a" Publieke Verkooping Gemengd nieuws. In den nacht van Zaterdag op Zondag, ongeveer i uur, strandde ten noorden van Zand- voort het Nederlandsche ijzeren barkschip F. H. von Lindern, kapt. Huibrechts, van Batavia naar Amsterdam bestemd, met eene lading tin, tabak, kapok en arak. De reddingboot verliet te ongeveèr 2 uur het dorp Zandvoortom drie uur werd de eerste tocht gedaan, doch door de duisternis mislukte deze. Vuurpijlen met reddingstouwen konden het vaartuig niet bereiken. Om 6 uur begaf de reddingboot zich voor de tweede maal in zee. Nabij het schip gekomen sloeg zij echter af en weder keerde men onverrichter zake terug. Om acht uur begaf voor de derde maal de wakkere bemanning der boot zich op weg. Thans gelukte het hun het vaartuig te berei ken, doch toen zij op het punt waren aan te leggen, sloeg de boot door een hevige zee óm. Acht hunner wisten door de branding het strand te bereiken, doch een hunner, Dirk Koper, we duwnaar, vader van vijf kinderen, verdween in de golven. Inmiddels was ook de reddingboot van de afdeeling IJmuiden de N. en Zh.-Redding-Maat schappij in zee gestoken. Haar gelukte het de bemanning van het vaartuig, bestaande uit 17 koppen in éénmaal te redden. Onder de gered de manschappen bevond zich een, die den vori- gen avond een been gebroken had. De namen der wakkere zeelui, die het red dingswerk volbrachten, zijn: Gerrit v. d. Wiele, schipper, Jan Kaptein, Piet de Wijn, Piet Groen, Piet Smit, Willem Smit, Willem v. d. Wiele, Toon Baak, A. Koningstem, Frans Peeters en Piet Buis. Het gestrande schip zit thans met afgeworpen stengen hoog op strand over de 2de bank, doch heeft weinig water in. De lading zal gelost kunnen worden, doch het vaartuig is misschien verloren. Het schip was gisterenmiddag door de hevige branding niet te bereiken. Men veronderstelt dat het water in heeft, daar het veel dieper ligt dan Zondag. Er is gisteren een contract gemaakt om de lading te bergen. Het weder is gunstig. Volgens rapport van den kapitein bevond zich het schip 18 dezer 9 uur voorm. op 8 vadem water dwars van IJmuiden en seinde het voort durend om een loods, die echter niet kwam op dagen. Er werd daarna naar het- westen afge houden en werd besloten, daar het wéér hand zaam was, weder naar IJmuiden aan te houden en nog eens te trachten een loods te bekomen, doch deze kwam niet uit. Plotseling werd het schip door een hevigen- NW. storm met hooge zeeén beloopen en trachtte men toen zonder loods binnen te komen. In een bui werden echter bijna alle zeilen vernield en kwamen zware stortzeeën over, waardoor alle brassen en touwen onklaar raakten en het schip niet meer te manoeuvreeren was. Men liet toen beide ankers vallen een uur later braken de anker kettingen en het spil, waardoor het schip op strand geraakte. Twee matrozen, onderscheidenlijk behoo- rende tot Zr. Ms. schroefstoomschepen „Koningin Emma" en „Van Galen" hebben zich bij de militaire autoriteit te Amsterdam aangemeld, met de mededeeling dat zij sedert 4 dezer van hunne vaartuigen gedeserteerd zijn. Bij het hevige onweder vari jl. Donderdag is te Zanegeest (gem. Bergen), eene vrouw, die aan het kaasmaken was, door den bliksem ge troffen en terstond gedood. Te Grootebroek werd de toren der Herv. kerk