betalen en bij stemming wordt bet voorstel van B. en W.om voor de oprichting van het Rijkstele graafkantoor geen verdere pogingen te doen, met 9 tegen 2 stemmen (die van de heeren v. d. Maaten en Hopman) aangenomen. Bij de behandeling der Gem.-begrooting voor 1S91 wordt met algemeene stemmen besloten te beschikken over het door het Rijk uit te keeren bedrag, ter vervanging van 4/5 gedeelte belasting op het personeel, in hoofdsom en opcenten. Met de begrooting werd tegelijk behandeld het rapport der commissie tot onderzoek van dezebij onderlinge beraadslaging eenigszins gewijzigd, zal dezelve aan Ged. St. ter goedkeuring worden opge zonden. Na de gewone rondvraag, welke niets oplevert, sluit de Voorz. de vergadering. (Z. Ct.) Terschelling. Bij bestuurderen van het W. Barendsfonds is eene gift van f ioo ingekomen. Daar de behoeften steeds grooter worden, is het te wenschen, dat dit voorbeeld door velen zal wor den gevolgd. Terschelling. De postboot „Terschelling" vertrekt van i dezer eiken middag om half één van Harlingen naar hier. Barsingerhorn. De begrooting dezer gemeente is vastgesteld tot een bedrag van f 20,100 in ontvangst en uitgaaf. Barsingerhorn. In de laatstgehouden vergadering van de vereeniging „D. O. G." en eveneens in die van de vereeniging „Nut en Genoegen", beide vereenigingen gevestigd alhier, is eene belangrijke zaak behandeld. Het Hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen had aan elk dezer vereeni gingen eene circulaire gezonden, waarin werd aangedrongen op aansluiting bij de „M. t. N. v. 't Alg." door het oprichten van een departement der Maatschappij, of door overgang der leden tot een bestaand departement. Na ernstige overweging is gebleken dat noch „D. O. G." noch „Nut en Genoegen" het onder de bestaande omstandigheden wenschelijk ach ten zich" te ontbinden, zoodat vooralsnog aan het verlangen van het hoofdbestuur der Maatsch. t. N. v. 't A. niet zal worden voldaan. Graft De Gemeenteraad heeft besloten voor het gehucht Noord-eind eene nieuwe brand spuit aan te koopen en de oude te Westgraftdijk te plaatsen, zoodat men zich aldaar dan in twee brandspuiten zal kunnen verheugen. Schermerhorn. De heer E. Voerman, alhier, is benoemd tot hoofdingeland van het h eeraraadschapDe Hondsbossche en Duinen tot Petten. Oosthuizen. Bij den Raad dezer gemeente waren adressen ingekomen om aan te dringen op intrekking van het genomen besluit, eene vroedvrouw alhier aan te stellen, toen de arts, de heer P. J. de Bruine, naar elders vertrok. Met 4 tegen 3 stemmen is op de adressen eene gun stige beschikking genomen. Enkhuizen. Bij de verkiezing voor een lid der Tweede Kamer in dit hoofdkiesdistrict kwamen bijna 83 pet. der kiezers op. Te Midwoud stemden 142 van de 148, te West woud 112 van de 117 kiezers. Te Urk slechts 41 van 86 en alhier 247 van de 437. Bovenkarspel. Als eene bijzonderheid kan vermeld worden, dat alhier vier kiezers zijn opgekomen van wie de jongste 83 en de oudste 99 jaren telde. Haarlem. Jl. Donderdag is door het pro vinciaal bestuur van Noord holland bij enkele inschrijving aanbesteed1. het herstellen en tot kantongerecht inrichten van het kasteel Radboud te Medemblik, geraamd op f 20,000. Laagste 'inschrijver de heer W. N. Vlaming te Medemblik voor f 16633 2. het uitvoeren van eenige ver- beteringswerken aan de haven op het eiland