Noord- en Zuidzijpe. 2 Nov., ds. Pareau, Schagerbrug nam., Bur- gerbrug voorm. 9 Nov., ds. Bron, Oudesluis voorm, St.-Maar- tensbrug nam. 16 Nov.. ds. Bommezijn, Oudesluis nam., St- Maartensbrug voorm. Huisduinen en Wieringerwaard. 2 Nov., ds. Bommezijn, Wieringerwaard nam. 9 Nov., ds. v. Kluyve, Huisd. voorm., W.Waard nam. 16 Nov., ds. Mtlhring, W.Waard voorm. Wieringen. 2 Nov., ds. te Gempt, Oostl. v.m., Hipp. nam. 9 Nov. ds. Molière, West. voorm., de Oev. nam. 16 Nov., ds. Hobus, Oostl. voorm., Hipp. nam. Aangenomen het beroep naar de Doopsg. gem. te Purmerend door ds. J. Westerman Holstijn, pred. te Barsingerhorn. De WelEerw. heer J. A. Voortmans, kapelaan te Westwoud, is tot pastoor benoemd te Schoorl. Bedankt voor het beroep naar de Herv. gem. te Warder door den heer F. H. Koster, cand. te Nieuw-Beerta. Rechtszaken. Arrondissements Recbthank te Alkmaar. Zit ting van 28 October T.890. L. v. T., Akersloot, jacbtwetovertrcding, 42 dagen hecht. F. V., Egmond aan Zee, mishandeling, 14 da gen gev. A. P. Schagen, mishandeling, 7 dagen gev. E. H., Wieringen, diefstal, 6 maanden gev. M. O., H. N., Enkhuizen, diefstal, de eerste 3 maanden gev., de tweede opzending naar een rijks opvoedingsgesticht tot 1 Mei 1895. J. O. en A. O., Enkhuizen, diefstal, de eerste opzending naar een Rijksopvoedingsgesticht tot 1 April 1893, de tweede tot 1 Mei 1895. J. O., H. O. en J. Z Enkhuizen, schending dei- eerbaarheid op den publieken weg, de eerste opzen ding naar een rijksopvoedingsgesticht tot April 1893, de tweede tot 1 Mei 1895, de derde vrijge sproken. T. B., Enkhuizen, mishandeling, 7 dagen gev. J. E. S., Hoorn, schriftelijke bedreiging tot brand stichting. 2 jaar gev. J. M., Helder, verwonding enz., 4 maanden gev. Tevens weideu 4 bedelaars tot verschillende straf fen veroordeeld. Uit onze Koloniën. Batavia, 1927 Sept. Volgens de „Heli Ct." zal de overste Pompe van Meerdervoort spoedig tot opvolger van generaal Van Teijn worden benoemd, volgens den wensch van het legerbestuur. In het mail-overzicht van de „J. B." lezen wij daaromtrent De aanstaande vervanging van den gouverneur Van Teijn door den luitenant-kolonel Pompe van Meerdervoort, waartoe de Landvoogd op voordracht van den legcr-commandant reeds moet hebben beslo ten, vindt in hooge militaire kringen scherpe afkeu ring, niet zoozeer omdat men dien hoofdofficier voor de bedoelde betrekking stellig ongeschikt acht, als wel omdat men hem in elk geval minder geschikt rekent dan zoovele anderen, die hem in rang voor zijnen die veel meer dan hij linnne sporen hebben verdiend op het gebied, waarop een gouverneur van Atjeh moet optreden, terwijl deze allen door zijne bevor dering, naar de in hut leger geldende begrippen, ge dwongen zouden zijn, den dienst te verlaten. Wellicht dat deze overwegingen den Gouvern.