verzekering omtrent den duur van den ziektetoe stand. De minister van Koloniën verzekerde daarop, dat de Regeering nu evenmin als verleden jaar, overijld was te werk gegaan dat art. 38 der Grondwet geen onderscheid maakt als door.den heer Pijnappel was bedoeld dat de urgentie op dit oogenblik, om voor ziening te nemen, aanwezig is, met het oog op den stapel stukken, die aan de departementen op af doening wachten en dat de Regeering overtuigd is dat de toestand des Konings in de naaste toekomst niet zoodanig zal veranderen, dat hij zich weder met ernstige regeeringszaken zal kunnen bezighouden. Na den repliek van den heer Pijnappel en nadat de heer Farncombe Sanders, met het oog op de geschiedenis van art. 38, de onjuistheid der inter pretatie van den heer Pijnappel had betoogd, werd met 109 tegen 5 stemmen het besluit genomen. (Tegen stemden de heeren Wertheïm, Van der Breggen, Pijnappel, Storck en Zijlker.) De Voorzitter sloot daarop de zitting met de bede, dat de Almachtige ons dierbaar Vaderland en ons geliefd Vorstenhuis moge behoeden. Naar men verneemt, zal de Regeering zich beijveren om de wet tot voorziening in het Re gentschap binnen 14 dagen bij de Staten-Gene- raal aanhangig te maken. De St.-Ct. bevat het volgend besluit van de Staten-Generaal in vereenigde vergadering van 29 October 1890, krachtens art. 40 der Grond wet. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Sta ten-Generaal, Overwegende, dat de Staten-Generaal heden in vereenigde vergadering hebben genomen het volgende besluit „De Staten-Generaal in vereenigde ver gadering verklaren, dat het in art. 38, ie „lid, der Grondwet omschreven geval aan- „wezig is." Gezien art. 40 der Grondwet; Gelast, dat dit besluit, door plaatsing dezesin het Staatsblad, wordt afgekondigd. 's Gravenhage, 29 October 1890. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal VAN NAAMEN. Uitgegeven den negen-en-twintigsten Oct. 1890. De Minister van Tustïtie, RUYS VAN BEERENBROEK. De vergadering van de Eerste Kamer, waarin de heer Wertheim zijn interpellatie zal houden over de politieke en maatschappelijke toestanden in Suriname, is bepaald op heden voor middag 11 uur. Ook gisteren, gedurende de vereenigde ver gadering der Staten-Generaal, waren de loges in de vergaderzaal bezet door vele leden der hooge staatslichamen en van het corps diplomatique. Naar de „Haagsche Ct." verneemt, heeft onze regeering de Belgische uitgenoodigd, na mens haar voor te stellen, dat de mogendheden, welke de algemeene acte van Berlijn van 1885 en die der Anti-slavernij-conferentie van Brussel onderteekend hebben, gezamenlijk door middel eener jaarlijksche bijdrage de som zullen op brengen, welke de onafhankelijke Congostaat zich voorstelt te trekken uit inkomende rechten, en subsidiair dat de Congostaat bevoegd zal zijn, reeds aanstonds een recht van 25 francs per hectoliter op alcohol te heffen. Bij de jl. Dinsdag in het district Enkhuizen gehouden verkiezing van een lid voor de Tweede Kamer waren uitgebracht 3521 stemmen. Geko zen is de heer J. Zijp Kz., te Abbekerk, (lib.) met 1942 stemmen. Verder verkregen de heeren W. Bos, te Oudorp, 1357, N. Sluis, te Enkhuizen, 190, J. Breebaart Kz., te Winkel, 16 en mr. J. A. Levy, te Amsterdam, 13 stemmen. Van on waarde 11 stemmen. Binnenlands ch nieuws. Oosterend (Texel), 29 Oct. Gisteren hield de Vereeniging „Nut en Genoegen" hare eerste vergadering in dit seizoen. Na opening en het lezen van notulen werden een viertal zich aan gemeld