voorschot van hoogstens f 200,000 of met eene evenredige bijdrage, noodigen Gedep. Staten uit, een nadere voordracht tc doen in den ccncn of anderen zin." Gcd. Stalen brachten dat besluit ter kennis van de concessie-aanvragers, de heeren Bosman en De Lange, en verzochten hun mede te declen of liet dien heeren .aanleiding gaf om er hunne aanvrage mede in overeenstemming tc bren gen. De heeren antwoordden dat zij zich gevleid hadden met de hoop, dat hun het volle bedrag van f277,000, dat zij hadden gevraagd zou zijn'toege staan, en zij genoodzaakt zouden wezen om, zoo hun slechts f 200,000 werd verleend, te trachten het alsdan nog ontbrekende door de medewerking van andere belanghebbenden te verkrijgen. Zij ge loofden wel daarin te zullen slagen, en verklaarden voorts, gaarne te zullen zien. dat hun door de Sta ten een renteloos voorschot van f 200,000 of een gelijk bedrag aan subsidie werd verstrekt. Ged. Staten wisten dus nu dat in ieder geval het bedrag van f 200,000 werd verlangd, doch daar dit cijfer als maximum van een te verstrekken renteloos voor schot was aangegeven en het een subsidie alleen toeliet tot een evenredig, doch tot een vrij lager bedrag, meenden zij het denkbeeld van subsidëeren te moeten prijs geven, waardoor het noodig werd zekere voorwaarden te ontwerpen, ten einde de terugbetaling van het te verstrekken voorschot te regelen. Zulk een ontwerp werd den concessie-aan vragers toegezonden, doch dezen hadden tal van bedenkingen, zonden het ontwerp terug en voegden er een ander bij, waaruit bleek, dat de heeren zich volledige vrijheid van handelen op financieel gebied wenschteu voor te behouden. Dit nu koudeu Gedep. Staten, met het oog op de handhaving van het recht der provincie op teruggaaf van het te verstrekken voorschot, niet toestaan. Die vrijheid diende eenigs- zins beperkt te worden, doch, om alles te doen wat mogelijk was om hinderpalen tegen het lot stand komen der onderneming uit den weg tc rui men, besloten zij zich in hoofdzaak bij de voorstel len der ontwerpers neer te leggen en dat ontwerp over te nemen met deze wijziging dat, hoewel aan de ondernemers volkomen vrijheid van handelen werd gelaten, Gedep. Staten zich echter eenig toe zicht voorbehielden en zij er eenige bepalingen aan toevoegden. De concessionarissen vonden de bijvoe gingen goed, maar de hoofdzaak niet. Volgens hun verlangen zou de bruto-opbrengst, die verkregen moet zijn alvorens de provincie aanspraak verkrijgt op teruggaaf van haar voorschot, reeds nu bepaald moeten worden op een vast cijfer van f73,000 per jaar, welk bedrag zij verkrijgen door bijeeutelling van 4 pCt. der kosten van aanleg, na aftrek van het voorschot eu van genoten subsidiën een be drag van f 45,000 van kosten van exploitatie per jaar en f 2000 voor kosten van beheer. Nu is het niet tegen die rekening dat Gedep. Staten bezwaar hebben, maar zij achten het voor barig die berekening reeds nu te maken op den grondslag der begrooting, terwijl het toch veel beter is het juiste cijfer eerst vast te stellen nadat de aanlag is voltooid. De bezwaxen door de aanvragers daartegen ingebracht mogen naar het oordeel van Gedep. Staten niet gelden, en daar zij het in het belang der provincie achten hun voorstel te hand haven stellen zij voor voor den aan te leggen locaalspoorweg AlkmaarHoorn uit de provinciale fondsen een renteloos voorschot te verstrekken van f 200,000, onder bepaling dat het voorschot zal wor den uitbetaald, nadat de weg zal gebouwd zijn en op dien voet in exploitatie gebracht, dat het rijden van minstens vier treinen heen en terug per dag verzekerd zij. Dit moet vóór den lsten Augustus 1894 kunnen geschieden. I-Iet voorschot moet aan de provincie worden terugbetaald uit de opbreng sten der lijn, zoo dra die zullen gestegen zijn boven zeker bedrag per jaar, vast te stellen nadat de weg zal