13 Dames- en Kiijder- Wiijter-, Regen- p en Gutta-perctja MANTELS. 5* ADVERTENTIEN. eene nette Dienstbode Inschrijving van nieuwe leerlingen aan de Openbare Scholen. Aanbesteding. MODES. MODELHOEDEN „DE WITTE KOUS". TE KOOP GEVRAAGD Een gebruikte, doch in goeden staat zijnde Wanmolen. TIVOLI. Zondag a. s. Bal. 03 Groote keuze in b* ^5 Prijzen buitengewoon laag. fL MEIJER en HABERMANN. P Men verwacht, dat de roovers zich spoedig zullen onderwerpen en aan den gestelden eisch voldoen. De expeditionaire colonne is samengesteld als volgt commandant, kapitein der infanterie Visser. Infanterie2de luit. Van Bennekom, 2de luit. Schanzleh, 100 bajonetten. Artillerie2de luit. Boyer, 2 mortieren met munitie, uitrusting en be diening. Geneeskundige dienstofficier van gezond heid 2de kl. Dool met ambulancetrein zooveel dwangarbeiders als in de Toba-landen kunnen wor den bijeengebracht. Uit de Moluksche eilanden is vertrokken een oorlogsschip met 25 man en 1 officier van het gar nizoen van Ternate aan boord, om onze vlag en onze souvereiniteitsrechten op Nieuw Guinea te doen eerbiedigen, naar aanleiding van een geval van zee roof op een vaartuig onder Britsche vlag aan de Z.W. kust. Het „Bat. Nbld." meldt, dat het oorlogsschip „Bali" op de reede van Oleh-leh ondermijnd is door witte mieren en binnenkort naar Soerabaja zal stoo- men ter reparatie. Het „Bat. Hbld." meldt, dat de kapt.-magazijn- meester der genie O. zich door het bij vergissing innemen van arsenicum op den 28sten Aug. heeft ver giftigd. Volgens de „Deli Ct." zou hel legerbestuur een kabelballon met toebchooren voor Atjeh uit Europa bestellen. De krijgsraad te Kota lladja heeft den Europce- schen fuselier G. F. van Genen, ter zake van fei telijke insubordinatie, tot de straf des doods met den kogel veroordeeld. Buitenland. Frankrijk. Te Parijs liep het gerucht, dat de minister van Financien Rouvier zijn ontslag zou vragen, omdat de begrootingscommissie niet van nieuwe belastingen wil weten. Anderen gaan nog verder en meenen dat behalve Rouvier nog meer zal vallen. Als opvolger van Rouvier wer den genoemd Jules Roche en I>éon Say. Voor alsnog komt ons dit gerucht voorbarig voor, maar men kan niet ontkennen, dat de verhouding met de begrootingscommissie niet meer zoo lief is. Het „Journal des Débats" zegt, dat er op de begrooting van 1891 reeds meer dan 60 millioen is bezuinigd en er verder niet meer te bezuinigen is. De République Francaise schijnt ook van oordeel te zijn, dat er niet meer bezuinigd kan worden. Italië. Het orgaan van den Ital. premier Crispi, de „Riforma", van de mislukte onderhan delingen tusschen Italië en Engeland, betreffende het gebied aan de Roode zee sprekend, zegt dat die spoedig zullen worden hervat en tot een be vredigend einde leiden. Volgens een officieus bericht uit Rome heeft het Vaticaan, naar aanleiding van gezegden van den minister Crispi in zijn te Florence gehouden rede, volgens welke 's Pausen gevangenschap denkbeeldig was en het Vaticaan samenwerkte met de Irredentisten, door zijn nunciussen de aandacht daarop doen vestigen als een nieuwe beleed iging, de souvereiüe waardigheid des Pau sen aangedaan. Noord-Amerika. Het hotel Leiand, te Syracuse, het grootste in den Staat New-York, is jl. Donderdagnacht afgebrand. Minstens 25 personen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn er vele gekwetsten. Velen sprongen, in