12 De Heer en Mevronw ALBARDA—TEENGS f 100 BELOONING Lèfries' Likdoorntinctuur, DE SPELER. Dr. M. RÜTGERS VAN DER LOEFF. Eenig Depót te AMSTERDAM 62. KAL VERSTRAKT 62. Eenig Depót te NIEUWEDIEP: Verkoophuis „de Roode Kous", Hoofdgracht K. 53 54. Op den voorgrond stel ik de vraagwat verstaat de redenaar door den middenstand? Heb ik wel begrepen dan voornamelijk den stand der winke liers: want in zijn geheele rede werd deze stand steeds gesteld tegenover dien der ambtenaren, zoowel burgerlijke als militaire. Nu gevoel ik mij niet in staat de grenzen te trekken om den middenstand, die zeer groot is, te bepalen. De overgangen van den eenen stand in de anderen hebben zoo gelei delijk en onmerkbaar plaats, dat die grenzen voort durend in elkander vloeien, vooral in ons land, waar alle betrekkingen, zelfs de hoogste, toegankelijk zijn voor alle standen, en waar door rijk en gemeente zooveel wordt gedaan, om jongelingen met goeden aanleg, maar zonder middelen, in staat te stellen, den afstand tot een hoogeren stand, dan waarin zij geboren zijn, te overschrijden, zoodat het velen ge lukt een sieraad van dien hoogeren stand te worden. Bovendien, in deze gemeente heeft men zeker meer dan 100 winkels en winkeltjes van kruidenierswaren, maar nu zullen de eigenaars van grootere hunne kleinere collega's toch wel niet tot den middenstand rekenen, als zijnde veelal werklieden, die er een winkeltje bijdoen. En nu ter zake: De spreker vindt het immoreel dat bijv. de officieren, wier opleiding veel meer kost, dan door hen betaald wordt, en welke gelden moeten worden verkregen uit de kas der gemeenschap, ge vormd door de belastingen, die van handel en nij verheid worden geheven, zulks later vergeten, en lid worden van een coöperatieve vereeniging; maar hij vergeet daarbij dat naar evenredigheid van het inkomen door alle ambtenaren het grootste aandeel in de belastingen wordt bijgedragen, zonder dat het hun mogelijk is die te verhalen op anderen zooals de winkelier die verhaalt op zijn klanten, zij het niet geheel dan toch gedeeltelijk. De winkelier heeft het in zijne macht van elke omstandigheid te profiteeren om zijn inkomen te vermeerderen, zonder dat de fiscus dit kan controleereude ambtenaar mist die gelegenheden, terwijl zijn inkomen steeds bekend is, en hij dus in den hoofdelijken omslag, die in bijna alle gemeenten geheven wordt, altijd tot het hoogste bedrag kan worden aangeslagen. Ten andere is uit den aard der zaak de leefwijze van den ambtenaar, en als ik van ambtenaar spreek, bedoel ik daarmede ook de officieren, veel duurder dan die van den winkelier, die daarin volkomen vrij is, en verder wordt door den redenaar over het hoofd gezien dat een grcot deel van die ambtenaren uit den winkelstand voortkomen, hetgeen dus be wijst dat die stand geen recht heeft te beweren dat de ambtenaren voor hun geld worden opgeleid, daar zij er eveneens gebruik van maken. Naar mijn inzien is de groote fout in de rede- necring van den heer N., dat hij niet het maat schappelijk belang in het aleeraeen, maar alleen dat vau den winkelstand op het oog heeft, of liever met elkander verwart. Bij de beoordeeling van nieuwe theoriën op sociaal gebied moet men niet alleen letten op de schade die het eene deel door de toepassing daarvan zal lijden, maar ook op de voordeelen van het andere deel, en wanneer nu de oprichting van coöperatieve winkels schade berok kent aan enkele winkeliers, maar voordeel oplevert voor honderden ambtenaren, dan mag de winkelier dit minder aangenaam vinden, maar hij heeft niet het recht die vereenigingen af te schilderen zooals dit in sprekers rede geschiedt. Eigen Hulp, 'of liever alle coöperatieve winkel- vereenigingen trachten wel degelijk den consument nader