1HELDERSCHE-! ss£r NIEU WEDIEPER COURANT. M 132. Zondag 2 November 1890. ^gyjaargang48. Nieuwsblad voor Hollands Noorderkwartier. J. VAN BALEN. TWEEDE BLAD. BEKENDMAKING. Vergadering van den Raad B E R I C H T. De Speler, Door eigen Schuld, 35> DOLORES. NEDERLAND. VersoütJnt lederen Dinsdag, Donderdag en SZaterdag. Abonnementsprijs per 3 maanden. Voor de courant binnen de gemeentef 0.70, met Zondagsblad f 1. naar de overige plaatsen van Nederland 0.90, 1.25 naar alle landen, die in het postverdrag zijn opgenomen (inbegrepen Oost- Indiii en Amerika)1.75, 2.10 naar Zuid-Afrika2.50, 3. RED ACTE UR-ÜITGE VER Molenplein 162/163. HELDER. Prijs der advertentiën: Van 15 regels 30 cent, elke regel meer 6 cent. Bij abonnement naar gelang van de hoeveelheid regels itanmerkelijk lager. Ingezonden mededcelingen en aanbevelingen, geplaatst tnsschen den tekst, per regel 10 ct. Advertentiën voor liefdadige doeleinden3 Dienstaanbiedingen voor den werkenden stand3 Agent voor Nieuw-Jersey en Omstrekende lieer Mr. P. LANGEVELD Mz., te Okonik Co, Passaie. der gemeente Helder, op DINSDAG den 4 NOVEMBER 1890, des avonds ten zeven ure. Helder, den 31 October 1890. De Burgemeester, C. A. BEUKENKAMP. Onderwerpen ter behandeling: 1. Vaststelling begrooting voor 1891. 2. Adres onderwijzers regeling tractementen. 3. Adres onderwijzers pensioen weduwen. 4. Voorstel Geldleening. 5. Benoeming onderwijzer en onderwijzeres aan School "tb. 6. Benoeming onderwijzeres Herhalingsschool. 7. Adres J. Bakker, paardentram in de gemeente. 8. Adres W. G. F. Roeffel, om pensioen. 9. Mededeeling ingekomen stukken. 10. Bezwaarschriften hoofdei, omslag. Zij, die geabonneerd zijn op onze courant, kunnen, tegen betaling van 40 cents per stuk, bekomen de bij ons verschenen romans Russische roman van F. M. DOSTOJEWSKI. 242 pagina's druk e n roman van H. S C H O B E R T. 231 pagina's compressen druks. Men kan deze romans aan ons bureel dagelijks afhalen. Toezending naar buiten geschiedt na ontvangst van postwissel met 10 cents verhooging voor één boek en 15 cents voor beiden. Men geve vooral juisten naam en duidelijk adres op, ten bewijze dat men geabonneerd is. Voor niet-geabonneerden is de prijs van elk boek f2.(Zie de advertentie). Feuilleton van cle Helderache- en Nieuwedieper Conrant. Roman van Gravin EUFEMIA BALLESTREM. (Uit het D u i t s c h.) //Nu, dat moet een van de minste bewijzen van liefde zijn, die Scbinga aan zijné gemalin verspeelt," hernam Rusz. Ja, er zijn zonder linge menschen op de wereld en mij verwon dert het alleen, hoe een zoo schoon meisje, als prinses Bradwitska moet geweest zijn, iemand als Scbinga kon huwen. Verklaar mij, als gij kunt, dit raadsel van het men- schelijk hart. Gelooft ge, dat zoo iets uit ergernis kan gebeuren5" //Misschien, ik heb daar nog niet over gedacht," zeide Dolores peinzend. „Maar ik moet bekennen, dat ik zeer nieuwsgierig ben de andere helft van dit origineel te leeren kennen, om te zien of zij de betere helft is." „De schoonste helft is zij in ieder geval," zei Rusz zacht lachend. „Dat is niet moeilijk als men hem aanziet," zeide Dolores. Toen zij nu op den Valkenhof waren te ruggekeerd, was Tereza aangekomen en Dolores ontving haar met levendige vreugde. Zij begon terstond de medegebrachte kofter uit te pakken en installeerde zich als de eerste bediende, tot groot verdriet van de overige bedienden, wien de zwarte huid van de arme STATEN-GENERAAL. Eerste Kamer. Zitting van Vrijflng 31 October. ■Gisteren werden aangenomen de overeenkomst, gesloten met den heer David Croll, over liet maken van een reparatiewerf met dokgelegenheid te Tand jong Priok (haven van Batavia), zoomede verschil lende