0 Helders Mannenkoor. Dames- en Hinderhoeden en verdere Nouveautés, Kro osschouw voor deu polder h e t K 0 e g r a s, S. DUINKER Wzn. Kachels!! Kachels!! NB. Nieuw!! Nieuw!! Premiebon BAKW AGEN kosten verbonden nan dc uitgave van het Marineblad zijn echter oorzaak dat de finanlicn een kleine schnld aanwijzen. Daarna bracht de Penningmeester zijne rekeuing en verant woording over het vorige jaar uit. Als commissie belast met het nazien dezer rekening werden de heeren B a 11 e k Jeekcl en R einders gekozen. Tot bestuurslid werd de Luit. ter zee 1ste kl. Mouton gekozen, die echter voor de benoeming bedankte. Bepaald werd dat de volgende algemeene vergadering te Amsterdam gehonden zal worden. Het woord werd alstoen verleend aan den Schout-bij-Xacht Dr. F. J. Van Leent, Inspecteur van den Geueesknn- digen Dienst der Zeemacht, tot het houden ecner voordracht •ver „De strijd der schecps-hygiënc tegen de micro-orga nismen." De 9preker begon er op te wijzen dat de mic roben, die soms van dierlijken aard zijn maar meestal tot het plantenrijk behooren, een ontzettend groot voortplantings vermogen hebben, terwijl de lacht, de grond, de menschen, het drinkwater, enzmedewerken om ze te verspreiden vandaar dan ook het soms verbazend snelle optreden van epidemische ziekten. Door de onderzoekingen van P a s t e n r, K o c h en anderen is in de laatste tijden de kennis der micro-organismen verbazend vooruitgegaan, en daarmede in verband ook de wetenschap der middelen 0111 ze te bestrij den. Deze middelen zijn desinfectie, ventilatie, conserveering van levensmiddelen en het gebruik van zuiver water. De outsmetting moet zoo snel mogelijk, eenvoudig en min kost baar plaats hebbenzij geschiedt door chemische en phy- sische middelen. Onder laatstgenoemde is verbranding wel het meest volmaakte middel. In de vorige eeuw werden am boord onzer oorlogsschepen besmette gocdereu ontsmet in de broodovens, nadat het brood er in gebakkeu was. De ont smetting van goederen in ovens door drooge hitte is on- practisch. De beste methode is door middel van stoom, zooals zulks o. a. geschiedt in de ontsmettingsovens bij de hospitalen onzer Marine te Willemsoord en Hellevoetsluis, en bij het ^loodswezen te Vlissingen. De wanden worden hij de Fransche Marine ontsmet door er oververhitte st om langs te leideD. Een goed middel is ook het afwrijven der wanden met brood. Aan boord kan men dc dekken bespui ten met eene sublimaat oplossing, welke echter later weder verwijderd moet worden Aan boord bevinden zich in het water dat men in de onderste ruimen aantreft, het rnimwater, een groot aantal micro-organismen, welker aanwezigheid aan leiding kan geven tot het entstaan van rnimstank en epi demische ziekten. Een bekend Nederlandscli geneesheer van den vorigen eeuw noemde reeds het ruimwater, het seheeps- riool. Het desinfecteeren van het ruimwater is dus van het grootste gewicht, doch volledige middelen om zulks te doen zijn nog niet gevonden. Gevaarlijk is het ook om in bassins, havens, enz. waar geen sterken stroom gaat. het water dat zich rond het schip bevindt te bezigen tot het schoonschip maken. Desinfectatie door koude is onjuist. Licht en ven tilatie zijn krachtige middelen ter desinfectie. Ventilatie kan geschieden door opznigen van bedorven of inbrenging van versche lachtbeide stelsels vereenigd geven de beste resultaten. De voeding behnndelde de spreker slechts kortelings waarbij gewezen werd op het belang eener voeding met versch, be hoorlijk gekeurd vleesch, zooals bij onze -Marine geschiedt, en aangetoond werd dat op de algemeen verspreide meening dat goed gerookt en gezouten vleesch geen bneterien bevat