HELDERSCHE- NIEUWEDIEPER COURANT. Jaargang 48. M. 126. Zondag 19 October 1890. Nieuwsblad voor Hollands Noorderkwartier. E N J. H. VAN BALEN. TWEEDE BLAD. 28> DOLORES. stccd nam. 3PE. „Eo desespercert nimmer!" Jan Pielersz. Coen. Het Vaderland! ghetrouwe Blijf ick tot in den doot. Wilhelmuslied. Versolaljnt leöeren Olasdag, Donderdag en Zaterdag. Abonnementsprijs per 3 Voor de courant binnen de gemeente u naar de overige plaatscu van Nederland naar alle landen, die in bet postverdrag zijn opgenomen (inbegrepen Oost- Indië en Amerika) naar Zuid-Afrika maanden. f 0.70, mot Zondagsblad 1. 0.90, 1.25 RED ACT EÜR-UITGE VER Molenplein 162/163. HELDER. Prijs der advertentiën: Van 15 regels 30 cent, elke regel meer 6 cent. Bij abonnement naar gelang; van de hoeveelheid regels aanmerkelijk lager. Ingezonden mededeelingen en aanbevelingen, geplaatst tussehen den tekst, per regel 10 et. Advertentiën voor liefdadige doeleinden3 Dienstaanbiedingen voor den werkenden stand3, Agent voor Nieuw-Jersey en Omstrekende heer Mr. P. LANGEVELD Mz., te Okonik Co, Passaie. 90 NEDERLAND. HELDER, 18 October. De Tweede Kamer is voornemens den nden Novembèr hare gewone werkzaamheden te her vatten. Men leest in het „N. v. cl. D." Geruimen tijd geleden is reeds sprake geweest van het tót stand komen van eene nieuwe stoom vaartlijn van Amsterdam op Java. In dien tus- schentijd heeft men wellicht in het lange tijds verloop aanleiding gevonden, de verwezelijking van het plan in twijfel te trekken. Ten onrechte echter. Wij kunnen als zeker melden, dat van hier uit een nieuwe dienst zal geopend worden door de bekende Engelsche stoomvaart-Maat schappij „the Ocean Steam Ship Company", onder directie van den heer Alfred Holt, welke reeds ruim een jaar of tien de Sumatra-tabak aanvoerten tevens vernemen wij, dat alles voorbereid wordt om, zoo mogelijk, de vaart reeds op i Januari a. s. van Java en op i Fe bruari van hier uit te openen. De booten, in dienst van den heer Holt, zijn zoowel pas sagiers- als vrachtbooten. STATEN-GENERAAL. Tweede Kamer. Zifting van Donderdag 16 October. De Kamer heeft heden zonder stemming aange nomen de overeenkomst met den lieer David Croll, betredende de reparatiewerf met dok, te Tandjong- Priok (Batavia), evenals de suppletoire begrootingen tot regeling van den aankoop van den Rhijnspoor- weg en de afschaffing van de rechten op het Noordzeekanaal. Met 6S tegen 34 stemmen werd daarna een voorstel van den heer Borgesiüs, om de belasting voorstellen der Regeering nog vóór het reces in de afdeelingen te onderzoeken, verworpen. Wel ver dedigde de heer Veegens dit voorstel, ook met Fenillcton ran de Helderache- en Nienwedieper Courant. Roman van Gravin EUFEMIA BALLESTREM, (Uit het Duitse h.) „Goed," zei Engels, „maar dan is het nu ook de plicht van den trotschen vrijheer, om den stand van zaken aan sommige lieden bekend te maken en daardoor een misver stand uit den weg te ruimen." „Het kan mij niets schelen," zeide Dolores, en na eene korte pauze zeide zij „Kom, het wordt donker, ik moet naar huis, anders zoeken ze mij straks nog met fakkels." Zij stond op en legde de snorrende Ida zacht op dc sofa neer; toen reikte zij Engels de hand. „Goeden nacht dan," zeide zij hartelijk, „ik kom weer terug, als ge het goed vindt, om in het schemeruurtje wat te babbelen dat doet goed, als men den dag onder niet al te vroolijke gedachten heelt doorgebracht, want, mijn beste vriend, er zijn dingen, die zeer veel smart veroorzaken en dat geval met Alfred Falkner heeft mij zeer veel leed berokkend." Zij bukte zich om den kwispelstaartenden dashond te streelen en verliet toen, zonder verder iets te zeggen, het „torentje". De jonge meesteres van Valkenhof had de eerste nacht in het slot onrustig doorgebracht. Zij lag achter de zware damasten gordijnen in het groote ledikant, maar kon niet slapen, en toen zij tegen den morgen van vermoeid heid insliep, werd zij door zonderlinge droo- men verontrust. 