staatkunde van dit land, die voor Duitschland gunstig is, scherp wordt gegispt en waarin de eisch wordt gesteld, dat men Kopenhagen tegen Duitschland zal versterken, dat de vijand van Denemarken is. De schrijver van het artikel is Scavenius, een zoon van den minister van Eere- dienst. Zwitserland. In de jl. Zaterdag door den Grooten Raad gehouden zitting heeft de heer Soldati, het hoofd der clericale partij, een voor stel ingediend tot herziening der kieswet. Het is naar een commissie verzonden. Noord-Amerika. Eene aanvaring heeft plaats gehad tusschen het stoomschip „Vizeaya", dat van New-York naar Havana ging, en een schoener, in de nabijheid van New-Yersey. De beide vaartuigen zijn gezonken. De kapitein en 16 passagiers van de „Vizeaya" zijn verdronken. Gemengd nieuws. Terschelling, 30 October. De groote botter V. D. 25, schipper C. Tuib, geraakte hedenavond bij de uiterton van het Oostgat, op de hoogte waar twee jaar geleden eene geheele bemanning verdronk, aan den grond en spoedig vol zand en water, zoo dat de opvarenden slechts op 't dek konden ver toeven. De andere visschers bemerkten nu het ge vaar, waarin hun makker verkeerde. Zij konden echter geen hulp bieden, wegens het holle water en begonnen dus te flambouwen, waarop door de kust wacht werd geantwoord, die aanstonds de plaatse lijke reddingscommissie waarschuwde. Ieder haastte zich naar het strand, maar de paar den voor de reddingsboot waren niet bij de hand en dan duurt het een geruimen tijd eer die boot kan vertrekken. Ondertusschen waren eenige zee lieden, bekend met deu toestand van den Noords- vaarder (de strandingsplaats), vooruitgesneld en het gelukte hun, na vele stoute pogingen door de zee heen, soms tot aan den hals in 't water, bij het vaartuig te komen, waar de toestand allertreurigst was. Reeds van 8 uur af was het onmogelijk om op 't dek te blijven, daar de zee ter halven mast- hoogte er over liep. De jongen, 14 jaar oud, werd aan de kraanlijn gebonden, zoo goed het mogelijk was, en de anderen begaven zich toen mede op den gaffel. Zoo zat men daar 2 bange, vreeselijke uren, totdat de bedoelde zeelieden bij hen kwamen, waarna een drietal van hen aan boord klommen en de schipbreukelingen aan hunne makkers overgaven, die hen, tusschen -hun tweeën in, door den hoogen vloed op 't droge brachten. Een der bemanning en het knaapje, vooral de laatste, waren meer dood dan levend. Een inmiddels aangekomen wagen bracht de geredden naar een logement in het dorp West-Terschelling. De reddingsboot, die ook aankwam, behoefde geen dienst meer te doen. Vijf uur hadden de menschen daar op het dek en den gallVl van een steeds dieper zinkend vaartuig onder zulke omstan digheden doorgebracht. Sedert 7 uur des morgens hadden zij geen voedsel gebruiktze hadden het dan ook onmogelijk langer kunnen uithouden en met het oog daarop verklaart de schipper dan ook, dat hij en de zijnen hun leven te danken hebben aan het waagstuk van de Terschellinger zeelieden. Hunne namen zijn: K. Spits, K. Rakker, G. Klein, A. Engel, KI. Spits en J. Starrenburg. Het vaartuig zit reeds vol zand en zal verloren zijn. Het is gedeeltelijk verzekerd, maar de opva renden hebben hunne kleeren geheel of gedeeltelijk verloren. Zondag is men begonnen met het bergen van zeilen, het touwwerk en een gedeelte van den in ventaris. Het vaartuig zelf zal bezwaarlijk behouden