Terschelling, geraamd op f 1530. Laagste in schrijver de heer M.Daalder,aldaar, voor f1448.59. Haarlem. Jl. Vrijdag is alhier na eene kortstondige ziekte overleden de heer D. Bak ker Jr., sedert een reeks van jaren commies ter prov. griffie van Noordholland, afd. Militie en Schutterij. Voor die betrekking is hij steeds volijverig werkzaam geweest en was hij bij uit stek geschikt. De overledene, die den leeftijd van 72 jaren bereikte, bekleedde ook de betrek deren daar juichten; de letters dansen voor mijn oogen en 20 Juli des morgens. Oom kwam bij mij en zeide, dat hij het lijk van Leopold gis terenavond gevonden had en Maria Dolorosa bewusteloos nevens hem. Hij had Leopold's lijk met takken en bladeren overdekt, opdat het eerst zou gevonden worden als Maria Dolorosa mijn vrouw was. Ilij wilde haar dwingen mij te huwen, dan kon zij niet tegen mij, haar echtgenoot, getuigen, want hij had gezworen, dat zijne dochter meesteres op den Valkenhof zou worden. Ik gruw voor hem, den heeler, evenals ik voor mij zelf, den moordenaar gruw; ik heef of ik de koorts heb en het is mij, alsof ieder vogeltje mij toeroept: Kaïn! O, hoe ellendig ben ik. Hoe moet dat eindigen? Vijf minuten later. Zooeven is zij mijne vrouw geworden. Men is uitgegaan om mijn broeder te zoeken, die sinds gisterenavond vermist wordt. Niemand heeft eenig ver moeden hoe na hun de moordenaar is; zij willen hem aan het gerecht overleveren. Oom wil aan roof doen gelooven en heeft hem daartoe alles wat hij van waarde bij zich had, afgenomen en dat aan mij gegeven. Daaronder is een medaillon met zijn en haar portret en de spreuk: Das Band das der Hertzen zwo verbindet, Lóst Keiner, ob auch das Leben Schwindet. Die hand is losgemaaktik heb het gedaan en mijns broeders weduwe gehuwd. Het medaillon heb ik met de andere dingen king van secretaris van de algemeene Vereeni ging voor bloembollencultuur. Amsterdam. Steun voor onvermogende studenten wordt verleend door het bestuur der Amsterdamsche Universiteits-vereeniging. Personen van goeden aanleg, die hunne studiën aan de hoogeschool alhier wenschen aan te van gen of voort te zetten, doch niet in staat zijn die te bekostigen, kunnen door de Vereeniging met eene bijdrage in geld of op andere wijze worden ondersteund. Voor nadere inlichtingen kunnen belangheb benden zich tot den hoogleeraar J. C. Matthes (2de Parkstraat 171) wenden, die gaarne bereid is deze te verschaffen. Amsterdam. De spreker in de Tindal- meeting, tegen wien een gerechtelijke instructie is geopend wegens uitdrukkingen, welke beleedi- gend voor den Koning werden geacht, heet niet Krekel, zooals hij den voorzitter der vergadering als zijn naam opgaf, maar Gerrits of Gerritsen. 's Gravenhage. „De oude dokter Vink- huyzen" ontving jl. Zaterdag op zijn óojarig jubi leum als geneeskundige, hoewel hij geen officieele receptie hield, letterlijk tallooze blijken van be langstelling en hoogachting. De salontafel was als in een bloembed herschapenvan den col lega's ontbrak er niet een, en ook de Koninklijke familie had van hare sympathie doen blijken. 