zijn gebouwd en in exploitatie gebracht, doch voordat het voorschot wordt uitbetaald. Tot vaststelling van het bedrag zullen worden bijeengeteld de sommen, zooals concessionarissen boven reeds aangaven, en van de jaarlijksche op brengst boven dit bedrag, wordt de helft uitgekeerd aan de provincie. Bovendien is het voorschot of het onafgeloste deel daarvan in eens opvorderbaar bij verkoop of overdracht der lijn of bij naasting van den spoorweg door het rijk. De oudernemers zullen verplicht wezen ten genoegen van Gedep. Staten vóór 1 Augustus 189 L aan te toonen, dat zich eene vennootschap hebben gevormd ten doel heb bende om den locaalspoorweg aan te leggen, te exploiteeren of te doen exploiteercn. Deze vennoot schap moet zich vooraf jegens de provincie verbin den tot teruggaaf van het voorschot. De statuten dier vennootschap, alsmede de jaarlijksche balans en winst- en verliesrekening, worden aan Gedep. Sta ten overgelegd, en verder is het bestuur der ven nootschap verplicht aan Gedep. Staten alle inlich tingen omtrent de onderneming te verstrekken, zeicle Rusz. Hij was eindelijk op het punt aangeland waar hij zijn wilde. //Ja, te laat voor mijn armen vader," zeide Dolores. „Dus dan is het toch waar, wat de faam verkondigt, dat het diamanten zijn, die gij op uwe velden oogst?" merkte hij schert send aan. z/En rijst, suiker en tabak," zeide zij argeloos. „Dus toch diamanten," herhaalde hij, bij dit punt blijvend. //Diamantvelden, dat klinkt voor ons, die uit den bodem slechts zwarte diamanten, d. w. z. steenkolen, te roorschijn halen, als een sprookje." //Alsof zij bij ons als aardappelen groeien," lachte Dolores. //Neen, men moet soms dagen lang graven éér men iets vindt." //Ei, ja dat weten we hier ook wel," riep Rusz hartelijk lachend uit. Maar hij wist nu met zekerheid, dat zij diamantvelden bezat. //Het is bij dergelijke dingen slechts de vraag of de uitkomsten den arbeid loonen," voegde hij er aan toe. „O ja, want wij vinden ook wel smarag den," zeide zij argeloos, terwijl zij zich bukte om eene bloem te plukken. Zij wandelden verder op liet beschaduwde koele boschpad, dat zich eindelijk verbreedde en met eene scherpe buiging plotseling naar een klein slot voerde, dat als een droombeeld welke deze verlangen, totdat hel voorschot geheel zal zijn terugbetaald. Nog ceuc andere belangrijke zaak is liet onl worp- besluit tot wijziging van bet reglement van het hoogheemraadschap Rijnland, waaromtrent in de zomervergadering geen beslissing werd genomen. Rijnland wilde de gaarders afschaften en de sala rissen van den dijkgraaf, secretaris en rentmeester verhoogen, doch de heer Ledebocr kwam tegen het eerste op, omdat de kleine ingelanden daarvan te veel last zouden ondervinden, en aan Gedep. Staten werd verzocht omtrent de verhouding tusschen het aantal der ingelanden die hun aanslagen rechtstreeks aan den rentmeester afdragen on dat van hen, die aan de gaarders betalen, inlichtingen in te winnen en tevens te informeeren naar de juistheid der gron den voor de verhooging der jaarwedden van den secretaris en den rentmeester. In eene uitvoerige memorie betoogen Gedep. Staten dat, zoo de gaarders worden afgeschaft, dit niet zal tengevolge hebben dat de ingelanden naar Leiden zullen moeten gaan om te betalen, daar door het bestuur zal worden gezorgd dat de rent meester zitdagen houdt in de voornaamste markt plaatsen, b. v. Gouda, Haarlem enz. De ingelanden zullen dus kunnen blijven betalen op de plaatsen waar zij dit gewend zijn, alleen met dit onderscheid, dat nu de rentmeester zelf de gelden in ontvangst neemt. En wat de trakfementsverhooging betreft, deze is niet meer dan billijk. De betrekking van dijk graaf van Rijnland is zóó belangrijk dat zij met. f 5000 per jaar niet te duur betaald is, indien de functionaris geen andere betrekking er bij mag waarnemen. De