GHOCOLAAD GROOTES KACHELS, FORNUIZEN en HAARDEN. Geconserveerde Tafelworst, Prima Zuiver wollen Dekens, KROOSSCHOUW. UIT DE HAND TE KOOP, UURWERKEN. Openbare Verkooping, Levering van Aardappelen. Uitnemend, 22 jaren Magazijn „DE CONCURRENT." MESSEN, LEPELS, VORKEN. Geëmailleerde, gegoten, gelakte en geslagen Bijbehoorende en Huishoudelijke Artikelen. Molengracht, Jb. BAKKER, lioek Biersteeg. Ontvangen: GELDERSCHE ROOKWORST, BANKETHAMMETJES, MUISJES R00KVLEESCH, S. DUINKER Wzn., Het Twentsch Linnen-Magazijn „ALMELO Mejuffr. Wed. KLOK-YM BRUGGEN, Onovertroffen kwaliteit. Gegarandeerd zuiver. Fabriek te Westzaan. De Tandarts Bernard Frank Hoesten en Heesehheid Stollwerck'sche Borstbonbons bij A. METZELAAR, Evangelie en Vrijheid. Sociëteit „de Vereeniging", Prijskolven en Prijsbiljarten, A. J DE JQWGH. GENEVER WT JAGER^ËRLINGS^ Keizerstraat 103, Helder, W. C. Hattinga Raven, Het bestuur van den Polder, Helder en Huisduinen, maakt bekend, dat dejaarlijksche algemeene Kroosschouw in den polder zal gehouden worden op WOENSDAG 22 OCTOBER 1890, en maant belangheb benden aan, om te zorgen dat voor dien dag, de langs hunne landerijen loopendetochtslooten behoorlijk zijn uitgekroosd. De nalatigen verbeuren eene boete van Zestig Cents, onverminderd hunne ver plichting om binnen acht d a g e n na de schouwing, de slooten alsnog nog op te maken. Tevens wordt in herinnering gebracht, dat Honden, die onbeheerd in den polder loopen, zooveel mogelijk onschadelijk zullen worden gemaakt. Helder, 10 October 1890. H. SMIDS, Voorzitter. C. BOON, Secretaris. door ouderdom der eigenareseen dubbel HEERENRUIS en ERF, met een daarachter- gelegen tuin en poetshok, op een der beste standen te Helder, ingericht voor het ver huren van Kamers, bevattende ruimen Zolder, 15 Kamers, waarvan 12 verhuurd worden, Keuken en Kelder. Fr. Br., onder lett. B., adres Boekh. A. J. MAAS, Helder. Grroote keuze in alle soorten HORLOGES voor den Werkman, voor Dames, Heeren en Jongeheeren, in metaal, zilver en goud. REGULATEURS, PENDULES en WEKKERS. Bij zorgvuldige repassage en guarantie laagste prijzen. Aanbevelend, Kruisweg. GUST. BUHSE. aan den Burg te Texel, op MAANDAG 13 OCTOBER 1890, 's avonds 7 uur, in het logement DE ZWAAN, van eene Boeren plaats, bestaande in Huismanswoning, Erf, Tuin, Wei-, Hooi- en Bouwland, in den polder Everste Koog op Texel, groot 28 bunders 16 roeden 50 ellen, in 11 perceelen. Eerst afzonderlijk en dan in combinaties. Eigendom der Weduwe en erfgenamen van Klaas Brouwer. Breeder bij biljetten en nadere inlichtingen ten kantoren van Notarissen CONINCK WESTENBERG, te Texel en GOUWE, aan de Koorstraat te Alkmaar. De Garnizoens Voedings-Commissie zal op WOENSDAG 15 OCTOBER, des namiddags te 12 uur, ten bureele van den Garnizoens commandant, onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog, aan den minst inschrijvenden in het openbaar aanbesteden: de levering van aardappelen voor het tijdvak van 1 November 1890 tot den 15 Juni 1891. De voorwaarden van aanbesteding en levering liggen ter lezing ten bureele voor noemd van af den 8 October tot op het uur van aanbesteding, van des morgens 10 tot des namiddags te 2 uur. Helder, 1 October 1890. De Voorzitter, J. J. ME1JEN. De Secretaris, J. M. VAN BAAK. dert 22 jaren beproefd, De Rijulandschc Druivcii-Borst- honig, sedert met steeds klimmend succes in gebruik, is het edelste, aangenaamste en kracht dadigste Huismiddel bij lioest, hccsch- held, verslijuiing, keel- en borst kwalen, klnderhocst, enz. Door tal van aanbevelingen en getuigenissen wordt dit gestaafd. Alleen echt verkrijgbaar in flesschen a fl. 2.met gele a fl. 1. met roode en k 65 Cent sgggagi s I met witte capsulen, welke nevenstaand fabriekstempel dragen, te Nieuwediep bij W. V. BRUINVIS; te Burg op Texel bij J. P. SMITte Schagen bij J. GROOT Tzn.; te Wieringen bij J. BRUUL. EENE RUIME KEUZE IN: Electro-, Nickelen- en Brittannia-metalen Trekpotten, Koffiekannen, Suikerpotten en Melkkannen. Trommels met Blaadjes, Scheuk- en Theebladen, Koffie- en Thee bussen, Beschuitdoozen in fijn en gewoon Lakwerk. L 81. Weststraat L 88. J- VAN W1LLI&EN. L 89. Westraat L 90. VULKLACHELiS, welke maar eenmaal per winterworden aangelegd. alles eerste kwaliteit. Kanaalweg 147. groot 140 X 180 cM. 4.75, zeer zwaar .