN. Herv. gem. te Texel Zondag 12 Oct., Burg, voorm. 9.30, ds. Ver steeg van St.-Pancras. Zondag 12 Oct., Oudeschild, nam. 1.30, ds. Versteeg van St.-Pancras. Doopsgez. gem. te Texel Zondag 12 Oct., voorm. 10 uur, ds. Cuperus. Doopsgezinde Gemeente te Zuidzijpe Zondag 12 Oct., voorm. 9-30, Oudesluis, ds. van Calcar. Herv. kerk te St. Maarten Zondag 12 Oct., voorm. 9 uur, Sint-Maarten, ds. Mtthring. Herv. kerk te Eenigenburg Zondag 12 Oct., nam. 1.30, ds. Onnekes, pred. te Winkel. Gemengd nieuws. De sergeant W. de V-, die zich bij het 2de bataljon mariniers alhier aan oneerlijke hande lingen heeft schuldig gemaakt, is veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf en vier maanden militaire gevangenisstraf en tot den stand van soldaat teruggebracht. In de Texelsche kreupelboschjes zijn jl. Woensdag ruim 2000 lijsters in de strikken ge vangen. Deze vogels werden met 12 ct. per stuk betaald en zijn bijna alle naar elders ver zonden. Schipper A. Zuurmond, varende het schip „de Batavier", lag gedurende den laatsten storm achter zijn netten voor anker, toen een Engelsch schip op hem aankwam. De schipper van „de Batavier" manoeuvreerde zoo goed mogelijk om eene aanvaring te voorkomen, maar het F.ngel- sche schip scheen door den storm zeilen verloren te hebben en kwam steeds nader. Eindelijk kreeg „De Batavier" twee of drie stooten van het Engelsche vaartuig en zou waarschijnlijk naar den grond gegaan zijn, indien schipper Zuur mond niet zijne netten en ankerketting had gekapt, waardoor de beide schepen vrijkwamen. Het Engelsche vaartuig dreef toen door, terwijl het „de Batavier" gelukte weer voor anker te komen en den storm te doorstaan. In het Goudsche-pijpenstadje beraadslaagden jl. Dinsdag de vroede mannen over het al dan niet toestaan van f 300, ten behoeve der schut- terijmuziek. Met het oog op den financiëelen toestand der gemeente, gaf de heer Hoogeboom in overweging, voor het geval die som werd toegestaan, steeds „treurmarschen" te doen uitvoeren Naar gemeld wordt, is te Meppel eene vrouw overleden aan melaatschheid. Dezer dagen vervoegden zich twee mannen bij een ingezetene te Ursum, zeggende dat zij met eene schuit, geladen met bloemkool, van Langedijk waren gekomen en nu op zijn erf, tot den volgenden dag, de lading wenschten te bergen. Dit werd toegestaan ook zouden zij drie zakken met peren daar bezorgen, maar vroegen meteen een rijksdaalder ter leen. Deze 4 werd toegezegd, zoodra kool en peren geborgen waren dit moet echter nog gebeuren en bij nader onderzoek was er van eene schuit niets te zien. Een ieder wachte zich voor schade Aan een school te Hilversum deed zich dezer dagen een zeldzaam geval voor. Een nieuwe onderwijzer vroeg namelijk, daags na zijne in diensttreding, ontslag uit zijne betrekking, omdat de jongens daar zoo lastig zijn De nieuwe brief van „Jack the Ripper", onlangs door de politie te Londen ontvangen, heeft tot ver-strekkende maatregelen geleid en - heeft te gelijker tijd in de wijk Whitechapel groote ontsteltenis teweeggebracht. De meest er varen detectives schijnen overtuigd, dat een nieuwe misdaad zal worden gepleegd, en gelooven, dat de brief van den moordenaar