's Gravenhage. Jl. Zaterdag was liet veertig jaren geleden, dat de minister van Staat, Jhr. rar. F. J. J. van Eysinga, zijn staatkundige loop baan begon. Bij deze gelegenheid werd hem door de leden der Eerste Kamer een prachtig souvenir aangeboden, bestaande in een massief zilveren monumentale vaas. Het deksel is ver sierd met de Ned. Maagd, een fraai gemodel leerd figuur met zwaard, pijlenbundel en grondwet. Sliedrecht. Aan den civiel-ingenieur P. J. Kapteijn, thans ingenieur bij de verbetering van de Beneden-Wezer, is, volgens De Ingenieur, de uitvoering der werken voor de verbetering van de haven van Rio Grande do Sul (Brazilië) op gedragen. Een paar Zinkbazen van hier zullen met hem medegaan. Marine en Leger. Naar men ons bericht, zal de vergadering van de Marine-Vereeniging, door ons aan gekondigd in ons vorig nummer, niet plaats hebben op den 12, maar op Zaterdag den 15 dezer. Bij Kon. Besluit zijn, met 16 dezer; l.dekapts. ter zee J. P. Mercier en IV. J. A. Nolthenius, op hun verzoek, ter zake van langdurigen dienst op pensioen gesteld, onder toekenninga. aan ieder hunner van een jaarlijksch pensioen van f 2100 b. van een verhooging van pensioen, voor eerstge noemde van f 1125, en voor laatstgemelde van f 900 's jaars voor werkelijk verblijf in milit. dienst in 's Rijks overzeesche bezittingen en koloniën en tusschen de keerkringen; 2. bevorderd tot kapt.-luit. t./z. de kapt.-luit. t./z. M. F. Reeriugh 3. genoemde kapt. ter zee Reeringh, ter zake van in doch niet door den dienst ontstane lichaamsgebreken, op pensioen gesteld, onder toekenning a. vau een jaarlijksch pensioen van f 1800 b. van een verhooging van dat pensioen van f 675 's jaars, voor werkelijk ver blijf in militairen dienst in 's Rijks overzeesche bezittingen en koloniën en tusschen de keerkringen 5. bevorderd tot kapt. ter zee, de kapt.-luits. ter zee J. A. Vening en F. J. Beekman tot kapt.-luit. ter zee, de luit. ter zee 1ste kl. P. Heyning, W. E. Hazenberg eu W. J. Derx tot luit. ter zee 1ste kl., de luit. ter zee 2de kl. J. M. W. Kuyl, P. Scholten en W. D. H. baron van Asbeck. De minister van Oorlog woonde jl. Vrijdagmorgen op het strand te Scheveningen de werkzaamheden bij van de commissie van proefneming, waarbij uit het korte kanon van 15 cM. geschoten werd met rookzwak kruit. De kapt. ter zee De Haan, is niet zooals onlangs werd medegedeeld afgekeurd voor den actieven dienst in O.-I., doch vertrekt 13 Dec. a. s. per st. «Batavia'' van de Rotterd. Lloyd derwaarts, om ter beschikking van den commandant der zee macht te worden gesteld. Bij kon. besluit is de off. van gez. 2de kl. bij de zeemacht B. Snellen, met den 16den dezer maand bevorderd tot off. van gez. 1ste kl. vernietigd. En ik heb haar toch lief, de schoone vrouwbleek als de dood stond zij naast mij aan het echtaltaar en hare oogen waren met eene zonderlinge uitdrukking op mij gevestigd stil, men komt /Hier eindigden de aanteekeningen van den ongelukkige Ferdinand. Op de volgende zijde stond met zekere, flinke hand geschre ven „Den 20 Juli anno domini 1618 huwde de vrijheer Ferdinand von Falkner op den Valkenhof met zijne nicht, de baronesse Maria Dolorosa von Falkner, hofdame van de Duitsche keizerin. De bruid werd op denzelfdon avond door waanzin bevangen en wondde in het bruidsvertrek haar gemaal met een Spaansche ponjaard doodelijk. In den vroegen morgen van den 21 Juli stierf hij. God schenke zijnen ziel het para dijs en trede niet met haar in het gericht. Iets verder stond, door dezelfde hand ge schreven //Denzelfden morgen vond men het lijk van Leopold. Niemand weet wie den moord bedreven heeft." De volgende