-Gene raai nog zullen terughouden van ecne benoeming, die zoo buiten den regel zou vallen en volgens be voegde beoordeelaars door 's lands belang niet wordt gevorderd. Berichten uit Zuid-Flores, te Soerabaja aange bracht en loopende tot 21 September jl. melden, dat de gezondheidstoestand der colonne aldaar gun stig was en sedert 22 Augustus geen vijandelijk heden meer waren voorgevallen. De officier van gezondheid 2de kl. dr. Stratz heeft de opdracht ontvangen om gedurende twee a drie maanden een dienstreis over Java te gaan doen ten einde middelen te beramen tot het tegengaan van de prostitutie en van de in haar gevolg optredende kwaadaardige en onreine ziekten, welke laatste vooral in de Preanger-Regentschappen en in de Vorstenlanden ongehoorde proportiën hebben aan genomen. De „Deli Courant" van 24 Sept. jl. bevat het volgende telegram van dezelfden datum, uit Batavia Kapitein Van Hoogstraten bij keuze tot majoor bevorderd. Van Soerakarta ontvangt de „Java bode" bericht, dat de resident Burnaby Lautier bij de Regeering een klacht heeft ingediend tegen den luitenant-ko lonel Bouman, wegens diens houding tegen hem, resident, bij gelegenheid van de feestelijkheden ter eere van het huwelijk van den Kroonprins van Solo. Volgens bericht van den beslurenden ambtenaar te Toboali (Banka) werd in den morgen van 2 dezer door een van Bantam te Tandjong Laboe (Lepar) teruggekeerde prauwgobang een schipbreukeling aan gebracht, die op 31 Augustus in een langboot in volle zee ten zuiden van Lepar drijvende werd aan getroffen. Deze verklaarde afkomstig te zijn van den Nederlandsch-Indisehen schoener „Soödin," die met een lading zout van Sumanep, bestemd voor Bandjcrmasin, op de hoogte van Poeloe Selimboe gezonken is, zoomede dat de gezagvoerder en tien personen der bemanning met een sloep den stooraer hadden verlaten en twee andere schepelingen in een djoekoeng waren achtergebleven, terwijl hij alleen door toevallige omstandigheden een goed heenkomen had gezocht ki de langboot, waarmede hij L7 dagen op zee zou hebben rondgezworven. Een Ketjoepartij in het Ngawisclie is door eenige Nederlanders, nl. de ass. resid. llogenraad, de con troleur en zekere heer W. te Ngawie op even stoute als flinke wijze gestoord. Zij verscholen zich gewapend in de woning van een Chinees, op wien de Ketjoes het gemunt hadden. Met ongeduld werd tot 2 uren 's nachts gewacht, toen er eindelijk kreten werden g«hoord en spoedig daarop een twaalftal mannen, gewapend en met flambouwen in de hand, binnenkwamen. Nu kwamen de lieeren te voorschijn, en onmid- dellijk werd den roovers door den ass.-resident ge- last - de wapens neder te leggen en zich over te geven, welke sommatie echter zonder uitwerkiug bleef. Integendeel, veischeidene hieven hun wapens omhoog om aan te vallen. Op het juiste oogenblik werd een klewanghouw, op den controleur gemunt, door hem zelf voorkomen met een juist gericht schot, dat den aanvoerder deed buitelen. Hierna ontstond ccn algumeene aanval, die den ass.-resident zoowel als de andere heeren drong om zich te be dienen van hun revolvers en geweren, die, bijna a bout portant afgeschoten, weder eenigen der aan vallers buiten gevecht stelden. Dit had het noodige effect, de overgebleven Ketjoes trokken zicli haastig terug en spoedig was alles veranderd in een algemeen sanve qui puet, waarbij nog eenigen door de politie werden achterhaald. Volgens zooeven ontvangen bericht moet de geheele bende op 3 man na zijn ingerekend, terwijl 2 of 3 der zwaar gewonden naar het stadsverhand te Ngawie zijn getransporteerd. Buitenland. Engeland. Werkstakingen. Op enkele uitzonderingen na blijven de korendragers in de Londensche dokken aan het werk, in