Belangrijke Openbare V erkooping BOERENPLAATS. Notaris BACKX TE KOOP: Uit onze Koloniën. De commandant van het leger heeft den lsten luitenant Louw ontheven van zijn plaatsing bij het snbsistenkader te Batavia, ten einde hem bij de archieven van den generalen staf en van de regee ring werkzaam te stellen tot het doen van navor- schingen op geschiedkundig koloniaal gebied. Zoo als bekend is, heeft de heer Louw eene „Geschie denis van den Javaanschen successieoorlog" ge schreven. Buitenland. Frankrijk. In de jl. Woensdag gehouden zitting der Kamer van Afgevaardigden is de al- gemeene beraadslaging over de Staatsbegrooting begonnen. De minister Rouvier zeide, dat de eigenaardig heid der begrooting van 1891 hierin ligt, dat het buitengewoon budget voor oorlog is opgeno men in het gewone budget. Men kan dus zeg gen, dat deze Staatsbegrooting het kenmerk draagt van oprechtheid en duidelijkheid, ook in verband met de aangebrachte bezuinigingen. Het tegen woordig budget moet het evenwicht tusschen ontvangsten en uitgaven verzekeren tot aan het einde van het wetgevend tijdvak. De begrooting beantwoordt aan de eischen van het tegenwoor dig oogenblik. In de couloirs der Kamer werd die redevoe ring als eene overwinning voor den minister be schouwd. Zij maakte een bijzonder goeden indruk, en men beschouwt de aanneming der begrooting als zeker. Portugal. Volgens vertrouwbare berichten hebben de regeeringen der drie verbonden mid- den-Europeesche Staten besloten een poging te beproeven om een schikking tusschen Engeland en Portugal tot stand te brengen. Het blad „Dia" deelt mede, dat de minister van Buïtenlandsche Zaken aan de Engelsche re geering een voorstel heeft gedaan om tot een schikking te geraken. Over de bepalingen van dit vergelijk wordt nu te Londen onderhandeld. Italië. De „Nazione" is gemachtigd tot'te genspraak van het bericht, dat de Keizerin van Oostenrijk voornemens zou zijn zich naar Rome te begeven, om een audiëntie bij den Paus aan te vragen. Zanzibar. De Engelsche admiraal Free- mantle is met 900 man, matrozen en marine- infanterie, benevens 150 inlandsche soldaten van de Oost-Afrikaansche Maatschappij den 25 October te F.lepini gedebarkeerd en naar Vitu opgerukt. De voorhoede, door den vijand aangevallen, kreeg drie gewonden. De expeditie heeft zich den 27sten stormenderhand meester gemaakt van Vitu, de stad verwoest en vele vijanden gedood. Van de aanvallers werden slechts drie gewond. Gemengd nieuws. Jl. Donderdagmorgen heeft te Rotterdam eene 55jarige vrouw hare 54jarige buurvrouw, met wie zij sinds lang in onmin leefde, op den openbaren weg, aan den West-Zeedijk, zoodanig met een bijl op het hoofd geslagen, dat de aan gevallene onmiddellijk dood was. De daderes is door voorbijgangers gegrepen en door een agent van politie in hechtenis genomen. Volgens de „National-Zeitung" zijn prof. Robert Koch's proefnemingen tot genezing van tering geslaagd. Het vraagstuk is volkomen op gelost, hoewel het middel dat de geleerde ont dekte, nog streng geheim wordt gehouden. Voor zoover men weet, zal dit middel niet in apotheken verkrijgbaar zijn of door scheikundigen kunnen worden samengesteld, maar wordt het langs om slachtiger weg ongeveer als koepokstof ge wonnen. Door de stof wordt het menschelijk