zijde luidde //Heden op Nieuwjaarsdag, anno domini 1619, bracht de vrijvrouwe-weduwe, Maria Dolorosa von Falkner, den vrijheer van Falkenhof ter wereldJost, vrijheer von Falkner werd hij genoemd. De vrijheer Robert von Falkner, zijn grootvader, blijft zijn voogd. De moeder is nog steeds krank zinnig." Ingevolge machtiging bij kon. besluit wordt Zr. Ms. z/Evertsen" met den 15den dezer maand uit dienst gesteld en de kapt. ter zee L. M. L. de Haan eervol van het door hem over dien bodem gevoerde bevel ontheven. De kapt. ter zee J. Loots wordt op zijn aanvrage op pensioen gesteld. Departement van Marine in Oost-Indië. BelastMet de waarn. der betrekking van vice- commandeur voor het vak van scheepsbouw bij het Marine-etabl. te Soerabaja, de 2de timmerman in het vaste korps dek- en onderofficieren bij de Kon. Nederl. Marine J. Happee. Ingevolge machtiging bij kon. besluit wordt de kapt. ter zee P. Le Comte, met den 15den dezer maand, eervol ontheven van het bevel over Zr. Ms. wachtschip alhier en wordt dat bevel met gemelden datum opgedragen aan den kapt. ter zee K. A. Stakman Bosse. Ingevolge machtiging bij kon. besluit wordt Zr. Ms. monitor 2de kl. //Bloedhond", met den 15den dezer maand uit dienst gesteld, en de kapt.-luit. ter zee zee P. C. Pabst eervol van het door hem over dien bodem gevoerde bevel ontheven. Bij het wapen der artillerie zijn overgeplaatst de Jste luit. P. van de Koppel Huizer, van het 3de reg. vest.-art. te Gorinchem bij de 11de comp. pantser fort-art. alhier, welke comp. belast is met deu dienst van het fort op de Harssensde 2de luit. T. F. M. Bucker bij de 12de comp. pantserfort-art. te IJinuiden. Bij het 4de reg. vest.-art alhier zijn benoemd tot kapt.-adj. de kapt. J. A. K. van Hasselttot kapt. voor het materieel de kapt. L. C. Dijxhoorn, comm. der 4de comp. van het korps te Willemstad tot luit.-adj. de 2de luit. F. Smith, onlangs ont heven van zijne detacheering bij de 1ste afd. der krijgsschool te Breda. De 1ste luit.-adj. J. F. Schenk, van het korps alhier is eervol ontheven van de functien van adju dant en werkzaam gesteld bij de art. werkplaatsen te Delft. Onderwijs en Examens. Benoemd tot onderwijzer aan de chr. school te Andijk, II. Dam, te Uithuizermeeden. De alphab. voordracht voor hoofd der school te Binnenwijzend, gemeente Westwoud, bestaat uit de heeren K. Hefder te Oosthuizen, M. Mantel te Zwaag, A. Plaat te Alkmaar en K. van 't Veer te Oudkarspel. Voor de betrekking van onderwijzeres aan de bijzondere school te Venhuizen, heeft zich geen enkele sollicitante aangemeld. Landbouw en Veeteelt. De vergadering van de Holl. Mij. v. Landbouw, Afd. Zijpe, op Maandag 27 Oei. jl., was als steeds door slechts enkele personen buiten 't bestuur be zocht. Na opening, lezing en goedkeuring der notulen, noodigde de Voorzitter den afgevaardigde naar de Algem. Vergadering uit om daarvan verslag uit te brengen. In aanmerking genomen de geringe opkomst, gaf de Secretaris in overweging om dit verslag aan te houden tot een volgende bijeenkomst, in de hoop op meer belangstelling, daar hij het eeu zeer on dankbare laak vond om dit te doen voor de enkele aanwezigen. Allen waren dit. volkomen met hem eens, maar de vrees werd geopperd dat het een volgende ver gadering misschien even droevig met de opkomst zou wezen. In 't algemeen vindt men 't een treu rig en evenzeer