Gedep. Staten wenschen daaraan toe te voegen ccnige voorwaarden en bepalingen omtrent de te bouwen perceelen, in verband niet den bes taan den dijk. Wordt goedgevonden om deze bepalingen alsnog aan den afstand der grond in erfpacht te verbin den. Adres van wed. KI. Brouwer, verzoekende ont heffing van betaling van den nog door wijlen haren echtgenoot verschuldigden hoofdelijkeu omslag. Wordt goedgevonden. Bij rondvraag herinnert de heer Mets aan een onlangs in de „Tex. Ct." geplaatst stuk, over de onvoldoende verlichting te de Cocksdorp. De Yoorz. antwoordt daarop dat hij daaromtrent een onderzoek heeft ingesteld en dat, doorplaatsing van een lantaarn bij het bewuste sluisje, in het gevaar zal worden voorzien. Verder niets te behandelen zijnde, wordt de ver gadering gesloten. (Tex. Ct.) Texel. Gedep. Staten van Noordholland hebben de uitbreidingswerken ten behoeve van de haven aan het Oudeschild alhier gegund aan den heer A. Visser, te Haarlem, den op één na laagsten inschrijver, voor f 38,980. Texel. Het voornaamste punt van behan deling opdeden 17 dezer gehouden huishoudelijke vergadering van het Nutsdepartement was de vaststelling der voorwaarden voor bijwoning der te houden lezingen, waaromtrent werd besloten, dat bij gelegenheid der lezing door een spreker van het hoofdbestuur de toegang geheel vrij voor iedereen zal worden gesteldvoor de overige lezingen zullen geen toegangskaartjes worden afgegeven. De eerste lezing zal, naar wij vernamen, plaats hebben Maandag 27 dezer. Als spreker zal op treden een lid van het Letterlievend Genootschap te Amsterdam. Texel. Voor de levering van de benoodigde brandstoffen, voor de verschillende scholen en het Raadhuis alhier, jl. Donderdag gehouden, waren 5 inschrijvingen ingekomen, als van: P.Dros Az. voor f 663 J. J. Bruin f 640 P. J. Bruin f 613; W. Smit Pz. f 605 en D. Vos f 572.50 Den laagsten inschrijver is de levering gegund. Schagen. De kortelings opgerichte kolf- vereeniging „Noord-Holland" mag trots zijn op haar ledental, hetwelk in enkele dagen reeds tot 190 is geklommen. Voor den kolfwedstrijd op gisteren en heden kon men rekenen op 130 personen, die daaraan deelnemen. Voor den tegelijkertijd te houden biljartwed strijd hebben zich So personen aangegeven. Barsingerhorn. De cursus voor handen arbeid alhier is met deze maand weder aange vangen met 11 leerlingen. Eenige kinderen van minvermogenden worden door eene toelage van „D. O. G." in staat gesteld het onderricht in kartonneeren, knoopen, vlechten, met hetgeen verder daarmede in verband staat, gedurende de wintermaanden te genieten. Warmenhuizen. Tengevolge van een ingesteld onderzoek naar het oude archief, be rustende ter secretarie dezer gemeente, door den rijks-archivaris voor Noordholland, is een gedeelte van genoemd archief, behoorende tot de oude rechterlijke macht van de voormalige schout en schepenen, naar het rijks-archief te Haarlem overgebracht. Warmenhuizen. Jl. Zondag overleed alhier, in den ouderdom van ruim 79 jaar, D. Volkers. Hoewel arm en eenvoudig, had hij toch het voorrecht „meegeteld" te worden. Hij was nl. een der oudstrijders van 1830, gerechtigd tot het dragen van het Metalen Kruis. 