HELDERSCHE- NIEU WEDIEPER COURANT. Jaargang 48 M. 127. Woensdag 22 October 1890. Nieuwsblad voor Hollands Noorderkwartier. I E N J. H. VAN BALEN. DOLORES. Moo hen Volk hapj i eei n rai ik JÏ ïeere Apri hei i hi 1 gi va g< t ui „En desespereert nimmer!' Jan Pietersz. Coen. Het Vnderluudt ghetrouwe Blijf ick tot in den dout. Wilhelmuslied.' VersoUUnt lederen Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. 3-3' Mei •opa rd Abonnementsprijs per 3 Voor de courant binnen de gemeente naar de overige plaatsen van Nederland naar alle landen, die in het post verdrng zijn opgenomen (inbegrepen Oost- fndië eu Amerika) maanden, f 0.70, met Zondagsblad f 1. 0.90, 1.25 r Zuid-Afrika2.50, 2.10 3.— REDACTEUR-UITGEVER Molenplein 162/163. HELDER. Prijs der advcrtentiën: Van 15 regels 30 cent. elke regel meer 6 rent. Bij abonnement naar gelang van de hoeveelheid regels aanmerkelijk lager. Ingezonden mededeelingen en aanbevelingen, geplaatst tasschen den tekst, per regel 10 ct. Advcrtentiën voor liefdadige doeleinden3 Dienstaanbiedingen voor den werkenden stand3 Agent voor Nieuw-Jersey en Omstrekende heer Mr. P. LANGEVELD Mz., te Okonik Co, Passaie. NEDERLAND. iers lel-, van RG ber pa-j te lan "gl it- ats is te HELDER, 21 October. Belastinghervorming. De „N. R. Ct." heeft in een viertal artikelen haar oordeel uit gesproken over de belastingplannen der Regee ring. Zij vindt daarin voor een deel hare denk beelden terug. Toekenning van bevoegdheid aan de gemeenten om een aanmerkelijk lioogër aantal opcenten op de grondbelasting te heffen dan nu geoorloofd isgemeentelijke opcenten op het patentrecht ter vervanging van de 28 Rijks- opcenten het geven van vrijheid aan de gemeenten om .op de hoofdsom van het personeel opcenten te heffen tot een bij de wet begrensd bedrag met opheffing van de 20 Rijksopcenten op het per soneel, dit alles zijn stappen in de goede richting. Worden de gemeenten aldus in staat gesteld om in de behoeften harer huishouding te voorzien, dan is er geen bezwaar 0111 een deel terug te nemen van de uitkeering uit de personeele belasting, welke in 1S65 in 't leven geroepen is ter afschaffing van de plaatselijke accijnzen. Het oordeel van de „N. R. Ct.", dat de ver betering in het gemeentelijk belastingstelsel in de goede richting gezocht is, geldt intusschen alleen de algemeene strekking. In de uitwerking is er niet weinig, dat verkeerd schijnt. Tegen sommige der voorgestelde wijzigingen van artikelen der gemeentewet heeft zij ernstige bedenkingen. Zoo is het ook de vraag of voor de palen tplichtigen deze ontwerpen geen tc zware offers tengevolge kunnen hebben. Gaat het wel aan, de patent belasting onveranderd te behouden met al hare gebreken, en daarnaast nog eene gemeentelijke bedrijfsbelasting op te leggen Wordt niet de uitwonende patentplichtige geheel aan de wille keur van den gemeenteraad overgelaten Waar blijven de met zooveel ophef aange kondigde maatregelen tot eene meer gelijkmatige verdeeling van lasten De Regeering schijnt aan hervormingen in de richting van afschaffing van de accijnzen op zout en zeep en herziening van den suikeraccijns niet eens te denken. En in dien bij deze gelegenheid, waar de uitkomsten der algemeene schatting van de ongebouwde eigendommen de Regeering geleid hebben bij de indiening harer wetsvoorstellen, geen verminde ring wordt gebracht in de hoog opgevoerde mu tatierechten, dan is vooreerst daarin geen verbe tering te verwachten. Hetgeen in de wetsont werpen niet gegeven wordt, bederft het goede, dat wel gegeven wordten bovendien zou Feuilleton ran de Heldersclie- en Nieuwedieper Courant. 