L. ff. F. TE KOOP GEVRAAGD: eeiie partij takkenbossen. 1 1! Agentschap der Algemeene Maatschappij van Levens verzekering en Lijfrente te A in s t e r d a m. Bedrukte Handels- en Dienst-enveloppen, Gewone witte enveloppen Gekleurde hennep-enveloppen Dienst-enveloppen Memorandums Boek-, Courant en Handelsdrukkerij. J. H. VAN BALEN. 28st° Openbare jaarvergadering met medewerking van de Chr. Zang-Vereen.: „Halleluja'', Molengracht, Jb. BAKKER, hoek Biersteeg. Kackelbenoodigdheden. Gemarmerde, gebloemde en gepolijste Kaclielbeunen. Gemarmerde Platen van af f 0.90. Geëmailleerde en gebronsde Kolenbakken. TE HUUR GEVRAAGD: „De Ronkende Amerikaan," Koster's Kleinen Winkel N.B, Buskruit (Grèpée No. 1) en Hagel, alsmede Engelscke verharde Hagel. In dienst van den Grooten Mogol. De Kommandant van de Negerjagers. Nieuw Geslacht. ROTERHAMMENWORST. Amsterdamsche Leverworst. Y ul-regulateurkachels, Geëmailleerde Vulkachels. SPAARKACHELS Hd. SMIT, Heerenstraat, R. MAALSTÈED, Mijn eerste moord. BE SPELER. Dr. M, RUTGERS TAN DER LOEFF. STADS SCHOUWBURG. - DEN HELDER. Zonderlinge Vronwtjes. Openbare Yerkooping ZWAREAZIJNSTOKKEN ADVEBTENTIEN. Br., met prijsopgaaf, fr. lett. B, Algemeen Advertentie-Bureau P. SPRUIT Jr., te Helder. Tandarts BIERSTEKER, Prins Hendrikkade 169, Amsterdam, is Woensdag 29 Oct. te Helder, Hoofd gracht, K. 53 (naast den heer van Rosendael), te consulteeren voor tandheelkundige ope- ratiën, vullingen en het plaatsen van kunst tanden en gebitten. Spreekuren van 103 uur. AAN BESTEDING. Burgemeester en Wethouders der gemeente Helder zijn voornemens, op DONDERDAG den 6 NOVEMBER e. k., des namiddags ten één ure, publiek, alleen bij inschrijving, aan te besteden: de levering van ongeveer 200 hectoliter Haver en 5000 kilogram ongebroken Maïs, te leveren bij wekelijks benoodigde hoeveelheden, ten dienste der Gemeentereiniging. De inschrijvingsbiljetten moeten aan het Raadhuis ingeleverd worden op den dag, voor de aanbesteding bestemd. De conditiën liggen ter Gemeente-Secretarie ter lezing. Helder, 27 October 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. A. BEUKENKAMP, Burgemeester. C. BOON, Secretaris, Beüdigd Makelaar, Taxateur var, Or.rcerer.de Éoederea, Houder vas publieke verkcopmgen. a gentsceTa p der Utrechtsche Hypotheekbank te Utrecht, van 't Crédit Foncier de Belgique te Brussel enz. Agentschap der Brand- Maatschappij, opgericht A' 1790, te Amsterdam. AGENTSCHAP der eerste Nederlandsehe Verzeke ring-Maatschappij op het leven, tegen invaliditeit en ongelukken, gevestigd te 's Gravenhage. V erkrijgbaar: in 37 soorten. in 40 soorten en in 20 ver schillende tinten. in ruim 60 soorten. Enveloppen voor aangeteekende brieven, linnen en papier, met sluiting voor 2 lakstempels, in 12 soorten. in vijf soorten. Molenplein. Helder. van de Chr. Jongel.