suppletoire begrootingen voor 1890, ter zake van uitvoering der spoorwegovereenkomsten, enz. Daarbij kritiseerde de heer Fransen van de Putte het beleid van den minister van Financiën, die, in strijd met de toezegging bij de behandeling der spoorwegovereenkomsten gedaan, niet aanstonds een leening ad. 3 percent, uittegeven tegen 95 pCt., had gesloten, liet gevolg was nu dat door de stijging der geldmarkt de leening tbaus veel meer zou kosten. De minister van Financiën verklaarde, dat noch in Augustus noch in de eerste toekomst de stand der kas het sluiten van eenc leening mogelijk maakte, dat en hierin gaf de heer Wcrtheim hem vol komen gelijk niemand in Augustus de stijging der geldmarkt kon voorzien en dat, indien men tegen minder gunstige voorwaarden een leening zou moeten sluiten, daartegenover stond, dat men dan toch veel korter rente zou behoeven te betalen. In deze zitting kwam in de mededeeling van den heer Hengst, dat hij wegens gezondheidsredenen ontslag nam als lid der Kamer. Voorts hield de heer Wertheim eene langdurige interpellatie over de verhoudingen tnsschen Gou verneur, Koloniale Staten en bevolking van Suriname. Met tal van feiten trachtte hij zijn beweren te sta ven, dat de Gouverneur onwettige handelingen ver richtte en door zijn optreden aanleiding gaf tot het opzetten van een deel der bevolking tegen de meer vermogende Israëlieten. Ofschoon in Nederland geen antisejnietisme vreezende, met het oog op het verleden van ons land, dat alle bannelingen her bergde als vrije burgers, kwam spr. op tegen den schijn, alsof de Gouverneur zich door antisemieti- sche beweegredenen liet leiden, voor weikeu schijn grond bestond. De minister van Koloniën ontkende dit. Wel was de Gouverneur reeds voor zijn komst in Suri name verdacht gemaakt als antisemiet, en de mi nister betreurde het, dat ook in de Nederlandsche pers dergelijke verdachtmakingen werden opgeno men. Twisten tusschen Gouverneur en Staten waren in Suriname niet onbekendook vroeger hadden zij geheerscht, omdat de Staten niet kunnen ouder scheiden tusschen particulier en algemeen belang, dat de daden des Gouverneurs beheerscht. Tereza een doorn in het oog was. De negerin straalde van trotsch. Hare geliefde meesteres nu hier als gebiedster te zien, waar zij vroeger ter nauwernood geduld was, gaf haar geen geringe genoegdoening. Terwijl hare oogen bliksemden, zeide zij „Ge zijt hier toch veel meer koningin dan op het tooneel, mijn goudkindje!" Dolores lachte, maar het was geen lach van bevredigde trotsch, veeleer was het een weemoedig lachje en het kwam haar voor, dat zij als priesteresse der kunst veel geluk kiger zou geweest zijn. En toch was zij pas sinds eenige dagen meesteresse op den Val kenhof. De dag ging voorbij en tegen het schemer uurtje ging zij weder naar het „Torentje," om met Engels een beetje te babbelen, met de snorrende Ida op den schoot en Knieper naast zich, die met ijverzuchtige blikken de verdeeling van hare gunstbewijzen tusschen hen beiden controleerde. „Het is waarlijk alsof de vroegere tijd teruggekomen is," zei Engels. „Nu, ziet ge wel, dat ik nog geheel -de oude gebleven ben?" vroeg Ida. „Ja, nu en dan herinnert een blik, een woord mij weer de kleine heks van vroeger," stemde Engels toe, „maar toch zijt ge veran derd, eene vreemde uitdrukking, eene ernstige, melancholieke uitdrukking, zou ik haast zeg gen, zetelt in uwe oogen en rondom uw mond. O, ik zie zooiets spoedig!" „Dat is de ouderdom, Engels." „O, de barones Metliusalen van 22 jaar!" Deze Gouverneur had in geen opzicht onwettiger gehandeld dan eenig voorganger, en hij werd alleen geleid door zijn wenscli om 't algemeen belang te bevorderen. Het