T oproeping! a- Jl Een goed beklant Koffiehuis met vergunning en biljart. MODEiS. A. LEIJDING-GOMES, W. V. BRUINVIS. Opnieuw ontvangen de echte extra dunne f 100 BELOONING A. ADEIAAHSE- 2de Koningstraat. Koppen's Verkoophuis, Hoofdgracht 84. der echte Engelsche Petroleumkachels. vorming van liet volgende geslacht. In ademlooze stilte luisterden alle aanwezigen naar hare voor dracht. Mej. Pucker, ofschoon hulde brengende aan het geen de spreekster gezegd had, was het niet met haar eens. Mevrouw M. was te veel idealiste, en men moest met de werkelijkheid rekenen. Mej. D. beweerde, dat alleen van betere wetten heil voor de vrouw te wachten is. Door de werkelijkheid geleerd, was zij thans zeer tegen het stemrecht der vrouwen, omdat duizenden harer niet wisten wat kiezen was en daarom het werktuig zouden worden van het eene of andere partijhoofd. Thans immers lieten vrouwen zich misbruiken om do so cialistische bladen te venten en de slagen der po litic op te loopeu. Een paar aanwezigen merkten op, dat deze vrou wen het geheel vrijwillig doen. De opgeheven vrou wenbond der S.-D. was weer in eere hersteld en nu wilden deze vrouwen toonen hoeveel zij voor de zaak der S.-P. over hadden. Het niet-toekennen van stemrecht aan de vrouw wekte levendige tegen spraak. De meesten en ook mevr. Meuleman waren er sterk voor. Juffr. D. wilde het enkel toekennen aan ontwikkelde vrouwen. Mej. Boon had opgemerkt hoe weinig de moe ders in de achterbuurten zich met de opvoeding harer kinderen kunnen bezighouden. Zij moeten den ganschen dag elders arbeiden. Zij drong er dus sterk op aan, dat de Staat overal zorgde voor goede degelijke bewaarscholen. Mej. Dncker was het op dit punt volkomen met haar eens, te meer omdat men de onderwijzeressen kon controlcercn, de moeders niet. Amsterdam. De kiesvereeniging „De Unie" alhier heeft A. Rot, letterzetter, kandidaat gesteld voor de verkiezing van den gemeenteraad, die Avel- dra zal plaats hebben. Amsterdam. Met 21 tegen 10 stemmen besloot da gemeenteraad alhier gisteren, op voorstel van mr. Treub, een proef te nemen met schoolba- den, niettegenstaande een der tegenstander» waar schuwde, dat de openbare schoolkinderen „op 't laatst gebukt zullen gaan onder de goede behan deling." De wethouder Van Lennep verdedigde het voor stel (dat, zooals men weet, door het college van B. en W. was ontraden). Na afdoening van deze zaak vestigde mr. J. C. de Vries de aandacht op de ongeregeldheden, die haast op gezette tijdstippen in de stad plaats heb ben, met de vraag of 't niet de roeping der politie is, daartegen te waken, zonder eenige consideratie voor wien ook, hetzij nieuwsgierigen, hetzij personen die uit onpartijdigheid nu wel wat slapjes werden behandeld. De Burgemeester antwoordde, dat Zaterdag de politie krachtig moest optreden, en het stellige voor nemen is, heden met alle kracht een eind te ma ken aan dergelijke ongeregeldheden. Men zal heden avond opnieuw ventea (het voornemen daartoe was den Burgemeester bekend) maar met kracht zal elke poging tot rustverstoring worden tegengegaan. Op de personen, van wie gebleken is, dat zij liet venten meer doen als een middel om agitatie te wekken dan als middel van bestaan, zullen de be palingen der politieverordening worden toegepast, waardoor men hun dit kan verbieden. Amsterdam. De heer M. C. Braat, de wak kere oud-gezagvoerder der Maatschappij „Nederland" en