-Vereen. „UW HEIL KOMT," te houden D. V. op WOENSDAG 29 OCTOBEK a. des avonds te 7 ure, in de Chr. Ger. Kerk. Als spreker zal dien avond optreden de Weleerw. Hooggel. Heer: Prof. dr. H. BAVINCK. Toegang en zitplaatsen vrij. Het Bestuur. Gruisbakken van af 0.70. Haardstellen en Standaards, Tangen, Foeken, Kelenlepels van af f 0.03. Kachelpijpen, Kachelreparatiën worden spoedig en soliede uitgevoerd. een burgerwoonliuis aan de Binnenhaven. Prijs- en andere opgaven franco, onder letter C, Bureel van dit Blad. TE HUUR: eene gemeubileerde kamer met vrije slaapkamer, aan den Kanaal vv e g. Franco Brieven, onder letter A., bij den Boekh. A. .T. MAAS, Dijkstraat. Voor een Heer of Dame, h. b. b. h. h., bestaat aan den Kanaal- weg N°. 15 gelegenheid voor kost en in- womug, met gebruik van kamer en vrije slaapkamer. TlTj —eens heerlijk wil rooken, zen- AGden wij 100 sigaren, Merk EDISON, 2| Ct. Sigaar, overal franco in huis na toezending van postwissel ii f 2,50, AAN HET AIAGAZIIN Spoorstraat 37, Helder. NB. Op den postw. te zetten EDISON, zwaar, middelsoort of licht. BerloRt uit te Scha gen. Ruime sorteering in Vulreguleer- en zwart geëmailleerde Kachels, benevens Pot-, Vaas- en Nummer kachels, alsmede de nieuw-model vierkante Nummerkaehels. Alles tegen concurreerende prijzen. VoortsStallampen en Lantaarns, Stalkettings, Koe- en Paarden- scharen, Thermometers, Maatglazen en Keulsche Lebben. A. KOSTER, S c h a g e n. Bij JAN LEENDERTZ ZOON, te Amsterdam, is verschenen en hij alle Boekhande laars verkrijgbaar: Historisch verhaal van de wonderbare avonturen en omzwervingen der beman ning van het Oost-Indisch Jacht ^Terschelling", 16611663, door J. nENDRIK VAN BALEN. Met 12 platen van WILM STEELINK. Geb. f 1.90, ingenaaid f 1.60. Ter perse: Historisch verhaal van de krijgstochten tegen de Boschnegers in Suriname, door I. nENDRIK VAN BALEN. Met 12 platen van WILM STEELINK. Geb. f 1.90, ingenaaid f 1.60. Saucise de Bologne, Rolkammen G el der sche Worst, J. HUBBELING, li ANAAL WEG. Groote sorteering gemerkt H en Z A. volgens Amerikaansch systeem, FORNUIZEN en nog vele andere soorten met bijbehoorende artikelen. SCHADEN. De prima Geldersche Rookworst is weder voorhanden bij Dijkstraat. Niet dan abonnés kunnen we nog helpen aan de num mers van HET ALBl'M, Zondagsblad van de „Heldersche en Nieuwedieper Courant", waarin het begin voorkomt van de romans EDITH EN NORA e n Als die 5 geplaatst zijn, dienen zij, die zich wenschen te abonneeren, te wachten tot Nieuwjaar, wanneer wij weer een aanvang maken met twee a drie boeiende romans. Men abonneert, zich aan het bureel van de ,/Heldersche en Nieuwedieper Courant", Molenplein te Helder. Bij den Uitgever J. II. VAN BALEN te Helder, is verschenen Door Eigen Schuld, de nieuwste boeiende roman van H. SCHOBER.T Prijs f 2. RUSSISCHE ROMAN VAN F. M. DOSTO JEWSKI. Prijs f2.—. De voeding in het eerste levensjaar, door Prijs f 1. Het zal wel onnoodig zijn dit werkje, een on misbaar handboek voor jonge moeders, aan te be velen. Het feit, dat binnen een jaar tijds een VIERDE druk noodig is zegt, nevens de hoog gewaardeerde beoordeelingen van verschillende be kende doctoren genoeg. Tegen toezending van het bedrag per post wissel of in postzegels worden deze werken franco toegezonden. Koningstraat, tegenover *Musis Sacrum." ZATERDAG 1 NOVEMBER 1890, tot opening; van het Winter-speelseizoen, Buitengewone Voorstelling door het H0LLANDSCH T00NEELGEZELSCHAP, Directie: A. van Lier, te Amsterdam. N i e n w Blijspel in 4 bedrijven, naar het