getroffen, doch slechts weinig beschadigd. Plet is jl. Zaterdag in de Damstraat te Amsterdam rustig gebleven. Een zevental ven sters was van te voren aangezegd, dat hun voor- loopig het venten verboden was, en anderen zijn zoo verstandig geweest, jl. Zaterdagavond in de gewone buurten niet te colporteeren. Er vertoonde zich wel af en toe een hunner, doch die kwam blijkbaar het terrein maar eens opne men. Later zag men hem niet meer. In den vooravond verzamelden zich bij de in gangen van Dam- en Warmoesstraat nog al wat nieuwsgierigen, maar het vruchtelooze wachten en de regen deden ook hen weldra vertrekken. Het is te hopen, dat het hier nu bij blijven zal. Jl. Vrijdagavond is te Meppel een vuurbal, die loodrecht naar beneden kwam vallen, op ongeveer 3 meter boven den grond uiteengespat. Plet blauwe licht, dat daarbij ontstond, was zeldzaam sterk en verlichtte gedurende eenigen tijd den geheelen omtrek. De heer S., provisor in de apotheek van de firma Van Gils, te Waalwijk, wiens echt- genoote in het begin van dit jaar na eene korte ongesteldheid is overleden, heeft zich den 15 den dezer bij den officier van justitie te 's-Bosch vervoegd, verklarende, dat hij door vergiftiging een einde gemaakt had aan het leven zijner echtgenoote. Dientengevolge is bij voorloopig in hechtenis genomen en den 16 dezer het lijk opgegraven, om aan een geneeskundig onderzoek onderworpen te worden. - Een afschuwelijke moord heeft vermoede lijk plaats gehad in het dorp Roden (Drenthe). Een gezond meisje van 21 jaren, Grietje Johanna Hellinga genaamd, is, naar men meent, door vergif gestorven en naar aanleiding daarvan de moeder, eene weduwe, in verzekerde bewaring genomen en jl. Woensdagavond naar Assen ver voerd. Een geneeskundig onderzoek, door de rechtbank gelast, bevond, zegt de „Haarl. Ct.", het lijk als dat van een krachtig meisje zonder organisch gebrek en zonder eenig blijk van ziekte, behalve eene vernielde maag. Een scheikundig onderzoek der ingewanden zal moeten aan den dag brengen welk vergif is toegediend. Als oorzaak van de haast ongelooflijke mis daad wordt hebzucht opgegeven. Het meisje bezat door erfenis eenig eigen geld, men zegt f 15,000 a f 18,000. Zij was verloofd met een jongmensch uit Groningen, doch de moeder wilde geene toestemming geven tot het huwelijk vóór de meerderjarigheid. Vandaar sedert eenigen tijd hooggaande twist tusschen het meisje aan de eene zijde en de moeder en een ouderen broeder aan de andere. Toch zou het huweiijk nu eer lang plaats hebben, toen het meisje verleden Dinsdag, na een ziekbed van enkele dagen, waarbij de op het dorp wonende geneesheer niet geroepen werd, overleed. De broeder is tot hiertoe niet in hechtenis genomende moeder echter wel. Omtrent genoemde vermoedelijke vergiftiging verneemt men nog, dat na het overlijden van het meisje aan den geneesheer geweigerd werd, het lijk te schouwen. Natuurlijk deed deze hiervan aangifte bij de justitie. De misdaad had, gelijk zoo dikwijls, zichzelve verraden. Opmer king verdient nog, dat herhaaldelijk doch vruchteloos bij den dokter gezonden was om een slaapdrank. Ware hij gegeven, waarschijn lijk zou de moeder dan hebben uitgestrooid dat de drank te sterk en dit de oorzaak van den dood geweest was. De