29) Roman van Gravin EUFEMIA BALLESTREM. (Uit li e t D u i t s c h.) Men kwam nu overeen, dat men de hoofd maaltijd, het diner, gemeenschappelijk in de i eetzaal van den zuidelijken vleugel zou houden en dat de thee des avonds bij Dolores zou gebruikt worden. „Ik hoop dan nog veel van uwe rijke kennis te profiteeren," zeide Dolores tot dr. Rusz. „Dan kunnen wij in ruil elkander genoegen doen," antwoordde Rusz, „want ik houd zeer veel van muziek en in het bizonder de zang oefent een grooten invloed op mij uit." „Fa bene!" riep Dolores opgewekt uit, „waar men zingt, daar is het goed: booze menschen zingen niet." Met de haar eigen levendigheid gaf zij terstond aan alles eene bepaalde bestemming. Het groote balcon van den rococo-salon zou bij sclioone avonden gebruikt worden voor de thee, terwijl men bij minder geschikt weer de zoogenaamde beeldengalerij daartoe zou bezigen. De torenkamer behield zij voor zich als haar buen retiro en de salon zou uitsluitend gewijd blijven aan de muziek. Terstond schreef zij aan Ramo om een be weegbaar thee-ameublement te koopen, ten einde dit op het balcon of in de galerij te wat nog erger is door eene wet als deze de «eg tot dringend noodige hervormingen zoo niet afgesloten, dan toch in hooge mate bemoei lijkt worden. De gewichtigste, maar tevens bedenkelijkste onder de in artt. der gemeentewet voorgestelde veranderingen is voor de „N. R. Ct." de intrek king van art. 254. De rechten en loonen, tot dusver voor belastingen gehouden of voor de toepassing der wet daarmede gelijk gesteld, wenscht deze Regeering niet meer als belastingen te regelen. De tarieven dier heffingen zullen aan de goedkeuring van Ged. Staten onderwor pen worden, met hooger beroep van den gemeen teraad op den Koning. Van het wegvallen dezer beperking vreest de „N. R. Ct." als gevolg, dat wij zullen terugkeeren tot het stelsel van gemeen telijke accijnzen; onder andere gedaante wel is waar, en niet in den omgang van weleer, maar door de willekeur, waartoe het aanleiding geeft, in wezen nog slechter. In plaats van de brand stoffen zal het gas een bron van heffing kunnen worden in plaats van het brood, het drinkwater de gemeentekas van het noodige kunnen voor zien waarbij dan komt, dat bij deze vermomde accijnzen de een wordt begunstigd boven den ander en het eene bedrijf het voor het andere moet ontgelden. Met het algemeene stelsel dezer wet buiten eenig verband staande, kan deze reactionaire nieuwigheid, zonder gevaar voor de wet zelve, bij amendement uit de wet verwijderd worden. Van emstigen aard, als met het geheel der re geling in natuurlijk verband staande, is dat de aan de gemeente toegedachte hulp het rijk op een offer van 2 millioen te staan zou komen, dat de schatkist niet lijden kan. De Raad van State is jf. Vrijdag en Zater dag in volle vergadering bijeengekomen in ver band met de gedachtenwisseling tusschen het ministerie en dit hooge Staatslichaam over de maatregelen ter voorziening in de waarneming der Regeering. Zeer waarschijnlijk zullen de Staten-Generaal dus weldra in vereenigde zitting worden opge roepen om, evenals in het begin van het vorige jaar, te beslissen of instelling van een regentschap noodig is. Wordt deze vraag bevestigend be antwoord, dan komt de waarneming van het koninklijk gezag tijdelijk aan den Raad van State, welke binnen eene maand een wetsont werp moet indienen om in het regentschap te voorzien. Dc wet van 1883 heeft alleen, door opdracht aan H. M. de Koningin, het regent schap geregeld voor het geval der minderjarig heid van Prinses Wilhelmina bij hare komst tot den troon. In een der afdeelingsvertrekken van de Twee de Kamer is jl. Zaterdag vanwege de commissie voor de arbeidsenquöte het getuigenverhoor aan kunnen gebruiken en bestelde tevens voor hetzelfde doel bloementafels en consoles met elpenbeenen figuren, „die wij later met fraaie marnierbustes verruilen kunnen," zeide zij, toen zij alles voor de inrichting der vertrek ken gekozen had. Toen, 11a eenige oogenblikken te hebben nagedacht, nam zij de pen op en schreef aan professor Balthasar „Als gij, waarde vriend, met uwe lieve vrouw, nog niet besloten zijt waarheen ge dezen zomer zult gaan, kom dan hierheen, kom dan als gasten op den Valkenhof en ge zult mij zeer welkom zijn. Bedenk daarbij, dat ge er een goed werk mede zult doen, want ik ben niet meer de oude, sinds ik hier ben. Niet dat de erfenis mij uit mijn ge wone doen heeft gebracht, daarvoor schat ik geld en goed niet hoog genoeg, maar, waarde vriend, er zijn toch dingen tusschen hemel en aarde, waarvan wij in onze schoolwijsheid niet gedroomd hebben en waaraan ik vroeger nimmer gedacht heb, kortom ik heb bepaald het heimwee naar uw genoegelijk en