tot den producent te brengen, in strijd met het beweren van den heer N., dat E. H. een tus- schenhand te meer is. Of weet de heer N., die toch, meen ik, zelf winkelier geweest is, niet, dat er tal van artikelen zijn, kanten klaar, om zoo maar afgeleverd te worden, waarvan de fabrikant den winkelprijs bepaalt, maar waarop den winkelier 20, 25, ja zelfs 30 pC't. korting wordt gegeven, dus op den verkoopprijs, hetgeen alzoo voor den winkelier een zuivere winst van 25, 31 of 39 pCt. geeft, geen kleinigheid derhalve, terwijl deze artikelen meestal met geringe zorg voor bederf kunnen ge vrijwaard worden. Deze grove winst komt door het coöperatieve stelsel echter weder ten goede van de verbruikers. De heer N. vindt het streven van E. II. (waar om altijd alleen E. II. immoreel en demoralisee- rend, vooral omdat het ook luxe-artikelen verschaft. Maar wat zijn luxe-artikelen Is voor den heer N. het gebruik van een tand- of nagelborstel, of van een fijn theekopje of glas en tutti quanti andere artikelen luxe, voor vele anderen niethet is voor hen een levensbehoefte, om zich door artikelen te omringen, die door vorm, kleur en stof hun levens genot verhoogen, terwijl het gebruik van die arti kelen betrekkelijk duur gekocht wordt, zoodat daar voor een aanzienlijk gedeelte van het inkomen wordt verbruikt, dat toch alweder dient om tal van men- schen in hun levensonderhoud te steunen. Alleen degene, die zijn gespaarde penningen in rij der „voorouders van den Valkenhof. Zoo was het altijd gebeurd in de familie en de folianten, die in de bibliotheek stonden, spra ken, door hun soms wonderlijke handschrif ten, een betere geschiedenis van de familie, dan lange stamboomen het zouden kunnen doen. Met een gevoel van eerbied nam Dolores het boek op, wiens nog onbeschreven bla den weldra haar geschiedenis zouden bevat- bevatten tot den dag dat een andere hand en den datum harer dood aan zou toevoe gen. Zij legde het misboek en het medail lon terzijde op de schrijftafel, want zij wilde voorloopig niet van hare vondst spreken. Doch de scherpe oogen van dr. Rusz had den het reeds gezien. „Welk kostelijk, oud boek hebt ge daar?" vroeg hij. „Vergeef een archeoloog de on- beschetde vraag „Het is een gedenkboek," antwoordde Do lores kort, „ik zal het u later wel eens laten zien." Daar was niets tegen in te brengen en Rusz was slim, om te blijven aanhouden. Hij wierp alleen nog een scherpen blik op het oude boek (het medaillon kon hij nau- ijks onde rscheipen) wenschte Dolores goeden acht en verliet de kamer. (Wordt vervolgd.) een kous bewaart, onttrekt die aan de gemeenschap de bewering dat de ambtenaren hun tractement uit de gemeenschap trekken en het er niet in terug keert, is totaal valsch. Verder wensch ik den heer N. geluk, dat hij nog nooit kennis gemaakt heeft met de rekeningen van dokters, apothekers en begrafenisdienaars, an ders, dunkt mij. zou hij het E. H. niet tot een grief maken, dat het ook met die heeren wenscht rekening te houden anderen doen het toch al lang. Immers iedereen met. een beperkt inkomen tracht op zijn manier in alle aangelegenheden des levens zoo goedkoop mogelijk ter markt te gaan ook gij, mijnheer N. E. II. doet het misschien met meer succes. De heer N. somt verscheidene dingen op, die hij bevoorrechting van E. H. noemt, zooals het pa tentrecht maar dit geldt dan toch alleen van Den Haag en Utrecht, wier debiet grooter is dan 125.000 gulden, terwijl de patentwet van geen hoogeren aanslag spreekt dit is echter een gebrek in de wet, die niet met den tijd is medegegaan. Een voorrecht is volgens den heer N. ook de con- tante betalingzeker is dit een voorrecht, maar wat belet eiken winkelier om dit voorrecht ook deelachtig te worden Neen juist uw credietstelsel