HELDERSCHE- NIEU WEDIEPER COURANT. Jaargang 48. M 130. Woensdag 29 October 1890. Nieuwsblad voor Hollands Noorderkwartier. J. H. VAN BALEN. BEKENDMAKING. B E R I C H T. De Speler, Door eigen Schuld, DOLORES. „En dese9pereevt nimmer!" Jan Pietersz. Coen. ITet Vaderlandl ghetronwe Blijf ick tot in den doot. Wilhelmuslied. Versomjnt lederen Dinsdag, Donderdag en. Zaterdag. Abonnementsprijs per 3 maanden. Voor dc courant binnen dc gemeenteƒ0.70, met Zondagsblad 1. naar dc overige plaatsen vnn Nederland 0.90, 1.25 naar alle landen, die in bet postverdrag zijn opgenomen (inbegrepen Oost- Indië eu Amerika)1-75, 0 2.10 naar Zuid-Afrika2.50, 3. REDACTEUR-UITGEVER Molenplein 162/163. HELDER. Pr ij 9 der advertentiën: Van 15 regels 30 cent, elke regel meer 6 cent. Bij abonnement nnar gelnDg van de hoeveelheid regels aanmerkelijk lager. Ingezonden mededeelingen en aanbevelingen, geplaatst tusschcn den tekst, per regel 10 et. Advertentiën voor liefdadige doeleinden3 Dienstaanbiedingen voor den werkenden stand3 A^ent voor Nieuw-Jersey en Omstrekende heer Mr. P. LANGEVELD Mz., te Okonik Co, Passaie. Het Gemeentebestuur van den Helder brengt ter kennis van de daarbij belanghebbende inge zetenen, dat op Vrijdag, den 21 November 1890, des namiddags tusschen 1 en 3 ure, aan het Raadhuis der Gemeente, eene vergadering van kiesgerechtigden zal worden gehouden, om de plaatsen aan te vullen van twee leden der alhier gevestigde Kamer van Koophandel en Fabriekendie met het einde van dit jaar aan de beurt van aftreding zijn. De lijst der kiezers is op de gewone kantoor uren ter Secretarie der gemeente ter inzage neder- gelegd. Bezwaren tegen die lijst kunnen bij het Ge meentebestuur worden ingeleverd. Van deze vergadering worden geene afzonder lijke kennisgevingen verzonden. Voorts wordt in herinnering gebracht dat men, om kiezer te zijn: i°. „Nederlander, meerderjarig, ingezeten der „gemeente en in het volle genot der burgerlijke- „en burgerschaps-rechten moet zijn." 2®. Terzake van een bedrijf van handel- of „fabriekswezen in het patentrecht moet zijn aan geslagen tot een bedrag van minstent zeven „gulden." Helder, 11 October 1890. Het Gemeentebestuur voornoemd, C. A. BEUKENKAMP, Burgemeester. C. BOON, Secretaris. In verband met bovenstaande bekendmaking herinnert de Voorzitter van de Kamer van Koop handel en Fabrieken te Helder den belangheb benden, dat verkiezing moet plaats hebben, ten gevolge van de periodieke aftreding van twee leden der Kamer, de Heeren W. BAKKER Hz. en S. W. STOOKER. Helder, 20 October 1890. De Voorzitter voornoemd, L. W. F. OUDENHOVEN. Zij, die geabonneerd zijn op onze courant, kunnen, tegen betaling van 40 cents per stuk, bekomen de bij ons verschenen romans Russische roman van F. M. DOSTOJEWSKI. 242 pagina's druk e n roman van H. SCHOBERT. 231 pagina's compressen druks. Feuilleton yan de Heideweke- en Nieuwedieper Courant. 32) Roman van Gravin EUFEM1A BALLESTREM. (Uit het D u i t s c h.) Daarbuiten was het heerlijk! Woud, veld en weide prijkten nog met hun jong, frisch voorjaarsgroen, dat eerst Juni met zijn bloe- menschat doet verdwijnen. De vijvers hadden nog frissche groene kanten, de hoornen licht gekleurde, teedere blaadjes en de dennen, die aan de woudbeek groeiden, waren nog zoo weinig uitgesproten, dat het oude, bruin geworden mos als zwarte plekken tegen den stam afstak. Uit den weeken, met aard beziën en boschbessen bezaaiden grond steeg een frissche, krachtige aardlucht op, die, vermengd met de geuren van Onze Lieve Vrouwe bedstroo, tliijm, lavendel en wilde hyacinten de stoffige longen van den stede ling weldadig aandeed. Zacht murmelend stroomde de zilveren woudbeek in snellen loop daarheen, alsof zij niet spoedig genoeg haar bestemmingsoord, de groote rivier, be reiken kon, waarin het water, zelf een droppel in den emmer, onbekend en ongekend in de eeuwigheid wordt gevoerd en verdwijnt. Zoo gaat het daarheen, van zijn oorsprong af zijn zelfgebaanden weg of het geëffende stroom bed volgend, evenals wij menschen van de Men kan deze romans aan ons bureel dagelijks afhalen. Toezending naar buiten geschiedt na ontvangst van postwissel met 10 cents verhooging voor één hoek en 15 cents voor beiden. Men geve vooral juisten naam en duidelijk adres op, ten bewijze dat men geabonneerd is. Voor niet-geabonneerden is de prijs van elk boek f2.