hooggeschat gezelschapen naar de heerlijke kalmte van mevrouw Anna en naar de lieftalligheid, die iedereen in haar zoo waardeert. De schoonheden van den Valkenhof en de heerlijke eenzaamheid dezer groene wouden behoef ik u niet te schilderen; gij kent ze reeds, en daarom stip ik slechts aan, dat uwe kunstenaarsziel hier kan zwelgen in eene menigte portretten van Kneller, Holbein, Van Dijk, Pesne en hoe zij allen heeten mogen. Schrijf maar of ge komt en wanneer! D 0 1 o r e s." gevangen, in zake het onderzoek betreffende de verkeersmiddelen en de spoorwegen. Blijkens bericht van den consul-generaal te Christiania is de invoer van vee uit Nederland in Noorwegen verboden. (St. Ct.) De Billiton-Maatschappij keert over 1889/90 een dividend van f 430 per aandeel uit; de be haalde winst beliep f 2,151,962,14. De geheele tinopbrengst bedroeg 96,278.77 pikols, waarvan op de veilingen 82,122.16 pikols verkocht wer den voor f 63.xo per pikol. De berichten over het loopende boekjaar waren niet ongunstigeene opbrengst van 81922 pikols wordt verwacht. Uit liet verslag blijkt, dat bij het hoofdbestuur nog in overweging is een voorstel van de Regee ring in zake het met haar bestaande concessie geschil. Naar men verzekert, komt het voorstel, door den minister van koloniën aan de Billiton-Maat schappij gedaan ter beëindiging van het conces siegeschil, hierop neder, dat de onderneming voortaan jaarlijks in den vorm van cijns aan het gouvernement zal opbrengen 10 pCt. van het bruto-product, zijnde 7 pCt. meer dan thans wordt geheven, en verder dat, wanneer de Maat schappij meer dan f 500.060 winst maakt, van dit meerdere 50 pCt., alzoo de helft, aan het gouvernement van N.-I. zal worden uitgekeerd. Binnenlandsch nieuws. Texel. Gemeenteraad. Vergadering van Vrijdag 17 October, 's morgens elf uur. Voorzitter de lieer C. M. Kooy, burgemeester. Tegenwoordig 11 leden, de lieeren Westenberg, F. Keijser, Koorn, Mets, Boon, Zijm, C. W. Bak ker, Roeper, C. P. Keijser, Koning en W. K. Bakker. Afwezig de lieeren Brouwer en Dros de laatste met kennisgeving. Na opening der vergadering worden de notulen gelezen en goedgekeurd. Daarna doet de Voorz. meded. van ingekomen Prov. bladen, welke voor keunisg. worden aange nomen een daarvan behelsde mededeeling dut tot zetters zijn benoemd de lieeren W. Koning en W. Hilleuius. Proces-verbaal van opname boeken en kas van den gemeente-ontvangerkassa was f 3602.68. Voor kennisgeving aangenomen. Evenzoo een schrijven van Ged. Staten, dat de gemeente als aandeel in de kwade posten moet bijdragen 151.00%. Idem een schrijven van Gedep. Staten, behelzende afwijzende beschikking op de reclame tegen den H. O., van D. Keijser Jzaangezien deze te laat was ingekomen. Daarna brengt de Voorz. ter tafel een adres van G. C. Hoek, gem.-veldwachter aan den Burg, be helzende het verzoek 0111 verhoogiug van tracte- ment. Het was reeds laat toen zij eindelijk, na verscheidene brieven te hebben geschreven, haar slaapkamer binnenging. „Nu zal ik lekker slapen," zeide zij, terwijl zij haar haren losmaakte en zij betreurde thans de afwezigheid van Tereza, die het zoo goed verstond die gouden massa glad te maken. Zoo goed als het ging probeerde zij zelf om met de elpenbeenen borstel een weinig orde in de tot aan de knieën rei kende, steeds weerspannig krullende haren, te brengen en zong onderwijl zachtjes een lied. Opeens echter liet zij de hand, waarin zij de borstel had, zakken en hield op met zingen, haar droom van den vorigen nacht was haar te binnen geschoten. On willekeurig keek zij naar de plaats, waar zij de „booze vrijvrouw" had zien binnenkomen. Toen liep zij op den wand toe en bekeek het paneel onderzoekend met de kaars in de hand, doch zij ontdekte geen enkele reet of naad, die een geheime deur kon doen ver moeden. „Natuurlijk is het er niet," dacht zij, „het was slechts een droom, zooals men ze in zulke oude huizen gemakkelijk heeft, omdat men ze zich niet denken kan zonder geheime deuren, enz." En weder haar lied aanheffend, wendde zij zich af, overtuigde zich, dat de deuren aan de binnenzijde gesloten waren en wilde de borstel weder opnemen, toen haar oog op het kleine madonnabeeldje viel, waarop haar in den droom was gewezen. Andermaal nam zij de kaars op en liep er op toe. In een Namens B. en W. stelt de Voorz. voor het tractement voor de betrekking van gem.