zeiven afkomstig is. Whitechapel en Spitalfields worden door ge heime politie-agenten doorkruist en verscheidene personen, die er verdacht uitzagen, zijn gevan gen genomen. Telkens konden zij echter hun onschuld bewijzen. Om den misdadiger te betrappen heeft het hoofd der politie een aantal vrouwen in dienst genomen van dezelfde soort waaruit de misdadi ger steeds zijn slachtoffers koos. Deze moeten, onder bescherming der politie, den geheelen nacht de straten van Whitechapel in alle richtingen doorkruisen. De voornaamste detectives gelooven dat de moordenaar een man moet zijn, die er zeer ge woon uitziet, zonder eenige bijzondere eigen schappen, die aandacht trekken, en die zoo voor zichtig en handig is, zich nooit verdacht te ma ken. Ook is hij waarschijnlijk iemand die er niet terugstootend uitziet of voor wien een ander bevreesd zou zijn. Jl. Vrijdagnacht zijn te Asenraij, gem. Maasniel, door den kapitein der Kon. maréchaus- sée uit Roermond en de brigade Roermond, aangehouden vijf boerenknechten, die verdacht worden van medeplichtigheid aan gewelddadige aanranding op een 20-jarig boerenmeisje aldaar. Een zesde medeplichtige had sedert den isten dezer aldaar zijn dienst verlaten en zich naar zijn geboorteplaats begeven. Uit den ouden tijd. Op een schouwburg- affiche uit 1734, dat volgens den „Börssencourier" als een curiositeit in het museum te Brunswijk bewaard wördt, leest men het volgende: „Tot meerder gerief der toeschouwers moeten zij, die de eerste rij vormen, op den grond gaan liggen, de tweede rij moet knielen, de derde gaat zitten en de vierde blijft staan, zoodat allen behoorlijk zien kunnen. Lachen is verboden, omdat er een treurspel opgevoerd wordt. Uit de Russische stad Kovno komt een bericht van bijna ongelooflijke wreedheden, door een troep bedelaars gepleegd. De politie heeft in een bosch, bij de stad een bende bedelaars betrapt, die bezig waren een dien dag gestolen zesjarig meisje een been af te zetten om haar geschikt te maken tot het opwekken van mede lijden, als zij uit bedelen gezonden zou worden. Drie leden der bende werden gevangen ge nomen, maar de man, die het kind gestolen had, zekere Iwan Roonis, ontvluchtte. Onder de bende, welker leden allen misvormd waren, vond men nog twee kinderen waarschijnlijk ook gestolen wien de tong was afgesneden. 451 407 510 619 6G4 722 731 734 744 7S0 793 814 857 913 918 983 995 1009 1019 1111 1220 1223 1251 1274 1275 1325 1391 1412 1423 1508 14S5 1493 1494 1504 1549 1584 1588 1019 1641 16S3 1701 1709 1725 1730 1750 1806 1822 185S 1878 1935 20S8 2242 2284 2438 2472 2473 2507 2540 2553 101 120 127 164 208 234 256 260 274 283 293 319 349 359 871 420 471 478 524 531 545 554 644 691 714 708 829 849 395 946 962 975 991 1029 1031 1068 1077 1115 1144 1156 1234 1285 1239 1279 1305 1312 1318 334ste Staatsloterij. Vijfde klasse. Twaalfde lijst. Nieten: 2562 4645 7227 9533 11656 14150 16509 18818 2567 4739 7258 9536 11670 14180 16510 18819 9591 11693 14214 16601 18S58 959? 