wel wat af te dingen valt. Aan het gebruik van goed drinkwater moet het meeste gewicht gehecht worden, daar onzuiver water een enorm aantal microben bevat. De kunst om door distellatie van zeewater zoetwater te krijgen was reeds in 1620 bij onze vloot in toepassing. In 1690 werden er een opper- waterwerker aangesteld bij onze zeemacht, een betrekking die in 1712 weder werd opgeheven, en nagenoeg anderhalve eenw duurde het daarna voor bij de .Marine opnieuw toestellen om water te distilleereu werden ingevoerd, namelijk de uit muntende van Normandy. Ten slotte wees spreker er op boe titans epidemische ziekte.n slechts hoogst zelden aan boord voorkomen, en dan spoedig overwonnen worden. Alleen tegen cholera en beri- beri zijn geen afdoende middelen tot na toe bekend. De Voorzitter dankte iu schoone bewoordingen, namens alle aanwezigen, den geachtcn spreker voor zijne hoogst be langrijke voordracht. De volksdichter Jacob Cats zegt in zijn tachtigjarige Be- denckingen ,,'Tis een vry nutter saeck gezond te mogen blyven, „Als door een magtigh kruit de siekte af te drvven." De Schout-bij-Nacht Van Leent behandelde de mid delen om gezond te blijven; wie zon ze niet ter harte nemen P Daarna werd de vergadering gesloten, die, behalve door leden der Vereeniging, door een aantal doctoren, zoowel mi litaire als burger, uit deze plaats, werd bijgewoond. De volgende adelborsten 1ste kl. zijn aangewezen om, onder bevel van den luitenant ter zee 2de kl. W. D. H. baron van Asbeck, 22 November per stoomschip „Sumatra" van de maatschappij „Ne derland", naar Oost-Indië te vertrekken C. L. van Buuren, J. Ii. Zeeman. F. H. de Koek van Leeuwen, M. J. van Alphen de Veer, J. H. A. van Barneveld, J. \V. F. J. de Wal. P. A. Bik, H. T. Cox, J. A. Hooff, H. vanderSloo- ten en J. L. H. Luijmes, zoomede de adjunct- administrateurs bij de zeemacht J. H. van Trooijen, C. Mathol en J. van Rijn van Alkemade. De kapt. van den gen. staf van het O.-I. leger J. F. Breijer, leeraar aan de 2e afd. der krijgs school voor officieren te 's Hage, is aangewezen, om in commissie met 2 officieren van het leger h. 1.1. de militaire tentoonstelling te Londen (Chelsea) te bezoeken. De kapt. A. H. W. Scheuer, van liet O.-I. leger met verlof b. t. 1., zal eveneens deel uitmaken van die commissie. De officieren van den generalen staf zullen voort aan zonder uitzondering elk jaar of aan de najaars- bf aan de fortmanoeuvres moeten deelnemen. De heer J. Bik, ond-scheepsgezagvoerder te 's Gra- venhage, is door den Minister van Koloniën belast met het bemannen en uitrusten van het stoomschip „Zeeduif", aangebouwd door de Nederl. Stoomboot maatschappij te Rotterdam en bestemd voor de gouvernementsmarine in Oost-Indië. De nieuw gebouwde torpedoboot groot model „Idjen" bestemd voor de verdediging van het|Zui- derfrontier, is gisteren, onder bevel van den luit. ter zee le kl. F. M. Van Gelsdorp, na een zeer voor spoedige reis zij duurde slechts ruim vier uur van IJmuiden via de Noordzee te Hellevoetsluis aangekomen. Kunst- en Letternieuws. Wij ontvingen ter aankondiging: lo. Het eerste nummer van den lOden jaargang van Lelie- en. Rozenknoppenweekblad voor meisjes. Hoofdredactie M. E. Pijnappel en met medewerking van vele letterkundigen, waaronder, uit den aard der zaak. de dames de bovenhand hebben. Wij stippen uit den inhoud die hieronder volgt aan „Denk er aan!" een goed geschreven schetsje, ten doel hebbende aan de jonge lezeressen 'te toonen, hoe men dikwijls eene belofte doet met het vaste besluit die te houden, terwijl men toch zijns ondanks faalt, een lief verhaal, door Ina van Dost uit het Zweedsch vertaaldIets uit de jeugd van Mozart." Een zeer leerrijk schetsje van Ilelèna Swarth, enz. Wij kunnen dit blad aan de mama's voor hunne meisjes zeer aanbevelen. Inhoud Denk er aan Vroolijke dagen in het Zweed- sche gebergte, uit het Zweedsch, door Iua van Dozt. Uit de jengd van Mozart. Oordeel nietdoor nelène Swarth. Handwerken. Onderwerpen voor een opstel. Kunstjes en llundsels. Correspondentie. 