afwachting van het resultaat der onderhandelingen. Intusschen komen uit alleEngelsche koophavens berichten van groote gisting. Kooplieden en reeders lijden voortdurend verliezen door het onwillige gedrag der werklieden, terwijl de be sturen hunner Vereenigingen blijkbaar door hen slechts gehoorzaamd worden als dat in hun kraam te pas komt. Ónder deze omstandigheden heeft een Atlan tische Stoomvaart-Maatschappij reeds besloten haar schepen voor den aanstaanden winter op tc leggen. Twee andere Atlantische lijnen zullen de helft harer stoomschepen voorloopig uit de vaart nemen. Aan de „Standard" wordt uit Zanzibar gemeld, dat de Engelsche oorlogschepen de vijandelijkheden tegen Vitu hebben geopend, omdat de Sultan blijft weigeren de moordenaars van den Duitscher K tinzei uit te leveren. De Engelschen zullen beginnen met het bombar deeren van eenige dorpen. De „Times" bevat een ingezonden stuk, waarin Nederlands goed recht in zake de Congo- kwestie wordt verdedigd. Het blad neemt dit stuk op, zonder er iets bij te voegen. Frankrijk. In de Couloirs der Kamer was jl. Dinsdag het gerucht in omloop, dat de minister Freycinet zou aftreden. Duitschland. De Koning van Belgie is jl. Dinsdagmiddag te Potsdam aangekomen en aan het slation ontvangen door den Keizer, de Prinsen van het Koninklijk huis, den Hertog van Connaught, den Grootvorst Wladimir, den Belgischen gezant, enz. De ontvangst was zeer hartelijk. Zwitserland. De Bondsraad heeft afge wezen het beroep der conservatieven tegen der. uitslag der volksstemming in Tessino ten gunste der grondwetsherziening. Ernstige ongeregeldheden hebben jl. Dins dagavond te Lugano plaats gehad. Eene patrouille soldaten werd door het gepeupel aangevallen en een soldaat gevaarlijk gewond. De aalmoezenier belette, dat de verbitterde troepen op de menigte schoten. De militaire bezetting zal niet vermin derd worden. Een later bericht meldt, dat despanning voort duurt de regcering heeft de gewapende boeren, die door het conservatieve bewind waren opge roepen, afgedankt, omdat zij zulk een maatregel als onwettig beschouwt. Spanje. De cholera verminderd sterk zelfs in de provincie Valencia kwamen jl. Zondag slechts 4 gevallen voor, waarvan i met doodelijken afloop. Te Murcia en Barcelona schijnt de ziekte zoo goed als geweken. Bulgarije. De Sobranje is heden door Prins Ferdinand geopend met een rede, waarin hij zegt, dat de sedert zijn optreding gevolgde politiek door het volk wordt goedgekeurd en zal worden voortgezet. De sympathie, welke hij in het buitenland ten opzichte van Bulgarije op merkte, schenkt hem de overtuiging, dat het tijd stip nabij is, waarop de Bulgaarsche zaak voor goed zal zegevieren. De te Noordwijk aan Zee gestrande logger „Vertrouwen", schipper Siarre, ligt nu geheel stukgeslagen aan het strand. Van de vleet en de reep zal waarschijnlijk wel niets terechtkomen, daar die grootendeels onder het zand en de stukken wrak ligt. Het was zeer gelukkig, dat de reddingboot er dadelijk bij was, ofschoon het zeven mijlpalen ver was, daar anders de opvarenden hoogst waarschijnlijk verdronken zouden zijn. Bij een kort, doch hevig onweer, dat in den nacht van Zaterdag op Zondag te Oosthuizen woedde, sloeg de bliksem in den toren van de Ned. Herv. kerk der