't oog op de wettelijke bepaling in de wet op de herziening van ongebouwde eigendommen, dat in 1890 de belastbare opbrengst in de kadastrale leg gers moet worden aangetcekend maar de heeren Van Kerkwijk en A. Van Dedem waren het eens met de centrale afdeeling, dat de Kamer tijd van beraad moet hebben, alvorens het onderzoek aan te vangen en de. griffie reeds overladen is met het opmaken van de begroolingsvcrslagen. De Kamer is dus tot nadere bijeenroeping gescheiden. Binnenlandsch nieuws. Helder. .11. Donderdagavond werd door „Hel ders Mannenkoor" een c meert gegeven in Tivoli. Hoewel de zaal niet .gevuld kon genoemd worden, was de opkomst toch zeer bevredigend, vooral met het oog op het slechte wéér. 't Glanspunt van dezen avond was de heer Ven- verloo, tenorzanger uit Amsterdam. Ten gehoore werden gebracht acht nummers, waarvan zes nummers werden uitgevoerd door het Mannenkoor. Er kan niet andere van gezegd wor den, dan dat alles zeer goed van stapel is geloopen. Vooral het laatste koor: Hanske van Gelder" (een episode uit het leven van Willem de Zwijger), waarin de heer Venvcrloo als solist optrad, voldeed uit muntend. De voordracht van den heer Venverloo, vooral het door hem zelf gecomponeerde „Egoïsmus," werd door de toehoorders met geestdrift toegejuicht. Om over de bekwaamheden van dezen heer uit te wij den, achten wij onnoodig, daar hier zeker wel van tacpassing is het spreekwoord„Goede wijn be hoeft geen krans." Wij kunnen gerust zeggen, dat „Helders Man nenkoor" een goeden indruk heeft achtergelaten en dat allen zeer voldaan huiswaarts keerden of zich aan het bal gingen wijden, dat tot vroeg in den morgen duurde. Helder. Door dc Directie der Marine alhier werd gisteren openbaar aanbesteed, de levering van versch vleesch, witbrood, groenten, bier en melk, gedurende het jaar 1S91, en aardappelen voor het tijdvak van 1 Nov. 1890 tot uit. Juni 1891, ten behoeve van het marine-hospitaal alhier. De uitslag was als volgt lt u n cl v 1 e e s c h. Ingekomen 9 biljetten, als van de wed. J. Kui per, ad f82; J. Zander f'79.95; Rademaker, te Koegras, i'78; Wed. B. Polak, Haarlem, f71W. S. J. Beek i'71.40: M. Evelein f71; A. Keet f70; Koomen en Oostenbrug f69 en J. A. van Eindelijk was zij laat in den morgen plot seling met schrik wakker geworden en het duurde een geruimen tijd, eer zij kon be grijpen, dat zij werkelijk geslapen en gedroomd had en niet, zooals zenuwachtige menschen meenen, geesten had gezien. En toch zou zij er op hebben durven zweeren, dat de paneelen daar aan den wand, welke de boekerij van de slaapkamer scheidden, ver schoven waren geworden en dat door de daardoor ontstane opening de „booze vrij vrouw" binnen was gekomen, juist zooals zij daar op de schilderij stond. Toen was de schoone vrouw aan haar bed gekomen en had haar gekust en haar toegefluisterd„Ik groet u, Dolores, verlosster Ik zal bij u zijn tot het vervuld is Toen had zij haar nog een kus op het voorhoofd gedrukt, een lange, innige kus, die Dolores, bij do ge dachte daaraan, nog met een lichte huivering als het ware voelde. Daarna was zij lang zaam de soort van estrade afgegaan, waarop het groote ouderwetsche ledikant stond, recht op een klein madonna-beeld toe, dat tegen over het voeteneinde hing. Glimlachend had zij op dat beeld gewezen en zekere plek van het paneel aangeraaktdaarna groette zij Dolores met een kushand en verdween door dezelfde opening, waardoor zij was binnen gekomen. Eenigszins zenuwachtig over de groote duidelijkheid van dien droom, stond Dolores op en kleedde zich. In de torenkamer stond haar ontbijt reeds klaar, dat juffrouw Kohier zeer sierlijk gerangschikt had. Toen zij de „beeldengalerij" door ging, wierp Dolores een vorschenden blik op het portret, dat zóó'n indruk op haar had ge maakt, dat zij er van gedroomd had de „booze vrijvrouw" keek haar thans met een even treurig glimlachje aan als gisteren. Juffrouw Kohier scheen zeer verwonderd, Witbrood. 