belet velen om lid van een coöperatieve Winkelverecniging te worden, terwijl er immers wel gezorgd wordt, zich door hooger winst te dekken. Ook beklaagt de heer N. zich over den druk, die door hoogere ambtenaren op hun ondergeschikten wordt uitgeoefend om lid vau E. II. te worden nu ja, als men aanprijzing als dwang beschouwd, heeft hij misschien gelijk, maar dat er andere dwang bestaat, ontken ik ten zeerste. Ik zou, Mijnheer de Redacteur, te veel ruimte van uw blad vorderen als ik ook de overige grieven en beweringen van den heer N. wilde bespreken, en zal dus eindigen met den raad aan den Bond Maatschappelijk Belang, om liever zijne krachten te wijden aan de overige punten van zijn program, daar zal hij zeker meer succes kunnen hebben, en zelfs kunnen rekenen op de hulp van E. H. De Bond zal daardoor het verwijt ontgaan, dat de heer N. de coöperatieve vereenigingen doet, van namelijk door hun streven de gelederen der Sociaal-demo craten te versterken, waartoe voordrachten als die van den heer N. veel meer gevaar opleveien, om dat zij de standen der Maatschappij tegen elkauder ophitsen, en eindelijk geloof ik den heer N. met meer recht dan hij het den ambtenaren doet, te mogen toeroepen: blijf op uw terrein. Helder, Oct. 1890. V. Buitenland. (AMERIKA.) Te New-York zijn 50 der voornaamste in voerhandelaars bijeengekomen om tegen de Mac Kinley-wet te protesteeren. Een van de invloedrijkste importeurs, de heer James W. Con- stable, een republikein, die de vergadering leidde, was van oordeel, dat de wet ongrondwettig was, gelijk trouwens bekwame rechtsgeleerden bijna eenparig hadden verklaard. De vergadering be noemde eene commissie, die maatregelen tot een gemeenschappelijk optreden tegen de wet zal voorstellen. Gemengd nieuws. Het tjalkschip de „Vrouw Wilhelmina", schipper Korporaal, van Wildervank, bestemd van Amsterdam naar Leeuwarden en geladen met mals, is jl. Woensdag door den storm op den Rug ter hoogte van Venhuizen gedreven, lek geslagen en gezonken. De schipper, zijn vrouw en kind, benevens de knecht, verkeerden in levensgevaar. Op het noodseinen kwamen twee visschersvaartuigen te hulp, en het mocht geluk ken de schipbreukelingen te redden. De lading is nog grootendeels geborgen, doch het vaartuig is verloren. Uit Utrecht wordt aan de „N. R. Ct." ge- meldt Sedert weinige jaren heeft zich hier een jong kamerbehanger uit Den Haag gevestigd. Zijn optreden maakte hier, naar het schijnt, een gewel digen indruk, vooral in sommige aanzienlijke kringen en bij dames. De Haagsche heer wist zich hier zoo slim in te dringen, dat hij spoedig niet alleen aller vertrouwen bezat, maar zelfs bij een „fancy-fair", aan welks regeling hij een groot aandeel had gehad, de hooge eer genoot, dat eene der voornaamste dames met haren chiquen kamerbehanger het bal opende. Dit moet een zeer duur dansje zijn geweestvoor die dame. Men spreekt van drie kwart ton. Gisteren werd het overschot van den kamerbe- hangerboedel onder den hamer gebrachthijzelf vertoeft buitenslands, waarheen hij zich met vrij veel bagage bijtijds heeft teruggetrokken. Behalve de dansende dame, heeft hij ook nog verscheidene tneer rustige dames voor kolossale sommen bij de neus gehad. En niet alleen da mes, maar ook vele heeren, van wie men anders waarlijk nog nooit gehoord heeft dat zij het geld over den balk gooien, hebben dezen oolijken Ha genaar hun vertrouwen geschonken. In het ge heel noemt men een bedrag van vier a vijf ton, dat het verblijf van den Haagschen kamerbe hanger aan den communalen rijkdom zou gekost hebben. De verschrikkelijke brand te Mobile in Alabama ontstond in een hoop katoenbalen, waarvan er 500 vernield werden, benevens huizen en andere goederen, tot een gezamenlijke waarde