J. C. B0LD00T, Dames-Knipcursus. AMSTERDAM. Medaille d'Or Paris 1889. L. I F. Bölger's Thee, TM-na GASLAMPEN. Faillissement GERRIT HARJER te Helder. Aankondiging. Aanbesteding. Mej. C. J. BAIS, Moleiigrackt, Jb. BAKKER, hoek Biersteeg. Kachelbenoodigdheden. Gemarmerde, gebloemde en gepolijste Kaclielbeunen. Gemarmerde Platen van af f 0.90. Geëmailleerde en gebronsde Kolenbakken. Mej. G. KLOTS, Onderwijzeres in de nuttige en fraaie handwerken, Essence de Lilas blanc d'Heliotrope blanc de Violette blanche Rose blanche A GEKTSCHAP Agentschap der Algemeene Maatschappij van Levens verzekering en Lijfrente te A m s t e r d a m. Agentschap der Brand- Maatschappij, AGENTSCHAP ZWAREAZIJNSTOKKEN „DE CONCURRENT", Nieuw Geslacht. BOTERHAMENWORST, Amsterdamsche Leverworst. V ul-regulateurkachels, Geëmailleerde Vulkachels. SPAARKACHELS Hd. SMIT, Heerenstraat, W. J. BL1TZ, Tandarts, Koster's Kleinen Winkel N.B. Buskruit (Orêpée No. 1) en Hagel, alsmede Engelsche verharde Hagel. A. KOSTER, „DE ROODE KOUS", ZON- EN STORM- rc IQ e EEN IC ACENT voor Helder en Omstreken: JACQÜES VAR ROSENDAEL. DAGELIJKS brandend te zien aan bovenstaand adres, gratis te verkrijgen zijn. „De Rookende Amerikaan," Voor de vele hartelijke blijken van belangstelling, zoo van hier als elders ont vangen bij onze 25jarige Eehtvereeniging, betuigen wij onzen innigen dank. D. KEMP. A. KEMP—SMIT. Helder. 21 October 1890. Namens de familie betuig ik onzen harte- lijken dank voor de bewijzen van deelneming, ons betoond bij het overlijden van onzen waarden Vader, Behuwdvader en Grootvader. P. UURBANUS. Helder, 21 October 1890. De Loodsen-vereeniging Recht door Zee" gevoelt zich gedrongen haar dank te betuigen aan allen, welke hebben bijgedragen tot het doel, volgens circulaire bekend. Het totaal bedraagt ruim driehonderd gulden, hetwelk is afgedragen. Helder, 18 October 1890. De Commissie G. P. LIEDMEIJER. C. KLIJN. P. A. BIERSTEKER. Allen die iets te vorderen hebben van- of verschuldigd xijn aan wijlen denHeer M. VAN NECK, worden verzocht hiervan ten spoedigste opgave te doen ten kantore van den Heer W. J. VAN NECK, Binnenhaven 41. Bij vonnis der Arrondissements Rechtbank te Alkmaar, van 16 October 1890, is met ingang van 14 October 1890, in staat van faillissement verklaard GERRIT HARJER, koopman en winkelier in tapijten en matten, wonende te Helder, met benoeming van den EdelAchtbaren heer Mr. A. J. BLOM, lid dier Rechtbank, tot Rechter-Commissaris, en van Mr. ANTONIUS MATTHIAS DE LANGE, Advocaat en Procureur te Alkmaar, tot Curator. De crediteuren worden opgeroepen om in persoon of bij gemachtigde te verschijnen op de eerste vergadering ter verificatie hunner schuldvorderingen, welke zal plaats hebben op V r ij d a g 31 October a. s., 's morgens te elf uur, in een der lokalen van het Raad huis te Alkmaar en worden verzocht de be wijzen hunner schuldvorderingen minstens vijf dagen te voren in te zenden ten kantore van den ondergeteekende (firma DE LANGE DE MORAAZ). De Curator, Mr. A. M. DE LANGE, Advocaat-Procureur. Alkmaar, 18 October 1890. Bij exploit van den ondergeteekenden Deur waarder, dd. 18 October 1890, is ten verzoeke van JANNETJE BAKKER, echtgenoote van JOHANN FREDER1K ASMUS, naaister, wonende te Helder, ten deze domicilie kie zende ten kantore van Mr. A. M. DE LANGE, advocaat en procureur te Alkmaar, overeen komstig art. 4 No. 7 van het VVtb. van Burgerl. Rechtsvordering, gesommeerd JOHANN FREDERIK ASMÜS, vroeger wonende te Helder, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats in het koninkrijk; om vóór 1 Januari 1891 terug te keeren tot zijne voornoemde echtgenoote, immers in elk geval haar in de gelegenheid te stellen met hem samen te wonen en hiervan vóór dien dag te doen blijken, met dagvaarding, om bij voorafgestelden procureur te verschijnen, ter terechtzitting der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, op 8 Januari 1891, 's morgens elf uur, op het raadhuis aldaar, teneinde op de daarbij omschreven gronden en middelen te hooren eisch doen en concludeeren, dat het der Rechtbank moge behagen uit te spreken de ontbinding van het tussehen partijen be staande huwelijk door echtscheiding. J. G. KLEIN, Deurwaarder. Alkmaar, 18 October 1890. Kosteloos. Dijkgraaf en Heemraden van den polder WIERINGERWAARD zullen op ZATERDAG den 25 OCTOBER 1890, des namiddags vier uur, ten Raadhuize des polders, bij enkele inschrijving publiek besteden: het uitdiepen vau eenige per- ceelen slootwerk. De aanwijzing zal gegeven worden op ZATERDAG 25 OCTOBER a. s„ des voormiddags 9 uur,te beginnen bij denNotweg, door des polders Opzichter, den Heer J. SCHENK Pz., die nadere inlichtingen verstrekt. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, C. Dz. REZELMAN, Dijkgraaf. J. K. KAAN, Secretaris. Grondig onderwijs in het knippen op maat van alle verschillende Kleedingstukken, naar eene gemakkelijk te leeren methode. Eene grondige kennis kan in 14 dagen verkregen worden. Het leergeld bedraagt f 12.- Kanaalweg, I. 66. Gruisbakken van af 0.7O. laaidstaUea en Standaards, ïangsn, Pookss, Kolsnlepels va» af f 0.03. Kachelpijpen, Kachelreparatiën worden spoedig en soliede uitgevoerd. stelt nog eenige dames in de ge legenheid, zich in bovengenoemde vakken te bekwamen, of voor het examen te worden opgeleid. Tevens gunstige gelegen heid tot het leeren vervaar digen van kunstbloemen. Beeedigd Makelaar, ïasateur van Onroerende Goederen, Houder van publieke verkeepingen. der Utrechtsche Hypotheekbank te Utrecht, van 't Crédit Foncier de Belgique te Brussel enz. opgericht A" 1790, te Amsterdam. der eerste Nederlandsche Verzeke ring-Maatschappij op het leven, tegen invaliditeit en ongelukken, gevestigd te 's Gravenhage. geurig en krachtvol, be kroond te Amsterdam 1887, te Parijs en Gent 1889, wordt ver-kocht te Helder bij J. HUBBELING, Kanaalweg H. STOLK, Keizerstraat; Wed. A. ROT GANS, Hoofdgracht 51, en J. KORVER te Nieuwediep bij L. BUTER; te Texel (Burg) bij JACOB BAKKER en R. J. WITTE. van 8- tot 30 centimeter diameter, voor Itlachinckaimncii en Itlolciiwcrkcn, Palmhout, Pokhout, Biudrottiiig, enz. Adres: Wed. Gt. GRAS ZOON, Hout handel, Zaandam, Oostzijde D 401 Voor op te richten of gevestigde Sigaren-Magazijnen wordt voor den verkoop van alle soorten de meest uitgebreide sorteering gevonden in het Magazijn I, 87—88. WESTSTRAAT. L 89DO. Saucise de Bologne, Rolhammen, Gelderse he Worst, J. HUBBELING, KANULWEG. Groote sorteering gemerkt II en Z A. volgens Amerikaansch systeem, FORNUIZEN en nog vele andere soorten met bijbehoorende artikelen. S C II A r. E i\. Nieuw en dijk bij den Dam, 241, AMSTERDAM, is iederen Donderdag, 's namiddags van 12 tot 1 ure, te spreken wegens t.iudheel kundige operatie» en het plaatsen van kunsttanden in het Hotel //Toelast' te Nieuwediep. Ook is hij te spreken des Zaterdags in //den Burg" en des Maandags in /-de Jager" te Alkmaar, beide dagen tot 's voor middags 11 ure; des Donderdags, tot 's voormiddags 11 ure, in het Hóte. //Vrede- lust" te Schagen. Tandarts BIERSTEKER, Prins Hendrikkade 169, Amsterdam, is Woensdag 22 Oct. te Helder, Hoofd gracht, K. 53 (naast den heer van Rosendael), te consulteeren voor tandheelkundige ope- ratiën, vullingen en het plaatsen van kunst tanden en gebitten. Spreekuren van 103 uur. 33 er lont lalt te Schagen. Ruime sorteering in Vulreguleer- en zwart geëmailleerde Kachels, benevens Pot-, Vaas- en Nummer- kachels, alsmede de nieuw-model vierkante Nummerkachels. Alles tegen concurreerende prijzen. VoortsStallampen en Lantaarns, Stalkettings, Koe- en Paarden- scharon. Thermometers, Maatglazen en Keulsche Lebhen. Schagen. EDISON, VERKOOPHUIS Hoofdgracht, K. 53 54. Regenerative Westfalia p a N C N P fu FABRIEKEN te Munster, St. Mauritz, Westfalen. Gevestigd 1857. alwaar ook alle verdere inlichtingen, alsmede geïllustreerde pr ijscouranten De Garnizocns Voedings- Commissie zal op Zaterdag I November 1890, des middags te 12 uur, ten bureele van den Garnizoens commandant, onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog, aan de minst in- sch rij venden in het openbaar aanbesteden, de levering van Vleesch en Vet Gerookt Spek Zout Cokes Turf en Groenten, voor het tijdvak van den lstcn Januari tot en met den 31»teu December 1891, met uit zondering van het Vleesch en Vet, waarvan de aanbesteding over het eerste halfjaar 1891 zal plaats hebben. De voorwaarden vau aanbesteding en leve ring liggen ter lezing ten bureele voornoemd, vanaf den 20®tcn October tot op het uur der aanbesteding van des morgens 10 tot des namiddags te 2 uur. Gegadigden worden opmerkzaam gemaakt, dat de inschrijving naar Cokes per Hectoliter met gewichtsvermelding moet plaats hebben. Op gezegelde biljetten kan worden inge schreven naar Koffia, Azijn. Peper. Mostaard, Aardappelmeel, Petroleum en Melk. Helder, 15 October 1890. De Majoor-Voorzitter, J. J. MEIJEN. De lste Luit. Kwartm.-Secretaris, J. M. VAN BAAK. Tij: eens heerlijk wil rooken, zen- üWlGden wij 100 sigaren, Merk: Cl. Sigaar, overal franco in huis na toezending van postwissel a f 2,50, AAN II E T UI A G A Z I.R S Spoorstraat 37, Helder. NB. Op den postvv. te zetten EDISON, zwaar, middelsoort of licht. Snelpersdruk van J. H. van Balen, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4