onverklaarbaar feit dat de leden van Landbouw op enkele uitzondering na dc ver gaderingen onzer afdeeling niet bezoeken. Kerknieuws. PREDIKBEURTEN. Doopsgezinde Gemeente te Zuidzijpe Zondag 9 Nov., geen dienst. Herv. kerk te St. Maarten Zondag 9 Nov., vm. 9 uur, Valkoog, ds. Mühring. (Avondmaal). Herv. kerk te Eenigenburg Zondag 9 Nov., nm. 1.30, ds. v. Riet, pred. te O. Niedorp. Daaronder stond: „Den 24 Juni. a. d. 1620, isde vrijvrouw Maria Dolorosa zacht ontslapen tot een beter leven. Zij was mijne geliefde dochter. Ik zweer, dat zij de daad in waanzin heeft be dreven en ik haar daartoe gedreven heb. Mijn hart breekt van smart, want haar on gelukkige geestestoestand heeft haar niet toe gelaten mij vergiftenis te schenken. Als God wil zal haar zoon een beter lot hebben dan Leopold, zijn vader, en hij moge nimmer leeren mij te vloeken of aan de schuld zijner moeder te gelooven. Zij deed het in waan zin, zoo waar er een God in den Hemel leeft 1 Robert, vrijheer von Falkner." Onder deze regels las men de volgende woorden „Grootvader viel bij Lützen. Hij ruste in vrede. Ik wil pogen hem te vergeven wat hij aan^zijn kind heeft gedaan. Mijne moeder kan geen schuld worden toegerekend, want men treedt niet in het gericht met hen, wier geest krank is, maar ik kan niet beletten, dat het volk haar voor de moordenares mijns vaders houdt, (voor wien zij den vrijheer Ferdinand houden). Ik weet het beter, maar mijn hart is door die ontdekking bijna ge broken. Op den dag, dat ik voor het eerst deze bladen gelezen heb, op den lsten Juni 1644, den dag mijner meerderjarigheid. Jost, vrij heer von Falkner." (Wordt vervolgd.) Noord- en Zuidzijpe. 9 Nov., ds. Bron, Oudesluis voorm., St.-Maar- tensbrug nam. 16 Nov.. ds. Bommezijn, Oudesluis nam., St.- Maartensbrug voorm. 23 Nov., ds. v. Kluyve, Schagerbrug voorm., Burgerbrug nam. Huisduinen en Wieringerwaard. 9 Nov., ds. v. Kluyve, Huisd. voorm., W.Waard nam. 16 Nov., ds. Mühring, W.Waard voorm. 23 Nov., ds. te Gempt, Huisd. voorm., W.Waard nam. Wieringen. 9 Nov. ds. Molière, West. voorm., de Oev. nam. 16 Nov., ds. Hobus, üostl. voorm., Hipp. nam. 23 Nov., ds. Pareau, Hipp. voorm., de Oev. nam. Beroepen bij de Doopsgez. gem. alhier de heer D. Kossen, prop. te Barsingerhorn. Bedankt voor het beroep naar de Herv. gem. te Egmond aan zee en te Warder, door den heer F. H. Koster, cand. te Nieuw-Beerta. Benoemd tot pastoor te Tolen J. A. Voort mens, kapelaan te Westwoud. (In ons vorig num mer stond abusievelijk Schoorl). Rechtszaken. Kanton Helder. Zitting van 29 Oct. 1890. Uitspraken: J. V. en P. F., te Helder, openbare dronkenschap, vrijgesproken. C. V., C. V., enC. v. G., te Helder, openbare dronkenschap, ieder f 0.50 boete, subs. 1 dag hech tenis. H. v. 't H., J. K., C. v. B., F. B., J. R., M. de B., M. E., F. T., J. B., C. S., II. P., L. C. H., W. K., C. S., W. S., I. E., II. R., M. S., P. v. D. en P. v. d. K., te Helder, Rotterdam, Haar lem en Vlieland, f 1 boete, subs. 2 dagen hech tenis. J. D. S. en P. B., te Helder, openbare dronken schap bij l8te herhaling, gepleegd 4 maal, 4 maal 2 dagen hechtenis. M. de V., te Helder, en I. II., te Texel, open bare dronkenschap bij 1ste herhaling, f 5 boete, subs. 2 dagen hechtenis. M. R. en M. I. S., te Helder, openhouden hunner tapperij na geeetten tijd, tot f 3 boete, subs. 1 dag hechtenis. J. B., te