Bericht voor Schagen en Omstreken. OESTERS Zurmühlen, Oudenhoven Co., Voorloopig bericht. VERPACHTING van Stortgronden langs- en Visscherij en in het Groot- Noordhollandsch Kanaal, Manufacturen. Winkelhuis en Paklmizeu. Broodbakkerij. De Directie dei' Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij ,,'T ALGEMEEN BELANG," gevestigd te TEXEL, zee 2de kl. A. M. P. C. van der Laar, aan wien zijn toegevoegd de adelborsten le kl. F. vanWage- ningen, P. E. Musschenbroek en jlir. C. A. L. van der Wijck. Zr. Ms. stoomschoener „Dolfiijn," commandant de kapt.-luit. ter zee A. J. Krabbe, belast met het toezicht op de visscherij, is jl. Vrijdag tereede van Maassluis aangekomen. Onderwijs en Examens. Te Westwoud is een cursus opgericht ter oplei ding van onderwijzers, die examen wenschen te doen voor de verlichte acte gymnastiek. De cursus telt aanvankelijk 11 deelnemers, terwijl het onderwijs gegeven wordt door den heer Busse- maker te Midwoud. Zij, die nog aan den cursus wenschen deel te uemen, kunnen zich wenden tot den heer Koot, hoofd der school te Westwoud, of den heer Ruyterman, hoofd der school te Hauwert. Landbouw en Veeteelt. De pulp aan de beetwortelsuikerfabriek „Holland", te Houtrijk en Polanen, vindt tegen den prijs van f2 a 2.10 per 1000 K.G. gereede afnemers, waarbij zelfs niet aan alle aanvragen kan worden voldaan. Kerknieuws. Beroepen bij de Doopsgez. gem. te Oost- en West-Graftdijk de heer D. Kossen, prop. Gemengd nieuws. Op het strand achter Eierland op Texel is aangespoeld het lijk van een manspersoon zonder hoofd en armen, met een laars en sok aan een been, zonder merken; verder geheel on gekleed, en achter de Westen het lijk van een manspersoon, oud naar gissing 30 jaren, gekleed in blauw baaien hemd, gestreept katoen over hemd, blauw linnen broek, duffelsche onderbroek en bukskin g vest zonder merken, verkeerende beide lijken in vergevorderden staat van ontbinding. Mej. Aafke Kuypers is Zaterdagavond uit de gevangenis ontslagen. Op grond, dat de instructie „geen voldoende aanwijzing van schuld tot verdere vervolging" heeft opgeleverd (art. 127 Wetb. van Strafvor dering) heeft de Rechtbank de beklaagde buiten vervolging gesteld en als een gevolg daarvan, overeenkomstig art. 128 van hetzelfde wetboek, hare invrijheidstelling bevolen. Tegen deze beschikking (de buiten-vervolging stelling) kan nu door den officier van justitie, hetzij op eigen initiatief, hetzij op last van den Procureur-Generaal, verzet worden gedaan. De invrijheidstelling moet echter bij toepassing van art. 127 gelast worden. Art. 138 Wetb. van Strafvordering zegt hieromtrent: „De bevelen tot invrijheidstelling op grond van onvoldoende aanwijzing van schuld zijn uitvoerbaar niettegenstaande elk beroep." De beklaagde was sedert 20 Juli in voorloo- pige hechtenis. De kleine koning Alfonso van Spanje, die met lepel en vork nog niet heel goed overweg kan, zat verleden aan het eten een stukje kip met behulp van zijn vingers af te kluiven. De gouvernante maakte den koning op het onbe hoorlijke daarvan opmerkzaam. „Koningen eten niet met hun vingers", zeide zij. De kleine Alfonso antwoordde bedaard: „Deze koning doet het wel", en bleef kalm zijn maal op de- zelfde wijze voortzetten. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Prinses Sophie (s.), arriveerde 7 November van Amsterdam te Batavia. Burgemeester den Tex (s.), van Batavia naar Amsterdam, vertrok 8 November van Padang. Prins Hendrik (s.), van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 9 November te Southampton. Libra, kapt. Krijncn, van Sundswall naar Zaandam, passeerde 5 November Elsencur. Hygea, kapt. Olsen, vertrok 5 November van Wyborg naar Pnrmerend. Haabet, kapt. Jobnsen, van Wyborg naar Zaandam vertrok 7 November van Elseneur, na volbrachte reparatie. Sylvanus, kapt. Hansen, vertrok 9 November van Nieuwediep naar Brammen. N e p t u n, kapt. Borgerseu, van Predriksstad