kunnen worden. (Hbld.) Een correspondent van het „N. v. N." zag jl. Zaterdagmorgen aan het Centraalstation te Amsterdam, onder toeloop van een groote menigte nieuwsgierigen, het overbrengen van den krank zinnig geworden heer Spin naar Medemblik aan. Hij schrijft: „Het kostte aan zijn beide geleiders groote moeite den patiënt in de spoorwegcoupé te bren gen en eerst toen een agent van politie en een stationsarbeider de behulpzame hand boden, gelukte het, den ongelukkige, die als een beest brulde, van het perron te verwijderen en weg le voeren. „Ten teeken, dat hij zich in de armen der sociaal-democraten had geworpen, droeg de heer Spin een kolossale vuurroode das." De instructie tegen Aafke Kuypers schijnt haar beëindiging nabij te zijn. Hetgeen vastge steld is, moet van dien aard wezen dat verwij zing naar de openbare terechtzitting hoogstwaar schijnlijk het gevolg er van zijn zal. De rechter van instructie, mr. Royaard, heeft mej. Kuypers 'e laatste dagen tegenover hare dienstbode in t - scherp verhoor genomen, waarbij de verdachte zich op belangrijke punten heeft tegengesproken. Omtrent eene in deze zaak alles domineerende vraag. nl. of zinkwit vergift is, meende de justitie in het rapport der deskundigen niet voldoende zekerheid verkregen te hebben, in verband met een eenigszins ontkennende verklaring hierom trent afgelegd door een onzer meest bekende hoogleeraren. De deskundigen hebben zich toen gewend tot de Europeesche specialiteit in de vergiften-leer, prof. Dragendorlï, hoogleeraar aan de Universiteit te Dorpat en deze heeft hun een schriftelijke verklaring toegezonden, waarin hij zonder eenig voorbehoud zinkwit een vergift noemt. Op dit punt van de instructie zal nu dezer dagen een nieuw verhoor plaats hebben, waarin de verklaring van prof. Dragendorlï door de deskundigen zal worden overgelegd. Zaterdagavond kreeg op den N. W. Bui tensingel te 's Hage een zoon twist met zijn vader. Het einde was, dat de jonge heer een pistool uit den zak haalde, het wapen in den mond zette en aftrok. Hij verwondde zich vrij gevaarlijk. Volgens de Munchener N. Nachr. zal prof. Koch zijn hoogleeraarsambt neerleggen en op staatskosten voor hem een speciaal instituut voor bacteorologische onderzoekingen, op de leest van Pasteurs's inrichting, worden in het leven geroepen. Naar men uit Sydney (Australië) bericht, «ijn bij Matagong uitgestrekte goudvelden ontdekt. Zuster Rose Gertrude, de verpleegster van melaatschen, die wegens verschil met de autori teiten haar post wilde verlaten, zal, naar uit Ho- nolulu wordt bericht, toch bij haar zieken blij ven. De Hongaarsche bladen bevatten eene romantische roovergeschiedenis in verband met den onlangs gepleegden belangrijke juweelendief stal, waarvan de barones von Rotschild op hare spoorwegreis van Keulen naar Parijs het slacht offer werd. Met haar alleen in een coupé reisde de Amerikaansche arts Thomas Pitt. Daar de barones, naar het heet, de hypnotische kracht betwistte, hypnotiseerde Pitt haar en beval haar gedurende dezen toestand, hem haar kistje met juweelen te geven. Te Londen gevat en van diefstal beschuldigd, beweerde Pitt zelf een rijk man te zijn en het juweelenkistje, dat eene waarde had van 60,000 frs., slechts eenige dagen te hebben behouden, om de barones van haren twijfel aan de wetenschap te genezen. Het schier ongelooflijk feit heeft zich voor