van millioen dollars. De geheele stad dreigde vernield te worden, toen gelukkig de wind draaide, zoodat het gevaar werd afgewend. Vier stoomschepen, aan de kaden liggende, zijn mede verbrand. Volgens het „Weener Extrablatt" melden berichten uit Jakoetsch, in Seberië, ontvangen, dat een oproer uitbrak onder een transport bal lingen, die op een stoomboot naar Jakoetsch wer den gebracht tot dit oproer gaf de mishandeling van twee veroordeelden door eenige soldaten. De ballingen behielden de overhand en gingen aan land, terwijl zij den commandant en de sol daten op de stoomboot aan hun lot overlieten. De gouverneur van Jakoetsch zond een detache ment soldaten uit om de ontvluchtten te ver volgen. Twee der ballingen werden doodge schoten en vijf werden gevangen. De overigen zijn nog zoek. Stoomvaart en Scheepstijdingen. C' o u r n d (b.), van Amsterdam naar Batavia, passeerde 28 October Pcriin. Prinses Amalin (s.), van Batavia naar Amsterdam, passeerde 30 October Gibraltar. Prins Alexander (s.), van Batavia naar Amsterdam, vertrok 31 October van Porl-Snid. Herncisand, kapt. Hanssens, van Sundswall naar Ne derland, ankerde 28 October op de reede van Elseuenr. Nico] et te, kapt. Jorgensen, van Sundswall naar Zaan dam, passeerde 29 October F.lsenenr. I.eopoldshall, kapt. Brandt, van New-York naar Hamburg, arriveerde 31 October te Nieuwediep. Zie loatste berichten. De minister van Marine brengt ter kennis van zeevarenden, dat de zwarte buikton No. 4a in het Plaatgat, Friesche zeegat, ongeveer 150 M. om de N.N.O. is verlegd in 130 d.M. water. Ligging53 gr. 30 min. 14 sec. N. br., 0 gr. 11 min. 14 sec. O.L. van Amsterdam. De diepte in het N.N.O. gat, aan den tonskant, in de richting van zwarte buikton No. 1 op witte buikton No. 2, is verminderd tot 25 d.M. V i s s c h e r ij. Nieuwediep, 1 November. Sedert jl. Ponderdag werden alhier door 75 korders en beugers 3 tot 50 tongen, 1 tot 6 roggen, 1 tot 3 mandjes kl. schol, 1 tot 2 manden schar en 30 tot 100 schelv. en door trekkers 410 tal ha ring aangevoerdtong gold 60 a 75 cent, rog f 1 per stuk, kl. schol f 3.50 per mandje, schar f 2 per mand, schelv. f 46 a f 76 't honderd en haring f 3.20 a 3.75 per tal. Burgerlijke Stand van Helder, van Donderdag- tot Zaterdagmiddag. OndertrouwdH. Pot, stoker bij dc Marine, cn C. AI. Vrijvogel. N. Blauksndaal, pakhuisknecht, en A. Stet. BevallenE. C. Klein, geb. van Vliet, d. OverledenK. Itieuwerts, 61 j. G. Hofer, geb. van der Hulst, 33 j. 2 levenl. aangeg. Weerk. Waarnemingen te Helder (Landskeet.) B Windrichting Barometer j Thermometer mM. Ca. en kracht. Stand, j Afw. Stand. Afw, 31 1 1 12 8 12 Z.Z.O. 4 Kg. Z.O.t.Z. 0.2 W.Z.W. 1.4 755.35 - 2 95| 7.8 748.17: -10.13, 8.6 749.40! - 8.90, 10.9 I 1 -1.3 11 t 1-8 P Vochtigh. procent. Weêrsgesteldheid. Toestand van de ree. 31 1 1 12 8 0.94 0.98 0.95 Dikke, untte mist, goedweer. id. Dichtbewolkt, mooi weer. Vlak. id. id. De gemiddeld» declinatie van de magneetnaald ten westen, namiddag 2 uur, bedraagt over den maand Oct. 150.17' 29". VerwachtingZuidwestenwind. Laatste berichten. 1 November. De kapitein van den generalen staf J. de Waal, alhier, is, naar wij vernemen, overgeplaatst bij het iste regiment veld-artillerie te Utrecht. Gisterenmorgen omstreeks halftien strandde in de Noordergronden, aan de noordzijde van de Razende Bol, het Duitsche barkschip „Leo- poldshall", kapitein Brandt, geladen met 9000 vaten petroleum en van New-York naar Ham burg bestemd. Tengevolge van de heerschende mist was het ongeval niet van de kust opgemerkt, zoodat het bericht der stranding eerst tegen den middag door uit zee komende visschers alhier werd aan gebracht. Zoo spoedig mogelijk verlieten nu de sleepboot „Stad Amsterdam" en een aantal bemande