naar Dublin, vertrok 11 November van Nieuwediep. Marktberichten. Alkmaar, 7 Nov. Aangevoerd 333 stapels Kaas, we gende 97.020 Kg. Prijzenkleine kaas f 33, Commissie f 32.40, middelbare f33. Hoorn, 7 Nov. Aangevoerd 238 Schapen, f 22 a 27, 5 Varkens, 47 a 48 ct. per Kg. Enkhuizen, 7 Nov. Melkkoeien f 150 a 250, Gelde- kocien f 180 a 225, vette Koeien f 240 a 315, Hokkelin- gen f 130 a 170. Amsterdam, 7 November. Weekbericht. Fijne zaden De omzet was deze week van weinig belang, daar slechts kleinigheden verhandeld werden voor Maanzaad blijft de stemming vast, hoewel dit artikel minder gevraagd werd in jurigc kwaliteiten nieuw Zaad gezocht, doch niet aangeboden. Bruin Mosterdzaad gold f 25 a 27, Geel Mosterdzaad f 20 a 23 en Kanariezaad f 11 a 11.25 per 100 Kg.Kar- weizaad 1889r f 10.50, Karweizaad 1890r f 9.50 en blauw Maanzaad f 14 a 15 per 50 kilogram. Koolzaad zonder zaken. Lijnzaad onveranderd, met weinig kooplust. Raapolie aanvankelijk (lauwer, tengevolge van realisatie, sloot iets vaster cn nagenoeg als vorige week. Lijnolie liep opnieuw ongeveer f 0.50 in prijs terug, her stelde zich later eenigennate en sloot, zoowel dadelijk als op de termijnen, f 0.25 lager bij vorige weck. Weerk. Waarnemingen te Helder (Landskeet.) g Windrichting mU. Cs. fes P en kracht. Stand. Afvr. Stand. Afw. 9 12 Z.Z.O. 7 Kg. 748.96! - 9.64 7.2 -1.0 1U 12 Z.ü.t.Z. 0.3 755.66 - 3.00 8.0 -0.1 11 8 Z.O. 0.3 754.72 - 3.88 3.4 -3.1 11 12 Z.O.t.O. 2 754.50; - 4.10 5.9 -2.0 Weersgesteldheid. Toestand van de zee. V i s s c h e r ij. Nieuwediep, 11 Nov. Sedert jl. Zaterdag kwam van de groote visscherij alhier binnen de sloep P. lt. 6. Schip per Noordzij, met 20 levende-, 200 doodc kabclj. en 1300 kl. scbelv., terwijl door 34 korders en beugers 5 tot 25 tongen. 3 tot 60 roggen, enkele kabelj., 30 tot 60 scbelv., 1 tot 4 mandjes kl. schol en 1 tot 2 manden schar en door trekkers 80 tal baring werden aangevoerd; lev.kabelj.gold f 3.25, doode id. f 1.75 a 2.20, toug 75 a 85, cent, rog f 1.25 per stuk, gr. scbelv. f 50 a 52, kl. id. f 10.50 't honderd, kl. schol f 3 a f 3.75 per mandje, schar f 1.50 per mand eu haring f 3.50 a 4.25 per tal. Burgerlijke Stand van: Helder, van Zaterdag- tot Diusdagmiddag. BevalleuN. Verboom, geb. Sshellinger, d. R. Van Gelder, geb. Polak, z. A. Zwaan, geb. St^ns, z. en d. Overleden S. H. Run, 16 j. J. Bremcf, 7 m. A. P. Keijzer, 1 j. C. Ebkcr, geb. Engelsch, 74 j. Levenloos aangegeven 2. Betrokken, goedweer. Bewolkt, mooiweer. Helder, beneveld, mooiweer. Nevelig, mistig, mooiweer. Vlak. Vlak. Vlak. VerwachtingZuidoostenwind. Laatste berichten. 11 November. H. M. de Koningin heeft jl. Zaterdag op het Loo een langdurig onderhoud gehad met den minister Mackay, die denzelfden avond halfacht naar Den Haag is teruggekeerd. Prof. Rosenstein en dr. Vinkhuijzen zijn giste ren op Het Loo aangekomen, ten einde opnieuw met dr. Vlaanderen over 's Konings toestand te consulteeren. Uit Apeldoorn wordt aan het „N. v. d. D." gemeld „In verhand met de benoeming van H. M. de Koningin tot Regentes is de minister Mackay jl. Zaterdag in bijzonder gehoor bij H. M. ont vangen en te 5.20 weder vertrokken. Z. M. de Koning gaat gelijk het bulletin zegt langzaam achteruit. De krachtige ge stalte wordt gaandeweg gesloopt. Zondagochtend is in de Hofkapel een gods dienst-oefening gehouden, onder leiding van ds. Hogerzeil, uit Amsterdam. Helder. De Scherm- en Gymnastiek-Ver- eeniging „Oefening kweekt Kunst" alhier gaf jl. Zaterdagavond eene uitvoering in Tivoli, waar aan de verschillende afdeelingen der Vereeniging medewerkten. Het uit 12 nummerssamengestelde programma werd flink en vlug afgewerkt; vooral voldeden de Marsch- en orde-oefeningen van de Adspi- ranten, de Carré korte stok van de Voorberei dingsklasse en de Vrije oefeningen en Groepen van de Hoofd-afdeeling. Eene schoone apotheose besloot het geheel. Een zeer afwisselend bal hield leden