gedaan, dat een man, vervolgd wegens bigamie en zijn misdaad volledig bekennende, die trou wens naar rechten bewezen was, toch is vrijge sproken Het is de jury te Evreux die dit vonnis heeft gewezen tegenover zekere Boulanger niet de groote, maar een doodeenvoudig boertje uit Coudres. Hij had in 1885 daar een vrouw gehuwd, maar zij konden het samen niet vindenhij ging weg en trouwde in 1888 te Louviers een andere, met wie hij als de kippetjes leefde. De man verklaarde eenvoudig dat hij niet wist dat men in Frankrijk geen twee vrou wen mocht hebben. Hij voegde er bij dat hij, vrijko mende, naar zijn vrouw No. 2 zou terugkeeren, die dan ook, evenals No. 1 als getuige gehoord, bitter weende over het gemis van haar model man. Misschien daardoor verteederd, gaf de jury haar hem terug. Madame Boulanger 1 kan nu de wet-Naquet inroepenmaar doet zij 't niet, dan blijft Boulanger zonder echtscheiding leven in het besef twee wettige vrouwen te bezitten. Leve de jury „L'Evénement" heeft het merkwaardig denk beeld gehad een aantal bekende Franschen te gaan vragen of ze liever begraven dan wel ver brand worden na hun dood. Sardon„Het zal mij bijzonder aangenaam zijn verbrand te worden." A. Silvestre„Triever begraven. De aarde brengt bloemen voort." Zola„Zooals mijn erfgenamen beslissen." Lccomte de Lisle„Noch het een, noch het ander." Tere Hijacinthe„Vooral niet levend Alph. Daudet„Mij zijn beide manieren on aangenaam Houtvester. „Ja heeren, mijn Nero, dat is eerst een hond. Daar zit ik te ontbijten en 't stomme dier ziet mij aan. Een stuk worst, Nero? vraag ik. Hij vliegt den tuin in, komt tenig en wat heeft hij in den bek Een takje Hoe-langer-hoe-liever En hoe maakt 't je vrouw Dat weet ik niet. Hoe zoo Ik heb haar gezicht in tien jaren niet gezien. En je woont samen Jawel, maar zij verft zich Verkoopingen. Woensdag 5 November. Aartswoud, 7 nam. Bij Stapel2 liuismanswo- ningen met schuur en bouwlaud aan de T.angevcis, gr. 6.1.36. Oosterblokker, 7 nam. In liet Wapen van Holland: huisinanswoning met 3.14.52 bouwlaud. Soherincrhorn, 11 's morg. In 's Lands Wel varen Hroodbakkerij Breedstr., gr. 0.3.20. Donderdag 6 November. II eer-Hu go waard, 10 's morg. Bij J. Boot aan den Middenwegeenig boom- en wolvee, bocrcuwagen. eene partij hooi, boerengereedschappen, enz. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Prinses Wilhelmina (s.), van Amsterdam naar Batavia, passeerde 1 Nov. Kaap Roca. Prinses Sophie (s.), van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 3 November te Padang. G 1 i t n e r, kapt. Abrahamsen, vertrok 27 October van Drontheim naar Pnrraerend. L i n a, kapt. Tcrjesen, vertrok 2 November van Nieuwe- diep naar Kragerö. Adelaar, kapt. Ritsma, areiveerde 3 November van Gefle te Delfzijl. Marktberichten. Texel, 30 Oct. Gcvischt Zecgrns f 2.50 a 3.25 en gemaaid idem f 6 a 7.50 per pak van 100 Kg. Tarwe f 8.50 a 9, Haver f 3.50 a 3.75, Gerst f 5.25 a 6, groene Erwten f 8 a 9, vale f 3 a 9, Aardappelen f 2.25 a 4.25, alles per Hl. Terschelling, 1 Nov. Het vervoer van Zaudaard- appelen is vrij grootde prijzen stijgen vnu f 3.50 tot 4.20. Eieren f4 en hoogerboter f 1 tot 1.15 Eenden f 1 a 120 Pijlstaarten 65 a 70 et.Smienten 60 tot 80 ct. en Talings 30 a 35 ct. per stuk. De handel in rundvee is bijna geëindigd enkele vetkoeien worden nog verhandeld tot hooge prijzen. Alkmaar, 31 Oct. Aangevoerd 