hebbende personen tot leden aangenomen, waarna de eerste spreker, de heer P. J. Bouma voor de niet zeer ruim bezochte vergadering optrad. De spreker had tot onderwerp gekozen „De misbruiken der spraak," en schertste na een in leidend woord over „Het spreken" achtereen volgens „de Leugen", „de Laster", „de Schimp" en „het weinig zeggen met veel woorden." De duidelijke uiteenzetting van een en ander bewees, tuin te leiden, door, zonder eenig blijk van bitterheid of beleedigd gevoel, over een zaak te spreken, die voor haar zoo belangwekkend en toch naar het scheen zoo onverschillig was? Wie zal het zeggen? Het gesprek kwam nu, terwijl zij voort- wandelden en Dolores een boquqnet van boschbloemenmaakte, op andere dingen. Rusz was een kundig botanicus en wist Dolores de namen van alle bloemen en planten te noemen, die zij plukte en toen zij een kleine wilde soort van nagelbloem met witte bloemen plukte, zeide hij: ,/Dit bloempje wordt in deze streek door het volk 't Di'oombloempjegenoemd. Wie dit bloempje bij vollen maan alleen en onder diep zwijgen plukt en onder zijn hoofdkussen legt, die droomt hetgeen hij wenscht te weten en op geen andere manier te weten kan komen." „Welk een zonderling bijgeloof heerscht er toch onder het volk," merkte Dolores aan, en hare wonderlijke droom schoot haar te binnen. //Ja, en dat zal nog lang blijven voort leven, want het zijn tradities die overigens soms veel poëzie bezitten." //Gelooft gij aan droomen?" vroeg Dolores. z/Ik kan daarop noch met ja noch met neen antwoorden," zeide Rusz na een pauze, „want dat de rede des sprekers niet mank ging aan het laatstgenoemde euvel; de heer Bouma heeft ook nu weer getoond, met weinig woorden veel te kunnen zeggen. De zaakrijke rede werd met aandacht tot het einde toe aangehoord. De vaste bijdrage werd geleverd door den heer J. Daalder, welke daartoe had gekozen een stuk proza van H. Th. Chappuis, getiteld „Ook een Verhandelaar." Medegedeeld werd verder, dat een schrijven was ontvangen van het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, inhoudende de wensch, dat deze plaatselijke Vereeniging moge besluiten een departement te vormen van genoemde Maatschappij. Bij acclamatie werd besloten op dit verzoek afwijzend te beschikken. Vervolgens werd door ieder der bovengenoemde sprekers nog een dichtstukje ten beste gegeven; door den heer Bouma: „De Redding" van S. J. Bergh en door den heer Daalder„Het Twaalfde" van A. v. d. Hoop, waarna de vergadering met een gepast woord werd gesloten. Texel. Jl. Maandagavond hield de afdee- ling der „Maatsshappij tot Nut van 't Algemeen" alhier hare eerste bijeenkomst met dames voor dezen winter. Als spreker trad op de heer Koos, van Amsterdam, lid van het Wertheim-Genoot- schap aldaar, met een tweetal 'schetsen „Hoe hij toch nog zijn geld kreeg" en „Een avondje dat nogal mee viel." Na de pauze kregen we nog„Mooi Kaatje," (een schets uit het Amsterdamsche volksleven) en „de Weduwe," een kluchtspel voor drie per sonen, door denzelfden spreker, uitmuntend ge schikt om de lachlust op te wekken. Texel. De uitslag der biljart-wedstrijd, ge houden in Café Parkzicht aan den Burg, is ge weest als volgtTe spelen 1000 partijen. iste prijs goudhorloge I. Monté met 306 pun ten 2de prijs zilver horloge J. Flens met 292 punten 3de prijs nickel horloge D. Gz. Bakker met 292 punten. Texel. Jl. Vrijdag werd door de heeren Muller, Mets en Gebr. De Wijn aan de Waal, de aangekondigde lezing gehouden ten voordeele van de