2 biljetten, van: J. J. Bruin, ad f 16.05 en C. Bos, ad f 16 per 100 KG. Aardappelen. 5 biljetten, van: J. S. Jacobs, ad f2.74; J. Iiuij/.ing f2.48; A. J. de Bunje f2.42 C. Postma f2.39 en S. van Amesfoort Dz. f 2.34 per 50 KG. Groenten. 4 biljetten, van: A. J. de Bunjc, ad f7.23 C. Postma f7.02 J. Huijzing f G.99£ en S. van Amesfoort Dz. f6.29 per 30 KG. (30 verschillende soorten). Bier. 5 biljetten van Stout. 1ste soort. 2de soort. Kon. Nederl. Beierech- bier-brouw.. Arasterdam ƒ6.75 ƒ6.75 Brouwerij Fortuna, Alk maar „6.56 5.47 A. van Twisk 7.50 7. Vnn der Aa, Smit Co., Haarlem 7.40 Bierbrouwerij ,,'t Haantje", Amsterdam 19.50 7.40 7. per 100 liter. M e 1 k. 2 biljetten van zoete melk. karnemelk. J. Gouwenberg ƒ8.04 ƒ4. Wed. J. de Moei 7.94 3. per 100 liter. Terschelling, 15 Oct. Op de scheeps werf van Gebr. Krul werd heden de kiel gelegd voor een blazer van de nieuwste soort en de beste materialen, ten behoeve van de Bergings- Maatschappïj te Maassluis. Binnenkort wordt de kiel voor een tweeden blazer gelegd en zal men de beide werven met een derde vermeerderen. Heer-Hugowaard. Het Departement „Tot Nut van 't Algemeen" heelt van het Hoofd bestuur eene subsidie van f 25 ontvangen tot het aankoopen van nieuwe boeken voor hare Volksbibliotheek. Het departement is in den loop van dit dienst jaar van 14 tot 48 leden opgeklommen. Warder. Door den Raad alhier is, op ini tiatief van onzen nieuwen burgemeester, besloten een ontwerp te laten opmaken van een rijweg door onze gemeente. Het ware zeer te wenschen dat dit plan kon worden uitgevoerd, in het belang ook van den landbouw alhier. Alkmaar. Bij de jl. Woensdag alhier ge houden herstemming voor een lid van den Ge- hare meesteres gezond en wel weer terug te zien. „Ik hoop dat de genadige barones door niets is gehinderd," zeide zij vorschend en zij schudde verrast hare grijze lokken, toen zij vernam, dat geen geesten hare nachtrust gestoord hadden. „U hebt misschien aangenaam gedroomd vorschte zij verder. Dololes antwoordde, na een oogenblik be- zinnens, toestemmend, want een booze droom was het eigenlijk ook niet geweestzij was gekust en lachend toegewenkt en gegroet, dat was geen kwaad. Na het ontbijt verscheen Engels en zij werkte met hem een paar uren lang 0111 zich op de hoogte van het goed te doen stellen en hem eenige verbeteringen aan te bevelen, die Engels van den ouden vrijheer nimmer had kunnen gedaan krijgen. Daarna bezocht zij met hem de gebouwen en bezichtigde de inventaris van het slot, hier den lieden kleine geschenken gevend, daar een vriendelijk woord sprekend en bij allen de verwachting op betere tijden achterlatend. Eindelijk, tegen den avond, liet zij zich bij mevrouw Rusz aandienen, die haar, vol gens haren aard, koel ontving, in groote tegenstelling met den dokter, die haar aller vriendelijkst en buitengewoon tegemoetko mend begroette. Dolores had nog geen anti pathie voor den man harer tante opgevat, die zich zoo vriendelijk als „oom" bij haar aanbeval en zij schatte zijne kennis hoog, maar bovendien was zij zelf veel te eerlijk en te oprecht, om te denken, dat op de har telijke ontvangst van dr. Rusz toepasselijk was het spreekwoord, dat al wat blinkt nog geen goud is. Rusz zag dan ook spoedig genoeg welk een voordeeligen indruk hij op haar maakte en hij besloot zich dit