ƒ5.25 150 X200 „5.75, „6.50; 160 X200 „6.50, „7.50; Fantasie-dekens van aff 7.50 (150 X 200 ctM.); Molton-dekens van af f0.90 tot f3. Prachtige Bedspreien 150 X 205 cM. f3.en i 4. Goedkoopste adres voor solide linnen en gemaakte Katoenen Goederen. Geïllustreerde Prijscourant en Stalen in uitgebreidste keus op aanvraag. In alle DAG- en WEEKBLADEN wordt onze geïllustreerde Prijscourant zeer gunstig beoordeeld en aanbevolen onze stalen en modellen aan te vragen, alvorens in Parijs of elders te bestellen. Firma E. TEIt BllAAKE te Almelo. Orders worden ook aangenomen door waar volledige stalen-collectien in voorraad zijn. I VRAAG LET OP DEN NAAM. Opgericht 1825. zal zijne patiënten te Nieuwediep op den 2 8steu OCTOBER :o. s. bezoeken. Aanvragen moeten geschieden vóór den 20steu OCTOBER aan zijn domicilie, Prins Hendrikkade 150, te Amsterdam. Ouden en jongen mannen wordt de zooeven verschenen bekroonde nieuwe uitgave aanbevolen van den iMed.-Rnad Dr. Müller over met opgave van radicale genezing. Na ontvangst van GO cent in postzegels, toezending onder couvert. Eduard Bcndt, Braunschwieg. Met gunstig bekende voortreffelijke Huis- nrddel tege» volgens voorschrift van den Accademie-Pro- fessor Dr. Harless te Bonn bereidde verpakt in gele pakjes en voorzien met den naam en stempel in rood lak van den fabri kant Frans Stollwerck zijn alom verkrijg baar in Nieuwediep COIVFISEl'R. Generaal-vertegenwoordiger voor Nederland JULIUS MATTENKLODT, Amsterdam, Kalverstraat 103. Eene onderwijzeres met acte Fransch wenscht eenige privaat lessen te geven tegen billijke conditiën. Adres Bureau van dit blad, motto Fransch". Nuttige Handwerken. Ondergeteekende beveelt zich beleefdelijk aan tot het geven van privaatlessen. Grondig onderricht in het knippen op maat. A. HUBBELING, Kanaalweg 40. Aan Stemgerechtigde leden der Hervormde gemeente, te Helder. Het Bestuur van bovengenoemde Kies- vereeniging deelt U mede, dat in de verga dering van 30 September jl. de onderstaande Heeren zijn gekozen als candidaten voor het Kiescollege. Het noodigt U beleefd, maar tevens ernstig uit, aan de stemming Woensdag 15 October a. s. deel te nemen, en Uwe keilde op de hierbij aanbevolen candidaten te bepalen. Helder, den 7 October 1890. J. P. VAN VARIK, President. A. VAN BENDEGOM, Secretaris. Ter vervulling der periodieke vacaturen 1. J. GOEDKOOP. 2. R. VOS. 3. J. DE WAARD. 4. P. UURBANUS. 5. K. MIDDELKAMP. 6. R. M. BOUMA. 7. M. WITSENBURG Jr. 8. W. DUINKER. 9. J. SEVENHUIJSEN. Ter vervulling der vacature L.Jelgers,ma 10. F. BOON Jr. aan Het Zand. Op Maandag 13 October a. s., des namiddags te één uur, zal aan Het Zand eene Harddraverij worden gehou den naar Prijs en Premiën, door boerenpaarden, die nooit op de groote baan hebben gcloopen. Loting precies te 12 uren ten huize van Mej. de Wed. C. A. DE WIT, aan Het Zand. Het Bestuur. op Woensdag na kermis, 15 October a. s., 's middags 12 uur, aan Het Zand, bij de Wed. A. DE WIT. Liefliebbei'3 en belangstellenden worden uitgenoodigd aan deze wedstrijden deel te nemen of daarbij tegenwoordig te zijn. De 's Gravenhaagsche Hypotheekbank ver strekt gelden ter leen onder eerste hypothecair verband en geeft pandbrieven uit, waarvoor bij uitloting, gelijk tot dusverre, voor zoover de voorraad strekt, pand brieven 47. in ruiling worden aangeboden. Inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank (Gedempte Raamstraat 11a) en te HELDER bij den Heer PUIKE OUDE SCHIEDAMMER Merk: NI GH TCA P. Verkrijgbaar b ij de meeste Grossiers in gedistilleerd. •J.B. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds oorzien van den naam der Firma P. HOPPE. firma J, H. Enschedé, Wijnhandelaars, Haarlem, Depot en Kantoor bevelen bijzonder aan Bas Medoc a f 30 per anker, St. Emilion. 34 St. Seurin Medoc, 36 en Cognac Vieux. kf 1.80perfleseh. Hoofd Agent voor Helder en Omstreken: Kanaalweg 79. Snelpersdruk van J. H. van Balen, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4