lichaam in een toestand gebracht, waarbij de tering-bacilen niet voorttelen kunnen, doch te gronde gaan. Het teringproces wordt dan in zijn voortgang gestuit en genezing begint. Te gelijker tijd is het lichaam voorgoed beschermd tegen verdere aanvallen van tering-bacilen, zonder in andere opzichten schade te hebben geleden. Om zich geheel aan de voltooiing van zijn werk en aan de voorbereiding voor het openbaar maken zijner resultaten te kunnen wijden, zal prof. Koch voorloopig zijn colleges staken. Te Helsingfors werden in den laatsten tijd verschillende moorden op de wijze van „Jack the Ripper" gepleegd, waarbij meestal de slacht offers in bed werden geworgd. Ten laatste heeft men den schuldige, een berucht misdadiger, ge vonden. Een romanesk geval heeft in eene villa te Asniéres (Frankrijk) plaats gevonden. Daar woonde sedert een tiental jaren iemand uit Rus land met een ouden knecht en eene keukenmeid. Onlangs is de heer des huizes met gezegden knecht naar Zwitserland gegaan. De keukenmeid, alleen gelaten en zich vervelende, doorsnuffelde het geheele huis. Zelfs wist zij een kamertje open te krijgen waarin zij nog nooit een voet had gezet en waar zij een brandkast aantrof van een zonderlingen platten vorm. Hare nieuwsgierig heid werd zoodanig opgewekt dat zij een smid deed komenen hem verzocht de kast open te breken, aan gezien daarin, zeide zij, voorwerpen waren, welke zij haren meester moest nazenden. De smid, vreemd genoeg, voldeed aan dezen last, maar liep.on middellijk daarop met een gil weg, gevolgd dooi de keukenmeid. In de kast lag het lijk eener vrouw in rozerood satijn. De heer des huizes, thans van zijn reis terug gekeerd en door de politie ter verantwoording geroepen, verklaarde, dat het 't lijk van zijne vrouw was, te Moskou gebalsemd en hetwelk hij vergunning had mede te nemen. Zij was eenige dagen na hun huwelijk door een boer vermoord, dien hij uit zijn dienst had ontslagen. Indien de wet in Frankrijk hem niet vergunde haar over schot bij zich te houden, verklaarde hij verder, d*n zou hij liever het land verlaten dan er van scheiden. Sedert eenigen tijd verscheen te ICiew, in Rusland, iemand die zich een nieuwe profeet noemde en rondweg verklaarde dat hij was Jezus Christus, de zoon Gods, op de aarde geko men om de wereld te redden. Onder de boeren was zijn aanhang enorm en hij telde reeds talloos veel proselieten, llij deed wonderen, slikte messen in en wist uit den neus van eiken boer kopekken (stukkenkopergeld ter waarde van cent) te voorschijn te halen. Daar hij niet in het bezit was van papieren en paspoort werd hij door de politie opgebracht en tot op dit oogenblik weet men nog niet, wie hij is, maar hij zelf gaat steeds voort zich Jezus Christus, de zoon van God te noemen. De vrederechter te Kiew heeft hem veroordeeld, omdat men niet het recht heeft in Rusland vrij rond te loopen zonder door de re geering voorzien te zijn van een behoorlijken pas. Verkoopingen. Mnnndag 3 November. Egmonil aau den Iloef. 11 'era. Tn de Vriend schap: Uroodbakkerij met tuin, Heerenweg ald.. gr. 0.5.30. Aanbestedingen. Maandag 3 November. Alkmaar. S ure. Regenten van het burger weeshuis, in de regentenkamerde levering van 2 stukken zwart laken en 1 stuk blauw laken; bill. inz. 31 Oct. Alkmaar. 