vrouw had bij allen, die haar kenden, een zeer slechten naam. Na het over lijden van haar man was het geld, van hem geërfd, spoedig opgemaakt, evenzoo het erfdeel van den zoon. De bezitting van het meisje was bij den voogd in veiligheid, doch zoodra zij den wettigen leeftijd voor het maken van een uitersten wil 19 jaren bereikt had, liet de moeder haar een testament maken, waarbij zij zelve tot erfgename werd benoemd. Een beminnelijke schooljuffrouw is mevrouw Macdonald, onderwijzeres te Westbury-on-Severn. Over een schoolmeisje liet zij tot straf 16 emmers water uitgooien, jongens sloeg zij op den naakten rug met leeren riempjes en een wierp zij van een trap van 14 treden. De zachtzinnige vrouw die vroeger al eens was gewaarschuwd tegen lichamelijke straffen, is thans geschorst om haar eenigen tijd te gunnen voor paedagogische studie. Eenigen tijd geleden ontving kol. van Aerssen, militie commissaris in Overijsel, het vol gende curieuse briefje WelE. H, gestren Heer, Met de meeste eerbiedt Vader en Moeder van dezen Jongeling Jan van Dverzoeken wij aan ÜVVH. ge- strengen Heer die in de loting is gevallen og dato 2Se februari bij het Departement voor te willen wegens gebrek aan te weinig zielsvermogen te mogen ingedeeld worden bij de vesting artillaiie. Met meeste eerbiedt noemen wij ons ouders van genoemd persoon Stiefvader met Moeder. KLAAS ZONNEBLOEM. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Hor u co (s.), van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 17 Octobcr te 1'adang. S 1» 111 a t r a (a.), «au Batavia naar Amsterdam, passeerde 19 October Gibraltar. Prinses A m a 1 i(3.), van Batavia naar Amsterdam, vertrok 19 October van Port-Said. Mar ion! ee (s.), vertrok 20 October van Nieuvvediep naar Lynn. ïlernösaiid. kapt. llanssens, vertrok 13 October van Sundswnl] naar Zaandam. Maria, kipt. ketelaar, van Nervn naar Purmercnd, passeerde 16 Octobcr Elseneur. S t. C li r i s 10 p li 0 r u s. kapt. 1'. L. Teensnia, arriveerde 20 October van ('arlskroua te Nieuwediep. Het Noorsclie schip „Rata", jl. Vrijdag met 6 voet water in het ruim alhier binnengesleept, is Zaterdag ledig gepompt. Men kan niet bespeuren dat het schip lek is, zoodat het water waarschijn lijk door de luiken zal zijn binnengekomen. De gezagvoerder van het Ned. schip „Morce", jl. Woensdag van Pensacola te Falmouth aangeko men, rapporteerd 11 October op 48 gr. 53 min. NB. en 11 gr. 40 min. "VVL. een masteloos en verlaten barkschip te zijn gepasseerd, waarvan de verschansing aan beide zijde was weggeslagen. Het schip was zwart geschilderd met eene hut achter op. Een naam was niet te onderscheiden. Het dreef zeer gevaarlijk voor de scheepvaart. De minister van Marine brengt ter kennis van zeevarenden, dat de zwarte buikton No. 3 in het Plaatgat, Fricsche zeegat, 1ste district, weder ge legd is. Marktberichten. Terschelling, 18 Oct. De oogst van Zand-aard- appelen valt op enkele akkers nog al mede, doch op andere is de oogst schraal, Dc prijzen loopeu dan ook van f3 50 tot f 4 voor de beste soorten. Boter reeds f 1.tot f 1.15, Kip-eieren f 3.50 tot f 4. Eenden f 1.a f 1.20 j ander gevogelte in evenredigheid bij ruime vangst. Na markt werden nog eouige Ossen verkocht tegen f 100 tot f 110; voor