't Getal dezer oudjes wordt al kleiner. In deze gemeente was Volkers nog de eenige. Graft. De afdeeling der Noordh. Veree- niging „Het Witte Kruis" alhier is als rechts persoon erkend volgens de wet van 25 April 1855 (Staatsblad No. 32). Hare statuten zijn opgenomen in de „Staatscourant" van 19 dezer. Alkmaar. De gewone Maandagsche Vee markt wordt bij gelegenheid der groote Veemarkt op 3 November 1890 gehouden op de Gedempte Nieuwesloot, nabij de Kanaalkade en op den Koningsweg. was in staat zulke waarlijk goddelijke ma donna's te schilderen, en men weet dat hij die knielend, met een gebed op de ligpen schilderde. Al zijne navolgers schilderden slechts moe ders met hunne kinderen en zelfs Rafael, die alle hoogheid en majesteit in zijn Sixtina wist saam te vatten, bezat niet dat Goddelijke, dat de stukken van den Florentijner ken merkt. Tizian heeft in zijne Maria's Hemel vaart een straal van die Goddelijkheid be reikt, in de met uitgebreide armen tot de Ilemelsche glorie opwaarts zwevende gestalte van de moeder Gods, doch hoe ik ook heb gezocht, ik heb dit niet meer kunnen terug vinden, bij geen enkele latere meestei', be halve misschien gedeeltelijk in het wonder baar aangrijpende moeder-Gods-beeld van Lefèvre en in de ongekunsteld roerende ma donna van Defregger. Dolores kende de liefelijke madonna met de ster wel; zij bezat zelfs een moderne copie er van, die hare moeder haar vóór jaren geschonken had. Zij bekeek de schoone beeltenis lang en sloot toen de gesneden vleugeldeur van het raam weer. In hare droom had de „booze vrijvrouw" hierop gewezen en het bovenste rechter torentje aangeraakt, dat herinnerde zij zich goed. Gedreven dooreen onverklaarbare gewaarwording, stapte zij op het kussen van de bidstoel en raakte het torentje aan, terwijl zij voorzichtig probeerde of het te bewegen was: het gaf niets mee. //Zou men het misschein kunnen draaien dacht zij. Neen, naar rechts ging het niet, en (Wordt vervolgd.) Kwadijk. De werkzaamheden aan de in den polder „de Zeevang" gemaakte fortificatie zijn voor eenigen tijd geëindigd. Het werk is door de aannemers (de heeren van Doornik c.s.) aan de genie opgeleverd. Deze sterkte ligt bij de Purmerringsloot, een andere niet verre van hier aan den Beemsterdijk en de derde bij de Zuiderzeehaven te Edam, mede in den polder „De Zeevang". De rijweg door ons dorp moet nog door het departement niet onbelangrijk worden opgehoogd. Heer-Hugowaaad. Was er, waarschijnlijk door het slechte weer, volstrekt geen publiek om de voorstelling van Wéry's honden- en apenthea- ter, den 16 dezer alhier te geven, bij te wonen, de voorstelling had toch nimmer kunnen plaats heb ben. daar noch eigenaar, noch artisten, noch honden en apen verschenen waren. Zou het weder ook van dit laatste de oorzaak zijn of zou de heer Wéry te weten gekomen zijn, dat, waar plaatselijke Vereenigingen te Heer-Hugo- waard slechts een minimum belangstelling onder vinden, voor vreemden toch geen geld te verkrij gen is? Middelie. De Raad dezer gemeente heeft benoemd tot gemeente-ontvanger den heer D. Visser alhier. Avenhorn. In de Gemeenteraadszitting werd besloten een onderwijzeres te benoemen met acte lager onderwijs en fraaie en nuttige handwerken, in welke laatste vakken onderwezen moet worden aan de beide scholen, zoowel te Avenhorn als te Grosthuizen. De jaarwedde is bepaald op f 500. De tegenwoordige onderwijzeres in de hand werken zal 1 Januari eervol ontslag bekomen. Enkhuizen. Door de centrale Kiesver- eeniging in het hoofdkiesdistrict Enkhuizen is tot liberaal candidaat voor de Tweede Kamer gekozen de heer J. Zijp Kz., te Abbekerk, met 255 van de 463 uitgebrachte stemmen. Oudkarspel. Naar den wensch van velen wordt er in de Langedijker dorpen ernstig ge dacht over de oprichting eener onderlinge brand verzekering-Maatschappij. De noodige stappen in die richting worden reeds gedaan. Haarlem. Het provinciaal bestuur van Nooidholland heeft jl. Donderdag bij enkele in schrijving aanbesteed