8 ure. Regenten van het burger weeshuis dc levering van 40 mud aardappelen; bill. iuz. uiterl. sm. 11 ure. Haarlem. 12 ure. De toeziende chef over hetgar- nizoens nachtleger, ten bureele Donkere Spaarne het was- schen van wollen eu linnen nachtlegervoorwerpen, in het garnizoen van 1 Jan. tot 31 Dec. 1891. Helder. 12 ure. De toez. chef van hot garniz. nacht leger, op liet garnizoens-burenuhet wasschcn der wollen cn linnengoederen voor de troepen alhier in garnizoen, van 1 Jan. 1891 tot en met 31 Dec. 1891. Dinsdag 4 November. Hoorn. 8 ure. Regenten van het stads ziekenhuis: de levering van levensmiddelen, brandstolen en zachte groene zeep. Vacante Betrekkingen. Apothekersbediende (ongehuwd) in het ziekenhuis der Rijks Universiteit te Leidenhon. f600 boven verpleging. Adr. den Dircctcnr R. Moquette, ald. Arts te Spaarndam; hon. pl. m. f 1450. Adr. vóór 15 Nov., den buvgem. Bediende (R.-K.) op een druk kassiers- cu effectenkantoor in Noordbrabant; goed salaris. Adres „N. Rott. Ct." No. 2S718. Bediende in een ijzerhandel in Zuidh. Adres „N. Rott. Ct." No. 28868. Boekh. (hoofd) volkomen op de hoogte van de jaarafsluiting up de Itoliaanscke methode en geschikt om als chef de bureau op te treden, ann eene liuancieelo instelling. Adr. vau Duijl's Advcrterfie-Burenu te Amsterdam, Lett. C. n. Bouwkundig Teekenaar terstond. Adr. „Utr. en Prov. en Stedelijk Dbl." No. 12612. Gemeente-ontvanger te Opstcrland; hou. f 1000, borgstelling f 15.000. Adr. vóór 18 Nov. den burgem. van Opster- laml te Beetsterzwaag. Cnnd. Notaris (P. G.) in staat tot het opmaken en miuu! oc- ren van de gewone neten op een Notariskantoor te Leiden, hon. i'000. Adr. T. H. Ysma, boekh. aldaar lelt. N. L. Ketelmakcr cn vuurwerker die zelfstandig kuuncn werken voor vast werk en tegen Hink salaris. Anr. den werk meester Schneiders te Breukelen. Machine-Draaiers (bekwame) voor vast werk aan de Ut- rechtsohe Ijzergieterij A. F. Mulders, te Utrecbt. Machinist tevens bankwerker die geheel zelfstandig kau werken, aan eene nieuwe fabriek. Adr. J. de Jong, drukkerij, Wijnstraat 34, Rotterdam. Machinist Bankwerker bij de Nederl. Tramweg-Maatschappij Adr. in persoon met schriftelijke getuigen aan het Hoofdbureau to rieerenveen. Metaaldvaaiers 1ste kl. bij dc Nederl. Zuid-Afrikaansche Spoorweg-Maatschappij te Johannesbnrg (Transvaal). Adr. liet Bureau der Maatschappij (Administratiegebouw Holl. Spoor Kamer 123, Droogbak te Amsterdam. Maildienst. Opgave van het vertrek der mails naar O.- en W.-Indië. Oost-I ndië. Over Amsterdam, met de stoomsch. derMaatsoh. „Neder land" (a). Laatste bnslichtiug aan bet Postkantoor 6.45 's av., 7 en 21 Nov., 5 en 19 Dec. Over Genua, met de stoomsch. der Maatsch. „Nederland" (a). Laatste lichting 12.40 's av. 4 en 18 Nov., 2,16 cn 30 Dcc. Over Rotterdam, met de stoomsch. der Rot ter d. Lbyd." Laatste lichting 6.45 's av. 13 en 23 Nov., 12 tn 26 Dec. Over Mnrseille, met de stoomsch. der „Rottei'd. Lloyd". Laatste lichting 12.40 's av. 11 en 25 Nov., 9 en 23 Dec. Over Marseille, met de Frnnscho pakketbooteu Laatst# lichting C.45 's av. 14 èn 28 Nov., 12 en 26 Dec. Over Brindisi, met de Engelsche pakketbooten. Laatste lichting 8.45 's morg. 7 en 21 Nov., 5 en 19 Dec. Over Brindisi, met de Duitsche pakketbooten (b). Laatste lichting 8.45 's morg. 25 Nov. en 23 Dec. (a) Padang wordt alleen aangedaan door de stoomschepen vnn de Maatschappij „Nederland". (h) Deze verzendingen geschieden alleen op verlangen vnn den afzender blijkens eene aanwijzing op 't adres. W e s t -1 n d i A. Suriname. Laatste buslichting aan het Postkantoor, via Amsterdam 5 en 26 Nov. en 17 Dec., te 6.45 'sav. via Southamptou 10 en 24 Nov., 8 en 22 Dec., te 6.45 's av. via St. Nnzaire, den 7den vun elke maand, 6.45 's av. B. Curacao. via Amsterdam 5 en 26 Nov. en 17 Dec., te6.45'sav. via Liverpoul, eiken Donderdag tc 12.40 's av. via Hflvre, den 13den tn 28sten van elke maand, to 8.45 '1 morgens via New-York (per K. W. I. Mail) te 12.40 's av. Ver trekdagen zullen nader worden opgegeveu; via New-York (per DuitBche pakketb.) 11 en 25 Nov., 9 Dec., t« 12.40 'a av. Marktberichten. Texel, 28 Oct. Commissiehandel. Vette Koeien f 190 n 230, Melkkoeien f 145 a 180, Geldekoeien f 130 a f 155. Kall'kooien f 170 a 330, Knlfvaavzcn f 110 a 120, Geldevaarzcn f 75 a 110, Graskalveren f 35 a 65, Fok schapen f 19 a 22, Geldescliapen f 24 a 27, Rammen f 24 a f 40, Lammeren f 11 a 16,50, Veulens f 70 a 120, Werkpaarden f 120 3 110, oude Paarden f 45 11 85, Biggen f 7.50 a 10.50, alles per stukvette Varkens 24 cent per half Kg. Alkmaar, 31 Oct. Totaal 5554 h., {nis1096 h. Tarwe f 7.10 n 9, 350 h. Rogge f 6 a 6.35, 693 h, Gerst f 4.50 n 5, id. Chef. f 5 a 6, (2169 h. haver f 3 a 4.10, 624 h boouen alspaardeub. f 5.50 a 6, bruine id. f 9 a 12, citroen id. 14 a 15. dnivcn id. f 6.75 n 7«25, witte id. f 15 a 16, 71 h. rood Mosterdzaad f 13.50 a 15.50, geel id. f 11, 88 h- Karweizaad f 8.50 a 9, 39 h. blauw Maan zaad f 13 a 13.50, 424 h. groene Erwten f 9 a 18, grauwe id. f 15 1 18.50, vale id. f 10 a 16. Hoorn, 30 Oct. Kleine Kans f33, Commissie f 29.50 en Middelbare f 29.50 per 50 kilogram. Enkhuizen, 29 Oct. Biggen f 4.50 a 8.50, Kippen f 0.70 a 1.20 cn Konijnen 50 a 10 c. per stuk. Boter 65 a 70 c. per kop. 11 stapels Kaas, f 28 per 50 Kg. Kip-eieren f 5 a G per 100 stuks. Blanke Aardappelen f 1.25 a 2.blauwe f 1 a 1.75 eu Uien 50 a 55 c. per half IIL. Nieuw Karweizaad f 8.75 a 9.—, u. Mosterdz. f 14.75 a f 16.50, Maanz. f 11 a 12, Gerst f 4 a 5. Haver f 3 a 4, Grauwe Erwten f 14.50 a 16, Wijker vale f 11 a 13, groote Vale f 13 a 15, bruine Boonen f 10,50 a 12.25. groene Erwten f 12 a 04, alles per HL. Enkhuizen, 30 Oct. AardappelenGraafjes f a 4 blauwe f I.a 1.80 en blanke f 1.35 a 2.per half HL grove Bloemkool f 2.a 3.roode Kool f 2. a f 3.en witte idem f 2.a 4.per 100 stuks Peren f 3.50 a 7-Appelen f 3.50 n 6.groote gele Uien f 1.a 1.10, klciue idem f 1.50 a 1.60, groote roode f 1.60 a 1.80 en kleine idem f 0.75 a 0.80 per H.L. 31 Oct.AardappeleuGraafjes a blauwe f 1.a 1.75 en blanke f 1.26 a 2.per half HL.grove Bloemkool f 1.75 a 2.50, roode Kool f2.50 a 3, witte kool f 2.50 a 3.50 per 100 stuks j Peren f 3 40 a 7.Appelen f 4 a 6. per HL groote gele Uien f 1.a 1.10, kleine idem f a groote roode f 1.60. a 180 cn kleine idem f 0.75 a 0.80 per HL. Bovenkarspel (Station), 29 Oct. De aanvoer van Bloemkool bedroeg in de vorige week ruim 170,000 stuks, waar\o>r van f 1.75 tot f 4.50 per 100 stuks werd betaald. De aanvoer van sluilkod bedroeg 40,000 