Hoogduitsch van EDUARD SCHACHT, door W. F. SCHüSSLER. De hoofdrollen in bovengenoemd stuk zullen vervuld worden door de Dames ALBREGT ENGELMAN, POTIIARST, ANDRE en MÖNCH, en de Heeren: POTIIARST, D. LAGEMAN, JURGENS, VAN SPRINK- IIUIJSEN en C. LAGEMAN. Prijzen der plaatsen: 1ste Rang 99, 2de Rang 75, 3de Rang 50, 4de Rang 30 Cents. Voor het gebruik der Stoelenrijen wordt 25 cents extra berekend. Plaatsbespreking op den speeldag aan den Schouwburg, van 12 tot 3 uur, a 10 cents extra per plaats. De Garnizoens-Voedings- Commissie zal op Zaterdag I November 1890, des middags te 12 uur, ten bureele van den Garnizoens commandant, onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog, aan de minst in- schrijvenden in het openbaar aanbesteden, de levering van Vleesch en Vet Gerookt Spek Zout Cokes Turf en Groenten voor het tijdvak van den lsten Januari tot en met den 31»t«n December 1891, met uit zondering van het Vleesch en Vet, waarvan de aanbesteding over het eerste halfjaar 1891 zal plaats hebben. De voorwaarden van aanbesteding en leve ring liggen ter lezing ten bureele voornoemd, vanaf den 20gten October tot op het uur der aanbesteding van des morgens 10 tot des namiddags te 2 uur. Gegadigden worden opmerkzaam gemaakt, dat de inschrijving naar Cokes per Hectoliter met gewichtsvermelding moet plaats hebben. Op gezegelde biljetten kan woi'den inge schreven naar Koffie, Azijn, Peper, Mostaard, Aardappelmeel, Petroleum en Melk. Helder, 15 October 1890. De Majoor-Voorzitter, J. J. MEI JEN. De l8te Luit. Kwartm.-Secretaris, J. M. VAN BAAK. MARITVTE. aan 's Rijks werf te Willemsoord, op WOENSDAG den 12 NOVEMBER 1890, des voormiddags ten 10 ure, bij enkele in schrijving, van de navolgende voor 's Rijks dienst onbruikbare goederen, als: Lichte Vaartuigen, Eiken-, Grenen- en Dennen Brandhout, afval van Touw, Leder en Zeilwerk, 7 koopen Slapping, 41 koopen Meer- lcetting, 14 koopen gesmeed oud Ijzer, diverse Scheeps- en Artillerie behoeften, eenige kleine Stoom ketels, Kleedingstukken, leeg F list, bruine Boonen en meer andere voor 's Rijks dienst onbruikbare goederen. De goederen zullen door de gegadigden kunnen worden bezichtigd de twee den dag der verkooping voorafgaande dagen, des voor middags van 9114 en des namiddags van 1£3£ uur. De inschrijvingsbiljetten, op gezegeld papier geschreven, ingericht naar het ter Griffie der Marine kosteloos verkrijgbaar model, moeten in de daarvoor, onder toezicht van een amb tenaar der Griffie, in de Marine-Cantine ge plaatste bus worden ingeleverd op den dag der verkooping van des voormiddags 910£ uur. Op éénzelfde biljet kan voor verschillende koopen .worden ingeschreven, doch combinatie van gelijksoortige koopen is niet geoorloofd. De voorwaarden van verkoop liggen ter lezing op de Griffie der Directie voornoemd. Willemsoord, 27 Oct. 1890. De Scliout-bij-Nacht, Directeur en Commandant der Marine, C. H. BOGAERT. van 8 tot 30 centimeter diameter, voor Machliickamuieii en Moleuwerken, Palmhout, Pokbout, Biudrottiug, enz. Adres: Wed. Gt. GRAS ZOON, Hout handel, Zaandam, Oostzijde D 401 Snelpersdruk van J. H. Vau Balen, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4