11747 14239 16607 18872 9637 11759 14265 16623 18930 9656 11800 14293 16693 1S950 96G8 11827 14344 16710 19003 9673 11872 14362 167 43 19020 9686 11924 14371 16770 19024 9696 11941 14388 16778 19025 9724 11980 14427 16852 19105 9753 12013 14400 16S90 19138 9768 12060 14560 16923 19147 2572 4779 7261 2581 4818 7313 2625 433-4 7359 2689 4S44 7373 2752 4961 7544 2754 4994 7545 2764 4989 7561 2782 5032 7592 280S 5083 7608 2815 5104 7687 2890 5125 7735 2908 5145 7773 9793 12063 14574 16947 19171 2981 5150 7841 9812 12071 14584 16901 19207 3034 5203 7843 9813 12187 14586 1G998 19295 3057 5214 7854 9839 12192 14594 17013 19330 3083 5215 7891 9842 12233 14638 17066 19344 3087 5231 7918 9952 12257 14658 17100 1938S 3125 5294 7957 9953 12275 14767 17111 19395 3163 5316 7963 10038 12287 14775 17118 19 409 3197 5333 8002 10125 12311 14781 17152 19442 3200 5304 8005 19154 12317 14799 17160 19461 3201 5388 8034 10167 12373 14838 17182 19472 3220 5538 8039 10178 12402 14844 17202 194S2 3232 554S 8043 10210 12418 14871 17250 19-499 3243 5587 8110 10230 12444 14908 17294 19506 3321 5631 8121 10272 12481 14919 17323 19572 3364 5652 8130 10304 12510 14927 17332 19584 3389 5662 8169 10313 12544 14990 17347 19599 3412 5703 8234 10349 123S7 15027 17375 19602 3518 5726 8267 10369 12603 15034 17430 19629 3521 5740 8355 10375 12649 15082 17439 19659 3577 5762 8357 10412 12673 15103 17466 19728 3581 5793 8360 10416 12674 15168 17482 19763 3591 5802 8414 10419 12078 15181 17526 19799 3597 5810 8432 10430 1268S 15293 17609 19808 3600 58S4 8 437 10479 12700 153S3 17633 19812 3673 5894 8461 10511 12769 15394 17641 19919 3722 5990 8474 10554 12771 15 420 17677 19925 3733 6036 8477 10563 12814 15423 17679 19939 3752 6064 85 48 103S6 12842 15530 17719 19954 3798 6071 85 48 10600 12843 15607 17746 19980 3827 6110 8633 10620 12947 15612 17756 20041 3850 6122 8710 10626 12954 15618 17773 20052 3892 6140 8779 10712 13043 15664 17830 20103 3S96 6244 8783 10822 13071 15671 1784S 20153 3939 6252 8790 10847 13099 15705 17912 20162 3944 6256 8831 10871 13130 15717 17934 20167 4015 6430 89-47 10901 13137 15739 17952 20244 4035 6460 S957 10924 13238 15747 17955 20260 4041 6463 9004 10936 13245 15794 17998 2027S 4058 0500 9018 10971 13363 15799 18007 20357 4101 6540 9036 10991 13418 15807 18059 20373 4161 6541 9041 11010 13440 15821 18074 20403 4189 6542 9065 11023 13478 15865 18128 20418 4195 6555 9080 11072 13498 15907 18171 20425 4215 6556 9084 11110 13540 15911 18219 20433 4217 6559 9120 11135 13570 15921 18286 20456 4254 6610 9220 11147 13570 15922 18300 20474 4260 663S 9237 11192 13637 15933 18359 20486 42G4 6655 9243 11234 13760 15944 18419 20197 4279 6606 9261 11243 13764 15947 18430 20502 4292 6683 9270 11279 13774 15951 18480 20531 4320 6777 9288 11290 33864 16062 18516 20550 4368 6796 9301 11292 13868 16066 18538 20567 4412 6864 9304 11323 13910 16070 18548 20740 4416 G919 9326 11-345 13920 16096 1S631 20743 4436 6951 9330 11387 13953 16121 18632 20S27 4460 6977 9359 11389 13967 1G137 18644 2083S 4476 7050 9389 11438 13991 16144 1SG57 20851 4525 7064 9411 11486 14004 10180 18706 20929 4567 7069 9426 11534 14042 16257 18730 20936 4573 7125 9484 115SI 14057 16308 18748 20938 4584 7136 9490 11592 14116 16412 18751 20959 4617 7154 9501 11612 14122 10436 18761 20968 4624 7202 9518 Dertiende lijst. Nieten: 2445 5184 7606 9645 