Melkvee werd nog van f 150 tot f 180 besteed. Het drogen van-Zaegras geeft tliaus veel moeite. Alkmaar, 17 Oct. Aangevoerd 500 stapels Kaas, weg. 154,491 Kg. Kleine f 30,50. Commissie f 29 «n Middelbare f 30 per 50 Kg. Alkmaar, 18 Oct. 18 nuchtere Kalveren, f 8 a 20 140 Schapen, f 14 a 25118 magere Varkens, f 12 a 18 371 Biggen, f 5 a 8 5022 Bokken en Geiten, f 4 a 12; 20 Koeten, 200 a 300 -, 4 Pa»rden, f 60 a 160 per stuk. Boter 75 a 87* ct. per kop; Kip-eieren f 5.a 5.25 per 100 stuks. Alkmaar, 20 Oct, Aangevoerd 18 Runderen, f 180 a 270, 110 vette Kalveren f 0.80 a 0.90 per kg., 10 nuch tere td. 1' 12 u 20, 357 Schapen f 24 a 21, 159 vette Varkens f 0.42 n 0,52 per kg., 45 magere id. f 13 a 17. Hoorn, 17 Oct. Aangevoerd 258 Schapen, f 24 a f 29.50 per stuk. Hoorn, 18 Oct. Tarwe f 8 a 9, Gerst f 4.50 a 5.50, Haver f 3.25 a 4, witte Erwten f 9.50 a 10.50, groene f 11.50 a 15, grauwe f 13,50 a 17, vnlc f 12.50 a 15.25, bruine Boonen f 11 a 12.25, Knrweizaad f9 a 9.25 per HL. 14 Paarden, f 60 a 270; 37 Schapen, f 24 a 21 47 Lammeren, f 16 a 20; 2 Kalveren, f 14 a 22; 57 Varkens, f 10 a 202 Zeugen, f 25 a 50; 110 Biggen, f 4 a 7 200 Kippen, f 0,50 a 1.80; alles per stuk, 2000 Kip-eieren, f 5,a 5.25 per 100 1800 kop Boter, 65 a 67* c. per kop. Enkhuizen, 18 Oct. AardappelenGrnnfjes f a blauwe f 1..1 1.75 en blanke f 1.25 a 2.per half HL; grove Bloemkool f 2.a 2.50, roodeKoolf2. a f 3.en witte idem f 2.50 a 3.60 per 100 stuksPeren f 3.a 7-Appelen f 2.50 a 4.groote gele Uien f 0.90 a 1.kleiue idem f 1.50 a 1.60, groote roode f 1.50 a 1.60 en kleine idem f 0.70 a 0.80 per H.L. 20 Oct. Aardappelen Graafjes a blauwe f 1.20 a 1.75 en blanke f 1.25 a 2.per half HL.grove Bloemkool f 2.a 2.roode Kool f 2.n 3, witte kool f 2.50 a 2.25 per 100 stuksPeren f 2.50 a 6.50, Appelen f 3 a 5. per HL.; groote gele Dien f 1.a 1.10, kleine idem f 1.50 a 1.60, groote roode f 1.50 a 1.60 en kleine idem f 0.75 a 0.80 per HL. Bovenkarspel (Station), 17 Oct. Grove Bloemkool f 1.75 a f 2, Reuzen f 1.a 2.50, witte Kool f 2.a 3. roode dito f 2.a8.en Savoye dito f 2.50 a 4.per 100 ronde Aardappelen f 1.— a 2.Peren f 2.a 3. en Appelen f 1.50 a 2.50, gele Uien f 0.40 a 0.80, roode f 0.30 a 0.70 per half HL. 18 October. Grove Bloemkool f 1.75 n 2.50, Reuzen f3 a 5.50, Witte Kool f2.a 3..roode dito 12.a 2.50 per 100 stuks; Aardappelen: Streeker .Muizen f 1.75 a 2. ronde f 0.90 a 1.50, l'ereu f 2.50 a 3.50. Appelen f 2.50 a 3.5#, gele Uien f 0.40 a 0.85, roode f 0.30 a 0.80 per half 11L. Amsterdam, 17 Aug. Weekbericht. Margarine. Oudanks dc onveranderd groote eerstehands voorraad kon- de prijzen gehandhaafd worden en had eene belangrijke omzet plaats. Fijne zaden Fr was deze week meer vraag te be speuren. Maanzaad werd iets lager afgegeven. Knnariczaad vnsi niet weinig aanbod. Bruin Mosterdzaad gold f 25 a f 27, geel id. f 20 a 23, Kauarie/aal f 11 a 11.25 per 50 Kg., Knrweizaad 1889r f 10.50 a 10.25, 1890r f 9.75 a f 9.50 en blauw Maanzaad f 13 0 13.50 per 100 Kg. Koolzaad zonder zaken. Lijnzaad weinig begeerd eu opnieuw iets flauwer. Raapolie liep voor dadelijk en spoedige levering f 1, op levering van primo Mei 50 e. in prijs terug, herstelde zich op bet einde der week eeuigermate en sloot vast. Lijnolie (lauw de prijs verloor opnieuw circa 50 c. Amsterdam, 20 Oet.Tarwe op levering booger, Nov. f 218. Maart f 221. Rogge op levering booger, Oct. f150,151,147,147, Maai t f139, 140. Koolzaad op 800 K.G. Olie stil. Lijnzaad lager. Raapolie traag; vliegend per 100 K.G. f 30, 29.1 Oet. f30.12*, 1 Nov-Dcc. f 30.121, 30.25,1 Mei f 29.12*. Lijnolie vastvliegend per 100 K.G. f 27, 25.75, 1 Oct. f 26.62*. 