485 stapels Kaas, wegende 132,616 Kg. Prijs: kleine en middelbare f 30, commissie f 31 per 50 Kg. Alkmaar, 1 Nov. Aangevoerd28 nuchtere Kalveren, fS a 20 38 Schapen, f 16 a 2563 magere Varkens, fll a 17; 181 Biggen, f5 a 8; 10 Bokken cn Geiten, f 4 a 8 en 1 Paard, f 50. Boter 80 a 95 et. per kop; Kip-eioren f6 a 6.50 per 100 stuks. Alkmaar, 3 Nov. Aangevoerd 5694 stuks Hoornvee. Prijzen hoog. Hoorn, 31 Oct. Aangevoerd 598 Schapen, f 17 a29 per stuk; 1 Varken, 46 c. per Kg. Hoorn, 1 Nov. Tarwe f 8.50 a 9, Gerst f 5 a 6, Haver f 3 a 4, witte Erwten f7 a 9, groene f 10 a 12, grauwe f 12 a 14, vale f 10 a 12, bruine Boonen f 10 a 12, Karweizaad f 8.75 a 9, alles per Hl. Boter 57 n 75 c. per kop. Kip-eieren f 5 a 5.50 p. 100. 15 Paarden, f 50 a 25019 Schapen, f 24 a 2724 Lammeren, f 18 a 21; 6 Kalveren, f 16 a 25; 31 Varkens, f 8 a 16; 2 Zeugen, f 30 a 50; 120 Biggen, f 4 a 780 Kippen, f 0.70 a 1.75, alles per stuk. Enkhuizen, 1 Nov. AardappelenGraafjes f a blauwe f 1.a_ 1.75 en blanke f 1.25 a 2.per half HL grove Bloemkool f 1.75 a 2.15, roode Kool f 2.50 a f 3.50 en witte idem f 2.50 a 4.per 100 stuksPeren f 3.50 a 6.—, Appelen f 4.a 6.groote gele Uien f 0.90 a 1.—, groote roode f 1.60 a 1.70 per H.L. 3 Nov. AardappelenGraafjes a blauwe f 1.a 1.60 en blanke f 1.25 a 2.per half HL.grove Bloemkool f 2.a 2.50, roode Kool f 2.50 a 3, witte kool f 2.50 a 3.50 per 100 stuksPeren f 3.60 a 6.Appelen f 4 a 6. per HL.; groote gele Uien f 1.a 1.10, groote roode f 1.60 a 1,80 per HL. Bovenkarspel (Station), 31 Oct. Grove Bloemkool f 1.75 a f 2, Reuzen f 3.a 4.50, witte Kool f 2.a 3,50, roode dito f 2.a3.en Savoye dito f 2.50 a 4.per 100; ronde Aardappelen f 1.50 a2.25, Peren f 2.a 3.50 eu Appelen f 1.50 a 2.50, gele Uien f 0.45 a 0.80, roode f 1.30 a 0.85 per half IIL. 1 November. Grove Bloemkool f 1.75 a 2.Reuzen f 3. n 4.25, U itte Kool f2.a 3.50, roode dito f2.a 3.per 100 stuks; Aardappelen: Streeker Muizen f 1.75 a 2. ronde f 1.50 a 2.25, Peren f 2.— a 3.50. Appelen f 2.— a 3.—gele Uien f 0.45 a 0.75, roode f 0.30 a 0.85 per half HL. Amsterdam, 31 Oct. Fijne Zaden. Er ging deze week meer om. Maanzaad sloot zeer vast, met veel vraag. Bruin Mosterdzaad gold f25 a 27; Geel id. f20 a 23 Kanariczaad f 10 a 11.50 per 100 Kg.; Karweizaad lS89r f 10.50; idem 1890r f9.75 a 9.50 en blauw Maanzaad f 13 25 a 14 per 50 Kg. Koolzaad zonder zaken, iets vaster gestemd. Lijnzaad nagenoeg onveranderd, met weinig kooplust. Raapolie verkeerde in vaste 3temming. Dadelijk was goed gevraagd, terwijl spoedige levering do.ir dekking van con tramine ruim f0.50 verbeterde. Ook op levering van Mei bestond meer kooplust. Lijnolie schaars; dadelijk en Nov. sloten bijna f0.50 hooger. De latere termijnen bleven geheel ouveranderd. Amsterdam, 3 Nov. Tarwe op levering hooger, Nov. f 216. Maart f 221. Rogge op levering hooger, Oct. f 152,151,154,156, Maar) f146, 148. AardappelenFr. Dokk. Jammen, f 2.10 a 8.—, dito Zaaiers f 1.50 a 1.70, Gold. Blauwe f 2.75 a 3.Pruis, Hamb. f 3.20 a 3.50, Hillegommer Zand f 1.50 a 4.50. dito Flnkk. 