omvangrijke arbeid, aan de betrek king van rentmeester en secretaris verbonden, ver antwoordt volkomen de verhooging hunner salaris sen. Gedep. Staten advisceren niet te doen als de Staten van Zuidholland en de bepaling, dat de dijk graaf geen andere betrekking mag waarnemen, uit het reglement weg te laten, en verder om in de wijziging van het reglement te bewilligen en de salaris-verbooging toe te staan. Wordt het nu voorgedragen ontwerp onveran derd aangenomen, dan zal er een verschil bestaan tusschen de besluiten van de Staten-vergaderingen van Noord- en Zuidholland over dezelfde zaak, welk verschil dan aan de beslissing van Z. M. den Ko ning zal behooren te worden onderworpen. Binnen landsch nieuws. Helder. De afdeeling Helder van den Ne- derlandscben Bond „Maatschappelijk Belang" hield gisterenavond in het lokaal „Tivoli'' eene goedbe zochte openbare vergadering. Nadat deze door den Voorzitter der afdeeling, den heer A. Klik, was geopend, nam de spreker voor dezen avond, de heer J. Nienhuis, Voorzitter van het Hoofdbestuur van den Bond, te Delft, het woord. Niet het houden van eene toespraak op politiek gebied zeide spreker was het doel dezer vergadering, ook niet eene op het gebied der defensie, evenmin als de droogmaking van de Zui derzee, hoe wenschelijk ook, zou worden besproken. De vergadering was belegd geworden en spreker was opgetreden om duidelijk te maken wat „Maatschap pelijk Belang" wil, beoogt, zich tot taak heeft ge steld en te spreken over de Coöperatie, zooals die thans in de winkels van „Eigen Hulp" verkeerd wordt toegepast. Spreker verklaarde zich een voorstander van de coöperatie waar deze in den goeden zin wordt toe gepast, waar arbeiders coöpereereu oin aan den strijd om het bestaan, te zwaar voor één of enkelen, het hoofd te kunnen bieden. Hij ziet er geen bezwaar in, wanneer eenige werklieden of minder gesalarieerde ambtenaren zich vereenigen om hunne levensbe hoeften in 't groot in te slaan en daarna onderling te verdeelendat is consumptieve coöperatie eu verdient eerder aanmoediging dan bestrijding. Coö peratie in den vorm van winkelvereeniging heeft reden van bestaan als geneesmiddel, ter verbetering van een ongezonden toestand, maar moest nimmer wettelijk geregeld zijn geworden als thans is ge schiedt, zegt spr. Coöperatie op elk ander ge bied is gewettigd, onmisbaar, zal altijd bestaan en is zelfs gewenscht, daar waar 't werk voor één te zwaar is en men op eigen terrein blijft. Dat doet „Eigen Hulp" niethier tracht men, onder den naam coöperatie, anderen liet werk uit de handen, het brood uit den mond te nemen, niet door op de eerste levensbehoeften voordeel te behalen, maar door den verkoop van luxe-artikelen aan ruim met aard- sche goederen bedeelden voordeel te verschaften, ten koste van nijverheid en winkelstand. Spreker trad in eene breedvoerige beschouwing over het ontstaan en de ontwikkeling der coöperatie, om aan te toonen dat het streven van den grond vester, van den vader der coöperatieve vereenigin- uit vervlogen dagen daar lag, in een zee van rozen en prachtige hooge groene boomen. „Monrepos!" riep Dolores verrast uit, „ik dacht niet dat het zóó dicht bij den Valkenhof lag. Werkelijk, men vergeet toch met de jaren alles. z, Monrepos" was vroeger een jachtslot ge weest, dat was nog te zien aan de beide beelden links en rechts bij den opgang naar het hooge terras, waarhoven zich nog slechts één verdieping verhief, die door zeldzaam gevormde, zonderling gebouwde dakvensters gekroond werd. Boven de hoofddeur prijkte het vorstelijk wapen, waarvan men met moeite de klimrozen afhield, die in weelderigen overvloed tot aan de dakvensters geklommen waren en ontelbare knoppen vertoonden, welke half geopend uit het frissche groen te voorschijn kwamen. Machtige fraaie linde- boomen wierpen een verkwikkenden schaduw op den voorgevel en