Prinses-Wilhelmina-Bewaarschool. Jammer voor deze heeren, die zich zooveel opofferingen voor eene goede zaak getroosten, dat het aantal toehoorders niet zoo groot was als het vorig jaar. Er was anders veel te genieten. Alkmaar. De waterstand in Schermer boezem was voor eenige dagen weêr zóó hoog, dat de Katwouder-polder bijna last had gekregen van het water dat over de kade liep. Het Karn- poldertje bij Ilpendam was geheel ondergeloopen, evenals verscheidene uiterwaarden. Te West- Graftdijk liep het water over de kade op den openbaren weg, en te Wortnerveer stond het op de markt. Het zou zeer te wenschen zijn, dat het college der uitwaterende sluizen maatregelen kon nemen tot snelleren afvoer, bijvoorbeeld door stoomge malen te stichten om op de Zuiderzee uit te slaan. Warmenhuizen. Den 27 dezer werd alhier publiek verkocht een akker, verdeeld in 4 perceelen, zamen groot 48 sneezen. Bij opbod werd hiervoor f 1790 geboden, terwijl het bij afslag op f 125 werd „gemijnd", en aldus f 2015 opbracht of ongeveer f 43 per snees. Wel een bewijs dat men hier voor bouwland nog al tame lijk flinke prijzen durft besteden. Hoogkarspel. Ten bewijze dat in deze gemeente het kiesrecht op prijs gesteld wordt, zij vermeld dat van de 138 kiezers (waarvan thans 3 elders gevestigd) 128 hunne stem heb ben uitgebracht ter verkiezing van een lid der Tweede Kamer voor het hoofdkiesdistrict Enk- huizen. Vlieland. Op Noorderstrand alhier is aangespoeld een zwart geschilderde kopervaste scheepsboot, lang circa 25 voet, vermoedelijk van een Engelschen visscher. Avenhorn. Met 1 Nov. a. s. is het hulp kantoor der posterijen alhier voor den dienst der Rijkspostspaarbank opengesteld. Oosthuizen. De Raad dezer gemeente besloot in de vergadering van den iSden dezer met 4 tegen 3 stemmen, om in plaats van den arts P. J. de Bruine, die tot gemeente-geneesheer is benoemd, eene vroedvrouw aan te stellen. De talrijke rekwesten echter, die inkwamen, zoo wel van de naburige gemeente Warder (waar geen geneesheer is gevestigd) behelzende het verzoek, om op 't genomen raadsbesluit terug te komen en een arts te benoemen, deden den Raad in ik lieb daar nog niet genoeg over nagedacht. Men kan het niet loochenen, dat, terwijl het lichaam slaapt, de geest waakt en als het ware voortleeft. Wat ons, terwijl wij slapen, bejegent, noemen wij dan droomen. De, als het lichaam slaapt, niet meer door onzen wil beheerschte geest, maakt zich echter ook soms aan dolle sprongen schuldig en dan krijgen we van die dwaze droomen, die wij elkander lachend vertellen. Zoo verklaart hetten minste de erfprins van Noordland, die zich veel daar mede bezighoudt en die ook een werk schrijft over ziels- en droomleven. Natuurlijk zal het hem echter evenmin als vélen vóór hem ge lukken in deze geheimen der natuur in te dringen." „Dat vrees ik ook," zeide Dolores zuchtend. z/De prins is geen onbeduidend inensch,"- vervolgde Rusz, „maar het thema dat hij zich voorgenomen heeft te bewerken, verleidt menigeen tot de gedachte, dat hij het is. Hij staat tot vele mannen der wetenschap, natuur onderzoekers en dokters in betrekking en correspondeert met hen. Maar eindelijk stoot men toch het hoofd voor dingen, bij welke de menschelijke wijsheid te kort schiet, dingen, die te diep verborgen zijn, dan dat de eerste de beste schrandere blik, zij het ook van een verlichte negentiende eeuwer, daarin door dringen kan.