2o. Be Hollandsche Lelie, weekblad voor jonge dames. Dit weekblad is, zooals uit de titel blijkt, voor oudere meisjes pardonvoor jonge dames bestemd. Mevr. S. M. C. van Wermeskerken Junius (Jobanna van Woude) is de hoofdredactrice. De heer F. H. van Leent plaatste in dit nummer Bij de wieg," een lief gedichtje op onze kleinen. Simplex voltooit zijn nuttig opstel Ademhaling terwijl ook de bijdrage „Over heraldieke kunst, toe gepast op dameshandwerken," voltooid wordt. Waar lijk, men vindt hier van alles watOver dichters en dichten, over stenografie en handwerken, kortom, naar onze meening is het voor jonge dames van den heschaatden stand een uitstekend blad om nog veel kennis op te doen. Inbond: Uitslag Wedstrijd Kwaadspreken. Een dich ter, door A. Penux.Bij de wieg, door F. H. van Leent. Memento Vivere. (slot), door Simplex. De Stenogra- phie door dames beoefend, door Een dame-Stenograaf. Over heraldieke kunst, toegepast op Dameshandwerken, door C. W. H. Yerster. (Vervolg en slot van blz. 145.) Maat eu Rijm (slot), door A. V. d. L. Ongelijksoortige kame raden, uit het Diiitsch vau H. Villinger. Wedstrijd Handwerken. Leestafel. Ingezonden stukken. Vrn- geubus. Correspondentie. Wcek-kalender. Verbe tering. Advertentiën. 3o. Californiê, orgaan der Holland-California- J.and-CompanyIn het eerste nummer van het nieuwe weekblad lezen wij dat het doel is„het bevorderen der landverhuizing naar Californiê onder de auspiciën fier IIolland-California-Land-Company." Als zoodanig kan het blad zeker veel nut stichten, vooral als de redactie, zooals zij belooft, hare zaak- zal dienen door eene zuivere voorstelling der feiten, door streven naar waarheid en onpartijdigheid in hare berichten en beschouwingen. Want dit is, na al het geschrijf van den laatsten tijd zeker noodig. Wij vinden er eene beschrijving van de Rotter- - dam-Colony met schetskaart en plaat, voorstellende een gezicht op bet Irrigatie-kanaal en op een deel der Rotterdam-Colony, een breed kanaal, in een eindeloos kale en vlakke landstreek met hier en daar een huisje. Het is voor de Rotterdnm-Colonv te hopen dat zich daar spoedig wat boomkweekers zullen vestigen, want nog geen schaduw van een struik is er te zien. De redactie bericht, dat zij wegens plaatsgebrek vele stukken heeft moeten laten liggen. InhoudLezer! De Hollantl-C'alifornia-Land-Cotnpnnj en Rotterdam-Colony. Een der wonderen van het goud land. Dit Merced-County. Gemengd nieuws. Eco nomisch gedeelte. De prijs is f 3 per jaar. Voor hen die over landverhuizen denken en naar goede inlichtingen verlangen, geen hooge prijs. 4o. Gouverneurs Oude Huisvriend. Gemengde lectuur voor stad en land, met medewerking van vele letterkundigen. Wij lazen met genoegen Chap- puis schets van Londen in vogelvlucht." De ge dichten van Elize Knuttel-Fabius, zullen velen aan genaam zijn. „Beter laat dan nooit," eeu met talent en met veel kennis van het volksleven ge schreven verhaal, eindigt in dit nummer. Het kenmerkend Vlaamsch karakter geeft er een eigen aardig tintje aan. Tante Koosje," door Charlotte de Vries, is een alleraardigst, met veel humor ge schreven verhaaltje, eene gebeurtenis zooals er dage lijks rondom ons voorvallen, eenvoudig en waar, onopgesmukt maar in den rechten toon. Kortom, Goevemeurs