gemeente Warder en trof ook de aangrenzende woning en de gemeente school. Brand werd niet veroorzaakt, doch de materieele schade is aanzienlijk. Op de thans afgeloopen Algemeene.Ten- toonstelling te Keulen werden van de Singer- Maatschappij geëxposeerde Origineele Sïnger Naaimachines wederom met den hoogsten Prijs, het Eere-diploma, bekroond en deze onderschei ding werd nog daardoor verhoogd, dat genoemde firma buitendien ook nog de van de stad Keulen uitgeloofde F.ereprijs, bestaande in eene Zilveren Medaille, ontving. Deze dubbele onderscheiding moet als welverdiend beschouwd worden, aange zien de tentoongestelde Singer-Machines door menigvuldigheid en doelmatigheid ten opzichte van de verschillende doeleinden, zoowel voor legerbehoefte als voor industrieele bedrijven en huishoudelijk gebruik, moeielijk zullen kunnen worden overtroffen. De machines werden mee- rendeels door onafgebroken vervaardiging van practische goederen aan het publiek getoond. De expositie der Singer-Maatscliappij was dan ook een der grootste aantrekkingspunten der ge heele tentoonstelling. (Hamburger Börsen-Halle.) De proefnemingen van dr. Robert Koch, te Berlijn, betreffende de tuberculose, zijn goed geslaagd. Prof. Koch zal nu verlof aanvragen, ten einde de openbaarmaking van zijne methode, welke binnen eenige weken wordt verwacht, voor te bereiden. De Fransche afgevaardigde Moreau heeft een nieuwe belasting voorgesteld. Hij wil name lijk dat elk Franschman, die van een adellijken titel gebruik maakt, daarvoor belasting zal heb- ken tc betalen. Voor deze belasting zullen ver schillende klassen zijn. Voor het recht om „De"' voor zijn naam te zetten zal men 500 frs. per jaar moeten betalen, terwijl 250,000 frs. jaarlijks zal worden geheven voor den titel van Prins. Vele graden zijn tusschen deze beide uitersten gelegen Gemengd nieuws. Wieringen. Jl. Zondagnacht is van zijn ankers weggeslagen de schuit van Jan Koopman alhiervolgens telegraphisch bericht is dezelve te Medemblik op de steenen gekomen; het vaartuig was geladen met 35 HL. coaks en 500 stuks briquetten, die men uit het Nieuwediep had ge haald, om zelf de verdiensten van de handelaars in brandstoffen te hebben. Wij twijfelen echter of zulks nu wel veel verdienste oplevert. Aan het strand nabij Huisduinen is gisteren aangedreven het in vergevorderden staat van ontbinding verkeerend lijk van een onbekend manspersoon. Het is onmiddellijk begraven. Betreffende het aandrijven van vaten te Texel, gemerkt R CI K Whydan Grand Papo en Whydah, wordt vermeld, dat deze vaten af komstig zijn van het stoomschip „Carl Woer- mann", 24 dezer van Plymouth naar de West kust van Afrika vertrokken, en dat zij van het dek van dat schip zijn overboord geslagen. Nabij den vuurtoren van Eierland op Texel is een scheepsboot aangedreven. Op den spiegel stond aan den buitenkant „Thomas Gampreli" aan den binnenkant „Qoestorgy 565". Voorts zijn eenige mijnstutten aangedrevem Te Egmond is uit zee aangebracht eene roeiboot, gemerkt R 442. Het te Zandvoort gestrande schip „F. H. von Lindern" is jl. Zaterdag circa 180 voet hoo- ger op strand geraakt, zoodat het thans binnen de bank zit en de positie verbeterd is. Met hoog water zat Zondag het dek van het schip nagenoeg twee voet