zoogenaamde oproer was niets anders geweest dan een verklaarbaar verzet van het volk, toen het plotseling in een volksfeest werd ge stoord. De heer Wertheim was door het antwoord des ministers weinig bevredigd, maar onthield zich van het voorstellen eener motie. Wel drong hij sterk bij den minister er op aan, den Gouverneur te dwingen, binnen de perken van het recht te blijven, of anders den Gouverneur te nopen zijn ontslag te nemen, en voorts te zorgen dat in Suri name niets gebeurt, wat in strijd is met de waar digheid van Nederland, met de vrijheid van geweten en met het recht. Ten slotte dankte de minister den heer Wertheim voor de wijze, waarop deze de zaak had behandeld, deld. Op eene vraag van den heer Fransen van de Putte, of reeds bericht was ontvangen dat in het betwiste Lawagebied het „status quo" werd gehand haafd, verklaarde de minister van Koloniën, dat de Gouverneur van Suriname op eene desbetreffende vraag aan den Gouverneur van Caycnne geen ant woord had ontvangen, wat de Frnnscbe Regeering hieraan toeschreef, dat laatstgenoemde Gouverneur toen nog niet bekend was met de bevelen, daarom trent uit Frankrijk afgezonden. De Kamer is tot nadere bijeenroeping geschei den. De „St. Ct." bevat het volgende bericht omtrent den toestand van Z. M. den Koning. Sedert de laatste dagen is er in den toestand van Z. M. den Koning weinig of geen verande ring waar te nemen. Ofschoon de lichamelijke toestand van den Hoogen Lijder bevredigend is, blijft de afwijking in de hersenfunctiCn bestaan. Naar men mededeelt, zijn er ongeveer 8oo stukken en besluiten, welke op de handteekening des Konings wachten en thans door den Raad van State, waarnemende het Koninklijk gezag, moeten worden afgedaan. Het Fransche blad „le Temps" wijdt een artikel aan Nederland. Het Nederlandsche volk, zegt het blad, kan altijd verzekerd zijn van de sympathie van Frankrijk, dat de herinneringen in waarde houdt en de beste wenschen koestert voor de toekomst, vooral onder de tegenwoor dige voor Nederland moeielijke omstandigheden. Binnenlandsch nieuws. Enkhuizen. Den 28 October is te Am sterdam een aandeel paardentram HoornEnk huizen alhier, groot f 250, in het openbaar voor 25 pet. verkocht. riep hij. Dolores lachte, maar werd terstond weer ernstig. „Men kan jong zijn en toch reeds vele jaren doorleefd hebben," zeide zij. „Ziet ge, beste Engels, ik was van kindsbeen af aan mijzelf overgelaten en dan leert een kind al vroeg denken. Ik heb misschien tweemaal zooveel gedacht als andere van mijn leeftijd, want ik gevoelde mij niet eenzaam als ik met mijne gedachten alleen was. Ik moest boven dien door eigen onderzoek leeren, en dan valt er menige vucht van den boom, die vóór den tijd gerijpt is. Gelukkig had ik mijn kunst, mijn trouwe goden gewijde gezellin, die leerde mij werken en scheppen en wie dat kan,die mag zich gelukkig rekenen." „De kunst," zeide Engels, ja, dat is heel mooi, maar zij voert hare volgelingen ook wel eens op gladde paden." Eines sehickt sich nicht fiir Alle, Sehe Jcder, wo er bleibe. Sehe Jcder, wie er's treibc, Uud wei- atoht, dasz er nicht falie. zegt Goethe." Dolores hief trotsch haar schoon hoofd op en keek Engels vast in de oogen. „God schonk mij bij de kunst, ook nog de trotsch, die dwalen onmogelijk maakt," zeide' zij luid. Toen zij een poosje later naar het slot terugkeerde, ontmoette zij Rusz in den cor ridor. „Hier," zeide hij, op een in perkament Barsingerhorn. Bij de harddraverij, den 26 Oct. alhier gehouden, hebben gewonnen den prijs, het paard Anna, van den heer D. Smit alhier, en de premie, het paard Dibbels van den heer J. Wijn van Nieuwe Niedorp. Bij den kolfwedstrijd, jl. Maandag ten huize van