Huisvriend handhaaft zijn ouden roem van echt familieblad. Inhoud: H. Th. Chappuis, Londen in vogelvlucht. Elise Knuttel-Fabias, Zonsondergang op de heide. ('hn- ritas. De rotspunt in zee. Cijriel Baijsse, Beter laat dan nojit. Een asyl voor ongeluklcigen te Berlijn. Charlotte de Vries, Tautc Koosje. Paul Hevse, De ge schiedenis van den heer Wilibald en Frosientje. Levende nachtlampen. Bladvulling. Buitenland. Schotland. De werkstaking van arbeiders in de hoogovens van Glasgow duurt voort en er is nog geen uitzicht, dat het geschil zal worden bijgelegd. In Fifeshire hebben óooo mijnwer kers met eene werkstaking gedreigd indien de door hen verlangde loonsverhooging met 15 pCt. niet wordt toegestaan. Italië. Te midden van een groote spanning aller aanwezigen hield de minister-president jl. Woensdagavond te Florence zijne aangekondigde rede. De hoofdinhoud was eene verdediging van Oostenrijk tegen het irredentisme. Hij ver klaarde tevens nadrukkelijk, dat het drievoudig verbond de grootste en eenige waarborg is voor den vrede. Het irredentisme is den fanatieken nootlottig. Italie's bondgenootschap met Oosten rijk is voor Italië zoo onontbeerlijk, dat Oosten rijk, als het niet bestond, voor Italië geschapen moest worden. Slechts het bestaan van Oosten rijk behoedt Italië voor eene overheersching van het Slavendom. De irredentisten werken slechts voor Italie's vijanden, inzonderheid voor het Vaticaan, dat onophoudelijk intrigeert tegen het koninkrijk Italië. Zelfs het Katholieke Oosten rijk heeft zich losgemaakt van het Vaticaan. De vereenigde irredentisten en radicalen arbeiden slechts voor den oorlog en voor de Republiek. En de Republiek zou Italië aan de oude burger oorlogen en aan de knechtschap van het Vati caan overleveren. Rusland. Men zegt, dat 14 studenten te Petersburg zijn gearresteerd wegens een complot tegen den Czaar. 2 hunner behooren tot aris tocratische families. Er zijn huiszoekingen gedaan te Moskou en in andere universiteitsteden. Gemengd nieuws. Van welingelichte zijde wordt aan de „Limb. Koerier" medegedeeld, dat in Duitschland sedert 13 jaren „steekbrieflich" wordt vervolgd een Hollandsch koopman, wegens diefstal van drie oorlogsschepen. De volgende opheldering wordt hieraan toegevoegd„Een koopman kocht van het Duitsche Gouvernement drie kanonneer- booten, als zijnde wegens te grooten diepgang ongeschikt voor de binnenvaart. De schepen zouden, volgens overeenkomst, na slooping te Coblenz zijn eigendom worden. Op het deswege gedaan verzoek werd hem echter toegestaan, de amoveering te Keulen te doen bewerken. Of nu de kooper begreep, dat complete schepen meer waarde bezitten dan de aibraak, weten wij niet, genoeg hij stoomde Keulen voorbij en koerste Rijnafwaarts. Of de vloot thans nog on der stoom ligt of wel in andere handen overging, konden, vrij niet te weten komen." Stoomvaart en Scheepstijdingen. Conrad (3.). van Amsterdam naar Batavia, vertrok 7 Octolier van Greenoek. Sumatra (3.), van Batavia naar Amsterdam, vertrok 8 October van Port-Said. S o c n d a (s.), van Batavia naar Amsterdam, passeerde 9 October Ouessent. Prinses Sophie van Amsterdam naar Batavia, vertrok 9 October van Genua. Chips base (s.). arriveerde 10 October van Ncw-castle te Nienwediep. Marktberichten. Alkmaar, 10 October. .Aangegeven totaal 4468 h., als: 1005 h. tarwe f 7.50 a f 9.121. 356 h. rogge f 5.50 a 6.25, 624 k. Gerst f 4.60 a 5, id. ehev. 5 50 a 6,1454 h. haver f 3.15 a f 3.80. 419 h. boonen, paardenb. 5.50 a 6, bruine, id. f 10.25 n 13, dniven id. f 7, vritte f 16. 