HELDERSCHE- NIEU WEDIEPER COURANT. M 133. Woensdag 5 November 1890. ^^Jaargang 48. Nieuwsblad voor Hollands Noorderkwartier. BERICHT. J. H. VAN BALEN. KENNISCEVIIVIC. De Speler, Door eigen Schuld, 3G> DOLORES. „En desespereort nimmer Jan Pietersz. Coen. Het Vndorlnndt ghetrouwe Blijf ick tot in den doot. lf'U-helm nslied. Versoütlnt loderon Dinsdag, Donderdag ©n Zaterdag. Abonnementsprijs per 3 maanden. de conrant binnen de gemeenteƒ0.70, met Zondagsblad f 1. naar de overige plaatsen van Nederland 0.90, 1.25 naar alle landen, die in het postverdrag zijn opgenomen (inbegrepen Oost- Indiii en Amerika)1.75, 2.10 naar Znid-Afrika2.50, 3. REDACTEUR-UITGEVER Molenplein 162/163. HELDER. Prijs der adverteatiën: Van 15 regels 30 cent, elke regel meer 6 cent. Bij abonnement naar gelang van de hoeveelheid regels aanmerkelijk lager. Ingezonden mededeelingen en aanbevelingen, geplaatst tnsschen den tekst, per regel 10 ct. Advertentiën voor liefdadige doeleinden3 Dienstaanbiedingen voor den werkenden stand3 Agent voor Nieuw-Jersey en Omstrekende lieer Mr. P. LANGEVELD Mz., te Okonik Co, Passaie. Het Gemeentebestuur van den Helder brengt, ter voldoening aan het bepaalde bij de artt. 6 en 7 der wet van den zdenjuni 1875, (Staatsblad No. 95) ter openbare kennis, dat het verzoek is gedaan, om vergunning, door a. den heer J. VAN PEL, tot oprichting eener inrichting tot het rooken en droogen van visch, op het perceel, Sectie A, No. 3474, aan den Dijkweg No. 82. b. den heer A. KWANT, tot oprichting eener broodbakkerij in het perceel, Sectie A, No. d778, in de IVeezenstraat. c. den heer P. VAN GRUNNINGEN, tot op richting eener broodbakkerij op het perceel, Sectie A, No. 1891, in de Middenstraat No. 22. d. den heer J. R. BUIJS, tot oprichting eener broodbakkerij op perceel, Sectie A. No. 7377, in de Stationstraat. En die verzoekschriften, met de daarbij be- hoorende bijlagen, ter Secretarie der gemeente ter inzage zijn nedergelegd. Bezwaren tegen de oprichting dier inrichtingen kunnen worden ingebracht op Dinsdag den 18 November e. k., des namiddags ten 2 ure, aan het Raadhuis der gemeente. Helder, 3 November 1890. Het Gemeentebestuur voornoemd, C. A. BEUKENKAMP, Burgemeester. C. BOON, Secretaris. Zij, die geabonneerd zijn op onze courant, kunnen, tegen betaling van 40 cents per stuk, bekomen cle bij ons verschenen romans Russische roman van F. M. DOSTOJEWSKI. 242 pagina's druk e n roman van II. S C H O B E R T. 231 pagina's compressen druks. Men kan deze romans aan ons bureel dagelijks afhalen. Toezending naar buiten geschiedt na ontvangst van postwissel met 10 cents verhooging voor één boek en 15 cents voor beiden. Men geve vooral juisten naam en duidelijk adres op, ten bewijze dat men geabonneerd is. Voor niet-geabonneerden is de prijs van elk boek f2.(Zie de advertentie). Feuilleton Tan de Helderache- en Nieuwedieper Courant. Roman van Gravin EUEEMIA BALLESTREM. (Uit li e t D u i t s c h.) Toen Dolores alleen was, sloeg zij het deel van de familie-kroniek, dat Ilusz niet een teeken voorzien had, bij de plaats waar zij het gezochte kon vinden, op. Links stond met stijf schrift een datum van overlijden opgeteekend, rechts was met hetzelfde schrift vervolgd en Dolores las het volgende /Heden, den 15den Mei, anno domini 1618, twee dagen na den dood van mijnen Heer Vader, aanvaardde ik, vrijheer Ferdi- nant von Falkner, mijne erfenis. Godschenke mij zijn zegen Het bijzetten van het lijk mijns vaders geschiedde met veel pracht en praal, zooals het voor een Falkner ^behoort, en behalve eene groote menigte dames en heeren, waren van de familie tegenwoordig mevrouw mijne moeder, de weduwe, ik, de regeerende vrij heer, mijn heer broeder Leopold, keizerlijk ruiter-lioofdman, mijnheer oom, de vrijheer Robert en Maria Dolorosa, hun wonderlief dochtertje, wier moeder hofdame van de koningin van Spanje geweest is, waarvan zij hare donkere oogen geërfd heeft, terwijl hare roode lokken aan haar Duitsche afstamming herinnerden. Ik had tot dien dag