-veldwach- ter aan den Burg met f 50 te verhoogen en alzoo te brengen op f 400. In verband daarmede was op de begrooting reeds een post uitgetrokken, zoo dat bij goedkeuring van die begrooting, die ver hooging mede wordt goedgekeurd. Door geen der leden werden daartegen bezwaren geopperd. Bij monde van den heer Koning werd daarop namens de commissie, belast met het onderzoek der begrooting, rapport uitgebracht en geadviseerd tot vaststelling van dezelve. Dienovereenkomstig wordt besloten, nadat de Voorz. had medegedeeld dat de verhooging derbc- grooting inet 1" 40000, een gevolg was van de voorgenomen havenwerken en buitengewone subsidie voor onderwijs. Een besluit van den Raad tot heffing van vier-vijfde op het personeel, wordt daarna vastge steld. Evenzoo een schrijven aan Z. M. den Koning om voor 1891 als buitengewone subsidie voorde kosten van het onderwijs, een bijdrage van f 520C te mogen ontvangen. Daarna werd door den heer Koning, namens de commissie van onderzoek geadviseerd, tot vaststel ling der begrooting Alg. Weeshuis f 8831,11£ en Burg. Armbest. f 3915. Dienovereenkomstig werd besloten. Vervolgens deelt de Voorz. mede, dat het adres van C. Mossel om subs. haven Oosterend, (op de convocatiën vermeld) niet in behandeling kon ko men, aangezien hetzelve is teruggevraagd. Overgaande tot benoeming van een onderwijzer aan de school met uitgebreid leerplan, wordt 11a voorlezing van een schrijven van den heer Thijsen, hoofd dier school, en van den arr. schoolopziener met algemeene stemmen benoemd de heer S. de Boer, van Bolsward met den benoemde stonden op de voordracht de heeren J. Drost, van Meppel, en VV. II. Sof, van Amsterdam. Adres van P. Lieuwen, behelzende het verzoek om achter zijne woning eene loods te mogen bouwen. Wordt toestemmend beantwoord. Adres van een aantal bewoners van de Waal, zich beklagende over onvoldoende straatverlichting ndress. geven tc kennen, dat wanneer alle lantaarns zijn aangestoken, een groot gedeelte van het dorp nog in 't. duister iszij verzoeken daarin verbete ring te brengen door het verplaatsen van 2 lan taarns en de toevoeging van 2 nieuwe. B. en W. stellen voor 1 nieuwe lantaarn aan de bestaande toe te voegen, aangezien zij dat voldoende achten. Wordt goedgevonden hiervan adressanten kennis te geven. Missive van Gedep. Staten omtrent het Raads besluit tot afstand van grond in erfpacht, aan de haven te Oudeschild, aan Bruin en anderen. gouden, spits, gothisch raam met kleine hoek torentjes en een opengewerkte deur, die ge opend kon worden, was een fraai madonna beeld opgehangen, vlak tegenover den bid- stoel en Dolores herkende het dadelijk als eene zeer oude copie van de „Madonna met de iter"van fra Angelico, genaamd „il Beato in liet klooster van San Marco te Florence, inderdaad het raam was getrouw na gemaakt,, met al liet sierlijke snijwerk. De nauwelijks een voet hooge moeder Gods stond op een gouden grond, was gekleed in een zachtrood gewaad en droeg een donkerblauwe met goud gezoomde mantel, die op de wijze van een nonnenkap ook haar hoofd omhulde. Het hoofd naar het allerliefste kind Jezus gebogen, staat zij daar met eene peinzende uitdrukking in debovenaardsch schoone oogen, met een verwonderlijke uitdrukking van smart, rouw en zacht lachen om den schoonen mond, met een waas van de beminnelijkste lieftalligheid, de bekoorlijkste aanvalligheid, die men slechts denken kan. Boven haar hoofd vlamt een stralende ster de mor geuster van den dag der glorie, toen Jezus, de redder, kwam om de wereld verlossing te brengen en de macht van den dood te breken. En hoe heeft fra Angelico het God delijke kind gemaald op de armen der jonk vrouw! Het leunt met het hoofdje tegen haar gezicht, met een kalme, peinzende uit drukking op het gelaat en raakt met den vinger haar kin aan, alsof hij haar toefluis tert van kruis en Golgotha en van Ver- Ja, slechts Angelico da Fiefole, il Beato,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 1