10 h. kanarieraad f 5.50, 70 h. rood mosterdzaad f 13 n 15.50, geel id. f 13.50, 106 h. karweiznnd f 9, 23 h. blauwmaan- znad f 12 50, 331 h. groene erwten f 12 a 17, grauwe id. f 10 a 19, vale f 11 a 17, witte id. f 9. Enkhuizen, 8 Oct. Lammeren f 14 a 20, magere Varkens f 10 a 16, Biggen f 6 a 9, Kippen f 0.70 a 1, Konijnen f 0.25 n 0.50 per stuk. Boter 65 a 70 ct. per kop. Eieren f 5.a 5.50 per 100 stuks. .Aangevoerd 24 stapels Kaas, prijs f 29 per 50 Kg. Aardappelen: Blanke f 1 a 2, blauwe f 1 a 1.30, Uien f 0.50 a 0.60 per half hectoliter. Zaden Nieuw Karwei- f 9.a 9.121, nieuw Mostenl- f 15 a 16.50, Mnan- f 11 a 11.50, Gerst f 4 a 5.25. Haver f 3 a 4, Grauwe Erwten f 14.a 16.50 Groote Vale do. f 14 a 15.50 per hectoliter. Haarlem, 8 Oct. Koeien f 170 a 230, vette Schagen f 21 a 27, Lammeren f 14, nuchtere Kalveren f 8 a 13 alles per stuk. Schiedam, 10 Oct. Moutwijn f 11..Jenever f 16.50, Amst. Proef f 17-75, Spoeling-Beurs f 1.Spoeling-Com missie f 0.80. V i s s c h 6 r ij. Nieuwediep, 11 October. Sedert jl. Donderdag werden alhier door 217 korders en bengers 15 tot 70 groote-, 10 tot 80 kl. (tongen, 6 tarbotten, 2 tot 10 roggen, 2 tot 20 mandjes kl. schol en 1 tot 6 manden scharen doortrekkers 23 tal haring aangevoerd; gr. tong gold 45 a 65 cent, kl. id. 20 a 25 rent, tarbot f 8 s 11, rog f 1 a 1.10 per stuk, kl. schol f 1 a 3.50 per mandje, schar f 2 a 2.50 per mand en haring f 8 a f 14 per tal. Terschelling, 7 Oct. In de kor zijn reeds enkele schelvisschen gevangen en thans maakt ieder zich gereed om met de herfstvisscherij, met de beng, op kabeljauw en schel visch te beginnen. Eenige schuiten van dc Zuiderzee havens zijn reeds aangekomen. Weerk. Waarnemingen te Helder (Landskeet.) c- Windrichting Barometer mU. Thermometer C'3. 23 en kracht. Stand. Afw. Stand. Afw. 10 11 11 12 8 12 W.Z.W. 7 Kg. Z.W.t.W. 5 Z.W.t.W. 6 769.00|f 9.50 768.88 f 9.48 769.26 f 9.86 14.6 I tl-l 14.2 f2.8 15.4 f2 2 0 I Weersgesteldheid. Toestand de zee. 10 11 11 12 8 12 0.87 0.92 0.87 Hew., benev., mooiweer. Held., benev., mooiweer. id. Weiniggolv. Sleehtw. Weiniggolv. Verwachting: Zuidwestenwind. Burgerlijke Stand van: Helder, van Donderdag- tot Zaterdagmiddag. Ondertrouwd J. Kooreman, konstabelsmnat, en P. Boutes. C. T. J. Spijker, kok bij het Marine-Ilospitaul, eu A. Met- tes. 11. M. Waterreus, kleermaker, on E. A. Putters. Bevallen: E. Kerstens, geb. van Waardenburg, d. Overleden: II. van Dok, 62 j. M. Boon, 62 j. Laatste berichten. 11 October. De „Staatscourant" bevat het volgende bericht omtrent den toestand van Z. M. den Koning: Sedert de vorige mededeeling is er in den toestand van Z. M. den Koning weinig of geen verandering ten goede te bespeuren. De Koning lijdt weinig pijn, maar gevoelt zich steeds lusteloos. De voeding blijft voldoende. Aan liet „Petit Journal" wordt uit Berlijn het sensatiebericht geseind, dat de Keizer eene onderneming van het grootste gewicht beraamt, waarop de publieke opinie moet worden voorbereid en waarover Caprivi met Crispi zal spreken. Die onderneming zou Nederland betreffen. De Koning van Wurtcmberg, de Groothertog van Hessen en sommige Beiersche Prinsen zouden zich voor alsnog tegen de Keizerlijke plannen verzetten de Keizer van Oostenrijk en de Koning van Saksen zouden nog weifelen. Aan den zeedijk alhier is heden aange dreven het in gevorderden staat van ontbinding verkeerend lijk van den loodsschipper M. Boon, die in de vorige maand, met den loodskotter No. 1 in de Noordzee kruisende, nabij Callants- 00g overboord is geslagen en verdronken. Het lijk is terstond naar de Algemeene be graafplaats vervoerd. Het nieuwgebouwde stoomschip „Speelman," bestemd voor de Nederl.