(Zie de advertentie). NEDERLAND. HELDER, 28 October. De „Staats-courant" bevat het volgende bericht omtrent den toestand van Z. M. den Koning De lichaamskrachten van Z. M. den Koning zijn, hoezeer een weinig verzwakkende, voldoende. De stoornis der geestvermogens blijft aanhouden. Het is geteekend door de heeren prof. S. S. Rozenstein, dr. Vinkhuijzen, J. Vlaanderen Cz. De ministers van Koloniën en van Justitie zijn jl. Zaterdagochtend wederom naar Het Loo vertrokken evenals dr. Vinkhuijzen in verband met mededeelingen, in de vereenigde vergadering der Staten-Generaal heden te doen. Door het Friesch Comité van Algemeen Kies- en Stemrecht is het volgende adres ver zonden aan den minister van Binnenl. Zaken - „De ondergeteekenden, uitmakende het bestuur van het „Friesch Comité van Algemeen Kies- en Stemrecht", doch in dezen geheel persoonlijk optredende, wenden zich tot u met het dringend verzoek om, zoo er al geen ingrijpende wijzi gingen in de kieswet meer mogelijk zijn voor de verkiezingen in 1891, toch nog behalve de reeds aanhangig gemaakte wijziging der kiestabel, een voorstel in te dienen tot verandering van art. 100 der kieswet, in dier voege, dat of de ver kiezingen voortaan plaats hebben op een Zondag, óf de dag der verkiezingen gemaakt worde tot een algemeenen rustdag, óf indien hiertegen overwegende bezwaren mochten bestaan de stembus langer open blijve dan thans bepaald is, en de werkman, voor zoover hij kiezer is, gelegenheid krijge na volbrachte dagtaak zijn kiezersplicht te vervullen. (Volgen de handteekingen.) De algemeene vergadering van aandeel houders in de Billiton-Maatschappij werd jl. Za terdag bijgewoond door 65 aandeelhouders, uit brengende 424 stemmen. Nadat herkozen was tot commissaris de heer A. W. van Eeghen en in plaats van den heer Du Tour van Bellinchave was gekozen de heer Baron De Smeth van Al phen, kwam in behandeling het vroeger vermelde wieg af met elk uur ons graf meer en meer naderen. //Hoe schoon is het hier," zeide Dolores, de frissche, geurige woudlucht met volle teugen inademend, „en hoe lang is het ge leden, dat ik een Duitsch woud betreden heb Zij zette haar hoed af en liet de koele lucht om haar hoofd en door hare gouden lokken spelen. „Bij den wondervollen God, die vrouw is schoon," riep dokter Rusz in gedachten met den dichter uit, terwijl hij zijne gezellin van ter zijde aankeek. Verdiept in gedachten aan lang verloopen dagen, wandelde Dolores nevens hem; en het op een park gelijkende woud van den Valkenhof was juist geschikt om verrukking op te wekken. Men had der natuur geen geweld aangedaan: de beek vlood in hare natuurlijke bedding daarheen, de grond was bedekt met Onze-Lieve-Vrouwe bedstroo, aardbeziën en boschbessen, maar er waren breede, goed onderhouden kiezelpaden dwars door elkaar en waar een open plek was, daar vond men onberispelijke grasvlakten, waar koele bronnen, klaterden of fonteinen, voor stellende oude, steeneu, met mos bedekte tritons of dolfijnen, die hunne waterstralen in schijnbaar natuurlijk gevormde steenen bassins storten. Waar het lage hout dichte lommerrijke boschjes vormde, stonden, half verborgen in het groen, statuetten van zand steen, godenbeelden van de oude Grieken voorstel van de Regeering om ter beëindiging van het concessiegeschil als cijns voortaan io°/0 van het bruto product aan het Gouvernement op te brengen en verder uit te keeren de helft van de winst boven 5 ton door de Maatschappij ge maakt. Dit voorstel is verworpen met 410 tegen 14 stemmen. Op voorstel van een der aandeelhouders werd eene motie aangenomen, waardoor het bestuur in de gelegenheid werd gesteld, alsnog