stuks; de prijs hiervau bleef lang, namelijk f 2 a 4 per 100 stuks. Uien worden tegen onveranderd lage prijzen verhandeldmen betaalt thans 20 a 80 e. per half kilogram. Beste Aard appelen zijn duur en gelden f 2. ja zelfs f 2.25 per half III.mindere soorten f 1.23 a 1.75. Bovenkarspel (Station), 29 Oct. Grove Bloemkool f 1.50 a f 2, Reuzen f3.a 4.50, witte Kool f 2.a 3 50, roode dito f 2.a 3.en Savoye dito f 2.50 a 4.per 100; ronde Aardappelen 11.40 a2.25, Peren f 1.50 n 3.50 en Appelen f 1.50 a 2 50, gele Uien f 0.45 a 0.75, roode f 0.30 a 0.80 per hnlf IIL. 30 October. Grove Bloemkool f 1.75 a 2.25, Reuzen f 3. a 5.50, Witte Kool f2.a 3.roole dito f2.a 2.50 per 100 stuks; AardnppelenStreeker Muizen f 1.75 a 2. ronde f 0.90 a 1.50, Peren f 2.50 a 3.50. Appelen f 2.50 a 3.50. gele Uien f 0.45 a 0,85, roode f 0.25 a 0.80 per half HL. Amsterdam, 31 Oct.Tarwe op levering hooger, Nov. f 216. Maart f 221. Rogge op levering hooger, Oct. f 152, 151,154,156, Maart f146, 148. Koolzaad op 800 K.G. Olie stil. Lijnzaad flauw. Raapolie prijshoudend; vliegend per 100 Kg. f29,1 Nov. f 29.25, 1 Dec. 29.37L 1 Mei f 29.50 Lijnolie vastvliegend per 100 Kg. f 25.25, 1 Nov. f 25.12J-, 1 Dec. 24.36* Raapkoeken f 52 a 80 per 1040 stnks. Lijnkoeken f 7.50 a 12 per 104 stuks. Petroleum vast. Amerik. loco en Oct. f8.15 E., Nov.- Dec. fS.10 E. AardappelenFr. Dokk. Jammen, f2.10 a 3.—dito Zaaiers f 1.50 a 1.70, Geld. Blauwe f 2.75 a 3.Pruis, Hamb. f 3.20 a 3.50, Hillegommev Zand f 1.50 a 4.50. dito Flakk. 2.50 a 3.25, alles per H.L. Schiedam, 31 Oct. Moutwijn f 12..Jenever f 17.50, Amst. Proef f 18.7», Spocling-Bcurs f 1.50, Spoeling-Com missie f 1.50. Londen, 27 Oct. Aangevoerd: 300 Runderent 1000 Schapen en Lammeren, 110 Kalveren, 20 Zwijnen- Prijzen: Runderen 2-4 a 4-9, Schapen en Lammeren 4-8 a 5-9, Kalveren 3-4 a 5.6, Zwijnen 2-4 a 4-0. Annonces, Dinsdags, Donder dags en Zaterdags niet vóór 's mor gens 10 uur ontvangen zijnde, kunnen niet meer worden opgenomen. Annonces, onveranderd 4 malen geplaatst, worden slechts 3 maal berekend. ADVERTENTIE N. Op den 5 NOVEMBER a. hopen onze geliefde Ouders K. NAP en A. ROZENBROEK, i hunne 25jarige Echtvereeniging te herdenken. Uit naam huimer dankbare Kinderen, N. Nap. Anna Paulowna, 29 Oct. 1890. Woensdag 5 November a. s hopen wij de 25jarige Echtvereeni- i ging te herdenken van onzen kame- f raad en zijne Echtgenoote K. NAP N. NAP—ROZENBROEK. Oudesluis (ZijpeJ. Namens: J. JONGEJAN. Ploegbaas, en Eehtgenoote. i G. HOPMAN, Arbeider, P. DE RUITER, M. BIERMAN, J. C. BERENDSEN, Stations-arbeider. 12ijarige Echtvereeniging van P. KOMEN en TRIJNTJE HOUT. Anna Paulowna, 5 November 1890. Door eenige vrienden. Ondertrouwd: A. POSTMA en E. J. HUBBELING. Helder, 1 November 1890. Heden overleed onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder, Mevrouw M. M. W. E. VAN VEERSEN, weduwe van den Heer A.J. VAN GRUTING, na een kortstondig lijden, in den ouder dom van ruim 62 jaren. c. f. c am bier- Van Gruting.. J. R. J. P. C AM BIER. C. J. VAN GRUTING. A. J. VAN GRUTING. M. M. E. W. VAN GRÜTING. Utrecht, den 29st*« October 1890. Blijkens acte den 20 October 1890 voor den Notaris Mr. A. J. C. JONGEJAN te Amsterdam verleden, is tusschen de Heeren CASPAR DIDERICH ZUR MüHLEN, scheepsagent