onderwater; dezeeen braken er met geweld overheen. Verkoopingen. Vrijdag .31 October Alkmaar, en volg. dag. 1 nam. Op liet HofEene pariij vruchtboomcn, heester- en boomgewassen. De Bcemstcr, 7 naiu. Bij dc GrootHuis aan den Oosthuizerweg, gr. 6 a. Binneuwijzend, 11 '3 111. Tn de zeven groene Boomen llnismanswoniiig en woilnnd, ald., gr. 7.34.32; weiland te Oosterblilcker, gr. 7.95.20; huis en boomgaard te Ooster- blokkcr, gr. 0.8.70. Grootschermer, 10 ,s m. Bij J. Schermer Wz.Eeuig vee, 22000 Kg. hooi, boerengoed, gereedschappen, enz. Aanbestedingen. Zaterdag 1 November. Haarlem, 12 ure De garnizoens-voediogscommissie, ten bnreclc van den Initenant-koloncl gavnizoens-eommandant de levering van spek, steenkolen, turven, cokes en zont, van 1 Jan. tot 31 Dce. 1891, benevens de levering, van vleesch en vet, van 1 Jan. tot 1 Juli 1891 cn de levering van kotfie- boonen van 1 Jan. tot 31 Dcc. 1891. [leider, 12 ure. Dc garnizoens-voedingscommissie, ten bnreele van den gavnizoens-eommandantde levering van vleesch eu vet. gerookt spek, zout, cokes, turf en groenten, van 1 Jan. tot 31 Dec. 1891, met uitzondering vnn vleesch cn vet, welke over het eerste halfjaar 1891 zal plaats hebben. Hoorn, 12 ure. De garnizoens-voedingscommissie, ten bureelc van den garnizoens-eouimandantdc levering ten be hoeve van de ineuages der soldaten van vleesch en vet, van nf 1 Jan. tot 30 Juni 1S91 en van spek. zont, steenkolen en tnrf, van 1 Jan. tot en met 31 Dec. 1891. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Prins van Oranje (s.), van Batavia naar Amster dam, vertrok 25 October van Padnng. Prinses W i 1 h el tn in a (s.), van Amsterdam naar Ba tavia, vertrok 28 October van Sontbampton. Socnda (s.), vertrok 29 October van Amsterdam naar Batavia. Prinses Marie (s.), vau Amsterdam naar Batavia, vertrok 29 October van Port-Said. Prinses Soph ie (s.), van Ainsterdnm naar Batavia, vertrok 29 October van Colombo. Het Ned. schip „Barsingerhorn" is le Elsenenr door een duiker nagezien en onbeschadigd bevonden en zal met de eerste gunstige gelegenheid de reis voortzetten. Marktberichten. Texel, 26 Oct. Schapenboter 50 cn Koebote-r 60 c- per half Kg. Kip-eieren f 5 per 100 stuks (\erz. 7000)- Hooi f 16 per 500 Kg. Koehuiden 28 e. per Kg. Wilde Eenden 80 a 85 c., Hazen f 1.50 a 1.90 Tnliugcn 40 a 55 c, Lijsters 10 a 11 c., wilde Konijnen 55 a 60 c., Wil- sters 26 a 30 c. per stuk. Schagen, 30 October. 5 Boklc. en Geit. f 2 a 4 29 mag. Varkens. 11a 15 44 Biggen 4 a 4 60 Kippen c. 30 a 140 53 Eenden 40 a 55 Boter p. kop 85 a 95 Kaas p. kilogr. 20 a 30 Kip-eieren p. 100 500 a 600 E.-eieren a 11 Paarden. f 40 a 175 5 Stieren. 40 a 130 650 Gcldekoeicn 110 a 240 125 Kalf koeien 180 a 290 200 Vaarzen 100 n 140 £250 Hokkel. 40 a 90 13 n. Kalveren 10 a 20 180 Schapen 16 a 2S 65 Lammeren 16 a 21 Bovenkarspel (Station), 27 Oct. Grove Bloemkool f 1.50 a 1' 2, Reuzen f 2.50 a 4.witt« Kool f 2.u 3.50, ruode dito f 2.a 3.en Savnye dito f 2.50 a 4.per 100 ronde Aardappelen f 1.25 a 2.Peren f 2.a 3.50 en Appeleu f 1.50 a 3.gele Dien f 0.40 a 0.75, roode f 0.30 a 0.80 per half HL. October.Grove Bloemkool f 1.75 a 2.25, Renzen f3. a 5.50, Witte Kool f 2.a 3rooclc dito 12 n 2.50 per 100 stuks; Aardappelen: Streeker Muizen f 1.75 a 2. ronde f 0.90 a 1 50, Peren f 2.50 a 3.50. Appeleu f 2.50 a 3.50, gele Dien f 0.40 a 0.8a, roode f 0.25 a 0.80 per half HL. Purmerend, 28 Oct. AnugevoerJ 378 stnpels kleine Kaas, f 30, 11 st. middelb. f 29.50 en 1 &t. eomm-ssie, f 28 per 50 Kg. 1012 Kg. Boter, f 1.25 a 1.30 por Kg. Kip-eieren f 6 a 7 por 100 stuks. 