den heer A. Slotemaker alhier gehouden, hebben gewonnen de heer W. Smit van hier den eersten prijs, de heer H. M. Verbeek van de Kreil den 2den prijs, en de heer J. Blauw- boer van hier den 3 den prijs, 17 personen namen aan dezen wedstrijd deel. Wormerveer. De heer J. W. A. C. van Loenen, ambtenaar ter secretarie alhier, is door den raad der gemeente Beverwijk benoemd tot waarnemend secretaris dier gemeente. Marine en Leger. Blijkens een bij liet Departement van Marine ingekomen bericht is Zr. Ms. schroefstoomschip 4de kl. „Somraelsdijk", onder bevel van den kapt.-luit. ter zee G. H. v. Steyn, op 30 Oct. jl. van Siërra Leona vertrokken. In het begin van het volgend jaar wordt Zr. Ms. snhroefstoomschip „Sommelsdijk," comm. off.kapt.- luit. ter zee G. H. van Steijn, te Suriname ver wacht, waarna Zr. Ms. schroefstoomschip „Bonaire," comm. off. kapt.-luit. ter zee li. Schotborgh, thans aldaar gestationneerd, naar Nederland zal terugkeeran en te Amsterdam biunenloopen. De luit. ter zee 2de kl. J. S. F. Gallay, dienende aan boord Zr. Ms. rammonitor „Panter", wordt 11 dezer op non-activiteit gesteld en vervangen door den luit. t. z. 2de kl. A. v. d. Driessen Ma- rceuw, terwijl de luit. t. z. 2de kl. G. A. Riet berg wordt geplaatst aan boord Zr. Ms. wachtschip te Helle voetslu is. De 2de luit. S. C. Muller, van het 7de reg. inf. te Hoorn, wordt voor 5 jaar gedetacheerd bij het leger in Ned.-Indië. De luit. ter zee 1ste kl. J. G. Snethlage, behoo- rende tot de rol van Zr. Ms. instructiekorvet voor torpedisten „Marnix", alhier, is naar Fiume ge- commiteerd, ten einde zich op de hoogte testellen der werkzaamheden bij de vischtorpedo's voor onze marine. Ingezonden Stukken. [Voor den inhoud stelt de Redactie zich niet aansprakelijk.'] Naar aanleiding van de lezing van den Heer J. Nienhuis te Helder. Gedachtig aan het „audi et alteravi partei*", Mijnheer de Redacteur, wensch ik van uw blad ge bruik te maken, om eenige regels te wijden aan de rede van den Heer J. Nienhuis, gehouden op 27 Oct. 11. in Tivoli, ter bestrijding van de, naar zijn oordeel, verkeerde toepassing van de Coöperatie, zooals die blijkt uit den werkkring van Eigen Hulp te 's Hage. gebonden foliant wijzend, dat hij onder den arm droeg, „bier is het deel van de familiekro niek, waarin men zekere en nauwkeurige berichten over de „booze vrijvrouw" kan vinden. Maar het is een treurspel der zonde, dat ge daar zult lezen." Dolores dankte, nam het boek van hem af en bracht het zelf in de torenkamer. Maar vóór zij begon te lezen, haalde zij het me daillon met de miniatuurportretten en het misboek te voorschijn. Deze, op zoo toe vallige manier gevonden dingen, zouden haar lectuur il lustreeren en toen zij nu weer voor de geheime bergplaats stond, viel haar opeens in, dat dit een uitstekende plaats was om. hare juweelen te bergen. Terstond liet zij Tereza de bronzen cassette in de nis schui ven, terwijl zij haar ook leerde, hoe zij die moest openen en sluiten. Daarna keerde zij naar de torenkamer te rug en vond daar weder dokter Rusz, met een dergelijk foliant als die hij eerst had gebracht. Hij bracht haar dit deel, dat het laatste was van de knonieken van den Valkenhof, om de knoniek voort te zetten, door er den dood van den vrijheer in aan te teekenen en hare eigen levensgeschiedenis te beginnen. Zij moest dat, volgens het gebruik, voort zetten totdat haar opvolger weder het laatste blad van hare biografie sloot door haar dood te vermelden. Van nu af aan bleef dat deel in haar bezit, benevens een gouden sleutel, waarmede dit boek gesloten werd, alles tot den tijd, dat zij ook zou behooren tot de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 5