het maken van een bestraat paardenpad in den weg van Alkmaar naar Nieu- wediep, geraamd op f 1800. Laagste inschrijver was de heer Oldenburg, te Bergen, voor f1500. Haarlem. Jl. Donderdag werd door de genie alhier aanbesteedhet maken van een slaperdijk in den Haarlemmermeerpolder (2de gedeelte) onder het beheer der genie te Haar lemraming f ioi.coo. Laagste inschrijver C. Bos Az., te Dordrecht, voor f 91.100. Haarlem. De Gemeenteraad heeft jl. Vrij dag het voorstel van mr. Gallandat Huet, om aan B. en W. op te dragen een voorstel in den Raad te brengen tot wijzigiug van de thans bestaande omschrijving van de kom dier gemeente met alg. stemmen afgewezen. De heer Huet was afwezig. Haarlem. De heer Gallandat Huet heeft aan het „Haarlem's Dagblad" medegedeeld, dat hij zijn ontslag als raadslid zal nemen, zoodra de notulen der laatste raadszitting zijn goedge keurd en hij gereed is met hetgeen hij wellicht nog bij deze gelegenheid te zeggen heeft. Amsterdam. In een jl. Vrijdag alhier ge houden openbare vergadering heeft mr. Calisch de verklaring afgelegd, dat het bestuur der Ver- eeniging „Kindervoeding" den bekenden briet aan den Gemeenteraad houdende bericht dat de Vereeniging geen subsidie van de Gemeente noodig heeft „in een onbewaakt oogenblik" heeft geschreven. Bedoeld was alleen, te zeggen, dat men dien steun alleen dan wenscht, als men door den nood gedrongen is. In die vergadering hield de heer C. H. Den Hertog een belangwekkende rede over „kinder voeding en shhoolbladen." Bij het debat daarover bestreed (evenals de inleider dit had gedaan) de heer Van der Veen, onderwijzer, het denkbeeld, dat de „kindervoe ding" aanleiding zou geven tot zorgeloosheid der ouders. Hij en anderen hadden opgemerkt, dat integendeel een zeer prijzenswaardige beschroomd heid bij de ouders bestaat om van deze weldaad gebruik te maken en een streven om, zoodra het maar eenigszins mogelijk is, er weer voor te be danken. Amsterdam. De leden van „Burgerplicht" zijn tegen Dinsdag 21 dezer ter vergadering opgeroepen, om een voorstel van 50 leden te behandelen, tot opzegging van het lidmaatschap van de „Liberale Unie". Amsterdam. De burgemeester heeft, als hoofd der politie, aan de socialisten Bos en Kra mer het venten van geschriften op de openbare straten verboden. 's Gravenhage. De heer Keun, Nederl. consul te Bangkok, is alhier aangekomen. Marine en Leger. Blijkens een hij liet departement van Marine ontvangen telegram is Zr. Ms. schroefstoomschip lste kl. //Koningin Emma der Nederlanden", onder bevel van den kapt. ter zee li. Quispel, den 19 de dezer te Lissabon aangekomen. Aan boord was alles wel. De gcneraal-raajoor Mazel, kommandant van de vesting-artill., is tot herstel van gezondheid met verlof bnitenslands vertrokken. De kapt. ter zee L. M. L. de Haan, bestemd om in de eerste helft der maand December a. s. per particuliere gelegenheid naar Oost-Indië te vertrekken zal op verzoek vooraf voor een keuringscommissie komen. De kapt. A. v. Seters, van het 4de reg. vest.-art. alhier, is overgeplaatst bij het 3de reg. van dat korps te Gorinchem. Met 1 Nov. a. s. worden bij het 4de reg. vest - art. alhier overgeplaatst de lste luit. J. N. A. ba ron Van Wassenaer van St. Pancras, van het lste, Ien de lste luit. H. C. C. Hackstroh, van het 4de reg. vest.-art. De machinist lste kl. v. c. B. Paling, van Zr. Ms. st'ioinïiviervaartuig //Merva", wordt den 21 dezer overgeplaatst als chef van het machine- pcrsnneel aan boord van Zr. Ms. rammonitor 2de kl. «Panter" te Hellevoetsluis, ter vervanging van den machinist lste kL v. c. J. G. H. .Tordans, die bij de conservatie op 's Rijkswerf te Amsterdam wordt overgeplaatst. De luit. ter zee 2de kl. C. W. de Visser, die nende aan boord van Zr. Ms. art.