laatstelijk walkapitein bij den „West-Indischen Maildienst" alhier, legde jl. Donderdag ook deze betrekking neder, om zijne laatste levensjaren in rust te gaan slijten. Namens het bestuur der maat schappij bood bij het afscheid de heer G. A. Tindal, hare directeur, hem een kostbare zilveren bokaal met inschrift aan, terwijl de gezagvoerders, officieren en machinisten hem een marmeren pendule met bronzen kandelaars met inscriptie op een gouden plaat als aandenken schonken. Haarlem. Door het provinciaal bestuur van Noord-Holland is gisteren bij enkele inschrij ving aanbesteed Het maken van een bestraat paardenpad in den weg van Alkmaar naar Nieuwediep, behoo- rende tot de groote rijkswegen in de provincie Noordholland. (Raming f 1800). Minste inschrijver J. Olden- burg, te Bergen, voor f 1500. Marine en Leger. Blijkens een bij het Depart. van Marine ontvan gen hericht is Zr. Ms. stoomschip „Sommelsdijk", onder bevel van den kapt.-luit. ter zee G. H. van Stevn, den 16den dezer weder van St. Vincent ver trokken. Naar het „Yad." verneemt, zal de kapt. ter zee P. Le Comte, met het oog op de aanspraken op pensioen in Maart 1891, niet naar Oost-Indië wor den gedirigeerd, doch is daar alsuu voor aangewezen de kapt. ter zee L. M. L. de Haan, thans nog commandant van Zr. Ms. öpleidingsschip „Evert- sen", 16 Nov. non-actief wordende. De kapt. ter zee W. J. A. Nolthenius, sedert 16 November 1890 op non-activiteit, zal, naar men verneemt, Zr. Ms. zeedienst onder aanspraak op pensioen verlaten. Aan den 1ste luit. der mariniers F. K. F. Ter Haar, onlangs gerepatrieerd, is Amsterdam als stand plaats aangewezen. Met ingang van 24 dezer zijn overgeplaatstde mach. 1ste kl. v. k. B. Paling en de maeh. 8de kl. J. J. Galjart, van het stoorariviervaartuig „Isala", resp. op den rammonitor „Panter" en op het wacht schip alhier; de mach. 1ste kl. W. J. Snaauw en die der 3de kl. G. Wijbrandts van de stoomkanon- neerboot „Sperwer", resp. bij de conservatie te Hellevoetsluis en op het wachtschip alhierde mach. 1ste kl. P. J. J. Kemp cn die der 3de kl. H. Boldingb, van de stoomkanonneerboot „Fret," resp. bij de conservatie te Hellevoetsluis en op het wachtschip alhier cn de mach. 1ste kl. J. G. H. Jordans, van den rammonitor „Panter," bij de con servatie te Amsterdam. Bij het korps machinisten van de Kon. Nederl. Marine zijn bevorderd tot mach. 1ste kl. de mach. 2de kl. L. Paret, tot mach. 2de kl. de mach. 3de kl. W. J. de Grebber, en tot mach. 3de kl. de mach.-leerl. 1ste kl. E. F. Blasé. Zr. Ms. ramschip „Stier" en monitor „Bloedhond", onder bevel van den kapt.-luit. ter zee J. A. Ve ring en P. C. Pabst, werden gisteren geïnspecteerd door den schout-bij-nacht C. II. Bogaert, directeur cn commandant der marine alhier. De opper-konstabel P. P. J. Kloppers, comman dant van Zr. Ms. „Salamander", heeft den zeedienst met pensioen verlaten. Gemengd nieuws. Gisteren tegen bet vallen van den avond werd hier door de sleepboot „Stad Amsterdam" in ont redderden staat biuuengesleept de Noorsche brik „Rata", kapitein T. Bramer, met hout van Fredriks- stad naar Dordrecht bestemd. 