* de vergadering van Zaterdag 11. met algemeene stemmen besluiten, 't raadsbesluit van 18 October in te trekken en alsnog een oproeping te doen voor een arts. Een talrijk publiek woonde deze zitting bij, wel een groote zeldzaamheid Broek op Langedijk. Alhier is een depar tement der Maatschappij tot Nut van 't Alge meen opgericht, waartoe reeds iS leden zijn toegetreden. Het bestuur van het alhier bestaande gezelschap „Eensgezindheid" treedt op als voor- loopig bestuur van het nieuwe departement. Warder. Tot leden van het bestuur der „IJsclub" alhier zijn benoemd de heeren J. Nooij Az., A. Nooij Az. en J. Kramer Jr. De Vereeniging telt pl. m. 80 leden en heeft een som in kas van f 225. Marine en Leger. Door (le Marine- Vereeniging alhier zal op Za terdag 12 November a. s. bij uitzondering eene algemeene vergadering te Amsterdam gehouden worden, en wel in „Maison Stroncken." Als spreker treedt op Dr. C. A. Lobry van Troostenburg de Bruijn, scheikundige bij de Directie der Marine te Amsterdam, die eene door proeven opgehelderde voordracht houdt over „het rookvrije buskruit, chemisch beschouwd." Van de dezer dagen bij een ander bataljon van het korps mariniers overgeplaatste officieren komen in garnizoen te Amsterdam de 1ste luit. J. M. Ente van Gils en de 2de luit. G. K. baron van Asbcck te Rotterdam de 1ste luit. C. P. van Bor- selen en de 2de luit. F. J. van Hoogstraten al hier de 1ste luit. J. P. A. Termaat. Na voldoend afgelegd examen werden door den command. van het korps mariniers bevorderd tot sergeantde korporaal J. F. C. Peschke, van het 3de bataljon; tot korporaal de mariniers P. J. Co- bus, G. H. F. Schoof, J. Micras, H. J. van de Vroude, P. H. Ferwerda, J. G. Korker, P. J. van Haastert, L. J. H. Teijgeler en C. Prins, van het lste bataljon. De kapt.-luit. ter zee Recringli is voor den zee dienst afgekeurd en wordt dientengevolge op zijn aanvrage op pensioen gesteld. Zr. Ms. schroefstoomschip lste kl. „DeRuyter", dat aangewezen is om de „Johau Willem Friso" in West-Indic te gaan aflossen, zal, naar wij ver nemen, in 't laatst van Februari a. s. gereed zijn, om zijn bestemming te volgen. Blijkens bij het Departement van Marine ontvan- ged bericht, is Zr. Ms. schroefstoomschip 4de kl. „Sommelsdijk," onder bevel van den kapt.-luit. ter zee G. H. Van Steyn, den 28ste dezer te Siërra Leona (Westkust van Afrika) aangekomen. Aan boord was alles wel. De officier van gezondheid 2de kl. bij de zee macht H. B. Tamson, geplaatst bij het hospitaal der Marine alhier, wordt met den 16dcn Nov. op non-act. gesteld en vervangen door den officier van gez. 2de kl. bij de zeemacht P. Baarslag. De 2de luit. der mariniers P. S. Groen, thans die nende aan boord van Zr. Ms. fregat „Everfsen," wordt met 15 Nov. a. s. weder ingedeeld bij het 2de bat. mariniers alhier. De luit. ter zee 2de kl. B. F. Meyboom, die het laatst gediend heeft aan boord van Zr. Ms. stoom- kanouneerboot „Fret," is bestemd voor den dienst in Oost-Indië. In de volgende maand vertrekt hij per particuliere gelegenheid derwaarts. De te Oud-Delftshaven nieuwgebouwde stoom- schoener „Zeeduif," bestemd voor de gouv.