mijn oom NEDERLAND. HELDER, 4 November. Het eerste besluit van beteekenis, door den Raad van State, waarnemende het koninklijk gezag genomen, behelst een voorziening in den dienst van de Rijksschatkist, welke behoefte heeft aan tijdelijke versterking. De minister van financiën wordt daarbij gemach tigd gebruik te maken van de bevoegdheid tot uitgifte en beleening van schatkistbiljetten en wel tot een bedrag van 5 millioen gulden tegen een rente van 3^ pCt. Hedén zou te Londen eene bijeen komst plaats hebben van belanghebbenden om te protesteeren tegen de reeds bestaande en voorgenomen schendingen van het Berlijnsche Congo-tractaat. Behalve Engelsche handelshuizen en de Nieuwe Afrikaansche Handels-Maatschappij te Rotterdam, vertegenwoordigd door den heer Van Schalkwijk, zullen, naar de Londeusche correspondent der „N. R. Ct." verneemt," ook het Eransche huis Daumais Co. van Parijs en de Portugeesche Companhia de Zaïre van Lis sabon aan de vergadering deelnemen. Bij het afdelingsverslag over Hoofdstuk IX werden van verschillende zijden bezwaren geopperd tegen de verhooging der bezoldigingen van de ambtenaren der posterijen en telegrafen. Men wenschte te weten welke categorieën van beambten in aanmerking kwamen. Zij, die ver hooging noodig achtten, vroegen of de minister niet verder was gegaan dan uit eén oogpunt van billijkheid noodig was. Men erkende, dat ver betering van de wedden def bestellers noodig was, doch ten aanzien van de hoogere ambtena ren waren de gevoelens meer verdeeld. Reeds werd het grootste gedeelte der voorsl ellen, die in de najaars'/itting van de Provinciale Staten van Noordholland zullen worden behandeld, mede gedeeld. Nog resten echter eenige die nog niet in druk waren verschenen, en waaronder in de eerste plaats een adres van het bestuur der Vereeniging van Nederlandsche scherpschutters, dat een subsidie uit de provinciale fondsen vraagt, hetzij voor eens, hetzij voor de jaren 18911894, in welke jaren dejaar- lijksche nationale schietwedstrijd in de provincie Noordholland, en wel te Hoorn, zal worden gehou- zelden gezien, zijn dochter had ik nooit ge zien, maar mijn broeder schijnt door zijn verblijf te Weenen goed met hen bekend te zijn, want daar ligt zijn regiment en daar woont ook mijn oom, terwijl Maria Dolorosa hofdame is bij de Duitsche keizerin, van wege de Spaansch-Habsburgsche bloedver wantschap." Bij dit bericht had de schrijver eene nauwkeurige beschrijving gevoegd van de bijzetting van het lijk en dan vervolgde hij Den laatsten Mei van hetzelfde jaar. Wij familieleden zijn nog alle bij elkaardit is geschied op mijn verzoek, want ik heb mijn hart verloren aan mijne schoone nicht. Me vrouw mijne moeder is daar zeer verheugd over en heeft er met den vrijheer Robert over gesproken en deze zwoer hoog en duur dat geen andere dan zijne dochter meesteres op den Valkenhof zou worden. Daar zeg ik amen op, want ik zwoer dat reeds lang vóór hem. Den volgenden dag. Waarom toch moeten vrouwenharten zoo moeielijk gewonnen wor den? Waarom vonkelen de oogen mijner schoone nicht zoo hevig, als ik haar zoete woordjes toefluister? Goed, ik zal om haar vrijen, langzaam en trouw, zooals zij het wil. Midden Juni. Het is om wanhopig te worden! Waarom is al mijne moeite te ver- geefsch 20 Juni. Heden is zij met mij verloofd, maar zij keek zeer boos hij de gebeurtenis. Waarom? Het is toch een mooie partij om meesteres van deu Valkenhof te worden. En den. Als motief voor het vragen van subsidie geeft het! bestuur op, dat de Vereeniging in nog geen jaap tijds reeds 460 leden telt, dat het doel is dc becfefening van het juistschicten in Nederland aan tc 'moedigen en tot eene volkszaak te maken, ter bevordering van 's lands weerbaarheid, welke bewe ging haar ontstaan heeft te danken aan de achter lijkheid, die hiertelande op dat gebied bestaat, ter wijl toch ieder man, gediend hebbende of niet, eeue zekere mate van geoefendheid in het schieten behoort te hebben. Yercler nog dat de prikkels van die