met de Regeering in minnelijke schikking te treden. A— Uit 's Gravenhage bericht men aan het „Hbld." Mr. J. W. Spin, betrokken in de strafvervolging, op klachte van minister Lohman ingesteld tegen „Recht voor Allen", is op grond van een ge neeskundige verklaring, op Tast van de justitie naar het Rijkskrankzinnigengesticht te Medemblik overgebracht. Vrijdag gedroeg hij zich bij een hooggeplaatst rechterlijk ambtenaar te 's Graven hage zoodanig, dat hij uit diens woning moest verwijderd worden. Voor den minister een onverwachte uitredding uit deze belachelijke en onstaatkundige vervolging, zegt het „Vad." De correspondent van de „Times" te New- York deelt eenige bijzonderheden mede over de poging van eenige democraten om de Mc'Kinley- wet voor ongeldig te doen verklaren, op grond dat de afgekondigde wet niet in alle opzichten strookt met het ontwerp, gelijk het door het Huis van Afgevaardigden en den Senaat is aangenomen. Een artikel, waarbij den tabakshandelaars eenige voordeelen werden toegestaan, is bij vergissing niet in de officieele wet opgenomen, en daarom beweren de senatoren Carlisle en M'c Pherson, dat de geheele wet ongeldig is. De „New-York World" deelt zelfs mede, dat importeurs te New-York op grond van dit pro test, voor een aanzienlijk bedrag aan verschil lende waren uit Europa hebben ontboden. Voor millioenen dollars aan goederen zijn reeds besteld en voegt het blad er bij „elk uur worden per telegraaf nieuwe bestellingen gedaan." Dit geschiedt natuurlijk alleen in de hoop, dat de wet ongeldig zal verklaard worden, maar deze hoop is zeker al zeer gering. Tenminste de minister van Financien, de heer Windom, deelde als zijn meening mede, dat de wet, nu zij eenmaal is afgekondigd, ook uitgevoerd moet worden. De „New-York Times" heeft nog andere be zwaren en somt een reeks van verzuimen op, welke bij de afkondiging der nieuwe tariefwet zijn begaan. De republikeinen hechten niet de minste waarde aan deze laatste poging der de mocraten. Trouwens, de bewuste bepalingen be treffende de tabak zouden eerst den isten Jan. 1891 in werking treden, zoodat het Congres, in dien het in December bijeenkomt, de vergeten bepaling weer kan inlasschen. In geen geval is dus eenig gevolg van het verzet der demo craten te verwachten. en Romeinen en in het midden van het woud droomden de ruïnen van den ouden Valkenhof van de aardsche vergankelijkheid, wiens offer zij geworden waren. Er was niet veel meer over van de muren van het oude huis, maar de buitenmuren van het kleine kerkje stonden nog. Zij waren overal met wilde rozen be groeid, die door de ledige raamopeningen kropen en door de fraai gebeeldhouwde steeneu rosetten der spitsbogen in het binnen- gedeelte waren gedrongen, waar nog slechts eenige afgebroken zuilen en kapiteelen uit mos en gras te voorschijn kwamen, dat welig op den steenen vloer der kerk groeide. Want reeds lang vóór den 30jarigen oorlog lag de oude Valkenhof, die voor de bewoners sinds langen tijd te klein geworden was, als eene ruïne daar. Het was niet het minst poëtische deel van het park. De beek maakte hier een bocht en viel als een kleine waterval steil naar beneden in het donkere bekken, dat het „ITeksengat" werd genoemd, omdat men in den goeden ouden tijd daar de van tooverij aangeklaagde heksen aan de water proef onderwierp, om ze, als zij die doorstaan hadden, toch nog te verbrandenwant de vreeselijke Moloch der bijgeloovigheid moest een offer hebben. Toenmaals doodde men de menschen lichamelijk, tegenwoordig doet men het zedelijk, dat is het eenige verschil en het laatste is wel zoo slim en gruwzaam als het eerste. //Men zou Ariadne's draad moeten hebben, In de najaarszitting der Provinciale Staten van Noordholland wordt aan de orde gesteld eene voor dracht vau Ged. Staten tot het verleenen van sub sidie over 1890 ten behoeve der zeevaartkundige school in het Zeemanshuis te Amsterdam. Uit de bijgevoegde stukken blijkt, dat B. en W. van Am sterdam omtrent de school gunstig