-Marine in Oo«t-Indië, komt deu 4den Nov. a. s. naar Hel- levoetsluis, om op het Haringvliet te proefstoomen langs de gemeten mijl en vertrekt in den loop der volgende maand, behoudens onvoorziene omstandig heden, naar Batavia. Onderwijs en Examens. Te Uitgeest zal gedurende vier maanden, te be ginnen met November, weer herhalingsonderwijs gegeven worden. Tot dusver was dit ouderwijs gratis. Voortaan evenwel zal iedere leerling 20 cent per maand be talen, indien althans de ouders niet onvermogend zijn. Aan den heer P. A. Retel is met ingang van 1 April 1891 op verzoek eervol ontslag verleend als onderwijzer aan de openbare school te Egraond aan Zee en tot onderwijzer-plaatsvervanger (hoofd) benoemd de heer H. Kiers, onderwijzer te Westzaan, met wien op de voordracht geplaatst waren de hee ren Roeterink van Sint-Pancras en Karmelk van Nieuwendam. Hier werd dokter Rusz plotseling in zijn rede gestoord. Hij en Dolores waren aan liet einde van het bosch genaderd, op eene plaats waar een smederij aan het woud grensde, die een open werkplaats had, waarin een geweldig vuur loeide. Voor de werk plaats stond een reusachtig man, mager en knokkig als Don Quichote zaliger; deze man hield een rosinant aan den teugel, die blijk baar juist beslagen was, een hoogbeenig, sterk paard, met borstelig haar en borstelige manen, met een zeer primitief zadel en slecht ge poetst tuig. Het paard, dat als het ware geschapen scheen voor Roland de Reus, sloeg met aan dacht zijn heer gade, die in een zeer grooten en daarbij ledigen groenzijden beurs naar geld zocht. Voor hem stond de smid met opge stroopte mouwen en een leder schootsvel aan, een even krachtige, zwaar gebouwde gestalte als de andere mager washij hield een nieuw hoefijzer in de hand. „Genadige heer, het is niet duur," zeide hij beleefd. „Ik zou meer kunnen vorderen, maar ik heb niet altijd een krijtstreep daar aan de deur gemaakt, als ik dit paard be slagen heb. Maar, zooals gezegd, ik moet eindelijk mijn geld hebben en ik zal met zes mark voorloopig tevreden zijn." „Zes mark I" riep de eigenaar van het paard Landbouw en Veeteelt. Het pas verschenen No. 23 van de bekende „Verzameling van consulaire en andere verslagen en belichten", behelst een verslag door den Neder- landschen consul-generaal, den heer K. van Riet, te Buenos Avres, uitgebracht omtrent de tweede inter nationale landbouw- en veetentoonstelling, in Mei jl. te Buenos Ayres gehouden. Aau dat verslag is het onderstaande ontleend In de groep landbouwwerktuigen en gereedschap pen had Nederland ingezonden melkwegers, ther mometers, ploegen, eggen, meel- en rosmolens. Aan de fraaie collectie der firma wed. J. C. Massee en. Zn. te Goes viel een tweede prijs voor een meel- molen en een derde voor een rosmolen ten deel. De inzendingen van landbouwproducten bewijzen de groote vlucht, die de Argentijnsche landbouw sinds de vorige tentoonstelling iri 1886 heelt ge nomen. Zoo waren er van tarwe toen 2, thans 622 inzendingen, van maïs 124, van gerst 51 en verder van alle mogelijke granen, groenten en vruch ten. Aan Nederlanders vielen in deze afdeeling een groot aantal onderscheidingen ten deel. Van dc 24 inzenders werden er 11 bekroond, 0. a. L. W. Heil Zn., Haarlem, kaas, lste prijs en C. Kamphuis, Zaandam, rijst, 1ste pr. De ingezonden dieren vormden de allerschoonste groep der tentoonstelling. Van schapen had Neder land 7 inzendingen van de 414; een derde prijs werd toegekend voor een ooi aan S. P. Koning te Texel. Van runderen waren er 370 inzendingen. Onder de Argentijnsche inzendingen waren 7 Nederlandschc rundereu en 16 geboren uit Nederlandschc dieren. Van de 68 Nederlandschc runderen, die er in het geheel waren, waren 63 van zuiver ras. De twee eereprijzen in de afdeeling melkvee vie len ten deel aan den Hollandschen slier „Co- lumbus II," ingezonden door den voorzitter dei- ten toonstelling Dr. Zeballos, en aan de Vlaam3che koe „Schille," van den heer Narsico