1 Nov.-Dcc. f 25.62*, 25.75, 1 Jan.-Mei f 25.37*. Raapkoeken f 52 a 85 per 1040 stuks. Lijnkoeken f 8.a 12 per 104 stuks. AardappelenFr. Dokk. Jammen, f 2.10 a 3.—. dito Zaaiers f 1.50 a 1.70, Geld. Blauwe f 2.75 a 3.Pruis. Hamb. f 3.20 n 3.50, Ilillegommer Zand f 1.50 a 4 50, dito Flalck. 2.50 a 3.25, alles per II.L. Schiedam, 20 Oet. Moutwijn f 12.Jenever f 16. Arnsi. Proef f 17.50, Spoeling-Beurs f 1.Spoeling-Com missie f 0.70. V i s s c h e r ij. In de op 13 dezer te Amsterdam gehouden vergaderiug van het hoofdbestuur der Vereeniging tot bevordering der Ncderl. visseberij werd besloten een verzoek te riekten aan den Gemeenteraad te 's Graveuhage ter verkrijging van een vissclicrshavcn te Selieveningenvoorts ecu verzoek aan den minister van Justitie, waarbij gewezen wordt- op de onjuiste toepnssiug door vele waterschouten enz. van art. 55Ó W. v. K. met betrekking tot het vinden en aanbrengen van ge nummerde haringnetten enz. in en uit zee. Door de Vereeniging zal eene circulaire worden gericht aan de Afdeelingcn tot vaststelling van een uniforme scha deloosstelling met betrekking tot deze gevonden netten. Een adres zal worden gericht nun dc administratie vnn de IIull. Spoorwegmaatschappij tot doortrekking van de ont worpen spoorwcgliju KwadijkKdam tot Volendam een verzoekschrift ann den minister van W., II. en N. om mid delen te beramen dat de ongelijkheid worde opgeheven, die thans kan ontstaan tengevolge van liet feit dat visschers- vaartuigen nummers moeten voeren, terwijl dit voor andere vnartnigeu niet is vo irgesclirovcu; een verzoekschrift aan den minister van Mnriue een wrak te willen doen opruimen, zich bevindende iu de Zuiderzee ten W.N.NV. van liet fort Pampus, en dat dc zwarte mijlion, gelegen over de Hors op Texel, 150 meter verder uit den wal worde gelegd. Der administratie van de Holl. Spoorw. zal worden ge vraagd om verscbe viseh van het station Helder als ijlgoeil te mogen verzenden met alle treineu naar alle stations vnn liet Ned. Spoorweguet en door verzenders geadresseerd moge worden, aan wicn ook. Een verzoekschrift aan den min. v. AY., H. cn N. dat deze bepaalt, dat dc kleinere vuren van de verschillende kust plaatsen niet unar willekeur mogen worden uitgedoofd, werd vastgesteld, bauevens eene missive ann ilenzelfJen minister waarbij iugcnonieuheid wordt betuigd met het voornemen om langs de Noord- cn Zuidhollandsche kust ceu spoorweg te leggen en een verzoekschrift aan den minister v. W. n. en N. waarbij het vvensclielijke betoogd wordt eene sleepboot in de kanaalhaven te Hansweerd te statimeeren ten dienste van de vnartnigen, bij het verlaten van de havrn aldaar. Der directie vnn de Spoorw.