hebben geadvi seerd en dat de subsidie f 800 zal bedragen. Omtrent een te verleenen subsidie ten behoeve van de machinistenscbool te Amsterdam, voor den tijd van 3 jaren, ad f 2000 per jaar, is eene briefwis seling gevoerd tusschen Ged. Staten, B. en W. van Amsterdam en den inspecteur van het middelbaar onderwijs. De laatste oordeelt dat de school eene zeer nuttige instelling is, welke alleszins ondersteu ning verdient, doch die hij het om haar slechten financieelen toestand niet raadzaam oordeelt langer te steunen. B. en W. vau Amsterdam oordeelen dat juist om die reden de school wel gesteund moet worden en Ged. Staten advisceren, met het oog op het bijgevoegde jaarverslag, waaruit blijkt dat de financieele toestand vooruitgaande is, de subsidie ook nu weder voor 3 jaren te verleenen. Verder zal worden behandeld een adres van bet bestuur der Vereeniging van Nederlandsche scherp schutters, om subsidie ten behoeve der in de jaren 1891-94 in Noordholland te houden nationaleschiet- wedstrijden. Dit adres was nog niet gedrukt, zoo dat de geheele inhoud en de redenen niet kunnen worden medegedeeld. De instandhouding der gunstig bekende haven van Medemblik, die steeds toegankelijk is voor diep gaande vaartuigen en waarin de visschersvloot eene veilige toevlucht vir.dt, is hoogst noodig en van algemeen belang. Die haven de Oosterbuiten haven kan zonder groote schade voor de scheep vaart niet langer in haar verwaarloosden toestand blijven bestaan en het is noodig daarin door het aanbrengen van bazaltmuren en steenglooiingen ver betering te brengen, doch dit werk kost f 51,000, en Medemblik is zóó slechts bij kas, dat dc in komsten der .gemeente nauwelijks voldoende zijn ora in de gewone behoeften te voorzien, terwijl de las ten der ingezetenen niet meer kunnen worden ver hoogd. Nu is de gemeente wel genegen het onder houd der werken voor haar rekening te nemen, als het werk zelf op kosten van het rijk cn de pro vincie wordt in orde gebracht, en daar de minister van waterstaat er niet tegen heeft, de helft der kosten voor rekening van het rijk te brengen, ad- viseeren Ged. Staten de andere helft, mits niet meer dan f 25,300, uit de provinciale fondsen bij te dragen. In behandeling komt verder de nadere voordracht van Ged. Staten tot het verleenen van ondersteu ning voor den aanleg van een locaal-spoorweg tus schen Alkmaar en Hoorn. Over deze zaak werd in de zomervergadering ampel en breed gediscussieerd en de uitslag daar van was dat als motie werd aangenomen„De Staten, de wenschelijkheid erkennende van onder steuning van den aanleg van een locaalspoorweg tusschen Hoorn en Alkmaar, met een renteloos om ia dit labyrinth den weg te vinden," schertste Dolores, toen zij, de ruïne omloo pend, door een overdekte gang plotseling aan den rand van het Heksengat stond. „Dat komt door de onbekendheid er mee," zeide Rusz, „maar ik dacht, dat ge nog van vroeger het park kennen moest." „Ik herinner mij wel eenige kleinigheden", zeide zij, „en in het bijzonder dien akeligen donkeren afgrond hier. Oom zei altijd, en dat kon hij der wereld niet luid genoeg ver kondigen, dat ik een Satanskind was en juf frouw Kohier was de meening toegedaan, dat men mij, bij wijze van proef, hierin moest werpen, want alleen de booze kon mij er uit redden." Dokter Rusz lachte zachtjes. „En ter belooning voor deze vriendschap pelijke gezindheid jegens u houdt ge die oude babbelkous in uw dienst en geeft ze nog geschenken," merkte hij aan. //Ach, het is al zoo lang geleden," zei Dolores, eveneens lachend. „Ja, ja, en er is sinds dien tijd veel ver anderd," zeide Rusz. „Toen gij den Valkenhof indertijd verlaten hebt, zijt ge toen terstond naar Brazilië gegaan?" i/Neen, naar Italië. Daar bleven wij tot mijn vader weer een gezantschapspost te Rio de Janeiro kreeg. Dat had hem veel moeite gekost en toen wij er nog slechts een paar weken waren, stierf hij." „O ja, en toen erfdet gij dat groote goed,"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 1