oefeningen zijn wedstrijden, waarbij men gelegenheid heeft zich met elkander te meten, waarom dc Ver eeniging dan ook besloten heeft elk jaar zulk een schietwedstrijd te houden, doch dat de kosten daar van zeer hoog zijn. Dit jaar had de wedstrijd te Hoorn plaats, en deze gemeente gaf f 3500 subsidie, docjh men kwam te kort, niettegenstaande ook liet llijk zijnen steun verleende. Vandaar dat het bestuur zich tot de provincie wendt met het verzoek om subsidie zooals bovengenoemd. Dit adres was in handen gesteld van burg. en weth. van Hoorn om advies, eu dezen berichtten, dat de Vereeniging werkelijk van die gemeente f 3500 subsidie heeft gehad, dat dc schietwedstrijd, dit jaar van 24 28 Augustus gehouden, uitnemend is ge slaagd, dat de Vereeniging in alle opzichten den steun der hooge regeering heeft genoten, doch dat de subsidie der gemeente en die steun niet voldoende waren om de kosten van aanleg der banen en van het gebouw te bestrijden dat de Vereeniging alles in hel werk stelt om aan haar doel te beantwoorden, waarom zij adviseeren, dat er huns inziens alleszins termen bestaan om de Vereeniging voor eene eenigs- zins ruime subsidie in aanmerking te brengen. Gedeputeerde Stateu echter denken heel anders daarover. Met alle waardcering vau het streven der Vereeniging om de nationale weerbaarheid te bevorderen, waarvan zij het nut gaarne erkennen, oordeelen zij toch de vergadering niet te mogen aanraden aan dit verlangen der adressanten te vol doen. De vraag toch, of eenige zaak al of niet van provinciaal belang is, zal vaak voor verschil lende beschouwingen vatbaar zijn. Doch, hoe ruim zij bet begrip ook nemen, kunnen zij zoodanig belang hier toch niet ontdekken, waarom zij dan ook ad viseeren op het adres afwijzend te beschikken. Voorgesteld wordt verder, ten behoeve der kosten van een uitbreiding van het geslicht Mecrcnbcrg een nominaal bedrag van f 15,000, ten name van het gesticht, op het Grootboek af te schrijven. Binnenlandsch nieuws. Texel. Jl. Woensdag hield het Gezelschap „Met zijn allen zijn wij een," te de Cocksdorp, eene volkslezing in het logement „de Hoop" alhier. Door den heer J. de Jongh werd voor gedragen het welbekende „Blinkende Hacnje" van Cremerhierna volgden andere voordrachten. De opkomst van het publiek was slecht. over vier weken is er bruiloft. Oom wil de verre reis naar Weenen niet maken en zoo blijft Maria Dolorosa onder cle bescherming mijner moeder, tot aan de bruiloft. Leopold is als afgezant naar Weenen vertrokken, 0111 aan de Keizerin in den Hofburg kennis te geven van liet voorgenomen huwelijk en hare toestemming te verkrijgen, opclat zij haar uit haren dienst zal ontslaan. 30 Juni. Wij maken cle noodige toebe reidselen voor den feestdag. Wat is mijn bruidje schoon! Een schilder uit de residentie schildert haar in bruidsgewaad en jonkvrouw- krans; ik geloof dat het portret zeer gelijkend is. De schilder was eigenlijk hier gekomen, 0111 mijn portret te maken, doch zij is een veel schooner model en een hofschilder te Weenen moet haar reeds op ivoor geschilderd hebben. Ik smeekte haar om clat portret. Toen kleurde zij sterk sterker dan ik het ooit gezien heb eu zeicle, dat clat portret in Weenen was gebleven. Haar vader zeicle daarop, dat hij er een copie van had laten maken. Ongelukkig is die ook te Weenen. Maar Leopold zal alles medebrengen, wat haar toebehoort; als hij voor de bruiloft te rugkomt, dau krijg ik dat medaillon-portret op ivoor tocli en het groote komt inde zaal van de portretten onzer voorouders. 