't Was tijdens het vrij hevige stormweer van jl. Donderdagavond, dat het schip zich in de nabijheid van het vuurschip „Haaks" bevond door wind gh golven voórtgezwcept, werd dc brik steeds meer uit het vaarwater en naar den wal gevoerd. Einde lijk, toen hij gevaar liep elk oogenblik in de Zuider- haaksgronden te stranden, liet kapitein Bramer beide ankers vallen, 't Was daartoe hoog tijd, want het schip lag reeds midden in de branding en zou, nog een paar minuten voortloopcnde, reddeloos verloren zijn geweest. E11 op die wijze, te raidden eener kokende branding, telkens door zware stortzeeën beloopcn en met het gevaar voor oogen van ieder oogenblik van voor dc ankers te kunnen wegslaan, ging de bemanning van de „Rata" den nacht in. Men moet 't die schepelingen zelve hooren ver tellen om te kunnen begrijpen wat zij hebben uit gestaan in dien stikdonkeren nacht, toen dc golven over het schip hcnenrolden, telkens een gedeelte der deklast ruet zich medeslepende en toen de zeilen, door den storm aan flarden gescheurd, klapperden en door de wind werden medegevoerd. Geen wonder dan ook dat die bemanning, toen eindelijk de da geraad aanbrak, afgemat was. Het daglicht bracht hun echter verlossing. Toen van den wal werd opgemerkt in welk ge vaar zich het schip bevondt en het bericht alhier was ontvangen, werd de sleepboot „Stad Amster dam", <le eenige op 't oogenblik beschikbare boot, terstond gereed gemaakt en ter assistentie naar bui ten gezonden, liet weer was echter nog zóó ruw, de zee zóó onstuimig, dat er geen mogelijkheid be stond liet schip, zooals het daar te midden der branding lag, te naderen. Hoe noode ook, was kapitein Roosendaal dus wel verplicht onverrichter zake naar hier terug te keeren. Op het doorhem gebrachte rapport, werd de reddingsboot gereed gehouden om, mocht 't noodig zijn, hulp te kunnen bieden. Nogmaals ging de „Amsterdam" er alléén op uit om te trachten de „Rata" te bereiken, en nu met gunstiger gevolg. Zonder zich om golven of branding te bekommeren, stuurde Roosendaal nu zijn boot, die 't zwaar te verantwoorden had en herhaaldelijk werd teruggeslagen, recht op het doel aan. Eindelijk, na vele vergeefsche pogingen, was men de brik tot op zoo korten afstand genaderd, dat een sleeptros kon worden overgebracht. Nadat deze met eenige moeite door de uitgeputte schepe lingen op de Rata was vastgemaakt, liet men de beide ankers, die het schip voor een wissen onder gang hadden bewaard, slippen en vrij spoedig was nu de „Amsterdam" met zijn last op het ruime sop en een paar uur later behouden in de haven, de „Rata" met ongeveer G voet water in het ruim. Het schip is deerlijk gehavendgelukkig echter dat geen mensclienlevens behoeven te worden be treurd Aan kapitein Roosendaal en zijne bemanning raag een woord van lof niet worden onthouden voor dc flinke maatregelen, door hem toF behoud van de Rata en diens equipage genomen. Niet zonder levens gevaar is hij daartoe met zijn oude „Amsterdam" door de branding gejaagd hij heeft daarmede, nevens den dank van de geredde schepelingen, de achting van ieder weldenkende ten volle verdiend. •Texel, 17 Oct. Bij het hevige onweder van gisterenavond werden nabij Oosterend 9 schapen, 7 van den heer Dijksen en 2 van de gebrs. Boersen, door den bliksem gedood. Te Oudeschild sloeg de bliksem in het vracht schip van den heer Rab, echter zonder schade te veroorzaken. Een ketting werd aan stukken geslagen. Terschelling, 15 Oct. Hedenavond ont lastte zich een allerhevigst onweder boven dit eiland en onophoudelijk volgde de eene blik semstraal den anderen. Van persoonlijke onge lukken is nog niets vernomen, doch de tclephoon- draden zijn «afgesmolten, waardoor de verbinding tusschcn Ameland en den vuurtoren alhier met het hoofdkantoor verbroken is. Alle maatre gelen worden echter genomen om de verbinding zoo spoedig mogelijk weder in orde te brengen. Heer-Hugowaard. Een hevig onweder, vergezeld van zware stortregen en hagelslag ontlastte zich bij gedurige afwisseling 16 dezer over deze gemeente. Een paard van den brood bakker K. Molenaar, grazende in het weiland gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de bebouwde kom der gemeente, werd door den blik sem gedood. Te Wieringen werden Jl. Donderdag de boerenwoning en schuur (waarin een groote hoe veelheid graan en hooi), van den handbouwer G. Everts, door den bliksem getroffen en in zeer korten tijd in de «asch gelegd. Niets kon gered worden. Huis en "inboedel waren verzekerd. Op eene hoeve onder Schellingwoude werd jl. Donderdag, omstreeks ro uur, een paard, dat in het land liep, door den bliksem gedood. Een knaapje, dat zich op het land bevond, werd ter aarde geworpen, doch bekwam geen letsel. Jl. Donderdagochtend werd, onder onweer en hagelslag, de kapschuur, behoorende bij het pand bewoond door Evert Asjes te Bergen, door het inslaan van bliksem in de asch gelegd. Groote vreugde heerschte Donderdagavond onder de bloedverwanten der verloren gewaande vletterlieden, te IJmuiden, toen de sleepboot „Simson," die met behulp eener tweede sleepboot de bark „Commere" binnen bracht, met alle drenkelingen aan wal kwam. Door het buiten gewoon zware weder had men zich omtrent de ware toedracht der zaak vergist, zoodat men fa miliebetrekkingen van andere plaatsen reeds van het overlijden der drenkelingen had verwittigd. Jl. Donderdag middag mocht eindelijk het stoomschip „Elsa" dat aan de Kanaalbrug te Velsen zulk eene behangrijke schade toebracht, opvaren. Een bedrag van f 50.000 werd reeds gestort doch de herstelling der brug zal 75.000 ft 80.000 gulden kosten. Voor het ontbrekende gedeelte heeft het stoom schip borg moeten stellen. Hoogstwaarschijnlijk zal de reparatie eerst in het begin van 1891 gereed zijn. Om in het drukke verkeer van rijtuigen en vrachtkarren te voorzien, is men bezig den steilen kanaaldijk aan weerszijden op een gedeelte af te graven en een pont in gereedheid te brengen. De schepen van en naar zee ondervinden tot nog toe geen vertraging. De sergeant v. D., van 't 7de reg. inf. te Hoorn, heeft zich van het leven beroofd. Reeds meermalen was hij wegens dronkenschap gestraft. Het schijnt dat hij ook nu weer daar voor vrees koesterde en daardoor tot de treurige daad kwam. In het Politieblad is gesignaleerd Peter Souper, ongeveer 46 jaren, ruim 5 Engelsche voeten lang, goed geproportioneerde vierkante schouders, frissche gelaatskleur, aangename blik, heldere oogen, ijzergrauw haar, bakkebaarden en knevel. Hij spreekt met Schotsch accent, is gewoonlijk goed in het zwart gekleed, heeft een zeer elegant voorkomen en loopt gewoonlijk snel. Hij wordt verdacht van zich te Edinburgh (Groot-Brittannie) aan belangrijke diefstallen te hebben schuldiggemaakt. Voor zijne aanhouding, door de Engelsche Regeering verzocht, is eene belooning van f 1200 uitgeloofd. Opsporing cn aanhouding wordt verzocht en bericht aan het Departement van Justitie. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Prins Alexander (s.), van Batavia naar Amster dam, passeerde 16 October Point de Galle. C o n r a d (s.), van Amsterdam naar Batavia, vertrok 16 October van Genua. Prinsas Sophie (b.), van Amsterdam naar Batavia, vertrok 10 October van Suez. Koningin Emma, (s.), van Amsterdam naar Batavia, passeerde 16 October Point de Galle. Cliipchase (s.), arriveerde 13 October van Nieuwe diep te Shields. Marion Lee (a.), van Hamburg naar Lynn, arriveerde 17 October te Nienwediep, om den kolenvoorraad aan te vullen. lt a t a, kapt. Bramer, van Fredriksstad naar Dordrecht, arriveerde 17 October te Nienwediep. Marktberichten. Bovenkarspel (Station), 16 Oct. In do vorige week werden alhier 200,000 stuks Bloemkool aangevoerd, waar voor van f 2 tot f 7 per 100 stuks werd betaald. Sluitkool kou slechts lage prijzeu maken, namelijk f 1.75 a 4.per 100 stuks. Savooie Kooien zijn het meest gewild. Dc prijs der 1'ien loopt meer en meer terug. De verzending is dan ok niet grootecu belangrijke hoeveelheid wordt in Lokken bewaard. De handel in Bieten is traag. Purmerend, 15 Oct. Op de heden gehouden jaar markt werden 194 paarden aangevoerd. Haarlem, 15 Oct. Koeien f 160 a 240, Stieren f 100, vette Schapen f 17 a 28, nuchtere Kalveren f 8 a 15, Gras kalveren f 30 a 40 per stuk. Schiedam, 15 Oct. Moutwijn f 12..Jenever f 17.50, Amst. Proef f 18.75, Spoeling-Beuvs f 1.Spoeling-Com missie f 0.70. Londen, 16 Oct. Aangevoerd: 2300 Runderen, 1000 Schapen en temmeren, 480 Kalveren, 10 Zwijnen. Prijzen: Runderen 2-4 a 4-5, Schapen en Lamineren 4-8 a 6—1Kalveren 3-4 a 5.4, Zwijnen 2-4 a 4-0. Vi s sc h e r ij. Nieuwediep, 18 October. Sedert jl. Donderdag werden alhier door 46 korder3 10 tot 100 groote-, 15 tot 100 kl. tongen, 4 tarbotieu, enkele roggen, 2 tot 10 mandjes kl. schol en 1 tot 4 mandeu scliar aangevoerd; gr. tong gold 50 a 55 cent, kleine id. 20 cent, tarbot f 7 a 11, rog f 1.10 a 1.25 per stuk, kl. schol f 1.50 a 3 per mondje en schar f 1.25 a 2 per mand. Burgerlijke Stand van Helder, van Donderdag- tot Zaterdagmiddag. OndertrouwdJ. van Doorn, visscherman, en T, Goverts. A. Nobels, schilder, cn J. C. Cornielje. A. J. G. Souwer, stoker, en E. Rau. Bevallen: M. Ran, geb. Pater, d. M. Taal, gcb. Kramer, d. D. Verhoef, geb. Nukoop, z. Overleden: II. Dost, 51 j. Grootebroek. GeborenCatbarina, d. v. J. Hokkeling en S. Schaper. Overleden1'. Ootemau, 4 j. Weerk. Waarnemingen te Helder (Land skeet.) Windrichting Barometer mM. Thermometer Cs. 0 P en cracht. Stand. Afw. Stand. Afw, 17 18 18 12 8 12 N.W. N.N.0 N.t.W. 17 Kg. 25 22 750.861 - 8.04 750.80:- 8.00 753.77|- 503 1 11.2 9.7 11.4 t 0.8 -0.4 -0.4 O P Vochtigh. procent. Weersgesteldheid. Toestand van de zee. 17 18 18 12 8 12 0.68 0.90 0.73 'Bewolkt, regenbuiig. Zwnnrbew., regenb. onaf. Zwaarbew., buiig, onst. Golvend. Hol water id. ÏO VJCCUUUl UIUUMVC iuuui ua. mu 62 kg. op de M2., richtiug N.W.t.N. Verwachting: Zuidwestenwind. Politie. Gevondeu voorwerpen. Adres Burenu Raadhuis1 sigarenpijpje, 1 bewijs van koop met recht van wederinkoop, ten name Emone, afge geven door P. Moolhuijscn, Kuiperstraat. Laatste berichten. i8 October. De „Staatscourant" bevat het volgende bericht omtrent den toestand van Z. M. den Koning. Sedert den 13 dezer is er in den ziektetoe stand van Z. M. geene noemenswaardige veran dering gekomen. Z. M. geniet soms eenige uren van rustigen slaap en is nu en dan eenigszins min der lusteloos. Helder. De eerste Volksbijeeukomst in dit seizoen, gisterenavond in Tivoli «alhier gehouden, werd, niettegenstaande het mindergunstige weer, door een zeer talrijk publiek bijgewoond. En Je De Voorzitter van het Bestuur, de heer T. Moo opende de bijeenkomst en bracht d«oarbij in heri nering dat nu 20 jaren geleden de eerste Volk bijeenkomst, toenmaals nog vanwege de Maatscbapj tot „Nut van 't Algemeen," werd gehouden. Hierna traden de heeren A. Klerk en F. de Geld» achtereenvolgens als sprekers op, onderscheiden^ met een boeiend verhaal „Uit het leven van eei dienstbode", door M. W. Scheltema Ez. en m „David de Loterijman", van Justus van Maurik Jj welke voordrachten met aandacht door de aanwez! gen werden gevolgd. Door eenige dames en heere dilettanteu werd ten slotte het blijspel „Een Apri beweging" opgevoerd, hetwelk de lachspieren hei haaldetfjk in beweging bracht. Door den Raad van Toezicht van ht Kon. Instituut voor de Marine alhier werd gii teren openbaar aanbesteedde levering va aardappelen, ten behoeve van het Instituut, g< durende het tijdvak van 1 Nov. 1890 tot ul Juni 1891. Ingekomen waren 5 inschrijving? biljetten, als van de heeren A. J. de Bunje, a ~r dc f 3.60 J. S. Jacobs f 3.58S. van Amestooi n f 3.50C. Postma f 3.48 en J. Huijzing t 3.3; per H.L. Texel. De „Benbrack" is andermaal gebroké, n en zinkt nu langzamerhand in het zand weg. Mei hoopt voor den winter nog van het wrak tc sloopej zooveel maar mogelijk is. ADVERTENTIEN. Door verhuizing voor heel weinig geld te koop: Een mooie solide Insluithaard Te bevragen Bureau Zijper Courant. De bekende en onbekende schuldeischers van de onder het voorrecht van boedel-: beschrijving «aanvaarde nalatenschappen vanl de echtelieden ABRAHAM KRANENBURG en MARIA PRANGER, gewoond hebbende en overleden te Anna Paulowna, worden opgeroepen om op Donderdag den 30 October 1890, des voormidd.ags elf uur, te compa- reeren in de Landbouwsocieteit „Ccrès", te Schagen, ten einde aan te hooren de alsdan' door beneficiaire erfgenamen af te leggen en van af lieden ten kantore van den Notaris J. P. BACKX, te Wieringerwaard, ter inzage liggende rekening en verantwoording van het door hen gehouden beheer, welke rekening; en verantwoording aantoont, dat na voldoening der gerechtskosten, uitsluitend veroorzaakt door boedelredding, er geene verdere uit- keeringen aan schuldeischers kunnen plaats hebben. Ter overname aangeboden AdresD. KIKKERT, hoek Ilartensteeg N°. 8, Helder. De ondergeteekende bericht hare geachte Cliëntelle, dat van af heden een ruime collectie DAMESHOEDEN, VEEREN, VOGELS, FLUWEELEN LINTEN en verdere NOUVEAUTÉS tot meer concurreerende prijzen is geëtaleerd. KRUISWEG K°. I7C. B< heeft gespr< ring. beeld: aan c aanta dan 1 het p opcer om .0 te he ophe; sonee richti geste voor: te n belas ter a H betei goec de niet der gem is h dez< kun bel: geb bed uitv kev koi ver aar vai vai die de eig in( aan ieder, die, na gebruik van Professor Lèfries' Likdoorntinctuur, nog last van Likdoorns, Ecltknobbels of Wratten heeft. Per flacon met penseel 6ö €ENT. DEPOTHOUDER: Hoofdagent SELLE, te Haarlem. Magazijn r, Huishoudelijk® Artikelen. Groote sorteering in de nieuwste Kolen- en Turf bakkeu, Vuur schermen, Haardstellen en Stan daards, Kachelblikjes en Stoffers, Heetwaterstoven en Bedkruiken, enz. enz. Bonts Depot Groote bittc. Zonder reuk. Slijters fabrieksprijs. Snelpersdruk van J. H. van Balen, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 6