-lnd. pakketvaart-maat schappij, werd gisteren alhier ter reede met gunstig gevolg onder stoom beproefd. Het schip liep een 12-mijls vaart. Gelijk bekend is, bestaan hier ter plaatse, verschillende vereenigingen, ten doel hebbende om, tegen eene zekere contributie den leden in het be zit te stellen van meubelen, bedden, kleeden, enz. enz. Naar wij vernemen mogen die vereenigingen voor- loopig niet meer „werken", althans door den com missaris van politie alhier, is deu Directeuren te kennen gegeven, dat de wet van 22 Juli 1841 (Stbl. no. 85 op hen toepasselijk wordt geacht, zoodat 's Konings vergunning noodig zal zijn om hunne Vereenigingeu te doen voortbestaan. Door den kolonel, commandant van het 4de reg. vesting-artillerie is gisteren aanbesteed de levering van fou rages voor de alhier gedetacheerde paarden van het 3de reg. Veld-artillerie, van 1 November 1S90 tot en met 31 October 1891. Ingekomen waren 2 geldige biljetten. Laagste inschrijver was P. de Bruin, alhier. De heer Haas, van Bovenkarspel, heeft te 's Hage akte voor L. O. bekomen. Naar men verneemt, zijn in den nacht tusschen 9 en 10 dezer bij den heer C. J. S. te Wieringerwaard twintig jonge kippen gestolen. In jaren hoorde men in die gemeente niet van diefstal. Londen, 10 Oct. Een bevel tot gevange- ne.iiïng is uitgevaardigd tegen de nationalistische afgevaardigden William O'brien en Dillon. Berlijn, 10 Oct. De „Nord deutsche All- gemeine Zeiting" schrijft„Voor de toekomst is het niet zonder belang te constateeren, hoe Rus sische bladen over de toekomst van Nederland schrijven en door willekeurige combinaties en zuiver persoonlijke opvattingen Duitschland en de Duitsche politiek in een verkeerd licht pogen te stellen." Ten einde dit te doen zien, haalt de „Nord deutsche Allgemeine Zeitung" een artikel aan der Peterburgsche „Noveje Vremija", waarin wordt gezegd„Het Groothertogdom Luxemburg zal onder het bestuur van den Hertog van Nassau geheel onder Duitschen invloed komen. De Ko ning van Belgie is op de hand van Duitschland en derhalve zou Duitschland in geval van oorlog aan de noordwestelijke grenzen alleen vrienden vinden. Bismarck heeft hierop reeds gerekend en ook de nieuwe regecring rekent er op. „Dat Nederland ook onder Duitschland's in vloed komt, moet den Duitschen Keizer alleen reeds hierom veel waard ziju, omdat de revolu tionaire partij in Nederland op Frankrijk's hand is en omdat het voor de Duitsche vloot van belang zou wezen, om in geval van oorlog in de Nederlandsche havens te kunnen binnen- loopen". ADVERTENTIEN. Directeur de Heer L. E. HUGERS. c OTN CERT op Donderdagavond a. s., in „TIVOLI". Solist: de Beer HERMAN VENVERLOO. (Tenor), van Amsterdam. AANVANG 8 llIL x\I O D E S. De oudergeteekenden berichten de ontvangst eener nette keuze in Zich minzaam aanbevelende, Gez. MOORMAN. op Maandag 27 October 1890. N I EU W E Grauwe Erwten. V ale Groene Bruine Boonen. Witte Groote voorraad VULREGULEER KACHELS, Geëmailleerde-, Vernickelde-, Geslepen-, Ge goten- en Geslagen KACHELS, met alle bijbelioorende artikelen. Van teakhout vervaardigde (N.-IIollandsch model) KAASMAKERS en ZETTERS, zonder kwasten en scheuren, geheel krimpvrij. Eenige verkoop voor Schagen en Omstreken. D. ROGGEVEEN Cz., Nieuwe Ijzerwinkel, Schagen. Aan houders der van het Magazijn „De Rookende Amerikaan", SPOORSTRAAT 37, berichten wij dat een prijs is gevallen op No. 20G31, dat de inwisseling der Coupons voor de volgende loterij 27 October a. s. wordt geopend. De eerste trekking begint 17 November. TE KOOP VOOR OUD, bijzonder sterk, uitstekend geschikt voor zware vrachten. Te bezichtigen bij C. ROGGEVEEN, Marktplaats, Schagen. Snelpersdruk van J» H. van Balen, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 6