19 Juli. Het is de vooravond van mijn huwelijksdag, doch het is alsof over alles rouwfloers ligt en of overal rood bloed bruischt, clat tegen mij ten hemel schreit. Hoe zal ik vertellen wat er gebeurd is? Ik moet het aan deze bladen toevertrouwen, an- Schagen. In eene jl. Donderdag alhier gehouden bijeenkomst, welke werd bijgewoond door de heeren S. Kieft te Sint-Maarten, G. Swarthof te St. Maartensbrug, C. de Geus te Warmenhuizen, P. Klos te Dirkshorn, G. Slote- maker Jz. te Oudkarspel, A. Kist te Zuidschar- woude, A. Slotemaker Pz. te Barsingerhom en D. Kist te Kolhorn, werd het plan besproken tot de oprichting van een kolfbond in deze streek. Met eenparige stemmen werd daartoe besloten en aan den bond de naam gegeven van „Hol lands Noorderkwartier." Schagen. Gemeenteraad. Vergadering van Dinsdag 28 October. Aanwezig alle leden. Na opening der vergadering worden de notulen van de vorige vergadering voorgelezen en goedge keurd daarna mededeeling van een schrijven vim den directeur der gasfabriek, houdende de jaarlijk- sche solidair-stelling zijner borgen, welke kennisge ving door den llaad in orde bevonden wordt. Ver der mededeeling van den voorzitter, benoeming der heeren Schenk en Voorman tot leden van het zet- terscollegie. Alvorens behandeling der begrooting, ging de Raad in comité. Na heropening der vergadering deelt de Voorzitter mede, dat op voordracht van den Raad bij den minister van W. H. en N. door B. en W. pogingen in het werk gesteld zijn ter zake van een rijkstelegraafkantoor en verlichting te be komen van de desbetreffende bij de wet voorge schreven bepalingen, w. o. dezeborgstelling der gemeente voor een winstcijfer van f 800 minstens per jaar. Bovendien wenscht de min. het telegraaf kantoor te houden in het thans bestaande postkan toor, door bijbouwing van een lokaal, omtrent ter grootte van 24 vierkante meters. Een afzonderlijke directeurswoning is geen vereischte, daar de directeur van het postkantoor tevens directeur van het tele graafkantoor mag zijn. Behalve de waarborgsom moet de gemeente het gebouw koopen, dat thans als postkantoor dienst doet. B. en W. achten het onder deze bezwarende voorwaarden niet raadzaam aldaar een telegraaf kantoor te verlangen, te meer daar het aan te koopen gebouw niet in het midden van de kom der gemeente ligt, en het te verwachten aantal tele grammen onzeker is. De heer Plomp deelt de meening van B. en W. hij zou het telegraafkantoor liefst aan de markt wenschen en acht het niet gewensclit in deze rich ting mee te werken, waar het reeds nu te ramen is dat het jaarlijks der gemeente f 400 zal kosten. De heer van der Maaten is van een ander ge<- voelenrekening houdende met het verzoek van adressanten, die liet telegraafkantoor vragen, zullen zij er z. i. niets tegen hebben, wat meer belasting daarvoor te betalen. Bovendien zal de aansluiting van Schagerbrug eene tegemoetkoming zijn. De Voorzitter gelooft nog niet, dat velen die de betrokken verbetering wenschen, daarvoor ook willen ders vind ik geen kracht voor den volgenden dag. Heden vroeg kwam Leopold van Wee nen aan met de toestemming der keizerin en een huwelijksgeschenk voor Maria Dolorosa, 11. 1. een misboek in fluweel gebonden en met gouden sloten. Enen toen ik eenige uren geleden eene wandeling maakte in liet woud, vond ik haar, mijne bruid in de armen van mijn eigen broeder. En toen ik op hen toestormde, riep hij mij op eens toe, dat bij sedert maanden reeds met baar gehuwd was, heimelijk in Weenen, tegen den wil haars vaders, die zijne dochter niet aan den man wilde geven, die niets be zat dan zijn degen. En zij weende en zeide, dat haar vader haar wilde dwingen mijne vrouw te worden, ofschoon hij vermoedde boe het tusschen haar en Leopold geschapen stond en clat zij hedennacht zouden vluch ten Toen greep cle woede jegens de trouwelooze, schoone bruid en den valschen broeder mij aan, zoodat ik mijn zwaard trok en hem toeriep, dat hij zich verdedigen moest, als zijn leven hem lief wasen ik drong op hem inen eer hij zijn zwaard kon trekken, lag hij dood en bloedend aan mijne voetenvoor hare oogen. Toen werd zij vreeselijk bleek en zeide slechts één woord:. Kaïn! Het suisde in mijne ooren en ik zeide tot haar, dat zij nu vrij was en dat ik morgen cle weduwe van mijn broeder zou huwen. Toen wierp zij zich op het lijk en schreide luid. Ik weet niet wat mij scheelt. Het zingt en klinkt in mijn binnenste alsof duivelslie-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 1