hal ven waanzin, uit de vensters. De schade bedraagt een half millioen dollars. Portugal. In de Eerste Kamer betoogde de heer Martens Ferrao, dat z. i. de overeenkomst met Engeland voorwaardelijk moet worden aan genomen. Alleen in enkele opzichten moet de Portugeesche Regeering zich het recht voorbe houden om eerst een beslissing te nemen, nadat nieuwe besprekingen met de Engelsche Regee ring zijn gehouden, waarbij Europa als scheids rechter zal optreden. Na deze met luide toejuichingen ontvangen verklaring nam de president-minister Abreu de Souza het woord, ten einde de optreding van het nieuwe ministerie mede te deelen. De lei der progressisten en conservatieven legden jegens het ministerie zeer welwillende verklaringen af. In de Tweede Kamer werd door den minister president een verklaring voorgelezen betreffende het tractaat met Engeland. De minister zeide, dat de Regeering der Volksvertegenwoordiging niet kan aanbevelen liet tractaat van 20 Aug. te bekrachtigen. Ofschoon de Regeering zich niet wil verzetten tegen de tenuitvoerlegging van het tractaat, indien de Cortez dit goedkeuren, zou zij tocli gaarne deze overeenkomst zoodanig gewijzigd zien, dat de belangen van het Portu geesche volk worden gewaarborgd. 's Avonds kwam de Eerste en Tweede Kamer in gemeenschappelijke zitting bijeen. De voor zitter der Eerste Kamer las toen een Koninklijk Besluit voor, waarbij de zitting der Wetgevende Macht werd gesloten. Volgens particuliere berichten, te Madrid uit Lissabon ontvangen, heeft de Engelsche Regee ring geweigerd in het geschil over den Zambesi aan Portugal eenige concessien te doen. Egypte. Te Kaïro worden, naar aan de „Daily News" wordt geseind, troepen gereed gehouden om dadelijk naar Souakim te vertrekken, als Osma Digma een aanval op de stad mocht onder nemen. De Chronicle meldt, dat reeds is besloten de bezetting van Souakim te versterken, daar men een aanval verwacht. woordingen, zóó vulgair en onkiesch, dat men ze in fatsoenlijk gezelschap niet zou durven aan halen. Een der New-Yorksche bladen, „The Sun", gaf daarop nevensgaande atbeelding Gemengd nieuws. In het 2de nummer van het nieuwe weekblad t,Californie", waarvan men den inhoud onder de rubriek Kunst- en Letternieuws vindt, troffen wij het volgende vermakelijke staaltje aan van echt Amerikaansche manieren. Dank zij de beleefdheid van de uitgevers van genoemd weekblad, zijn wij in staat onze lezers hierbij met bedoeld artikel en de daarbij bekoorende teekening te doen kennis maken Verkiezingsmanieren. De heer Cannon, afgevaardigde voor Illinois, had in het Huis over een zijner mede-afgevaardigden gesproken in be- met het volgende bijschrift „Wij bieden onzen lezers eene nauwkeurige en goed gelijkende afbeelding aan van den mond van Joseph G. Cannon, die in de 51ste zitting van het Congres de heeren van het 15de district van den staat Illinois al zeer slecht vertegen woordigde. Wij verzoeken dringend aan alle rechtschapen mannen en vrouwen in Cannon's district, aan ieder burger die gevoel van eigenwaarde bezit, hij zij democraat of republikein, dit portret nauw keurig te bezien. Het kan zijne diensten bewij zen in den aanstaanden verkiezingsstrijd. Wij verzoeken de lokale pers, de afbeelding van den vuilen mond van Joseph G. Cannon over te nemen. Zij worde overal verspreid in de districten Champaign, Coles, Donglas, Edgar en Vermillion, door