Chocolade en Cacao. Schroefstoombootdienst Gebrs. Zur Mühlen. AMERIKAANSCH ORGEL, H. J. TOK 61 ZOOI, Van Nieuwediep 7.30 u. 's morgens. Van Amsterdam 9.15 u. 's morgens. The New-York Favorits 53—54 Hoofdgracht 53—54. VertooplMizeii: W. G. BOELE, Senior. HOFLEVERANCIER, C. J. BOELE ZOON. /GORDON 2/2Cent/ Gebri Stollwerck's Stollwerck's Chocolade en Cacao GENEVER „TIVOLI." - Helder. Tweede Abonnementsvoorstelling. Nieuwe Rotterdamsctie Schouwbupg-Maatsctiappij, WAAR IS DE KAT? Homologatie-Accoord, V 0LKS-BIBLI0THEE K, G. H. VERBOON, 335ste STAATSLOTERIJ. Hm Te koop: f 170. UURWERKEN. Nieuw Geslaclit. BOTERHAMBENWORST, Amsterdamsche Leverworst. W. JAGER GERLINGS, Keizerstraat 103, Helder, W. C. Hattinga Raven, Grands Vins de Champagne. DEÜTZ l ËELDERMANN, a Ay. CABINET demi Sec. fl. 3.85 JOCKEY-CLUB Sec. 3.85 GOLD LACK(goüt anglais) A. J. DE J0N6H. te ALKMAAR, Groothandelaars in: Kachels!! Kachels!! NB. Nieuw!! Nieuw!! Zoogenaamde Blauwe Hoest. DRUIVEN-B0RSTH0NIG. WIKTTERDIBIVST, aanvangende 1 NOVEMBER, 1890. DAGELIJKS: Afgifte van goedkoope Retour biljetten van Nieuwediep naar Amsterdam en omgekeerd, zeven dagen geldig: lste kajuit f 2.—; 2de kajuit f 1.—. (Nieuwe echte en tevens zeer goedkoope Siiigerlinndsiaaiuinchiiies) zijn op 11 October per stoombootRotterdam" van New-York te Amsterdam gearriveerd en nu ook alom verkrijgbaar door tusschenkomst van de bekende Depothouders; te HELDER uitsluitend in het Hoofd-Depöt De nieuwere soorteu vau «lc Naaimachines der Siiiger maatschappij hebben meer en deugdelijker verbeteringen dan cciiigc andere Naaimachine. Wederverkoopers gelieven zich te adresseeren aan het Generaal Depót, Kal verstraat 62, te Amsterdam. Amsterdam, Rembrandtsplein Rotterdam, Oprichter der vroegere Firma SIGARENFABRIEK- Wijdemarktsteeg. 's Gravenhage Spuistraat. Leiden Breedestraat. Utrecht, Choorstraat. Groningen, tiuschen de Markten. Kampen. Gedeponeerd en ingeschreven den 2 November 1888. KAMPEN. Gevestigd sedert 1847. Dépóts Schagen. Purmerend. Breda. den Helder. 's Eosch. Koog a/d Zaan, Dordrecht. Gorinchem. Tiel. Winschoten. Haarlem. Driebergen. Wormerveer. Penang. Batavia. Samarang. Soerabaija. Christiania. Kopenhagen. s s Doelmatige, door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied, verbeterde I fabricatie en uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen, garandeeren den verbruiker van een aanbevelenswaardig fabrikaat, nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der I resp. Etiketten. De Firma behaalde: 27 Brevets als Hofleverancier, 44 Eere-Diplonia's, gouden enz. Medailles; een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat. Reeds 1874 schreef de Accademie national I de Paris: Nous vous décernons une Medaille (1'ot première classe en considération I de votre excellente fabrication de Chocolat, bonbons variés etc. etc. r Stollwerck's fabrikaat is verkrijgbaar bij H. li. Confiseurs, Banketbakkers enz. enz. Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt, Amsterdam, Kalverstraat 103. PUIKE OUDE m 'k SCHIEDAMMER Mprli NIGHTCAP. V erk r ij g b a a r b ij de meeste Grossiers in gedistilleerd. N.B. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds SCHIEDAM. Y0™?" J.'i"-.!:™ L der Firma P. HOPPE. Schouwburg- en Concertzaal Woensdag 5 November 1890: Directie A. FAASSEN Co. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, van 28 October 1890, is het namens LOURENS WIERING, Logement houder te Helder, aangeboden en aangeno men gerechtelijk accoord gehomologeerd. Alkmaar, 30 Oct. 1890. Mr. W. F. A. VERHOEFF, Advocaat en Procureur. Nuttige Handwerken. Ondergeteekende beveelt zich beleefdelijk aan tot het geven van privaatlessen. Grondig onderricht in het knippen op maat. A. HUBBELING, Kaunalweg 40. Vischmarkt, Helder. Eerste afgifte van boeken op MAANDAG 3 NOVEMBER e. k., 's avonds 7 ure, en verder eiken Maandag. Lijst der boeken 10 Cents. Het Bestuur. Leening 1880. Uitgeloot No. 9. Belanghebbenden worden attent gemaakt op de hal^'aarlijksche uitkeering der ver schenen rente op a. s. Maandagavond, tusschen 8 en 9£ uur, in de Consistoriekamer der Chr. Geref. Kerk. J. COLLET. Verhuisd: naar N ieuwerAmstel Saxenburgerstraat N°. 