12061 14034 16612 19021 2448 5219 7621 9688 12092 14114 16681 19060 2159 5263 7640 9689 12114 14140 16717 19099 2177 5299 7662 9Ö9S 12119 14219 16729 19108 2505 5320 7705 9720 12150 11324 16904 19111 2545 5359 7707 9765 12164 14331 1690S 19121 2611 5391 7825 9779 12183 14351 16920 1920S 2629 5410 7845 9849 12199 14357 16942 19211 2664 549S 7S51 9929 12214 14365 16955 19244 2698 5562 7853 9960 12239 14441 16956 19258 2714 5676 7915 9964 12249 14484 10973 19285 2914 5610 7949 10004 12293 14488 16992 19323 2940 5017 7981 10014 12346 14489 17034 19363 3000 5625 7982 10016 12459 14496 17047 19368 3026 5632 8009 10025 12492 14500 17079 19379 3153 5648 8023 10066 12534 14519 17121 19420 3150 5050 8041 10084 12548 14528 17127 19425 3206 5739 8058 10130 12556 14542 17132 19455 3255 5741 8063 10135 12574 14556 17157 19469 3317 5787 8078 10198 12002 14000 17162 10497 3336 5805 8080 10214 12633 14618 17181 19507 3356 5855 8104 10247 12652 14662 17217 19511 3444 5911 S145 10282 12704 1472G 17246 19580 3467 5929 8154 10293 12821 14762 17275 19590 3514 5932 8159 10294 12859 14797 17380 19652 3519 5972 8174 10361 12863 14822 17433 19669 3554 5982 8179 10377 12875 14829 17549 19682 3608 6027 S227 10392 12884 14888 17574 19697 3631 6049 8261 10434 12900 14944 175S4 1973S 3639 6053 8272 10*88 12923 15035 17613 19765 3669 6076 8281 10531 12924 150?2 I768I 19769 3692 6085 8292 10576 12929 15081 17690 19805 8753 6147 8294 10598 12940 15172 17730 19811 8778 6214 8306 10608 12971 15223 17787 19816 3779 6260 8466 10626 12972 15231 178-35 19885 8836 6281 8476 10649 12997 15238 17S79 19921 3857 62S9 8513 10734 13044 15803 18004 19932 3866 6305 8527 10742 13090 15218 18054 19983 3889 6359 8532 10743 13108 15357 18075 20030 3925 6360 8559 10747 13123 15407 18091 20047 3937 0362 8596 10793 13127 15431 18110 20056 3987 6374 8634 10830 13142 15463 18118 20081 3998 6470 8740 10864 13154 15491 18199 20099 4098 6512 8771 10888 13194 15564 18210 20116 4163 6520 8793 10190 13216 155S6 182*0 20123 4210 6522 8799 10916 13233 15608 18290 20138 4219 6659 8818 10934 13272 15620 18309 2017S 4243 670S 8S44 10960 13319 15623 18339 20193 4251 6711 8871 11074 13320 15673 18387 20199 4322 6731 8373 11098 13336 15675 18401 20252 1410 4335 6767 8884 11129 13388 15677 18404 20277 1416 4336 6822 8914 11167 13376 15691 18460 20314 1459 4374 6823 8930 11171 13444 15732 18461 20326 1472 4393 6824 8950 11196 13467 15818 1S475 20333 1527 4431 6825 8951 11219 13507 15900 18495 20345 1627 4438 6834 8955 11223 13552 15920 18498 20404 1628 4456 6870 8962 11330 13554 15928 18518 20424 1673 4461 6878 8979 11346 13558 15973 18536 20478 1793 4483 6893 8996 11399 13569 15985 18580 20494 1870 4571 6917 9031 11404 13596 15998 18585 20498 1S79 4599 6925 9072 11413 13655 16017 18655 20506 1903 4603 6995 9075 114 46 13661 16047 18639 20530 1904 4610 7009 9079 11505 13663 16063 16683 20536 1943 4619 7013 9092 11522 13690 16009 18665 20539 1958 4664 7024 9097 11548 13714 16194 18683 20665 1973 4696 7054 9098 11559 13823 16248 18742 20687 1980 4703 7074 9101 115-82 13845 16250 18743 20714 2012 4859 7083 9185 11674 13S96. 