haringvletten de haven, om te trachten hulp te bieden, terwijl de sleepboot „Simson" uit IJmuiden werd ontboden. Daar wind en zee voortdurend in hevigheid toenamen en het diepgeladen schip zwaar stootte, besloot kapitein Brandt met de hulp der inmid dels aangekomen vletterlieden een deel der lading te lossen. Nadat ongeveer 500 vaten petroleum over boord waren geworpen, mochten de voor gespannen sleepbooten er met wassend water in slagen de „Leopoldshall" vlot te sleepen. Zwaar lek en vol water werd het schip hier gisteren avond om 7 uur binnengebracht en achter in de haven vastgemeerd. Kapitein Brandt verklaarde juist voornemens te zijn geweest met de equipage het schip te ver laten, toen het werd vlotgebrachtmet het oog op den lagen barometerstand en toenemenden wind was alles aan boord reeds voor de vlucht in gereedheid gebracht. De in zee geworpen lading werd gedeeltelijk door visschers opgepikt en naar hier gebracht. Door de Garnizoens-voedingscomniissie alhier werd heden openbaar aanbesteedde levering vau levensmiddelen, ten dieuste van de menages der troepen, gedurende 1891, met uitzondering van vleesch en vet, waarvan de aanbesteding voor het eerste halfjaar van 1891 plaats had. Laagste inschrijvers waren voor Vleesch en vet, A. Keet, f 66 per 100 K. G. GerooktSpek, H.Riesselmann f 50.20 per 100 K. G. Zout, dezelfde f 11.80 per 100 K. G. Brandstoffen, J. Kikkert, Coces f 0.57 per H. L. lange turf f 0.56 per 100 stuks. Groenten, de wed. P. de Graaf ad f 5.90 per 100 K. G. Verder werd onderhands ingeschreven naar de levering van kruidenierswaren, petroleum en melk, waarvan de uitslag eerst later bekend wordt. Een particulier bericht, uit goede bron medegedeeld, meldt den dood van kapitein Van Baard a op Flores. Bij Kon. besluit is benoemd tot plaatsver vanger van den districts-veearts, wien Haarlem als standplaats is aangewezen, de veearts J. M. Billroth, te Hoorn. Berlijn, 21 Oct. - Een groot aantal Rus sische boeren, die jl. Donderdagnacht de gren zen van Posen wilden overgaan, ten einde het land te verlaten, werden door de Russische grens soldaten aangehouden. Vier der landverhuizers werden doodgeschoten. ADVERTENTIE N. bedanken, ook namens hunne broeders, voor de deelneming, ondervonden bij het overlijden van hunnen Vader en Behuwd vader. Nieuwediep, 31 October 1890. K.anaalweg 33. Petroleumkachels, c- Engelsch model. Groote hitte, zonder reuk. PRIJS f 8.50. Naar buiten na ontvangst van postwissel. Koningstraat. aan ieder, die, na gebruik van Professor nog last van Likdoorn», Eeltknobbcls of Wratten heeft. Per flacon met penseel 6t> f.EST. DEPOTHOUDER: A ADRIAANSE, 2de Koningstraat, Hoofdagent, SELLE, te Haarlem. Kanaalweg 83, bericht de ontvangst van eene groote partij papiereu ea linnen LAMPENKAPPEN. LAGE PRIJZEN. S. HL. Luljtzen Pz. Bij den Uitgever J. H. VAN BALEN te Helder, is verschenen Door Eigen Schuld, de nieuwste boeiende roman van H. SCHOBBRT Prijs f2.—. RUSSISCHE ROMAN VAN F. M. DOSTOJEWSKI. Prijs f2.—. De voeding in het eerste levensjaar, door Prijs f 1.—. Het zal wel onnoodig zijn dit werkje, een on misbaar handboek voor jonge moeders, aan te be velen. Het feit, dat binnen een jaar tijds een VIERDE druk noodig is zegt, nevens de hoog gewaardeerde beoordeelingen van verschillende be kende doctoren genoeg. Tegen toezending van bet bedrag per post wissel of in postzegels worden deze werken franco toegezonden. Koopt geene Naaimachine alvorens eene ECHTE SINGER (fabrikaat <ler SINGER-MAATSCHAPPIJ te New-York) op proef ontboden te hebben. Grootste keuze. Laagste prijzen. Rcparntiën nou Naaimachine» aller systemen worden spoedig en goedkoop uitgevoerd. Snelpersdruk van J II. Van Balen, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 6