CACAO GROOTES Moopbiis „DE BOODE KOUS", HoigraÉt K. 53 51 Dames-Knipcursus. „DE CONCURRENT", Eikel-C ac&o KACHELS, FORNUIZEN en HAARDEN. Koopt geene NddiïïldChi.116 alvorens een ECHTE SINGER (fabrikaat der SINGER-MAAÏSCHAPPLT te New-York) op proef ontboden te hebben. Eenig Depót te KTIEJUWEDIEP: GENEVER Noord-Hollandsche Hypotheekbank, Mej. C. J. BAIS, POROELEIN-, KRISTAL-!" GLAS-"en AARDEWERK, Compleete stellen Wijn-, Madera-, Bitter,- Likeur-, Bier- en Grog-Glazen en Karaffen, enz. VULKACHBLAS, Geëmailleerde, gegoten, gelakte en geslagen Bijbehoorende en Huishoudelijke Artikelen. Molengracht, Jb. BAKKER, hoek Biersteeg. W. JAGER GERLINGS, Keizerstraat 103, Helder, W. C. Hattinga Raven, A. J. DE JONGH. Grands Vins de Champagne. «Dr TKieftaelis' van de Tien Aandeelen BAKWAGEN Kachels!! Kachels!! NB. Nieuw!! Nieuw!! Mej. G. KLOTS, Onderwijzeres in de nuttigt en fraaie handwerken, KROOSSCHOUW op Woensdag 29 October 1890. Nieuw Geslacht. Amsterdanische Leverworst. UURWERKEN. Kafgooien en tevens Muziek voor den dans, W. G. BOELE, Senior. H0FLEVERANCIEE, C. J. BOELE ZOON. Onovertroffen kwaliteit. Fabriek te Westzaan. UÖpj». PUIKE OUDE SCHIEDAMMER Merk: NIGHTCAP. Verkrijgbaar b ij de meeste Grossiers in gedistilleerd. N.B. Als bewijs van echthei is cachet en kurk steed SCHIEDAM.T HOPPS te Alkmaar. De Bank verstrekt geld op eerste hypotheek, op voordeelige voor waarden en geeft pandbrieven uit van f 1000.f 500.en f 100. uitstekend geschikt voor soliede geldbelegging. Kantoor: Lnngestraat N°. 39, De Directie, H. METMAN 611 Mr. H. BOELMANS TER SPILL. Grondig onderwijs in het knippen op maat van alle verschillende Kleedingstukken, naar eene gemakkelijk te leeren methode. Eene grondige kennis kan in 14 dagen verkregen worden. Het leergeld bedraagt f 12.—. Kanaalwegj I. 66. L 87-88 Weststraat. L 89-90 Weststraat. ▼oor huishoudelijk gebruik en luxe. Groote keuze. Lage prijzen. ar. VAN WILLIGEN. welke maar eenmaal per winter worden aangelegd. firma J. H. Enschedé, Wijnhandelaars. Haarlem, Depot en Kantoor bevelen bijzonder aan Bas Medoca f 30 per anker, St. Emilion. 34 St. Seurin Medoc, 36 en Cognac Vieux. a f 1.80 per flesch. Hoofd-Agent voor Helder en Omstreken Kanaalweg 79. De 's Gravenhaagsche Hypotheekbank ver strekt gelden ter leen onder eerste hypothecair verhand en geeft pandbrieven uit, waarvoor bij uitloting, gelijk tot dusverre, voor zoover de voorraad strekt, pand brieven 4'/. in ruiling worden aangeboden. Inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank (Gedempte Raamstraat 11a) en te HELDER bij den Heer DEOTZ GELDERMANN, a Ay. CABINET demi Sec. fl. 3.85 JOCKEY-CLUB Sec. 3.85 GOLD LACK(goüt anglais) Extra Sec 4.30 per 1/1 flesch. Halve flesschen met f 0.25 verhooging per 2/2. In voorraad bij W. JAGER GERLINGS, Firma J. H. ENSCHEDÉ, WIJNHANDELAREN, Haarlem, Spaarne 86/3. Helder, Keizerstraat 103. Nuttige Handwerken. Ondergeteekende beveelt zich beleefdelijk aan tot het geven van privaatlessen. Grondig onderricht in het knippen op maat. A. HUBBELING, Kanaalweg; 40. Ouden en jongen mannen wordt de zooeven verschenen bekroonde nieuwe uitgave aanbevolen van den Med.