Texel, vrijgesproken. J. P., te Helder, vrijgesproken. C. L., te Helder, burengerucht en openbare dronkenschap, 2 maal f 1 boete, subs. 2 maal 1 dag hechtenis. C. H., te Helder, laten staan van een dier op den openbaren weg, zonder de noodige voorzorgs maatregelen, f 1 boete subs., 1 dag hechtenis. K. K. en J. S., te Helder, onreinheid werpen in een openbaar water, f 0.50 boete, subs. 1 dag hechtenis. H. B., te Helder, in staat van dronkenschap in het openbaar de orde verstoren, f 1 boete, subs. 2 dagen hechtenis. J. K., te Helder, straatschenderij, f 3 boete, subs. L dag hechtenis. J. K., te Helder, na gezetten tijd open houden van een tapperij, 2 maal gepleegd een boete van f 0.50 en een boete van t 3, subs. 1 dag hech tenis. H. S., te Helder, openbare dronkenschap bij 4de herhaling, 3 dagen hechtenis. A. v. d. S., te Helder, openbare dronkenschap bij lste herhaling op 2 tijdstippen, 2 maal f 5 boete, subs. 2 maal 2 dagen hechtenis. W. F. C. v. d. S., te Helder, openbare dron kenschap bij 5de herhaling op 2 tijdstippen, 2 maal 3 dagen hechtenis en opzending naar de rijkswerkinrichting voor 6 maanden. A. B., te Helder, openbare dronkenschap bij 3de herhaling op 3 tijdstippen, 3 maal 3 dagen hech tenis en 3 maanden opzending naar ed rijkswerk inrichting. P. C. S., te Helder, laten loopen van vee op weiland zonder recht, op 2 tijdstippen, 2 maal f 1 boete of 2 maal 1 dag hechtenis. A. J., te Helder, dronkenschap, gepleegd op 2 tijdstippen, 2 maal f 1 boete, of 2 maal 2 dagen hechtenis. C. N., te Helder, 1°. voor een krijgsman bene den den rang van officier verkoopen van goederen, behoorende tot diens uitrusting, zonder schriftelijke vergunning van den bevelvoerenden officier2°. straatschenderij, 2 maal f 0.50 boete, subs. 2 maal 1 dag hechtenis. De fabrikant Willem Sepp, te Beverwijk, is Zater dag jl. door de Haarlemsche rechtbank veroordeeld tot 7 dagen hechtenis. De eisch was 14 dagen. Buitenland. Luxemburg. De Staatsraad heeft jl. Zater dag enee tweede zitting gehouden. Ofschoon het eene geheime beraadslaging is geweest, loopt het gerucht, dat de Hertog van Nassau 5 dezer zal aankomen, om als regent de zitting der Kamer van afgevaardigden te openen. De „Rheinische Courier" meldt, dat de Hertog Maandag aankomt, om persoonlijk Dinsdag de zitting der Kamer te openen. Het Gemeentebestuur van Luxemburg, heeft in eene proclamatie de komst van den regent tegen morgen aangekondigd en de bevolking uitgenoodigd hem evenals verleden jaar met er kentelijkheid en eerbied te ontvangen, wegens de belangstelling welke hij aan den dag legt, door voor de tweede maal zijne constitutioneele taak te komen vervullen. De Hertog heeft, wegens den toestand waarin de Koning-Groothertog zich bevindt, van een officieele receptie afgezien. B. en W. hebben echter de bevolking uitgenoodigd, de vlaggen uit te steken. België. De „Times" bevat een depêche uit Brussel waarin wordt verzekerd, dat de Belgische Regeering het door Nederland gedane bemidde lingsvoorstel betreffende de uitkeering door de Mogendheden van het bedrag door invoerrech ten te verkrijgen, onaannemelijk verklaart, wijl de onafhankelijkheid van den Congo-Staat daar door principieel benadeeld wordt. Denemarken. - Veel sensatie maakt te Ko penhagen een artikel in de Politiken, waarin dq

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 2