CHOCOLAT MENIER J. c. AMSTERDAM. Medaille d'Or Paris 1889. L. ff. F. Veiling van veertien per- ceelen Bouwterrein t Int van 't Depots van Thee, M. Ravenswaay Zonen, De grootste Fabriek der Wereld. Grooteii Prijs, Parijs 1880. P. DE GEUS, Confiseur, Spoorstraat, te Helder. Nieuw Geslacht. Amsterdamsche Leverworst. W. J. BLITZ, Tandarts, V ul-regulateurkachels, Geëmailleerde Vulkachels. SPAARKACHELS Hd. SMIT, Heerenstraat, ZWARE AZIJNSTOKKEN Essence de Lilas blanc d'Heliotrope blanc de Violette blancbe Rose blanche Koster's Kleinen Winkel N.B. Buskruit (Crêpée No. 1) en Hagel, alsmede Engelscbe verharde Hagel. A. KOSTER, BE "SPELER. Dr. M, RDTGERS VAN DER LOEFF. In dienst van den Grooten Mogol. De Kommandant van de Negerjagers. „TIVOLI" - Helder. WAAR IS DE KAT? AGENTEN Wl QeenH heerlijk wil rooken, zen- *®den wij 100 sigaren, Merk „De Rookende Amerikaan," AGENTSCHAP Agentschap der Algemeene Maatschappij van Levens verzekering en Lijfrente te A m s t e r d a m. AGENTSCHAP Annonces, Dinsdags, Donder dags en Zaterdags niet vóór 's'mor gens 10 uur ontvangen zijnde, kunnen niet meer worden opgenomen. Annonces, onveranderd 4 malen geplaatst, worden slechts 3 maal berekend. ADVERTENTIE N. Ondertrouwd JACOB TEN CATE, Ben. H. d. S. te St. Johannesga, en MARGARETHA FREDERIKA WALLIN. Anna Paulowna, 1 November 1890. Heden overleed, na een zeer lang durig en smartelijk lijden, mijne geliefde Echtgenoote STLJNTJE SLIKKER, in den ouderdom van 35 jaar en 8 maanden. Mede namens Ouders, Broeders en Zusters, K. SLOT. Oudesluis, 1 Nov. 1890. De ondergeteekenden hebben "de eer hierbij ter kennis te brengen, dat zij zich alhier hebben gevestigd als Kassiers en Commission- nairs in effecten,onderdefirma ZURMiiHLEN, OUDENHOVEN en Co., terwijl de heeren J. HARBRINK NUMAN en L. J. H ANSEN, leden der firma NUMAN HANSEN, Com- missionnairs in effecten te Amsterdam, als commanditaire Vennooten in genoemde firma zullen zijn geïnteresseerd. Dat zij zich belasten met den in- en verkoop, alsmede het beleenen en in prolon gatie nemen van effecten, het disconteeren van wissels, het nemen van gelden in de posito, het inwisselen van vreemde munt speciën en geldswaardige papieren en verder met alles wat in het kassiers- en effectenvak voorkomt. Het kantoor is gevestigd: Hoofdgracht, K N°. 29 en geopend van 's morgens 9- tot 's namiddags 4 uur. Onder beleefde aanbeveling, ZÜR MlffiLEN, OUDENHOVEN Co. Helder, 1 November 1890. aan de Molenstraat te Helder, door den Notaris P. S. HORDIJK aldaar, in het lokaal „Musis Sacrum", op Woensdag 5 November 1890, 's avonds 7 uren. Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris HORDIJK. De ondergeteekende vraagt beleefd KAAI- en BREIWERK aan huis, bij K. GUTTER, Pijlsteeg. CORNELIA GUTTER. Departement HELDER. Buitengewone Vergadering op Vrijdag 7 November a.s.,des avonds te 8 uur, in „Tivoli". Niet-leden kunnen tegen betaling van één gulden worden geïntroduceerd, terwijl zij, die aan het Bestuur den wensch te kennen geven tegen 1 Januari a. s. als leden van 't Departement te worden aangenomen, tot de buitengewone vergaderingen, vóór dien datum te houden, vrijen toegang hebben. Weggeloopen Een geel bastaard HAZEWINDHOND, reu,luisterend naar den naain „Snel". T egen belooning terug te bezorgen bij C. Blauboer, Oostpolder, Anna Paulowna. uit het Magazijn van te GORINCHEM. Deze THEEËN worden afge leverd in verzegelde pakjes van vijf, twee en een lialf en een Ned. ons, met vermelding van nomraer en prijs, voorzien van nevensstaand merk, volgens de Wet gedeponeerd. Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende, Nieuwediep. A. METZELAAR, Binnenhaven 12. Helder. J. BREEBAART, Langestraat. Wieringen. J. D. BOERSEN. Schagen. J. DENIJS. Eere - Diploma op alle Tentoonstellingen! De dagelijkso/ie Verkoop van CHOCOLADE MENIER overtreft S0,000 Kilo's. Verkrijgbaar bij alle goede Kruideniers, Comestibel Handelaars en Suikerbakkers. Voor namaaksels wordt gewaarschuwd. Te bekomen 1>1J Saucise de Bologne, Rolhammen, Gelderse he Worst, BOTERHAMENWORST, J. HUBBELING, KAN AAL WEG. 50 '/g vaatjes zuivere gegar- .J5J*3|§gr randeerde Zwolsche en Kamper Natuurboter te koop, uitstekend geschikt voor Sint-Nicolaas-bakkerij en voor