16312 18877 20736 2121 4890 7134 9227 11709 13904 16322 18896 20779 2148 4937 7141 9338 11750 13905 16373 18907 20813 2201 4939 7155 9360 11856 13906 16383 18915 20829 2240 4943 7169 9453 11880 13917 16418 18918 20859 2273 4954 7181 9455 11896 13919 16446 18927 20885 2283 4963 7302 9479 11903 13946 16458 18916 20917 2309 5028 7322 9485 11966 13971 16539 18967 20939 2315 5071 7361 95C9 11973 13993 16579 18982 20950 2316 511G 7415 9610 11990 13995 16608 19001 20996 2409 5146 7526 9613 12042 14025 16611 Vijftiende lijst: No. 836 4 f 50,000. No. 773, 1939, 3579, 6249 en 12526 ieder f 400. Nos. 3358, 6551, 9487, 10459. 15942, 18731. 19195 en 20229 ieder f 200. No. 80, 4621, 6293, 6415, 6599. 7163, 8358, 8767, 12039, 14302, 14623, 18942 en 20631 ieder f 100. Pri; jzen van f 70. 40 194'J 3754 7032 8819 10943 14296 16511 19019 56 2061 3766 7051 8862 11012 1436 L 16526 19043 64 2069 4135 7068 8994 11158 14401 16552 19058 119 2179 4225 7179 8999 11210 14550 16558 19201 158 2191 4319 7201 9135 11309 14673 16609 19293 171 2212 4358 7398 9246 11353 14685 16758 19386 175 2265 4572 7409 9323 11483 14690 16761 19468 223 2353 4757 7459 9335 11859 14765 17027 191?5 249 2355 4852 7584 9381 12030 14848 17058 19479 261 2390 4825 7677 9433 12062 15044 17102 19551 390 2462 5200 7821 9509 12130 15077 17135 19653 -423 2506 5227 7694 9528 12312 15304 17280 19727 464 2576 5396 8085 9529 12352 15364 17389 19796 553 2602 5453 8201 9532 12480 15371 17591 19843 593 2630 5684 82G0 9535 12598 15413 17686 19976 713 2633 5697 8457 9636 12613 15734 17743 20132 878 2701 5861 8468 9841 12713 15808 17758 20141 904 2802 5S96 8508 9873 12976 15820 17904 20282 9S1 2825 6008 8522 2S75 13106 15S30 17928 20319 1018 2909 6081 8546 9S95 13173 15980 17961 20341 1240 3004 6217 8562 10026 13249 16068 17987 20443 1520 3390 6254 8590 10248 13303 16140 18163 20524 1553 3545 6283 8658 10276 13364 16142 18217 20596 1509 3572 6408 8089 10355 13408 16151 18287 20599 15'S5 3575 6485 8753 10365 13613 16185 18293 20681 1655 3585 6547 8768 103S4 14055 16213 18482 20705 1702 3609 6693 8777 10490 14172 16239 18561 20709 1710 3645 6693 8805 10697 14242 16278 1SS38 20825 1S93 3051 6741 8307 10870 1425S 16367 1S944 Zestiende lijstNo. 2869 f 2000 en premie f 30,000. Nos. 7867 en 13117 ieder f 1000. Nos. 1669, 15310, 16338 en 20328 ieder f 400. Nos. 1704. 6709 en 20407 ieder f 200. Nos. 62, 2679, 4534, 5330, 5733. 6198, 9008, 9531, 10328, 11004, 12532, 13234. 14819, 16037, 18400, 19704, 20840 en 20864 ieder f 100. Prijzen van f 70. 43 2312 5169 7739 10339 12930 15119 16974 18861 9S 2323 5309 7771 10122 12988 15190 17007 18941 144 2331 5315 7778 10197 129S9 15250 17175 18979 168 2555 5399 7847 10507 13054 15317 17190 19034 276 2708 5432 7939 10537 13005 15322 17255 19131 337 2976 5489 8060 10361 13206 15398 17272 19394 385 2998 5515 8413 10579 13248 15574 17277 19399 521 8009 5534 8560 10593 13380 15606 17422 19412 522 3111 5556 8610 10867 13448 15622 17437 19427 711 3254 5588 8617 11017 13450 15628 17650 19191 880 3503 5603 8654 11026 13471 15632 17745 19523 892 3567 5015 8761 11485 13492 15713 17751 19567 1032 3690 5G55 8948 11566 13669 15781 17942 19710 1082 3787 5766 8964 11719 13675 15851 18026 19717 1162 3799 59G3 9000 1178? 