-instructieschip /,Aruba", wordt 1 Nov. a. s. op non-activiteit gesteld. De luit. ter zee lste kl. L. C. Koster, comm. van Zr. Ms. /,Ereijr", wordt met den 24 dezer ontheven van het door hem gevoerde bevel over dien bodem en van Zr. Ms. wachtschip te Amster dam op non-act. gesteld. De luit. ter zee lste kl. P. Heijuing, kommand, van- en die der 2de kl. J. J. Willinge, dienende op Zr. Ms. stoomriviervaartuig//ïsala", worden 24 dezer 11011-actief gesteld -^n zijn bestemd om in de 2de helft der maand Nov. per particuliere gelegenheid naar Oost-Indië te vertrekken. De luit. ter zee lste kl. J. A. L. van den Bosch, van Zr. Ms. wachtschip te Amsterdam, wordt met den 24ste a. s. geplaatst aan boord van den moni tor 2de kl. //Cerberus" aldaar. De luit. ter zee 2de kl. W. Cornelis wordt op den 24sten dezer geplaatst aan boord van Zr. Ms. wachtschip te Amsterdam. De luit. ter zee 2de kl. B. F. Meijboom, van Zr. Ms. wachtschip te Hellevoetsluis, wordt den 24sten dezer op non-activiteit gesteld. Zr. Ms gaffelschoener //Argus" is jl. Zaterdag, door een stoombarkas uit de haven naar 's Rijks werf gesleept wordende, tengevolge van slroommis- leiding tegen de brug over de zeedoksluis geloopen, waardoor de boeg van het schip en de ijzeren leu ning der brug beschadigd werden. Benoemingen, enz. Door de Holl. Spoorweg-Maatschappij is benoemd tot hoofdopzichter bij weg en werken de heer H. C. E. Mariens voor de lijnen HaarlemHelder, HaarlemZandvoort en Velsen IJmuiden, stand plaats Haarlem. De heer R. C. Poster, deurwaarder bij de directe belastingen te Schagen, is bij ministerieel besluit van 10 October jl. als zoodanig bevorderd naar Nieuwer- Amstel en zal met 1 Nov. a. s. aldaar in functie treden. Onderwijs en Examens. Warmenhuizen. Nu ook in het gezin van den hoofdonderwijzer alhier „mazelen" voorkomen, is de school in 't laatst der vorige week voor onbepaalden tijd gesloten. Moge door dezen maatregel het goede doel, de verspreiding zooveel mogelijk tegen te gaan, worden bereikt! Te Amsterdam hebben acte voor 1. o. beko men de dames G. C. Van Balen Blanken en J. G. Morhaus, van Hoorn. Landbouw en Veeteelt. Deze week wordt uit Broekerhaven de eerste lading beetwortelen verzonden, bestemd voor de suikerfabriek Holland te Houtrijk en Polanen. De teelt schijnt nog al te voldoen alleen zijn er dit jaar nog al veel zaadschietende tusschen, een gevolg van het weder van den verloopen zomer. Het station te Bovenkarspel krijgt als plaats van uitvoer meer en meer beteekeuis. Behalve naar België en Frankrijk via Rozendaal, naar Engeland via Rotterdam, naar Duitscbland via Venlo, waarheen bloera en sluitkool verzonden worden, maakte deze week een lading roode uien een reisje naar Memel. Waarlijk niet om 't hoekje van de deur. Kerknieuws. Toezegging van beroep bij de Ned. Herv. gem. te Venhuizen aan den heer dr. W. J. Boel man, cand. te N. Scheemda. Bedankt voor het beroep naar de Herv. gem. te Spijkenisse door ds. J. H. Mtihring, pred. te Sint-Maarten en Valkoog. Rechtszaken. Amsterdam. Tegen een spreker in de dub beltjes-vergadering van jl. Maandag, Krekel genaamd, is een strafvervolging ingesteld wegens een door hem aldaar gebezigde uitdrukking, welke voor Z. M. den Koning beleedigend was. Uit onze Koloniën. De //Midd. Crt." heeft van een der officieren van de Flores-expeditie een schrijven ontvangen, gedag- teekend uit de benling Bo-Réwoe 7 Augustus, waarin een