100 Hl. Appelen, f 3.50 a 5.— en 200 111. Peren, f 3 a f 4.50 per 111. 392 Runderen; 18 Stieren; 21 Paarden; 124 vette Kal veren, 70 a 90 c. per Kg.: 120 nnclit. dito, f 12 a 26 per stuk207 vette Varkens, 40 a 50 c. per Kg 85 magere dito, f 13 a 20 cn 342 Biggen, 1' 4 a S per stuk 2734 Schapen eu Lammeren. Amsterdam, 29 Oct.Tarwe op levering booger, Nov. f 216. Maart f 221. Rogge op levering liooger, Oct. f 152, 151, 150, 511, Maart f 144. 146. Koolzaad op 800 K.G. Olie stil. Lijnzaad flauw. Raapolie prijshoudend; vliegend per 100 Kg. f29,1 Nov. f 29.25, 1 Dec. 29.371, 1 Mei f 29.50 Lijnolie va-tvliegend per 100 Kg. f 25.25, 1 Nov. f 25.12}, 1 Dec. 24.36} Raapkoeken f 52 a 80 per 1040 stuks. Lijnkoeken f 7.50 n 12 per 104 stuks. Petroleum vast. Arnerik. loco en Oct. f8.15 E., Nov.- Dec. f8.10 E. Veemarkt221 vette Kalveren, 1ste kwal. 80 en 2de kw. 60 c. per Kg.19 nuclit. Kalveren, f 8 a 12 5 Schapen 133 vette Varkens, 40 a 45 c. per Kg. Haarlem, 29 Oct. Koeien f 150 a 250, Pinken f 100 a 120, vette Schapen f 21 a 30, nnchtere Kalveren f 9 a 15 en Graskalveren f 30 a 50, alles per stuk. Schiedam, 29 Oct. r- Moutwijn f 12..Jenever f 17.50, Amst. Proef f 18.75, Spoeling-Beurs f 1.20, Spoeling-Com missie f 1.20. Londen, 27 Oct. Aangevoerd2000 Runderen, 10000 Schapen cu Lammeren, 240 Kalveren, 180 Zwijnen. Prijzen: Runderen 2-4 a 4-11, Schapen en Lamineren 4-8 a 6-1, Kalveren 3-4 a 5.6, Zwijnen 2-4 a 4-0. Alkmaar, 27 Oct. Aangevoerd: 11 Koeien, f 200 a f 280; 93 vette Kalveren, f 40 a 104: 12 nuclit. dito, f8 a f 18888 Schapen, f 22 a 321 Bok. f6; 37 magere Varksns, 1' 13 a'17; alles per stuk. 198 vette Varkens, 41 a 50 c. per Kg. Enkhuizen, 28 Oct. Aardappelen Graatjes f a blauwe f 1.a 1.75 en blanke f 1.25 a 2.per half TIL; grove Bloemkool f 2.a 3.roode Kool f2. a f 3.50 en witte idem f 2.a 4per 100 stuksPeren f 3.50 a 7.—, Appelen f 3.50 a 6.groote gele Dien f 1.a 1.10, kleine idem f 1.50 n 1.60, groote roode f 1.60 a 1.80 cn kleine idem f 0.75 a 0.80 per H.L. 29 Oct. Aardappelen Graafjes n blauwe f 1.10 a 1.60 on blanke f 1.30 a 2.per half I1L.grove Bloemkool f 2.a 2.50, roode Kool f 2.25 a 3, witte kool f 2 30 a 3.50 per 100 stuks Peren f 4a 7.Appelen f 4 a 6. per HL.; groote gele Uien f 1.a 1.10, kleine idem f 1.50 a 1.60, groote roode f 1.50 a 1.60 en kleine idem f 0.75 n 0.80 per HL. V i s s c h e r ij. Nieuwediep, 30 Oct. Sedert jl. Diusdag konden de kustvissehers wegens bet onstuimige weer hun bedrijf niet nitoefenen. Alleen werd door trekkers 322 tal haring aan gevoerd, die tegen l'3.50 a 4.60 per tal werd afgeslagen. Texel, 26 Oct. Voor de mokcrijen zijn in de vorige weck flinke hoeveelheden schar en poon aangevoerd schar gold f 1 a f 2 ea poon f 1 a f 1.50 per mand. De Noord- zeevisschers bcsoinden van f 70 tot f 140 per schuit. Met dc palingvissclierij in zee en in de biunenwatereu ging het matigde paling gold van 20 tot 70 c. per kalf Kg. Naar Engeland werden weer flinke hoeveelheden mosselen ver scheept. Zeebaars werd weinig gevangen cn gold 30 a 35 c. per half Kg. Door de Noordzecvisschcrs zijn elders ter markt gebracht: 25,000 tongen, 10 tarbotten, 700 schclvissclien, 400 roggen, 1000 manden kleine schol. 