-Exploitatie-Maatschappij zal worden verzocht, teneinde Bergcu-op-Zoom enz. te doen ge nieten van het voordeel, oui vcrsche visck bestemd voor liet buitenland met witten vrachtbrief als iilgned tegen vracht goederen-tarief te mogen vervoeren cu dit met het oog op de concurrentie met liet buitenland. Vastgesteld werden de pogingen, die zullen worden aan gewend, ter verkrijging vnn een beteren vischafslag in ver schillende plaatsen in Nederlaud. Bespmkeu werd bet wenschelijke vnn de totstandkoming cener haven te Oosterend op Texel. Voor kennisgeving werd aangenomen de mededeeling, dat zich eene afdeeling der vereeniging heeft gevestigd te Oos- tcreDd op Texel. Terschelling, 18 Oct. De Engelsche stoomboot „Northward" is hier weder binnengekomen om eene lading mosselen denkelijk krijgt zij die tot een belrng van 2500 balen a 33 ct. Overigens werden naar Engeland uitgevoerd 23 balen alikruiken, a f 1.70 en naar België 70 manden visch, waarvoor hier van 37* tot 42* ct. was betaald. Dc eerste schel visch is verkocht voor 17* ct., doch voor later werd reeds 25 ct. gebodcu. Andere visch wenl deze week niet aangevoerd, evenmin door buitenlandsche kotters. Enkhuizen, 19 Oet. Gedurende de afgeloipen weck werd alhier nangevoerd 4600 Kg. bot. prijs 23 a 24 ct. per Kg-, eu 62 manclen garnalen, prijs 75 ets. per mnnd. Door het onstuimige weer hadden onze Noordzeevisschcrs weinig gelegenheid om uit te loopnn hoogstens werd f 20 per vaartuig besomd. Burgerlijke Stand Yan Helder, vau Zuterdag- tot Dinsdagmiddag. Ondertrouwd: R. vnn der Klaauw, matrois, en M. de Groot. G. Molenaar, timmerman, en J. Beukenkamp. Bevallen: D. Peters, geb. Been, z. J. M. de Waard, geb. Bosch, d. T. W. Boelsumi, geb. Schuitenmaker, z. A. Decldcr, geb. Zwaan, d. Overleden: L. Kwast, geb. Bruin, 55 j. J. Brouwer 8 ra. A. C. Mens, 2 m. V.'eerk. Waarnemingen te Helder (Landskeet.) Windrichting Barometer inM. Thermometer Cs. 0 P cn kracht. Stand. Afw. Stand. Afw. 19 20 21 21 12 12 8 12 N.t.W. Z.O. Z.O. Z.O. 16 Kg. 0.5 0.2 1.5 759.90] f 1-20 765.70 f 7.10 770.45 f 11.15 771.62 f 18.02 12.2 9.0 4.0 11.1 10.6 -2.4 -5.5 -4.1 ti O P 0 Weersgesteldheid Toestand van de zee. 19 20 21 21 12 12 8 12 0.81 0.73 0.88 0.65 Bewolkt, windorig, buiigw. Bewolkt, mooiweer. Lichtbew., koud, mooiw. Lichtbew., mooiw. llol in zee. Vlak. id. id' VerwachtingVeranderlijke wind Politie. Gevonden voorwerpen. Adres Bureau Raadhuis1 sigarenpijpje, 1 bewijs vnn koop met recht tot weder inkoop, afgegeven door P. Mool- huijsen Kuiperstraat, ten name Emons. Adres Bureau II •- 1 Zweep. Adres Bureau 11 parasol. Laatste berichten. 21 October. Naar men ons mededeelt hebben eenige mu sici en dames en heeren dilettanten alhier zich vereenigd, om op Zondag 2 November a. s. een liefdadigheidsconcert en eene tooneelvoorstelling te geven in het lokaal Tivoli, daartoe welwillend door den heer Maalsteed afgestaan. De opbrengst is bestemd voor het gezin van een artist die, sinds vele maanden ernstig ongesteld, daardoor niet in staat is zijne functie waar te nemen. Het Nederl. barkschip „Sundswall", in het begin der vorige maand door de equipage ver laten en vol water te Borga biimengebiachl, is aldaar voor 1200 Mark verkocht. De lading (hout) van het schip heeft 300 Mark opgebracht. Het bergen der lading van het bij Zand voort gestrande schip „F. H. von Lindern" (zie Gemengd nieuws), is aangenomen door de Ber gingsmaatschappij te