2.50 n 3.25, nlles per H.L. Veemarkt: 418 Runderen, 1ste kwal. 74, 2de f0.68 en 3de 10.58 per Kg.; Melk- en Kalf koeien f150 a 280 per stuk; 4 Graskalveren; 49 nnehhtore dito f8 a 12 40 Scha pen f20 a 28; 290 vette Varkens 44 a 46 ct per Kg. Schiedam, 3 Nov. Moutwijn f 12..Jenever f 17.50, Amst. Proef f 18.75, Spoeling-Beurs f 1.50, Spoeling-Com missie f 1.50, V i s s c h e r ij. Nieuwediep, 4 Nov. Sedert jl. Zaterdag werden alhier door S6 korders en beugers 3 tot 30 tongen, 3 tot 20 roggen, 10 tot 100 schelv., 1 tot 3 mandjes kl. schol en 1 tot 2 manden schar, door de sloep Per nis, (P. R. 7)sch.Meij- boom. 1500 schelv. eu door trekkers 550 tal haring aan gevoerd; tong gold 55 a 75 cent, rog fl 1.20 per stuk. schelv, van dc beugers f33.50 a 76, van de sloepen f31.50 't honderd, kl. schol f2.50 a 3.50 per mandje, schar f2 per mand en haring f2.80 a 3.75 per tal. Twee Egmonder bommen brachten gisteren samen voor f 125 aan tong, schol en schar ten afslag, Terschelling, 1 Nov. Tn dc afgeloopen week was de vangst van sehelviseh voor sommigen beter dan in de vorige weck. Toch was dc hoogste vangst nog slechts 500 gemiddeld 100 tot 150 per seliuit de prijzen waren 22 tot 24 gld. Voor rog werd van 40 tot 60 et. gemaakt74 mondeu visch werden naar 't Buitenlond verzouden, benevens per stoomlogger „Northward" 2400 balen mosselen naar Schotland. Dc prijs der mosselen was 33 et. per baal. Bot en schar liepeu van 1 tot 3.50 gld. per 100 stukspaling gold 30 tot 45 ct. cn voor de garnalen betaalde men in de kokerijen 2.50. Van andere visch was de aanvoer van vreiuig beteekenis. Enkhuizen, 2 Nov. Gedurende de afgeloopen week werd alhier aangebracht 1500 Kg. bot, 550 Kg. paling en 32 mandeu girnalen bot gold 23 a 24 ct. en pnling 40 ct. per Kg.; garnalen 75 et. per mand. Door onze Noord- ^evisschcrs werd ven f70 tot 100 per vaartuig besomd. Burgerlijke Stand van Helder, van Zaterdag- tot Dinsdagmiddag. Ondertrouwd: A. Postuio, koopman, cn E. J. Hubbelin*. RevalleuE. Kogor, geb. Schetter, d. en z. IV. Tortike, geb. Vcnker, d. J. J. Tecrink, geb. Rietmeier, z. A. M. E. Vos, geb. Abbenes, d. M. Remmers, geb. van Waarden burg, d. H. Kuiper, geb. Deus. z. Overleden E. Luidiuga, 3 j. J. van 't Hert, geb. Ver schoor, 20 j. C. Filarski, 7 w. R. Schenkel, 60 j. 1 levenl. aangegeven. Zijpe, van 24 tot 31 October. Geboren Aagje, d. v. K. Koopman en O. E. Zuidschar- woude. Geertje, d. v. J. Delver en N. Out. Jnn. z. v. J. Borst, en G. Jonker. Hendrik, z. v. A. v. Bnureu en P. v. d. Aarde. OverledenN. Hartog, laatst wed. v. J. Koster, 80 j. A. Knoef, wed. v. K. Doorn, 76 j. Schagen, van 29 tot 31 October. OndertrouwdJ. Mooy, jm., 30 j. en C. Bakeu jd27 won. te Callnntsoog. Geboren C'oruelia, z. v. J. Roggeveen Wz. en M. Koster. Wieringen, van 1 tot 31 October. OndertrouwdJ. B. Berkemeier en T. Kaan. P. Muijs en S. C. G. Schadee. Gehuwd: J. B. Berkemeier en T. Kaan. Geboren Willem, z. v. I. Snooij en M. de Vries. Jan, z. v. S. Zomerdijk en A. Kool. Nan, z. v. D. Tijsen en M. Tijsen. Gcrardina Ilelcna Comelia Jacoba, d. v. H. A. 1. van der Speek Obreen en N. de Jong. Dicntje, d. v. J. Rotgans en A. Bakker. Picter, z. v. S. Klein en M. Everts. OverledenM. Kourn, wed. van J. Bakker, 75 j. J. Kaptein, echtg. van H. Wigbont. A. N. Haberstoch, 5 m. C. Tijsen, echtg. van A. Kooij, 66 j. Sint-Maarten, van 1 tot 31 October. GeborcuGeertje, d. v. J. Groet en N. Boontjes. Lou- rentius, z. v. J. Visser en A. J. Groot. Barsingerhorn, van 1 tot 31 October. Geboren: Cornelis, z. v. H. Jofier cn A. Dikstnal. Pie- tertje, d. v. J. Beek en T. Wilms. Leoa, d. v. J. Nieuwe- boer en A. Beek. Pietcr, z. v. P. Keetman en M. v. Stip- riaau. Dirkje, d. v. A. Boontjes