800 id. schar, 25 id. kl. tarbot en 100 manden diverse kl. visch. Groote tong gold 45 a 60 e., kl. on middels. 6 a 20 c., tarbot f 8.a f 9.50, scbelviscb 30 a 40 c., rog f 1.a 1.25, alles per stuk; kl. schol f 1.50 a f 3. schar f 1 a f 2, kl. tarbot f 10 a f 15 en kl. diverse visch f 1 a 1.50 per mand. Dc plannen der te Egmond aan Zee bestaande commissie om aldaar haringschuiten te verkrijgen, zijn nog niet ver wezenlijkt, doordien het daarvoor bcnoodigde kapitaal nóg niet verkregen is. Weldra is dc hnringvissolierij voor dit seizoen weder afgeloopen en dan is voor de wakkere zee lieden aldaar wederom geen gelegenheid 0111 op zee hun brood te verdienen. Dan zullen zij mooton blijven rondloopen, omdat cr geen vaartuigen zijn wanrmedo zij ter 'vischvangst kunnen gaan. Het is daarom zeer tc hopen, dat er nog velen gevonden zullen worden, die de bun toegezonden circulaire aan de voorloopige commissie te Egmond ingevuld zullen terug zenden, opdat het benoodigdc kapitaal van f 100,000 spoe dig worde verkregen. Burgerlijke Stand van Helder, van Dinsdag- tot Donderdagmiddag. Getrouwd D. J. Knntzeu cn J. J. E. Mackay. J. van Dojrn eu T. Goverts. A. Nobels en J. C. Cornielje. H. M. Waterreus en E. A. Putters. R. van der Klnauw cn M. de Groot. G. Molenaar cn J. Beukenkamp. BevallenM. E. Vcrberne, geb. Slecnman, d. P. Botter, geb. dc Rens, z. Overleden: M. Drijver, geb. van Grouw, 48 j. Texel, van 22 tot 28 Oct. Ondertrouwd Eclman Az. en C. Daalder. J. Keijse r Sz. eu A. P. Keijser. Gehuwd C. Ran eu A. Buisman. Geboren Gerrit Hendrik, z. v. D. Geus cn P. van den Berg. Covnelis, z. v. C. Burger Pz. en G. Koorn. Mnavtjo en Cornelia, ds. v. P. Schagen en O. Timmer. Overleden: M. Leien, eehtgenoote v. C. Keijser Rz., 41 j. Zijpe, van 17 lot 24 October. GehnwdJ. Lodder en N. Kapitein. GeborenSimon, z. v. S. Vries en M. Maasen. Jan, z. v. C. Brouwer en 1. Schoen. Overleden H. Aarscn, 44 j. Schagen, van 22 iot 24 October. Geboren: Mnriinus Jan Alcxaudcr Elias, z. v. C. G. Bannier cn E. O. Dutry van Haaflen. OverledenGoene. Levenl. aang. kind van P. Schoorl en M. Ruisen. Weerk. Waarnemingen te Helder (Landskeet.) 1 5 Windrichting en kracht. Barometer mM. Thermometer Cs. Stand. Afw. Stand. Afw. 29 12 Z.W. 16 Kg. 757.50 - 0.80 10.1 f 0.6 30 8 W.N.W. 2 758.52, f 0.22 10.4 f25 30 12 N.W.t.N. 5 760.24j f 1.94 10.7 11-4 29 12 30 i 8 30 12 0.92 0.88 0.69 We? rsges teldlieid. Betr., regenb., onstuimig. Bewolkt, helder, mooiweer. Helder, mooiweer. Toestand van de zee. Hol in ze«. Weiniggolv. id. VerwachtingZuidwestenwind. Laatste berichten. 30 October. Gisterenmiddag ontstond in een der percee- len aan het Ankerpark alhier, bewoond door den heer v. d. W., een begin van brand doordien een der kinderen, met lucifers spelende, de noo dige omzichtigheid niet in acht nam, waardoor de vlam zich aan de gordijnen mededeelde. Het vuur werd spoedig door de huisgenooteb gebluscht, zoodat de schade betrekkelijk gering is.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3