het terras, waar zeld zaam fraaie tuinstoelen tot zitten noodigden. Midden in het grasperk voor het slot blies een door nimfen omgeven zeegod uit een mosselschelp een krachtige waterstraal in de hoogte, die in een steen en bassin werd op gevangen en waarvan de glinsterende drop pels de rozen besproeiden, clie in dichte rijen daar rondom stonden. (Wordt vervolgd.) gen, Hermann Schnltze Delitzsch, van geheel phi- lantropischcn aard was. liet zaad, door hem gezaaid, heeft ook hier wortel gescholen, maar de plant is ontaard en niet geworden wal de stichters zich hebben voorgesteld. Om aan te toonen dat gezonde coöperatie alléén ten doel heeft tegemoet te komen aan de rechtmatige klachten van werklieden, die een te karig loon verdienen om in hun eigen onder houd te kunnen voorzien, het socialisme te bezwe ren en de vorming van kapitaal door besparing bij den werkman mogelijk te maken, deed spr. een beroep op hetgeen daaromtrent ;door mannen als de kamerleden Lieftinck en Goeman Borgesius is gezegd geworden. Wat i9 van dat goede doel geworden, vroeg sprekerVan het verkrijgbaar stellen der eerste levensbehoeften is men overgegaan tot den verkoop van allerhande luxe-artikelen de prijscouranten van „Eigen Hulp" geven daarvan merkwaardige staaltjes te zien. Van eene vereeniging van werklieden bijna niet of in 't geheel geen sprake Hoofd-officieren, Professoren, Hoogleeraren, enz. zeide spr. vormen grootendeels de leden. In de winkels van „E. H." te 's Hage komen de da mes hunne bestellingen doen, door equipages der waarts gevoerd Zijn dat menschen die naar lots verbetering moeten trachten, door op hunne levens behoeften voordeelen te behalen „Eigen Hulp" is geene pbilantropische vereeni ging, zegt spr., maar een gewoon concurrent, een concurrent van de ergste soort, die met gebruik making van alle denkbare voordeelen, als storting voor bedrijfskapitaal, contante betaling en weerga- looze prolectie, een strijd heeft aangebonden met handel, nijverheid en wiukclstand, met het doel (volgens mr. Elias) zooveel mogelijk tusschenperso- neu te verwijderen en producent en consument tot elkaar te brengen. Spr. deed opmerken dat andere strijders voor „Eigen Hulp" zich dit doel niet voor stellen. Zoo verklaart de heer Jac. S. Pisuisse, te Vlissingen, „dat hij geen oogenblik rust of vrede zon hebben als hij maar eenigszins vermoeden kon dat het op den ondergang van winkeliers en nering doenden was aangelegd." Uitvoerig werd door spr. aangetoond dat de voordeelen, die „Eigen Hulp" zegt hare leden te verschaffen, over het algemeen zeer denkbeeldig zijn. Dat „E. H." oorzaak is dat de prijzen van een aantal artikelen zijn verlaagd, wordt door spr. ont kent: de concurrentie, niet „E. H." heeft de prijzen gebracht op het lage standpunt waarop ze nu staan. Dat „E. H." producent en consument nader tot elkander zou brengen, is zeer twijfelach tig. Integendeel, verzekert spr., in de meeste ge vallen is het een tusschenhand te meer, daar zij zich stelt tusschen hare leden en de fabrikanten en leveranciers van alles en nog wat, tot zelfs den stukadoor en den lijkbezorger. Ze sluit contracten zoolang ze den contractant niet missen kan, in elk vak, voor elk artikel waarin ze voordeel ziet 1 Na eene korte pauze gaf de spreker nog enkele opmerkingen ten beste over de werking van „Eigen Hulp" en besprak verder de noodzakelijkheid van bestrijding van de coöperatie, zoals ze door die Vereeniging wordt toegepast. Spr. toonde met voor beelden aan, welke voordeelen „E. H." boven den gewonen winkelier geniet, constateerde ergerlijke bevoorrechting van de Coöperatieve Vereenigingen, o. a. met het oog op de patentwet, die het moge lijk mankt dat „Eigen Hulp" te 's Hage, bij een omzet van 8 tonnen gouds per jaar, slechts van 128 mille patentbelasting betaalt. Ten slotte deed spreker uitkomen, dat het werken en