13691 158S3 18046 19752 1214 4010 6105 9055 11886 13791 15933 18139 19777 1259 4096 6124 9)17 11925 13858 15972 18151 19866 1385 4119 6139 9144 11970 13951 16072 18169 20029 1567 4169 6175 9175 12023 14136 16215 18208 20049 1617 4207 6277 9232 12102 14146 16231 18224 20105 1741 4286 6325 9385 12205 14220 16266 18277 20136 1814 4339 6441 9555 12238 14244 16370 18388 20188 1989 4528 0750 9579 12343 14341 16487 18429 20207 205S 4539 7026 97"I 12359 14458 16606 1849? 20230 2070 4744 7113 9903 12445 14526 1665* 18522 20401 2071 4815 71321010812515 14581 16687 18654 20516 2093 4S58 7340 10191 12537 14028 16847 18718 20434 2110 4959 7490 10225 12635 14915 16802 18737 20594 2127 5001 75251025812782 15009 16883 18814 20643 2247 5072 7647 10322 12817 15103 1694S 18827 20874 Burgerlijke Stand van Winkel, van 1 tot 30 September. Geboren: Aaltje, d. v. J. keetnian cn M. Groot. Maria Elisabetb, d. v. \V. van der Waal en M. Wezel. Jaooba, d. v. D. Brugman en 13 van Leverink, Dienwcrtje, d. v. C. Timmerman en A. Vailcr. Antje, d. v. J. Fijulieer en J. Pennekamp. Fbris. z. v. G. Klaver en G. Kor ver. OverledenJ. Dekker, weduwn. van J. Koomcn, vroeger van W. de Geus, 67 j. G. Wcrcrwijk, wed. v. C. Droog, 81 jaren. Warmenhuizen, van 1 tot 30 September. Geb.ireuPetrus, v. J. Punt en C. de Groot. Rrnse, z. v. J. Slot en M. de Rapper. Elizabctli, d. v. 1). Bijl en 51. Moselt. Pieter Cornelia Jacob, z. v. K. de Geus en C. Renooij. Ovorledcn Gccnc. Lcvenl. geboren kind van J. van llaar en C. Tam is. Vacante Betrekkingen. Agent van Politic niet oude* dan 35 jaar, (e Eindhoven 5 hou, f 475 niet vrije bovenkleding 011 ecnigo emolu menten. Adr. vóór 15 Oct. den burgetu. I3cdier.de eenigszins met engelsch bekend, op een handcis- kantooi' in Engeland. Adv. Nieuws oan den Dag, Lelt. F. A. 774. Boekhouder volkomen bekend met de dubbele methode, van vin, 9 tut nm. 6 uur op het kantoor eener stoomvaart Maatsokappijkon. f 1200. Adr. B. van der Land, Boekb. te Amsterdam, Lett. N. N. Bouwkundig-Opzichter bekend met het maken van wegen eu waterwerken te Wassenaer; bon. f 50(). Adr. deu Bnrgcui. Bouwkundig Ouderbnas. Adr, Al. P. Karsdorp, boekh. te Amsterdam, Lett. B. H. Chef (gehuwd) in een sigarenmagazijn te Leiden of Arnhem. Adr. Nieuws van den Dag, Lett. D. V. 726. Fitter (bekwaam) aan de Gasfabriek te Zaandam. Adr. den Djrceteup G. J. Wqlters. Geagreëeerde met telegraaf radioaal of goed met den toe- steldienst vertrouwd hun. f 400. Adres het Postkan toor Winterswijk Jongmensrh die in de Engelsche en Noordsche of Zweedsche taal kan correspoudocren, op een kantoor te Amsterdam. Adr. Allert de Lange, A verten t.-Bnrean ald., Lett. P. 1154. Kachel- cn Plaatwerkers (bekwame). Adr. J. A. 11 arm, I.eideslrnat 76 te Amsterdam. Klerk aan het Kmitongerekht te Alkmaar. Adr. „Alkinaar- sehe Courant", Lett. Y. Onderbaas Timmerman (P. O.) goed op de hoogte met de uitvoering van verschillende werken. Adr. vau nam. 6 *ot 9 gur, Frederikstraat 18 te 's Gravenhage. Opzichter Teekenaar (tijdelijk) die zelfstandig werkt en he kend is de waterbouwkunde. Adr. B. Berghuis, Boekh. te Kampen, Lett. X. IJ. Opzichter aan de Gafabriek te Kampen; hon. f 800, met vrije woning enz. Adr. don Burgcm. aan de Molenstraat te Helder, door den Notaris P. S. HORDIJK aldaar, in liet lokaal „MusisSacrum", op Woensdag 5 November 1890, 's avonds 7 uren. Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris HORDIJK. 1890, te Helder, zal in de herberg van den Heer STAM aan li f,t zi IV D, np WOENSDAG 5 NO VEM BER 's middags 12 uur, publiek, verkoopen: Een Huis en Erf aan het Zand, gemeente Zijpe, groot 8 aren. Behoorende aan de Erfgenamen van den Heer P. RIETVELD en Mejuffrouw S. LOKAT. Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris HORDIJK. ten overstaan van den te Helder gevestigden J», op WOENSDAG 19 NOVEMBER 1890. fjjüü 's avonds, ten 7 ure, in het lokaal //TIVOLI", van de volgende perceelen te Helder, als: 1. Een HUIS en ERF aan de Midden straat, N°. 48, groot 95 centiaren. 2. Een HUIS en ERF naast het vorig» perceel, N°. 50, groot 9G centiaren. 3. Een HUIS en ERF aan de Langestraat, N°. 113, groot GO centiaren. 4. Een HUIS en ERF aan de Artillerie- straat, N°. 17, groot 40 centiaren. 5. Een HUIS en ERF aan de Pieter Grootsteeg, N°. 3, groot 1 are 40 centiaren. 6. Een HUIS in tweeën bewoond en ERF aan de Dijkstraat, N°. 23, met uitgang aan den Dijkweg, groot 1 are 80 centiaren. 7. Een HUIS en ERF aan de Diaconie straat, N°. 26, groot 81 centiaren. 8. Een HUIS en ERF naast het vorige perceel, N°. 28, groot 81 centiaren. 9. Een HUIS en ERF naast het vorige perceel, N\ 30, groot 81 centiaren. 10. Een HUIS en ERF aan de Kroonstraat, N°. 13, groot 60 centiaren. 11. Een HUIS en ERF naast het vorige perceel, N°. 15, groot 60 centiaren. 12. Een HUIS en ERF naast het vorige perceel, N°. 17, groot 60 centiaren. 13. Een HUIS en ERF naast het vorige perceel, N°. 19, groot 60 centiaren. Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris HORDIJK. te HELDER, zal, op HliVSDAG 14 OCTOBER 1890, 's voormiddags 10 uur, aan de Spoor- gracht, ten huize van den-Heer TISMEER, publiek verkoopen: Koffiehuis-Inventaris, Pianino, diverse Bedden met toebehooren, 10 Stoelen met zittingen,6 Kamer stoelen, 3 Canapé's, diverse Tafels, groote en kleine Salontafel, Banken, mahoniehouten 2-pers Waschtafel, Hangkast, Kleerenkast, Fournuis, Kachels, Lampen, Koper-, Glas-, Porcclein en Aardewerk, benevens een com pleet Gymnastiektoestel met schommel, be staande in Matras, enz. (waaronder 2 houten Spieren van 6 meter lang) en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Alles daags vdór den verkoopdag te zien. Nadere informatiën ten kantore van Notaris HATTINGA RAVEN. te HELDER, zal ten overstaan van Notaris HATTINGA SjjA RAVEN op WOENSDAG 15 0CT0BER K>J- 1890, 's avonils 8 üur, in liet lokaal „TIVOLI" aldaar, publiek verkoopen: 1°. Ken WOONHUIS en ERF te Nieuwe- diep, Gasstraat 6, groot 77 centiaren 2'. Een WOONHUIS en ERF aldaar, 2Je Vroonstraat 81, groot 1 are 10 centi- aren. 3°. Een WOONHUIS en ERF (in tweeën bewoond), 2<ï* Molenstraat 86, groot 80 centiaren en 4°. Een WOONHUIS en ERF, in tweeën bewoond naast het vorige, 2de Molen straat 90, groot 70 centiaren. ..Nadere informatiën ten kantoren van genoemden Makelaar en Notaris.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3