aanplakbiljetten en strooi biljetten, door groote transparanten en in iederen mogelijken vorm, overal waar de kiezers van het district vergaderen om te spreken over politiek. Dan zal ieder kiezer, die door Cannon beleedigd is, de gemeene trekken van diens mond in het geheugen kunnen prenten. Het is een sprekend gelijkende afbeelding van den mond, die onlangs de laagste en schande lijkste woorden gesproken heeft, welke misschien ooit in de vergaderzaal der afgevaardigden wer den vernomen." Jl. Donderdagmorgen sloeg de bliksem in een boerenwoning, onder de gemeente Schoorl gelegen. De woning is geheel in de asch gelegd. Voor de ambtenaren en beambten van het Rijnspoorstation te 's Hage was het jl. Dinsdag avond, bij den overgang der Rijnspoormaatschap pij, een soort van oud- en nieuwjaar. In het goederen- en bestelkantoor, op het kaartjesbureauin het bureau van den stationchef, overal was men druk in de weer om de boeken der oude Rijnspoorwegmaatschappij af te sluiten, de kas op te maken en den stroom van aan schrijvingen en instructien, die de Staatsspoorweg- Maatschappij bijna met eiken trein liet biunen- loopen, te schiften en te verdeelen. De biljetten voor den winterdienst aan de muren, herinnerden niet eens meer aan de oude Rijnspoorweg-Maatschappij. Op de bestelwagens waren de huisschilders tot diep in den nacht bezig om de opschriften van de R. S. M. te metamorphoseeren in de opschriften en initialen van de Exploitatie-Maatschappij. En toen de laatste trein precies te middernacht binnenkwam met één passagier 3de klasse, werd die reiziger als een gewichtige persoonlijkheid nagewezen als de laatste Het uur van overgang werd aangekondigd door eenige knalsignalen, die zeker ver in de stad zijn gehoord. Het was bij den terugkeer van de laatste loco motief naar de loods onder het oude regime, dat deze saluutschoten weerklonken. Jl. Woensdagmorgen kregen de koetsiers van de passagiers last, hen naar het Staatspoorweg- station te rijden, een order, die menigen voerman, die niet precies de geschiedenis der spoorweg overeenkomsten had gevolgd, nog naar den weg deed zoeken. Stettin. (Haringbericht.) De aanvoer van Schotscha bedroeg in de vorige week 16.377 ton. Er bestond leven dige vrung voor de kleinere soorten Schotsehe, waarin weder groote omzet plaats bad, zonder dat echter de prijzen eenige noemenswaardige verandering ondergingen. Van Noorweegsche velte werd 1339 ton aaugevoerd, welke hoeveelheid voor dekking der eonsumtie niet toereikend wfts. KKK bedong 32 a 34 m., KK 31 a 33, K 25 a 2S. MK 17 a 21, M 13 a 15. Van Zweedsche werd 1917 ton aangêbachtmen besteedt voor volle 24 a 25 m., voor medium volle 20 a 22. Marktberichten. Texel, 14 Oct. Commissiehandel. Vette Koeien f 195 a 245, Melkkoeien f 125 n 160, kalikoeien f 190 a 225, Kalfvaarzen f 115 a 150, Gelde id. f 80 a 115, Gras- kalveren f 37.50 a 60, Fokschapen f 19 a 23; Gelde Scha pen f 23 a 24.50, Weide id. f 16 a 20, Rammen f 27.50 a 40, Lammeren f 11 a 16.50, Veulens f 70 a 140, Werk paarden f 130 a 210, oude Paarden f 50, Biggen f 7 a 10 per stuk; vette Varkeus 23 c. p. half Kg. Alkmaar, 17 Oct. Aangevoerd 4513 li. Granen al»; 1005 h. Tarwe, f 7 a 9; 310 h. rogge, f 5 75 a 6.10 709 h. Gerst f 4 a 5id. Chev. f 5.25 a 6 75 1509 h. Haver, f 3.25 a 3.90; 459 li. Booncn, Paardenboouen, f 5.75 a 6.bruine id. f 11 a 12.50, citroen id, f 13 50 a 16, duiven