Maassluis, directeur de heer- Dirkzwager, tegen een bergloon van 10 pCt. Ook voor het afbrengen van het schip was door genoemde Maatschappij 't laagst ingeschre ven. De gunning hiervan heeft echter nog niet plaats gehad. De Zandvoortsche bomschuit Z. V. 8, die de vorige week door de Noorsche bark „Com- merce" in de Noordzee overzeild en door de bemanning verlaten werd, is door een Engelsch schip drijvende aangetroffen. Vier man der equipage van dit schip gingen op de bom over en brachten deze naar Maassluis. Bij het bin nenkomen aldaar op jl. Zondag is het vaartuig echter op den Lagen Strekdam aan den grond geloopen en gezonken, waarbij de Engelsche bemanning het leven verloor, daar het onmoge lijk was van den wal hulp te verleenen. Tot agenten van politie iste kl. alhier zijn bevorderd de agenten zde kl. A. J. Kok, J, Groen en D. G. Muntinga. Volgens berichten uit Luxemburg zou, in geval weder een regentschap moet worden inge steld, Hertog Adolf van Nassau niet persoonlijk naar het Groothertogdom komen, maar de be- éediging plaats hebben voor een commissie uit de Kamer, die zich daartoe naar 's Hertogs verblijf „Königstein" zou begeven. Naar uit 's Gravenhage gemeld wordt, verwacht men, dat den 28sten October de Eerste en Tweede Kamer in vereenigde zitting bijeen zullen komen om te beslissen over de vraag of een regentschap noodig is. Amsterdam. Ter jaarvergadering van de Zuiderzee-Vereeniging deelde de voorzitter, de heer Buma, mede, dat de terreinwerkzaamheden zijn beéindigd. In 1889/1890 zijn 2129 grond boringen en dieppeilingen gedaan en de grond soorten naar het proefstation te AVageningen op gezonden. Er rest thans het onderzoek naar den grondaard, omtrent de visscherij en naar de voor- ot nadeelen van eene afsluiting in verband met de drooglegging, welk onderzoek in 1891 kan afloopen. Het ledental bleef stationair. In drie vacaturen in het bestuur, door overlij den ontstaan, werd voorzien door de verkiezing van de heeren Jhr. Backer alhier, Van der Breg- gen uit Waddingsveen en Hulst, uit Genemuiden. De ontvangsten in 1889 bedroegen f 45.648, de uitgaven f 22.369. De begrooting van 1891 zal vermoedelijk sluiten met 15.250 batig saldo. Annonces, Dinsdags, Donder- dngs en Zaterdags niet vóór 's mor gens 10 suil" ontvangen zijnde, kunnen niet meer worden opgenomen. Annonces, onveranderd 4 malen geplaatst., worden slechts 3 maal berekend. ADVERTENTIE N. Heden overleed mijne geliefde Echt genoote en der kinderen zorgvolle moeder LOUISA KW AST, geb.BRUIN, in den ouderdom van 55 jaar. Namens Echtgenoot, Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen, H. KWAST. Helder, 20 October 1890. Overleden 6 October 1890 te Morris MinnesotaAmerika ALIJDA KAAN, in den ouderdom van 32 jaar, geliefde dochter vau T. KAAN Kszn. en P. KAAN—KAAN. Eenige kennisgeving. te Aardswoud, ten herberge van C. STAPEL, op Woensdag 5 November 1S90, 's avonds 7 uur, vap twee huismanswonin- GEX met SCHUREN, ER- VEN en diverse perceelen BOUWLAND, aan en annex elkander staande en liggende in den polder den Boezem, aan den Langereis onder Aardswoud, groot 6 H. 1 A. 36 cA. Inlichtingen zijn verkrijgbaar ten kantore van den Notaris DONKER, te Benningbroek.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3