en G. Kok. Winkel, van 1 tot 31 October. Geboren: Jannetje, d. v. R. Kuiper en M. Vries. Anne, z. v. A. van der Welle cn A. Vee^, Overleden K. Kooimau, echtgcn. van A. Fraui, vroeger wednwn. van A. Blokker, 59 j. J. F. Lange, weduwn. van M. C'. Koentz, 75 j. Schoorl, van 1 tot 31 October. GehuwdP. Boschman en M. Kriller. Geboren Dirk, z. v. D. Blom en J. Witsen. Maartje, d. v. K. Peijs cn A. de Groot Pieter, z. v. J. Berg en N. Jonker. Jan, z. v. K. ITongvorst en G. Hoogvorst. Petras, z. v. J. Nuijens en M. Stoop. Overleden: W. Blaiikendaal, weduwn. v. G. Bakker, 75 j. J. Hoogvorst, 26 j. A. Baraman, echtg. v, M. Mulder50j. C. Leek, echtg. van M. v. Meurs, 68 j. 11. de Jong. echtg. v. C. Snip, 45 j. Broek op Langedijk, van 1 tot 31 October. Gehuwd D. Kansen, laatst weduwn. van G, Stammes, van den Helder cn T. Balder, wed. vau P. Koppen. BevallenG. de Boer, g«b. Toepoel, d. W. Bak, geb. Bakker, z. S. Bak, geb. Isaugh, z. E. Glazekas, geb. Hoogvorst, d. G. Dirkmaat, geb. Balder, z. Medemblik. Ondertrouwd: A. D. Lambregts en H. C. Dunselman. Geboren: Anne Ottcs, z. v. O. A. Vleeschouwer en F. Lage veen. OverledenA. Ronckeus, 79 j. Venhuizen. Ondertrouwd: J. Ruiter en N. Bruin. P. Baas en C'. Groen. Geboren: Elizabetb Jobanna Maria, d. v. J. Kool en J. M. Schuitemaker. Andijk. Getrouwd: K. Jongejengd en G. de Vries. Overleden: T. Groot, geh. met P. Groot, 69 j. Weerk. Waarnemingen te Helder (Landskeet.) g Windrichting Barometer mM. Thermometer Ca. P en kraeht. Stand. J Afw. Stand. Afw. 2 3 4 4 12 12 8 12 15 Kg. Z.W.t.Z. 4 W.t.N. 6 Z.W. 6 744.37 -13.93 750.06 - 8.34 742.88 -15.52 742.78j -15.62 8.0 9.2 9.5 10.2 -1.0 f 0.3 f2.5 11.4 ll P Vochtigh. procent. Weêrsgesteldheid. Toestand van de zee. 2 3 4 4 12 12 8 12 0.92 0.87 0.86 0.84 Betrokk., regen, onst. Bewolkt, betr., goedweer. Bcw., held., ruooiweer. Helder, bcw., mooiwecr. Hol in Zee Weiniggolr. id. id. Verwachting: Zuidwestenwind. Laatste berichten. 4 November. Hoewel niet in ernstige mate, nemen de krach ten des Konings toch langzamerhand af, al moge van dag op dag schijnbaar geen verandering te constateeren zijn. Z. M. is nog dikwijls eenigszins opgewonden en brengt dan onduidelijk uitgesproken klanken voort, voor een enkele maal afgebroken door gezegden, die het gevolg van een momenteelen terugkeer van bewustzijn kunnen zijn. Na die vlagen van opgewondenheid, welke soms lang aanhouden, vervalt Z. M. in een toe stand van volslagen apathie. De secretaris voor de zaken van het Groot hertogdom Luxemburg te 's Gravenhage, graaf de Villers, heeft, ten gevolge van de instelling van het regentschap in Luxemburg, de residentie verlaten, aangezien gedurende dien tijd de Luxem- burgschc aangelegenheden niet meer met Z. M. den Koning behandeld worden. - De prins Von Wied is jl. Vrijdagavond te 's Gravenhage aangekomen. De Tweede Kamer is bijeengeroepen tegen Dinsdag ii November, des middags te half drie uren. De commissie uit de Tweede Kamer, belast met de voorbereiding van de legerwet, zal de eerstvolgende dagen van deze week vergaderen tot het opmaken der uitkomsten van het afdee- lingsonderzoek. Het verslag, dat daarin moet worden vastge steld, kan op zijn vroegst in het begin van het volgend jaar verwacht worden. Volgens Reuter zal de Hertog van Nassau Woensdag te Luxemburg aankomen, vergezeld van zijn zoon, den Erfprins, en Vrijdag