streven van „Eigen Hulp" niet alleen de win kelstand, maar de geheele Maatschappij treft. Daarom spoorde hij aan tot de noodige samenwerking, om schouder aan schouder te strijden tegen liet doel, door „Eigen Hulp" nagejaagd. Reeds veel was sedert de oprichting van „Maatschappelijk Belang" gewonnen en door eendrachtige samenwerking zal men zeker eens overwinnaar kunnen worden. Werd deze rede stormachtig toegejuicht, de heer Klik was de tolk der vergadering om den spreker voor zijne kernachtige rede hartelijk dank te zeggen. Van de gelegenheid, hierna aangeboden om de belangen van den Boud verder te bespreken, werd geen gebruik gemaakt. Nadat door den Voorzitter nog was medegedeeld dat het ledental dezer afdeeling thans tot 120 is geklommen en de aanwezige niet-leden in de ge legenheid waren gesteld geworden om zich als lid van den Bond te doen inschrijven, werd de ver gadering gesloten. Helder. De Gymnastiek- en Exercitie-Ver eeniging „Pro Patria" alhier, hield jl. Zaterdag avond in het lokaal Musis Sacrum eene feeste lijke vergadering, ter opening van het winter seizoen. Na een inleidend woord, door den Voorzitter der Vereeniging, den heer F. C. H. Schlah- milch, tot de aanwezige dames en heeren gericht, werden door de beide afdeelingen, waaruit de Vereeniging is samengesteld, een 9-talgymnas- tiek-nummers uitgevoerd. Deze werden onder de goede leiding van de heeren M. P. van Hooij- dönk en Schlahmilch zonder uitzondering kranig afgewerkt. Gaven de verschillende toestel-oefenin gen gelegenheid de vlugheid van de oudere-en jongere gymnasten te bewonderen, de vrije oefenin gen deden vooral zien dat de directie van „Pro Patria" aan bevoegden is toevertrouwd. Nadat het programma was uitgevoerd, was Terp- sichore natuurlijk aan het woord en bijna on- noodig er bij te voegen dat de muziek der hee ren Polak de danslustigen nog menig uur gezel lig bijeen hield. Helder. De 28ste Openbare Jaarvergadering van de Chr. Jongelings-Vereeniging „Uw Heil Komt" zal morgen Woensdagavond in het kerk gebouw der Chr. Geref. gemeente alhier plaats hebben. Als spreker zal optreden de heer Prof. Dr. H. Bavinck, terwijl de Zangvereeniging „Hal leluja" de vergadering met eenige zangnummers zal opluisteren. De toegang is vrij. (Zie verder achterstaande advertentie). Helder. Lijst van brieven, geadresseerd aan onbekenden, verzonden door het Postkantoor alhier, gedurende de 1ste helft der maand October: 'A. Assenbroek, J. M. Kleman Zn. en P. Veening, allen te Amsterdam II. de Graaf, te Helder. Van Anna Paulowna De Vries, te Amsterdam; Elessclienfabriek, te Zeist. Van Ilvpolitushoef P. Platvoet, Briefkaarten O. Wolff, W. Smit en C. H. Witte, allen te Amsterdam Keppel, te Anna PaulownaJ. Cool, te Rotterdam D. Molenaar, te Vlieland. Brieven. Duitschland. E. Gocdcmans, te ltensdorf. Indië. A. A. Escbauzier, te Soerabaja. Texel. Opgave van brieven, geadresseerd aan onbekenden, verzonden door het Postkantoor alhier, gedurende de iste helft der maand October. Van het hulpkantoor de Cocksdorp J. Nierop Dzn., te Schagen. Terschelling, 26 Oct. Door wijlen den heer G. Hakvoort te Amsterdam is aan de Ned. Herv. kerk te West-Terschelling eene som van f 6000 gelegateerd voor den aankoop van een pijporgel. Het orgel, dat tegenwoordig in ge bruik is, is eveneens een geschenk van den over ledene. Zijpe. Tot geneesheer aan 't Zand is aan gesteld de heer D. J. Boldingh, arts te Broek in Waterland. Schagen. Lijst van brieven, geadresseerd aan onbekenden, verzonden door het Postkantoor alhier, gedurende de iste helft der maand Oc tober 1890 Van Barsingerhorn, J. v. d. Oord Lzn., Anna Paulowna. Van Dirkshorn, C. Meijering, Wormerveer. Van Schagerbrug, E. Bos, Hilversum. Sint-Maarten. In eene op 20 dezer door het bestuur van de banne St.