omstandig verhaal wordt gegeven van den aanval van 6 Augustus, waarbij de Rokkaneezen ernstig nadeel hebben toegebracht. „Op ongeveer 1000 M. van den bergkam was het transport, van de luit. Diemont, dat niet met de noodige voorzichtigheid marcheerde, eensklaps be sprongen door een 200tal Rokka's, die zich in de alang-alang hadden verscholen. De verwarring was vreeselijk. Diemont werd terstond met één klewang- houw gedoodhet achterhoofd werd hem afgesla gen eveneens sneuvelden onmiddellijk een inlandsch sergeant en drie inlandsche fuseliers benevens vier dwangarbeiders een inlandsch fuselier werd licht, de bediende van Diemont zwaar gewondook werd eene inlandsche vrouw gedood. De vijand maakte vijf Beaumont-geweren en 300 patronen buit. Honderd vrijwilligers boden zich aan met mij mede te gaan, om, zoo mogelijk, den dood hunner kameraden te wreken. Op de plaats van het gevecht aangekomen, wachtte ons een verschrikkelijk schouw spel de dooden waren op gruwelijke wijze ver minkt. De bloedsporen langs de helling van het ravijn wekten het vermoeden bij mij op, dat er be neden mij op 100 M. diepte nog gewonden konden liggen. Wij gingen naar beneden en na tot half vier uur gezocht te hebben, mocht ik de voldoening smaken twee gekwetsten (den inlandsche bediende van Diemont en een dwangarbeider, die door de Rokka's naar beneden gesleurd waren) naar boven te brengen. Vier lijken en andere gekwetsten hebben we, hoewel we uren achtereen gezocht hebben, niet kunnen vinden." Omtrent den aanval op 22 Augustus wordt nog het volgende medegedeeld door den briefschrijver „Een transport vivres marcheerde onder dekking van vijftien man van Wai Mokeb (zeestrand) naar benling Wa-Wa. Ter hoogte van het eerste ravijn werd het door een 300 Rokka's, die 2ich in het kreupelhout verborgen hadden, besprongen. De sol daten hielden als één man stand en verdedigden zich goed, doch de overmacht was te groot. On middellijk bij het hooren der schoten was uit Wa- Wa versterking tc gemoet gezonden toen deze aan kwam, stonden nog 3 fuseliers, rug aan rug, de drommen dooreen hevig snelvuur van zich afhoudende de overigen lagen reeds neergeveld. De vijand werd verdreven, doch deze aanval kostte ons een Europecsch sergeant (transport-commandant) en vier inlandsche fuselierszwaar gewond werden zeven en gedood elf dwangarbeiders, benevens twee in landsche vrouwen gewond werden vier en dertig dwangarbeiders, cle meeste» zwaar. Behalve de vivres en goederen waren zeven Beaumont-geweren met de munitie door den vijand buit gemaakt. Daags daarna is van uit Bo-Réwoe een kolonne uitgerukt om de kampongs te tuchtigende artillerie deed hieraan mede." (Zooals men weet zijn toen eenige kampongs ge tuchtigd met geschutvuur en is één geheel verbrand.) De schrijver zegt aan het slct van zijn brief o. a. het volgende „Oppassen is thans de boodschapsabel en re volver zijn onafscheidelijk van mij geworden alleen bij het baden trek ik mijn kleeren uit, anders zou ik kunnen zeggen, dat ik in bijna vier maanden mijn schoenen niet had uitgetrokken. Ook de man schappen slapen steeds met de patroonlasch om ea het geweer in de onmiddellijke nabijheid." Buitenland. Belgie. Eene werkstaking is jl. Zaterdag morgen ontstaan in verschillende steenkoolmijnen in de omstreken van Charleroi. Drieduizend werklieden nemen daaraan reeds deel en vragen loonsverhooging en men gelooft dat de beweging zich zal uitbreiden. De directeuren der mijnen te Carvin heb ben dertig werklieden weggezonden en vervangen door vreemde werklieden. Bovendien werd het ontslag aangekondigd van nog meer