of Zater dag weer vertrekken. Op verzoek van den Her tog zal er geen feestelijke ontvangst plaats hebben. Het Berliner „Tageblatt" meldt daarentegen, dat genoemden Vorst Dinsdag de Luxemburgsche Kamer zal openen, opnieuw den eed als regent zal afleggen en Woensdag of Donderdag Luxem burg weer zal verlaten. Door den heer J. Bakker, te Watergraafsmeer, is tot onzen Gemeenteraad de vraag gericht op welke voorwaarden deze bereid is hem concessie te verleenen tot den aanleg eener tramverbinding tusschen de kom der gemeente (voorloopig van af den Kruisweg) en Huisduinen. Deze aangelegenheid komt hedenavond bij den Raad in behandeling. Door de Amsterd. Sleep- en berging-reederij zijn aan boord van het Duitsche barkschip Leo- poldshall (zie ons vorig nummer) twee stoom pompen geplaatst, die gisteren reeds met veel succes in werking werden gebracht. Nadat men 3 uren achtereen had gepompt, was de waterstand in het schip toch 2 meter lager geworden. Ver moedelijk zal men dus het binnendringende water kunnen meester blijven. Een duiker-onderzoek naar den toestand van het schip heeft nog niet plaats gehad. Brussel, 3 Nov. De „Indépendance Beige" deelt mede, dat Portugal zich verzet tegen het voor stel der Nederlandsche regeering betrefiende het verleenen van een jaarlijksche subsidie aan den Congo-staat, en wel op grond dat daardoor terug wordt gekomen op de besluiten, door de Brus- selsche conferentie genomendat de billijke ver deeling der lasten tusschen de belanghebbende mogendheden zeer moeilijk zou zijn en dat Por tugal ook om politieke redenen een ondersteuning van den Congo-staat door de andere mogend heden niet wenschelijk acht. Maildienst. Opgave van het vertrek der mailt naar O.- et W.-Iadic. O 0 %t -1 n d i Over Amsterdam, met de stoomsch. derMaatach. „Neder land" (a). Laatste buslichtiug aan het Postkantoor 6.45 't av. 7 en 21 Nov., 5 cd 19Dec. Over Genua, met de ttoomsch. der Maatsch. „Nederland" (a). Laatste lichting 12.40 't av. 18Nov., 2, 16 en 30 Dee. Over Rotterdam, met de stoomsch. der „Rotterd. Lloyd." Laatste lichting 6.45 's av. 13 en 28 Nov., 12 en 26 Dcc. Over MarseUIe, met de stoomsch. deu „Rotterd. Lloyd"! Laatste lichting 12.40 's av. 11 en 25 Nov., 9 cn 23 Dcc. Over Marseille, met dc Fransche pakketbooten Laatste lichting 6.45 's av. 14 en 28 Nov., 12 en 26 Dec. Over Brindisi, met de Engelsche pakketbooten. Laatste lichting 8.45 's morg. 7 en 21 Nov., 5 en 19 Dec. Over Briudisi, niet de Duitsche pakketbooten (b). Laatste lichting 8.45 's morg. 25 Nov. eu 23 Dec. (a) Padang wordt alleen aangedaan door de stoomsehepen van de Maatschappij „Nederland". (b) Deze verzendingen geschieden alleen op verlnngen van den afzender blijkens eene aanwijzing op 't adres. West-Indië. A. Suriname. Laatste buslichting aan het Postkantoor, via Amsterdam 5 en 26 Nov. en 17 Dec., te 6.45 'sav. via Soutkampton 10 en 24 Nov., 8 en 22 Dec., te 6.45* 's av. via St. Nazaire, den 7den van elke maand, 6.45 's av. B. Curacao. via Amsterdam 5 en 26 Nov. en 17 Dec., te 6.45'sav. via Liverpoo], eiken Donderdag to 12.40 's ar.; via Hfivre, deu 13den en 28sten van elke maand, te S.45 'a morgens via New-York (per K. "W. I. Mail) te 12.40 'a av. Ver trekdagen zullen nader worden opgegeven; via New-York (per Duitsche pakketb.) 11 en 25 Nov. 9 Dec., te 12.40 'a av.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3