id. 6.90 a 7, witte id. f 15 12 h. Kanarie- zaad, f 5.50-, 36 h. Mosterdzaad, rood f 14.50 a 15.75, geel f 10 90 h. Karweizaad, f 8.50 a 9 103 h. blauw Maanzaad, f 12.50280 h. Erwten, groene f 12 n 19, grauwe f 15 a 19 eta vale f 12 a 17. Enkhuizen, 15 Oct. Biggen f5 a 8.50, Kippen f 0.60 a 1.10, Konijuen f 0.20 a 0.40 per stuk. Kip-eieren f 5 a 6 per 100 stuks; Boter 65 a 70 cent per kop. Blanke Aardappelen f 1.20 a 2, blauwe id. f 1.10 a 1.50, Uieu f 0.45 a 0 55 per half Hl. Aangevoerd 19 stapels kaas f 28.50 per 50 kg. Nieuw Karweizaad f 9, nieuw Mosterdzaad f 15 a 17, Maanzaad f 11 a 12.50, Gerst f 4 a 4.25, Haver f 3 a 4, Grauwe Erwteu f 13 a 16, Wijker Vale id. f 12 a 14, Groote id. 13 a 15, Bruine Boonen f 10 a 12 en Groene Erwten f 11 a 12. Enkhuizen, 17 Oct. Aardappelen: Graafjes f a blauwe f 1.a 1.50 en blanke f 1.20 a 1.90 per half HL; grove Bloemkool f 2.a 3.roode Kool f 2.50 a f 3.50 en witte idem f 3.a 4.per lOOstuks; Peren f 2.50 a 6 50, Appelen f 2.50 a 4.groote gele Uien f 1.a 1.20, kleine idem f 1.50 a 1.60, groote roode f 1.50 a 1.60 en kleine idem f 0.75 a 0.80 per H.L. 17 Oct. AardappelenGraafjes a blauwe f 1.a 1.50 en blanke f 1.20 a 1.80 per half HL.grove Bloemkool f 2.a 2.50, roode Kool f 2.50 a 3, witte koolf 2.50 a 4.per 100 stuksPeren f 3.a 7.Appelen f 3 a 5. per HL.; groote gele Cien f 0.90 a 1.10, kleine idem f 1.50 a 1.70, groote roode f 1.50 a 1.60 en kleine idem f 0.75 a 0.80 per HL. 334ste Staatsloterij. Vijfde klasse. Zestiende lijst. Nieten: 21 2465 4706 7073 9318 11536 14103 16341 18505 28 2178 4737 7088 9334 11351 14110 16409 18524 195 2616 4765 7093 9400 11586 14105 16434 18525 197 2619 4776 7118 9422 11587 14174 16138 1S526 217 2022 4792 7148 9497 11605 14191 16447 18530 271 2626 4795 7156 9508 11613 14196 16533 18590 284 2739 4824 7176 9505 116G1 14203 16C20 18598 354 2744 4871 7199 9513 11676 14211 16625 18616 403 2804 4874 7276 9514 11684 14251 16643 18698 472 2812 4906 7294 9519 11700 14266 16653 18705 567 2824 4971 7338 9552 11771 14327 16661 18759 576 2828 4974 7380 9582 11781 14423 16695 18767 638 2891 4995 7385 9652 11798 14431 16725 18826 653 2894 5003 7447 9740 11817 14469 16745 19856 682 2934 5025 7454 9751 11818 14498 16756 19901 742 2961 5030 7456 9752 11915 14510 16783 19903 750 2967 5038 7580 9754 11928 14512 16979 19976 759 2974 5041 7593 9796 11553 14531 17069 19986 789 3048 5064 7602 9791 11954 14533 17071 19018 791 3093 5096 6639 9857 11989 14540 17153 19033 807 3104 5106 7709 9906 12035 14553 17156 19050 830 3109 5107 7723 9937 12050 14554 17170 19080 855 3118 5118 7734 9974 12059 14558 17196 19119 873 3151 5156 7783 10011 12066 14601 17204 19222 915 3159 5218 7807 10019 12097 14639 17206 19232 933 3167 5297 7834 10045 12107 146S0 17228 19256 960 3176 5303 7836 10082 12120 14888 17303 19304 961 3251 5306 7837 10107 12145 14735 17330 19328 1001 3252 5322 7875 10131 12160 14842 17340 19337 1004 3267 5570 7889 10145 12229 14907 17365 19371 1024 3276 5597 7904 10204 12246 14946 17376 19430 1058 3301 5619 7991 10212 12277 14953 17401 19434 1063 3313 5679 8100 10213 12309 14957 17411 19439 1076 3315 5718 8108 10257 12310 14963 17427 19536 1087 3429 5742 8125 10273 12335 14968 17430 19547 1090 3432 5751 8210 10316 12340 14974 17448 19550 1091 3481 5791 8280 10388 12366 14979 17476 19556 1108 3546 5799 8288 10399 12446 15012 17507 19593 1133 3592 5829 8290 