voordeel ten nutte te maken. meenteraadvacature van wijlen den heer W. Heiling werden 1109 geldige stemmen inge leverd. Op den heer Mr. H. Boelmans ter Spill (cand. der beide li b. Kiesrereenigingen), die bij de eerste stemming 392 stemmen verkreeg, zijn thans uit gebracht 617 stemmen, en op den heer Mr. F. F. Karseboom (gesteund door de R. K. Kiesver- eeniging), die eerst 363 stemmen verkreeg, thans 462 stemmen, zoodat eerstgenoemde is gekozen. Alkmaar. In tegenwoordigheid van den hoofdingenieur, twee leden van Gedep. Staten van Noordholland en het polderbestuur is de schouwing gehouden van de werkzaamheden aan den Mijzer-ringdijk, welke noodig waren geworden door de doorbraak van den Mijzer- polderdijk. Naar het oordeel van deskundigen is de water- keering van genoemden polder thans in zulk een toestand gebracht, dat eene ramp als de vo rige waarschijnlijk nooit weer zal te vreezen zijn. Alkmaar. De Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier heeft in hare vergadering van 15 dezer besloten, zich te wenden tot de Holl. IJz. Spoorwegmaatschappij, met het verzoek om een toegangsweg te willen maken van het goe derenbureau dier Maatschappij dwars over de baan door den bestraten weg ten westen van het station. Medemblik. Het aloude slot Radboud, dat door de Gemeente gratis aan het Rijk is overgedragen, zal eindelijk tot groot genoegen der ingezetenen eene groote verandering onder gaan, daar het tot Kantongerecht zal worden ingericht. Op 30 October a. s. zal de aanbesteding plaats hebbende raming voor dit werk is f 20000. Warmenhuizen, Tegen den winter mazelen onder 't jonge volkje is niet alles. De hoop, dat men hier van deze kinderziekte ver schoond zou blijven, is ijdel gebleken. Van Schoorldam schijnt de ziekte zich naar hier ver plaatst te hebben. Daar zijn althans zoo goed als alle lijders hersteld, terwijl hier in de laatste negen dagen niet minder dan negen gevallen voorkwamen, waaronder zes in één huisgezin. Amsterdam. Dinsdagavond jl. vergaderde de „Vrije Vrouwenvereeniging" in bet „Gebouw voor den Werkenden Slnud" alhier. Als spreekster zou optreden mevrouw Meuleman van Giukel. Deze dame sprak over de plichten der vrouw, vooral als moeder. Van de moeders verwachtte zij de her- tik hoop," begon hij op zijn zachte, zoet sappige manier, „nu gij ons liebt vergund den Valkenhof, tot tijd en wijle te bewonen, dat wij ook goede vrienden zullen worden het tegendeel zou voor beide partijen, op zijn minst genomen, hoogst verdrietig en onaan genaam zijn." „Gij moet niet van vergunning spreken," zeide Dolores, en aan een plotseling opko mende opwelling gehoor gevend, sloeg zij haren arm om mevrouw Rusz en kuste haar op de wangen. „Als het aan mij lag," zeide zij, „dan waart ge heden reeds meesteres op den Valkenhof, tante, maar uw zoon heeft het niet gewild en daarmede heeft hij mij zeer veel verdriet gedaan. Mevrouw Rusz wisselde een beteekenis- volle blik met haar man.1 „Goed kind," zeide zij, Dolores de hand drukkend, en op dat oogenblik was zij wer kelijk oprecht. „En zoo blijft mij nu niets anders over, dan den Valkenhof, met het oog op de aan spraken van uw zoon, goed te besturen," voer Dolores voort, „en dat zal ik trouw en eerlijk doen, tot mijn dood de overdracht van de erfenis, voor zijn trots mogelijk maakt." „Wel, mijn zalige zwager heeft nog een andere weg aangegeven, om tot verwezelij king van dit doel te geraken," merkte dr. Rusz aan. „Hoe minder wij daarvan spreken, hoe liever," zei Dolores kalm maar beslist; doch zij kon niet beletten, dat een hoog rood haar schoon gelaat kleurde. Natuurlijk zag dr. Rusz dat ook en hij teekende het terstond in de annalen van zijn gedachten op. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 5