-Maarten gehouden vergadering is met algemeene stemmen besloten om alle in de banne gelegen grintwegen, te zamen ruim 3000 meter, met een steenen paardenpad te voorzien. Dirkshorn. Wegens onvoldoende deel neming zijn de oefeningen van het Zanggezelschap alhier voor onbepaalden tijd geschorst. Avenhorn. Ook alhier is het zaakje schijnt tegenwoordig bizonder aan de orde en het artikel bizonder gewild te wezen een fanfarecorps opgericht, aanvankelijk met 19 leden. De vergaderingen worden gehouden evenals de oefeningen, die geleid worden door den heer Koning van Hoorn, in het lokaal van den heer T. Bakker. Avenhorn. In de door 't bestuur van 't alhier gevestigd departement van de Maatsch. tot Nut van 't Algemeen uitgeschreven vergade ring voor deze maand trad als spreker op de WelEerw. Zeergel. Heer dr. Proost, pred. te Koog aan de Zaan. Voor de pauze gaf spreker een door hem naar 't Duitsch van Estruth bewerkte novelle, getiteld „Geen Moed", en na de pauze enkele gedichtjes van zijn hand, zooals „Jeanne d'Arc's monoloog vert. naar Schiller en een ander hetwelk zeer schoon was, zoowel wat woordenkeus als gedachtengang betreft, geheeten Na den storm, als bijschrift voor de bekende schilderij. De Voorzitter dankte spreker voor het goede, door hem gegeven. Moge deze eerste vergade ring voor dezen winter gevolgd worden door een reeks van niet minder genoegelijke avonden. Terwijl de vergadering bijeen was, noodigde de Voorzitter den heer F. W. Drijver, predikant te Grosthuizen en Avenhorn, uit een spreekbeurt op zich te nemen, welk verzoek niet van de hand werd gewezen. Venhuizen. In de dezer dagen gehouden vergadering van het Nutsdepartement alhier is besloten, in het voorjaar van 1891 weder eene tentoonstelling te houden van voorwerpen, door ingezetenen in ledige uren vervaardigd. Broek op Langedijk. Alhier is opgericht een departement der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, waartoe bereids 18 leden toetraden. Het bestuur van het alhier bestaande gezelschap „Eensgezindheid" treedt als voorloopig bestuur des departements op. Alkmaar. De polder de Lage Hoek, die door het verbranden van den eenigen watermo len natuurlijk zeer veel overtollig water had, heeft een contract gesloten met „de vier Noor der Koggen," om het water in dit waterschap te loozen. Alkmaar. Jl. Vrijdag is alhier door het bestuur van het Natuur- en Letterkundig Genoot schap „Solus Nemo Satïs Sapit" een gedenksteen op het graf van wijlen Dr. J. J. de Gelder aan de familie overgedragen. De zoon van wijlen den geleerden oud-voorzitter van genoemd ge nootschap, de heer P. A. de Gelder, die de familie vertegenwoordigde, werd door den heer Dr. D. A. Kerkhoff, den tegenwoordigen voor zitter, met een hartelijk woord toegesproken. Rijp. Bij gelegenheid van een huishoude lijk feest heeft de heer K. Admiraal Mz., regent van het Wees- en Armhuis alhier, de kinderen uit dat gesticht, benevens die uit het Doopsge zinde Weeshuis alhier, onthaald. Purmerend. Ter veredeling van den volkszang is door de Werkmans-Vereeniging „Vooruit", te Purmerend, besloten, eene zang vereeniging voor jongelieden boven de 12 jaar op le richten. 's Gravenhage. De Gemeenteraad heeft het voorstel van de heeren Gevaerts van Simons- hoven c. s., strekkende om het sanitair toezicht op de prostitutie af te schaffen en het houden van openbare huizen van ontucht, op straffe van hechtenis, te verbieden, afgestemd met 24 tegen 10 stemmen. Marine en Leger. Naar wij vernemen, zal de kapt. ter zee Mercier met peusioen den zeedienst verlaten. De mach. lste kl. v. k. J. G. H. Jordans is van den raramonitor „Panter", gestationneerd te Helle- voetsluis, overgeplaatst bij de conservatie op 's Rijks werf te Amsterdam. Omstreeks medio Dec. a. s. zal een transport onderofficieren en minderen van de zeemacht per particuliere gelegenheid naar Oost-Indië vertrekken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 2