10405 12523 15019 17522 19625 1185 3593 5833 8335 10426 12628 15061 17534 19671 1186 3638 5926 8346 10512 12654 13076 175 42 19818 1190 3657 5937 8377 10634 12666 15089 17548 19841 1203 3666 5959 8399 10635 12722 15113 17555 19844 1294 3713 5967 8403 10684 12802 15263 17598 19863 1315 3785 6055 8416 10703 12806 15307 17621 19984 1327 3805 6088 8436 10794 12858 15331 17664 20024 1349 3865 6107 8452 10802 12885 15435 17705 20051 1351 3868 6141 8479 10818 12887 15446 17708 20118 1401 3874 6206 8496 10893 12914 15483 17800 20216 1402 3875 6273 8566 10851 12915 15520 17801 20227 1406 3878 6297 8567 10872 12919 15525 17807 20239 1431 38S8 6317 8570 10892 13041 15596 17894 20243 1432 3917 6328 8602 10962 13056 15611 17921 20254 1439 3991 6330 8670 11022 13116 15625 17933 202S4 1462 4052 6332 8671 11092 13176 15724 17988 20311 1465 4116 6333 8706 11123 13193 15762 18003 20388 1503 4131 6350 8755 11139 13230 15766 1S078 20491 1521 4150 6419 8762 11142 13279 15^68 18079 20495 1525 4192 6432 8856 11182 13285 15815 18108 20513 1554 42:1 6468 8921 11185 13317 15819 18120 20515 1570 4234 6494 9003 11250 13318 15861 18162 20541 1626 4241 6502 9007 11302 13351 15893 18188 20559 1708 4266 6513 9023 11321 13378 15926 18216 20571 1809 4328 6552 9043 11326 13397 15957 18222 20642 1881 4392 6628 9085 11341 13405 15962 18259 20048 1933 4423 6643 9140 11365 13436 15999 18278 20673 2010 4434 6676 9141 11383 13523 16050 18294 20682 2034 4441 6714 9146 11405 13541 16056 18333 20808 2105 4455 6773 9152 11406 13567 16138 18368 20818 2193 4470 6793 9167 11423 13589 10158 18375 20826 2197 4500 6807 9169 11439 13651 16179 18378 20828 2300 4530 6874 9172 11459 13679 16201 18398 20849 2303 4612 6883 9187 11476 13765 16202 18418 20891 2317 4616 6891 9197 11477 13894 16260 18420 20922 2337 4637 6914 9205 11481 13928 16265 18436 20934 2352 4641 6962 9221 11502 14002 16296 18446 20945 2358 4673 6975 9239 11518 14018 16313 18451 20978 2360 4681 6997 9297 11527 14071 16321 18465 20998 Zeventiende lijst. Nieten. 336 4588 7129 9242 12990 14676 16076 17503 19191 2038 4885 7277 9802 13326 14S01 16360 17517 19346 2525 5029 7396 10658 13329 15048 16734 17625 19415 2645 5084 7483 10108 13360 15300 16798 17702 19974 2724 5475 7652 11492 13488 15455 16882 17706 20026 8363 6361 8375 11832 13627 15609 17154 18811 20203 3450 7092 9028 12610 14249 15740 17378 19030 20761 3826 7128 9074 12783 14367 Annonces, Dinsdags, Donder dags en Zaterdags niet vóór 's mor gens 10 uur ontvangen zijnde, kunnen niet meer worden opgenomen. -iSügk9*' Annonces, onveranderd 4 malen geplaatst, worden slechts 3 maal berekend. Er biedt zich aan tegen lialf November: van den Helder, 26 jaar oud, P. G., r.ls Meid-alleen, 3 jaar in betrekking zijnde, waarvan haar goede getuigen ten dienstestaan. Brieven franco, onder letters A. V. D., aan het Bureel dezer Courant. Ouders, die hunne kinderen, welke den ouderdom van zes jaar bereikt hebben, p°. November a. s. wenschen geplaatst te zien op één der Gemeentescholen 3, 4, 5, 6, of 7a, gelieven die te doen inschrijven aan de school hunner wijk op Woensdag 22 October 1390, des namiddags tusschen één en twee uur. Het geboortebewijs dier kinderen moet dan meegebracht worden. Zij, die kosteloos onderwijs voor hunne kinderen wenschen, moeten zich daartoe aan melden aan het Raadhuis dezer Gemeente op Donderdag 30 October 1890, des namiddags te één uur. De Burgemeester der Gemeente Helder, C. A. BEUKENKAMP. Helder, 17 October 1890. V i s s c h e r ij. Volendam, 15 Oct. De hoekvisschers van hier, die onze haven weder binnenliepen, besomden en brachten alhier aan van 500 tot 700 a 800 pond bot per vaartuig. Maildienst. Opgave van het vertrek der mnils naar O.