werklieden, indien aan de werkstaking geen einde komt. Onder de mijnwerkers heerscht groote gisting. Bij de Gemeenteraads-verkiezingen te Brus sel zijn de liberalen met groote meerderheid ge kozen te Ixe lies, Gent, Antwerpen, Vilvoorden en Leuven. Volgens de „Indépendance Beige" komt het voorstel, dat de Regeering van den Congo- staat betreffende de quaestie der invoerrechten aan de mogendheden, die deelnamen aan de anti-slavernij conferentie, heeft gedaan, hierop neer, dat liet hoogste invoerrecht van 10 pCt., dat door alle mogendheden, behalve Nederland, is toegestaan, alleen zal gehandhaaid worden voor vuurwapenen. Voor een groot aantal artikelen zullen de in voerrechten bepaald worden op een bedrag, tus schen 3 en 6 pCt. Geweven goederen, waarin de Nederlanders aanzienlijken handel drijven, zullen zooveel mogelijk ontzien worden. Eenige artikelen zullen zelfs geheel vrijgesteld worden van invoerrechten. Sedert eenige dagen worden doordeFran- sche bladen zeer zonderlinge geruchten verspreid naar aanleiding van een artikel van het Parij- sche blad „La France", waarin gesproken wordt over een verdeeling van Nederland en zijn be zittingen. Vooral in Belgie hebben deze praatjes groote verontwaardiging verwekt. De geruchten, dat de Belgische minister van Oorlog, generaal Pon- tus, te Berlijn is geweest, zijn blijkens officieele mededeelingen volkomen ongegrond. In Belgie heeft niemand ooit aan een verdeeling van Ne derland gedacht. De vriendschappelijke betrek kingen, die tusschen de Belgische en Nederland- sche Regeeringen bestaan, zijn te algemeen be kend, dan dat men zelfs de geringste waarde aan dergelijke praatjes zou kunnen hechten. Engeland. De vervolgde Iersche Parle mentsleden O'Brien en Dillon zwierven een week in een jacht in het Kanaal, voor zij Woensdag middag te Cherbourg in veiligheid waren. Me vrouw O'Brien is thans haar man naar Frank rijk gevolgd. Volgens latere berichten uit Parijs zijn zij reeds naar New-York vertrokken. Aldaar is een comité voor de feestelijke ontvangst der heeren gevormd, waarin 7 leden zitting hebben, met den president der New-Yorksche schepenen aan het hoofd. Duitschland. Naar men zegt, is de Prui sische minister van Openbare Werken voornemens, op verlangen, van den Keizer, in de voorstad Lichtenberg bij Berlijn, en in de nabijheid der noordelijke arbeidskwartieren van Berlijn, omtrent vierduizend woningen voor ondergeschikte amb tenaren en werklieden te bouwen, en wel tot den prijs van gemiddeld 4000 mark per huis. De werklieden moeten 300 mark betalen om zulk een huis te krijgen en dan wekelijks 5 mark huur, waarin begrepen is de amortisatie. Tevens zullen, op verlangen des Keizers, de spoorweg tarieven tusschen Berlijn en de voorsteden ten bate der werklieden zooveel mogelijk verlaagd worden. Italië. De Jezuïeten partij is bij den Paus werkzaam, om hem te bewegen een concilie bijeen te roepen, dat de wereldlijke macht des pauzen tot een dogma zal verklaren. Leo XIII en de kardinaal Rampolia zijn tegen dit denk beeld. Rusland. Vijftien Poolsche studenten te St. Petersburg zijn wegens revolutionaire woe lingen gevangen genomen. Portugal. Het ministerie onderhandelt met eene groep van Parijsche bankiers over het sluiten van eene groote leening. Argentijnsche Republiek. Volgens een gerucht, dat te Buenos Ayres in omloop is, wil len de aanhangers van den gewezen president dr. Celman een poging in het werk stellen, om hem in het presidentschap te herstellen. Men gelooft echter niet dat deze poging zal slagen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 2