-Raad Dr. Muller over met opgave van radicale genezing. Na ontvangst van 60 cent in postzegels, toezending onder couvert. Ednard Bcndt, Braunschwieg. Wie zeker zijn wil, de Echte Eikel-Cacao te ontvangen, tesamen- gesteld en na vele proefnemingen in den handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr. Michaelis, vervaardigd op de beste machines in het wereldbe roemde étabblissement van Gebrf; Stoll- werek te Keulen, eische: in vierkanten bussen. Deze Eikel-Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor da- gelijksch gebruik, (een a 2 theelepels van 't poeder voor een kop Chocolate) Als geneeskrachtige drank bij geval van diarrhee slechts met water te gebruiken. "Verkrijgbaar bij de voornaamste H. H. Apothekers enz. p V» Ko. Ko. proefbusjes njS f 1.80, c. 0.90, c. 0.35 Generaalvertegenwoordiger voor Neder land Julius Mattenklodt, Amsterdam, Kalvei straat 103. in de Plattelandsche Bankvereeniging te Barsingerhorn, behoorende aan den Heer ELMERT DE BOER, elk groot duizend gulden, doch waarop 10°/o is gestort. De verkooping zal worden gehouden op DONDERDAG 23 OCTODER 1890, des middags 12 ure in liet koffiehuis „de Roos" te Schagen en ten overstaan van den Notaris C. BOONACKER. te Warmenhuizen, op niZRIDlG 31 OCTOBER 1890, (les avonds 6 ure in de herberg „de Ooijevaar", van vier akkers BOUW LAND aldaar, behoo- Sé rende aan de Wed. D. BOEKEL, sectie A, n°. 268, 277, 288 en 309, te zamen groot 1.21.42. Nadere informatiën verstrekt de Notaris C. BOONACKER. TE KOOP VOOR OUD, bijzonder sterk, uitstekend geschikt voor zware vrachten. Te bezichtigen bij C. ROGGEVEEN, Marktplaats, Schagen. Groote voorraad VULREGULEER KACHELS, Geëmailleerde-, Vernickelde-, Geslepen-, Ge goten- en Geslagen KACHELS, met alle bijbehoorende artikelen. Van teakhout vervaardigde (N.-Hollandseh model) KAASMAKERS en ZETTERS, zonder kwasten en scheuren, geheel krimpvrïj. Eenige verkoop voor Schagen en Omstreken. D. ROGGEVEEN Cz, Nieuwe Ijzerwinkel, Schagen. stelt nog eenige dames in de ge legenheid, zich in bovengenoemde vakken te bekwamen, of voor hel examen te worden opgeleid. Tevens gunstige gelegen heid tot het leeren vervaar digen van kunstbloemen. over Kavelslooten en halve wegslooten in den Anna Paulowna-Polder, Saucise de Bologne, Rolhammen, G eldersche Worst, BOTERHAMMESWORST, J. HUBBELING, KANAALWEG. Groote keuze in alle soorten HORLOGES voor den Werkman, voor Dames, Heeren en Jongeheeren, in metaal, zilver en goud. REGULATEURS, PENDULES en WEKKERS. Bij zorgvuldige repassage en guarantie laagste prijzen. Aanbevelend, Kruisweg. GUST. BUHSE. ZONDAG 26 OCTOBER 1890: bij P. WIT, kastelein te Valkoog. Verïoopimizen: Amsterdam, Vijgendam en Bembrandtsplein Rotterdam, Hoogstraat en JVydemarktsteeg. 's Gravenhage Spuistraat. Leiden Br eedestraat. Utrecht, Choorstraat. Groningen, tusscken de Markten. Kampen. Oprichter der vroegere Firma SIGARENFABRIEK- Gedeponeerd en ingeschreven den 2 November 1888. KAMPEN. Gevestigd sedert 1847. Dépots Schagen. Purmerend. Breda. den Helder. 's Bosch. Koog a/d Zaan, Dordrecht. Gorinchem. Tiel. Winschoten. Haarlem. Driebergen. Wormerveer. Penang. Batavia. Samarang. Soerabaija. Christiania. Kopenhagen. Alom verkrijgbaar in bussen van f 1.60, f 0.85 en f 0.45. Opgericht 1823. Snelpersdruk van J. H. van Balen, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4