2. Bij den ondergeteekende zijn te bekomen HEELE en GEDEELTEN van LOTEN. Van eene accurate verwisseling kan men verzekerd zijn. Trekking l8te klasse 17 November. M. A. GRUNWALD, Kanaalweg 6768. uit de beroemde fabriek van The Qak Leaf Organ Co., te Chicago, met 10 registers en knieverzet, zeer lieflijk van toon, in prach tige notenhouten kast, voor slechts f 170, desverkiezende op maandelijksche af betaling. Te bezichtigen bij J. P. RADIUS, Nieuw- straat 43, Nieuwediep. Groote keuze in alle soorten H0RL0BES voor den Werkman, voor Dames, Heeren en Jongeheeren, in metaal, zilver en goud. REGULATEURS, PENDULES en WEKKERS. Bij zorgvuldige repassage en guarantie laagste prijzen. Aanbevelend, Kruisweg.GUST. BUHSE. Roolsvleescïi, Saucise de Bologne, Rolhammen, Gelderse he Worst, J. HUBBELING, KANAALWEG. firma J. TT. Enschedé, Wijnhandelaars, Haarlem, Depot en Kantoor bevelen bijzonder aan Bas Medoca f 30 per anker, St. Emilion. 34 St. Seurin Medoc, 36 en Cognac Vieux. a f 1.80 per flesch. Hoofd Agent voor Helder en Omstreken Kanaalweg 79. Extra Sec 4.30 per 1/1 flesch. Halve flesschen met f 0.25 verhooging per 2/2. In voorraad bij: W. JAGER GERLINGS, Firma J. H. ENSCHEDÉ, WIJNHANDELAREN, Haarlem. Spaame 86/S. Helder, Keizerstraat 103. ÏÏS&SF* De 's Gravenhaagsclie Hypotheekbank ver strekt gelden ter leen onder eerste hypothecair verband en geeft pandbrieven uit, waarvoor bij uitloting, gelijk tot dusverre, voor zoover de voorraad strekt, pand brieven 47. in ruiling worden aangeboden. Inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank (Gedempte Raamstraat 11a) en te HELDER bij den Heer Blijspel in 4 bedrijven door Franz von Schouthan. Vertaling van H. Lommes. Aanvang S unr. Abonnementsprijzen lste Rang per 4 stuks f 4. 7.20 2de u 4 vu 2.50 u 8 u u 4.— Aan het Bureau: lste Rangfl.49 2de 1.— Gelegenheid tot teekenen voor abonne mentskaarten tot 4 November in yTivoli", waar op den speeldag de kaarten des morgens ten half elf verkrijgbaar zijn. Westphaalscke Vlam-, Gas-, Smee-, Neutjes-enKacbelkolen,per waggon van 10000 K.G. franco boord Amsterdam of aan de stations der II. IJ. Spoorwegmaatschappij benoorden het IJ. Op aanvrage wordt de prijsnoteering van bovenstaande kolen geregel franco toege zonden. Groote voorraad VULREGULEER KACHELS, Geëmailleerde-, Vernickelde-, Geslepen-, Ge goten- en Geslagen KACHELS, met alle bijbehoorende artikelen. Van teakhout vervaardigde (N.-Hollandsch model) KAASMAKERS en ZETTERS, zonder kwasten en scheuren, geheel krimpvrij. Eenige verkoop voor Schagen en Omstreken D. ROGGEVEEN Cz„ Nieuwe Ijzerwinkel, Schagen. 50 '/8 vaatjes zuivere gegar- Èirandeerde Zwolsche en Kamper Natuurboter te koop, uitstekend geschikt voor Sint-Nicolaas-bakkerij en voor meer andere doeleinden, ii 14 gulden per 1 /8 vat, van 20 kilogram, a contant (levering franco). Deze boter is even omgeslagen, maar van puike kwaliteit. Br. fr. motto //Boter", aan M. ZWAAN Rz., Boekhandelaar te Alkmaar. Maag- en Darmlijders kunnen op verlangen gratis een leerrijk boek bekomen. Het wordt op aanvraag franco toegezonden door Fritz Popp's Verlags-Anstalt in Heide (Schleswig-Holstein). LEVENSGEVAARLIJKE HOEST van Kinderen Kuchhoest. onmiddelijk afwendig van het gevaar en snelle zekere hulp door de sedert vele jaren bij deze kinderziekten eenig goed bevonden. Alleen echt verkrijgbaar in flacons van fi 2.die van geele, flacons van fl. 1. die van roode en flacons van 65 Cent, die van witte caspulen voorzien zijn waarop nevenstaand fabrieksmerk, te Nieuwediep bij W. V. BRUINVIS; te Burg op Texel bij J. P. SMIT te Schagen bij J. GROOT Tzn.te Wieringen bij J. BRUUL. Snelpersdruk van J H. Yau Balen, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4