en expediteur, en LE0NARD WILLEM FREDE- RIK OUDENHOVEN, makelaar, beiden wonende te den Helder, als aansprakelijke en behee- rende Vennooten en de Heeren JAN HAR BRINK NUMAN, Commissionair in effecten, wonende te B a a r n, en LAMBERTUS JACOBUS HANSEN, Commissionair in effecten, wonende te Amsterdam, als com manditair vennooten, aangegaan eene Ven nootschap voor onbepaalde» tijd, ten doel hebbende een Commissiehandel in binnen- en buitenlandsche fondsen, aandeden in Maat schappijen en geldleeningen, het geven van voorschotten op effecten en de administratie daarvan, het incasseereu en disconteeren van wissels en het verhandelen van vreemde muntspeciën. De firma der Vennootschap, die gevestigd is te den Helder, zal zijn „ZUR MüHLEN, OUDENHOVEN C°. en zal alleen door de aansprakelijke en beheerende Vennooten worden gevoerd en geteekend, doch uitslui tend voor zaken de Vennootschap rechtstreeks betreffende en niet tot het ter leen opnemen van gelden, het stellen van borgtochten of dergelijke bezwarende verbintenissen, zullende die alleen kunnen geschieden onder de bijzon dere handteekeningen van beide aansprakelijke en beheerende Vennooten. te Wieringerwaard, op DINSDAGEN 11 NOVEMBER 1890, bij opbod en afslag, en 18 NOVEMBER d. a. v., bij combinatie en eindtoewijzing, telkens des voormiddags 11 uur, in het logement „het Wapen van de Wieringer- waard", van: De kapitale allergunstigst aanéén- gelegen te Wieringer- waard, aan den Zijperweg, bestaande uit hechte HUISMANSWONING met SCHUUR, STALLINGEN, TUIN, ERF en diverse per- ceelen uitmuntend Wei- en Bouwland, samen groot 26 hectaren 10 aren 50 centiaren. Twee perceelen uitmuntend BOUWLAND, gelegen aldaar, aan den Waligsweg, samen «Pm. groot 3 hectaren 30 aren 80 centiaren. Twee perceelen uitmuntend WEILAND, gelegen aldaar, aan den Sluizerweg, samen groot 3 hectaren 34 aren 70 centiaren. Een goed onderhouden, wel ingerichte RENTENIERSWQNING, met TUIN en ERF aldaar, aan den Zijperweg, groot 18 aren 20 centiaren. Twee ARBEIDERS WONINGEN, aldaar, aan den Zijperweg, samen groot 8 aren 11 centiaren. Te aanvaarden: bouwland dadelijk, weiland Kerstmis 1890 en de gebouwen met bij behooren 1 Mei 1891. Voorts de BOUWPLAATS, gelegen in den Oostpolder der gemeente Anna Pau lowna, aan den Zwinweg, bestaande uit hecht ge bouwde HUISMANSWONING met BOET, ERF en diverse perceelen uitmuntend Bouwland en water, samen groot 12 hectaren 70 aren 10 centiaren. En de helffc gemeen en onverdeeld in eene arbeiderswoning; aldaar aan den Zwinweg. Verhuurd het land tot het ontblooten van de schoof in 1891 en de gebouwen met bijbehoore» tot 1 Mei 1892 voor f 889. per jaar. Eigendom van den heer C. Dz. Rezelman. Zie de biljetten. Notaris BACKX. zal publiek verkoopen, aan de Keinsmerbrug, in de Zijpe, op VRIJDAG 14 NOVEMBER 1890, 's avonds zes uur, in de herberg van C. WARDENAAR: Eene Huismanswoningmet [Ên Boet, Tuin, Erf en Bouw- land, aldaar, kadaster Sectie B, nos. 259 en 260, groot ~gg-r 68 aren 70 centiaren. Te aanvaarden: de gebouwen 1 Mei 1891 en het land dadelijk. Eigendom van den Heer Jan Buisman Je. Breeder bij biljetten. Vier broedganzen en een gent, met vier broedhokken, bij W, van Gijtenbeek, te Anna Paulowna.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3