Lozane. Een buitengewone eereprijs werd aan het Nederlandsch Landbouw-comité toegekend voor de collectie stie ren en koeien, voorts een 2de prijs voor de koe „Hibma IV," van H. M. Greben te Pennaderadeel eri derde prijzen voor de koe „Arabi's Geertje van J. van der Meer te Beemster en den Stier „William I" van L. Magné te Hom. Voor de 7 ingezonden varkens werden aan het Nederlandsch landbouw-coraitc verleend twee eerste prijzen en een tweede prijs. Het Nederlandsch rundvee is in Argentinië geen zeldzaamheid meerer zijn veehouders, die meer dan 100 stuks bezitten het ras ontaardt niet, maar acclimatiseert goed. De inzending van het Neder landsch Landbouw-comité trok zeer de aandacht en behaalde een schoon succes, dank zij ook zijn gede legeerde, den heer Bauduin, die er door zijn zaak kundig woord zooveel toe bijbracht, de bijzóndere eigenschappen der tentoongestelde exemplaren in het juiste licht te stellen. Echter beantwoordden de prijzen, waarvoor de dieren verkocht werden, niet aan de gekoesterde verwach tingen. De runderen brachten gemiddeld per stuk op 770 dollars, en de paarden 1700 dollars welke opbrengst, met het oog op hooge extrakosten en de decreciatie van het Argentijnsche geld, een aan zienlijk verlies veroorzaakte. In een financieel op zicht hadden de buiteulandsche inzenders het ook moeilijk slechter kunnen treifen dan thans, nu Ar gentinië in beroering gebracht wordt door eene ge weldige handelscrisis. Alle vee-exporten naar dit land dienen derhalve voorloopig te worden afgeraden. Het einde der crisis dient te worden afgewachten zijn de handelstoestanden hier eerst weder gezond, dan zullen de practische resultaten onzer belangrijke deelneming aan deze tentoonstelling niet uitblijven, want het lijdt geen twijfel, dat voor ons rundvee in Argentinië eene goede toekomst bestaat, nu het zoo uitstekend is bekend gemaakt. Kerknieuws. PREDIKBEURTEN. Herv. gem. te Texel Burg, voorm. 9.30 en Oudeschild, nam. 1.30, ds. Onnekes, van Winkel. Doopsgez. gem. te Texel Oosterend, voorm. 10 en Burg, nam. 6.30, ds. Kuperus. Doopsgezinde Gemeente te Zuidzijpe Zondag 2 Nov. voorm. 9.30, Zuidzijpe ds. van Calcar. Herv. kerk te St. Maarten Zondag 2 Nov. voorm. 9 uur, St. Maarten, ds. Mühring. Herv. kerk te Eenigenburg Zondag 2 Nov. voorm. 9.30 ds. Calkoen, te N. Niedorp. verbaasd, „dan wil ik ook wel smid worden als dat werk zoo goed betaald wordt. Daar!" en hij grabbelde uit zijn magere beurs een vijfmarkstuk te voorschijn„daar hebt ge vijf mark voor je ellendige beetje ijzer!" „Mijn ijzer is zoo goed als ietsriep nu de smid met stemverheffing. „Ik moet zes mark hebben!" „Hier hebt ge vijf mark en daarmede basta!" schreeuwde de andere, het geldstuk woedend in de werkplaats smijtend. Nu wierp ook dc smid zijn hoefijzer neer en raapte het geldstuk op. „Als mijn ijzer slecht is, dan is ook uw geld slecht!" riep hij woedend uit, en met een enkele beweging brak hij het geldstuk middendoor. De ruiter trok van verbazing zijn wenk brauwen zoo hoog op, dat zij bijna verdwenen onder zijn oude pelsmuts. Maar slechts een oogenblik duurde die verbazing; want in liet volgende had hij het op den grond geworpen hoefijzer opgeraapt. „Leer om leer," schreeuwde hij, „ziehier hoe slecht je ijzer is!" en met eene gewel dige inspanning zijner spieren brak hij het hoefijzer middendoor, slingerde de beide stuk ken triumfeerend in de smederij, sprong te paard en reed onder een honend lachen weg. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 2