- en W.-Tndië. Oost-Indië. Over Amsterdam, met de stoomsch. dcrMaatsch. „Neder land" (a). Laatste husliehtiug aan het Postkantoor 6.45av., 24 Oct., 7 en 21 Nov., 5 en 19 Dec. Over Genua, met de stoomsch. der Maatsch. „Nederland" (a). Laatste lichting 12.40 's av. 21 Oct., 4 en 18 Nov., 2, 16 en 30 Dee. Over Rotterdam, met de stoomsch. der „Rottcrd. Lbyd." Laatste lichting 6.45 's av. 31 Oct 13 en 28 Nov., 12 tn 26 Dec. Over Mnrseillc, niet de stoomsch. der „Rolterd. Lioyd". Laatste lichting 12.40 's uv. 28 Oct., 11 en 25 Nov., 9 en 23 Dec. Over Marseille, met de Frausche pakketbootcn Laatste lichting 6.45 's av. 31 Oct., 14 en 28 Nov., 12 en 26 Dec. Over Brindisi, met de Engelsche pakketbootcn. Laatste lichting 8.45 's morg 24 Oct., 7 en 21 Nov., 5enl9 Den. Over Brindisi, met de Duilsche pakketbooten (b). Laatste lichting 8.45 's morg. 28 Oct., 25 Nov. en 23 Dec. (a) Padang wordt alleen aangedaan door de stoomschepen van de Maatschuppij „Nederland". (b) Deze verzendingen geschieden alleen op verlangen van den afzender blijkens eene aanwijzing op 't adres. \V e s t -1 n d i A. Suriname. Laatste buslichting aan liet Postkantoor, via Amsterdam 5 en 26 Nov. en 17 Dectc 6.45 'sav. via Sonthampton 27 Oct., 10 en 24 Nov., 8 en 22 Dec., te 6.45 's av. via St. Nnzaire, den 7den van elke maand, 6.45 's av. B. Curacao. via Amsterdam 5 en 26 Nov. en 17 Dec., te6.45 'sav.; via Liverpool, eiken Donderdag te 12.40 's av. via II5vre, den 13den en 28sten van elke maand, te 8.45 'i morgens via New-York (per K. W. I. Mail) te 12.40 's av. Ver trekdagen zullen nader worden opgegeven via New-York (per Duilsche pakketb.) 24 Oot., 11 en 25 Nov., 9 Dec., te 12.40 's av. Dijkgraaf en Heemraden van den polder WIËRINGERWAARD zullen op ZATERDAG den 25 OCTOBER 1890, des namiddags vier uur, ten Raadhnize des polders, bij enkele inschrijving publiek besteden: het uitdiepen van eenige per- eeelen slootwerk. De aanwijzing zal gegeven worden op ZATERDAG 25 OCTOBER a. s., des voormiddags 9 uur, te beginnen bij den Notweg, door des polders Opzichter, den Heer J. SCHENK Pz., die nadere inlichtingen verstrekt. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, C. Dz. REZELMAN, Dijkgraaf. J. K. KAAN, Secretaris. De óndergeteekende bericht hare geachte Cliëntelle, dat van af heden een ruime collectie is geëxposeerd, benevens eene uitgebreide keuze verdere OUVeaUtÓS voer het a. s. seizoen. F. J. Boonvan Horssen. MOLENPLEIN 168. Langestr.Langestr. Een mooie sorteering Dames- en Kinder- mofïen, bonte Mutsen en Barets, Jurkjes, Manteltjes, Rokken en Doeken. Heeren-Jachtvesten in alle prijzen. Gebreide Kousen en Sokken. Alle soorten Handschoenen, Boezelaars en Corsets, Tricöt-Tailles. Witte, bruine,grijze Tricot-Ondergoederen in alle kwaliteiten. Roode en witte Flanel, Bever en Baai. Een fijne sorteering in Brei- en Haakgarens, witte krimp vrije en echte wollen Truien, Overhemden, Fronts, Boorden, Manchetten en Dassen. Aanbiedingen met opgaaf van prijs aan P. Pz. BRANDS, te Ifoegras, gem. Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3