meer andere doeleinden, a 14 gulden per */g vat, van 20 kilogram, a contant (levering franco). Deze boter is even omgeslagen, maar van puike kwaliteit. Br. fr. motto „Boter", aan M. ZWAAN Rz., Boekhandelaar te Alkmaar. Tandarts BIERSTEKER, Prins Hendrikkade 169. Amsterdam, is Woensdag 5 Nov. te Helder, Hoofd gracht, K. 53 (naast den heer van Rosendael), te consulteeren voor tandheelkundige ope- ratiën, vullingen en het plaatsen van kunst tanden en gebitten. Spreekuren van 103 uur. Nieuw en dijk bij den Dam, 241, AMSTERDAM, is iederen Donderdag, 's namiddags van 12 tot 1 ure, te spreken, wegens tandheel kundige operatic»» en het plaatsen van kunsttanden in het Hotel „Toelast" te Nieuwediep. Ook is hij te spreken des Zaterdags in „den Burg" en des Maandags in „de Jager" te Alkmaar, beide dagen tot 's voor- middags 11 ure; des Donderdags, tot 's voormiddags 11 ure, in het Höte. „Vrede- lust" te Schagen. Groote sorteering gemerkt H en Z A. volgens Amerikaansch systeem, FORNUIZEN en nog vele andere soorten met bijbehoorende artikelen. SCHAGEN. van 8 tot 30 centimeter diameter, voor ülachinckamnien en IHolcuwerkeu, Palmhout, Pokhout, Bindrotling, enz. Adres: Wed. Gt. GRAS ZOON, Hout handel, Zaandam, Oostzijde D 401 Ii.au finlwog 33. Petroleumkachels, c< tsj Engelsch model. es Groote hitte, zonder reuk. PRIJS f 8.50. 0 Naar buiten na ontvangst van postwissel, j; Koningstraat. Beriont uit te Scha ff e n. Ruime sorteering in Vulreguleer- en zwart geëmailleerde Kachels, benevens Pot-, Vaas- en Nummer kachels, alsmede de nieuw-model vierkante Nummerkachels. Alles tegen concurreerende prijzen. Voorts: Stallampen en Lantaarns, Stalkettings, Koe- en Paardeu- scharen, Thermometers, Maatglazen en Keulsche Lebben. Schagen. Bij den Uitgever J. H. VAN BALEN te Helder, is verschenen Door Eigen Schuld, de nieuwste boeiende roman van H. 8CHOBERT Prijs f2. RUSSISCHE ROMAN VAN F. M. DOSTO JE WSKI. Prijs f 2. De voeding in het eerste levensjaar, door Prijs f 1.—. Het zal wel onnoodig zijn dit werkje, een on misbaar handboek voor jonge moeders, aan te be velen. Het feit, dat binnen een jaar tijds een VIERDE druk noodig is zegt, nevens de hoog gewaardeerde beoordeelingen van verschillende be kende doctoren genoeg. Tegen toezending van het bedrag per post wissel of in postzegels worden deze werken franco toegezonden. Bij J AN LEENDERTZ Z O O N, te Amsterdam, is verschenen en bij alle Boekhande laars verkrijgbaar: Historisch verhaal van de wonderbare avonturen en omzwervingen der beman ning van het Oost-Indisch Jacht „Terschelling", 16611663, door J. HENDRIK VAN BALEN. Met 12 platen van WILM STEELINK. Geb. f 1.90, ingenaaid f 1.60. Ter perse: Historisch verhaal van de krijgstochten tegen de Bosch negers in Suriname, door J. HENDRIK VAN BALEN. Met 12 platen van WILM STEELINK. Geb. f 1.90, ingenaaid f 1.60. Schouwburg- en Concertzaal Woensdag 5 November 1890: Tweede Abonnementsvoorstelling. Directie A. FAASSEN Co. Blijspel in 4 bedrijven door Franz von Schouthan. Vertaling van H. Lommes. Aanvang; 8 uur. Abonnementsprijzen lste Rang per 4 stuks f 4. 8 7.20 2de 4 2.50 8 u 4. Aan het Bureau: lste Rangfl.49 2de 1.— Gelegenheid tot teekenen voor abonne mentskaarten tot 4 November in „Tivoli", waar op den speeldag de kaarten des morgens ten half elf verkrijgbaar zijn. voor Texel, Vlieland en Terschelling gevraagd door eene bestaande Cacaofabriek. Vereischten goed geïntroduceerd bij HH. Grossiers, Kruideniers en Confiseurs. Brieven met opgaaf van referentiën, franco, onder lett. R., aan het Bureel dezer Courant. EDISON, Cl. Sigaar, overal franco in huis na toezending van postwissel a f 2,50, AAN HET MAGAZIJN Spoorstraat 37, Helder. NB. Op den postw. te zetten EDISON, zwaar, middelsoort of licht. Beiiodigd Makolaar, Taxateur van Onroerende goederen, Houder van publieke verkoopingen. M,„ der Utrechtsche Hypotheekbank te Utrecht, van 't Crédit Foncier de Belgique te Brussel enz. Agentschap der Brand- Maatschappij, opgericht A' 1790, te Amsterdam. der eerste Nederlandsche Verzeke ring-Maatschappij op het leven, tegen invaliditeit en ongelukken, gevestigd te 's Gravenhage. Snelpersdruk van J. H. Van Balen, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4