en genoo- digden met hunne dames nog menig uur gezel lig bijeen. Het Bestuur van het gewest Noordholland van 't Ned. Gymnastiek-Verbond was bij de uitvoe ring vertegenwoordigd door den heer Th. Roep, te Schagen. De tijdelijk gestaakte werkzaamheden aan boord van het Duitsche barschip „Leopoldshall" zijn gisteren weder hervat. Heden wordt het schip onder water door duikers zooveel mogelijk dicht gemaakt, na afloop van welk werk de lading petroleum in het Nederl. barkschip „Antilope" en andere vaartuigen zal worden gelost. Het schip moet daarna repareeren. Brussel, 10 Nov. Aan de heden gehouden betooging tot invoering van het algemeen stem recht hebben omstreeks 4000 personen deelge nomen. De burgemeester Buis en de heer Jan- son, afgevaardigde voor Brussel, ontvingen een deputatie en vérklaarden dat zij bereid waren de petitie voor algemeen stemrecht bij de Kamer van Vertegenwoordigers in te dienen en herziening der Grondwet te vragen, ofschoon de heer Buis niet zoo ver wil gaan als het algemeen stemrecht zelf. Altona, (Slees w.-Holsteijn), 10 Nov.Zaterdag heeft eene bloedige botsing plaats gehad tusschen werkstakers en vreemde arbeiders der teOttence gevestigde glasblazerijen. De werkstakers losten revolverschoten, waardoor een der vreemde glas blazers aan het hoofd werd verwond. Drie der belhamels werden gevangen genomen. Er is een onderzoek ingesteld. Halifax, 10 Nov. De wijk Port-Victoria staat in brand. Het vuur wordt aangewakkerd door den wind en bedreigt de pakhuizen op de kade. Milaan, 10 Nov. Volgens de „Fanfulla" zijn Caprivi en Crispi het eens geworden over de grondslagen voor een Europeesch handels verbond, dat gericht is tegen de Vereenigde Staten. ADVERTENTIE N. Heden overleed onze waarde Broeder, de Heer B. NAGELHOUT. Namens de Familie L.NAGELHOUT, Helder, 11 November 1890. Verzoeke van rouwbeklag verschoond te blijven. voor onvermogende zieken worden, op duidelijk dokters-attest met datum, gratis afgegeven door de Oesterput Amsteldiep. Kassiers eu Commissionairs in Electen, Hoofdgracht K. No. 29, belasten zich met het incasseeren en discon- teeren van Binnen- en Buitenlandsche wis sels, het in- en verkoopen, zoomede het in prolongatie nemen van effecten, het nemen van gelden in deposito's, het inwisselen van gouden en zilveren vreemde muntspeciën en geldswaardig papier. Eerstdaags uitverkoop van eene belang rijke solide partij BONTWERKEN en PELTERIJEN, bestaande uit: Handmoften, Colliers, Boa's, Pellerines, bonte Dames-, Ileeren- en Kindermutsen, Bever, zwart en grijs Bont, enz. Alles afkomstig van een der soliedste magazijnen van Amsterdam. voor 6 jaren, ingaande 1 Januari 1891, door: 1°. den Ontvanger der Reg. en Dom. te Schagen den 2 December 1890, voor middags ten tien uur, in de herberg van P. STAM, aan het Zand, in de gemeente Zijpe. 23 perceelen grond en 6 per- ceelen visscherij. 2°. den Ontvanger der Reg. en Dom. te den Helder den 3 December 1890, des middags ten twaalf uur, in het lokaal „Tivoli" te den Helder. 18 perceelen grond en 2 per ceelen visscherij. 3°. den Ontvanger der Reg. en Dom. te Purmerend den 4 December 1890, des morgens ten tien uur in het Heeren Logement te Purmerende: 16 perceelen grond en 5 per ceelen visscherij. 4°. den Ontvanger der Reg. en Dom. te Alkmaar den 5 December 1890, voor middags 11 uur, te Alkmaar, in het Hotel „de Toelast" 19 perceelen grond en 5 per ceelen visscherij. Zie verder de biljetten. Boekjes a 10 cents per stuk zijn te ver krijgen bij voornoemde ontvangers, bij wie tevens de kaarten ter inzage liggen en andere inlichtingen te bekomen zijn en tegen voor uitbetaling bij eiken anderen Ontvanger der Registratie en Domeinen. Ten herberge van A. SLOTEMAKER, te Barsingerhorn, zullen, aan te vangen op Woensdag 19 November 1890. des morgens 9 uur, en zoo noodig op latere nader aan te geven dagen, in het openbaar worden verkocht: De nog aanwezige Winkelvoor raad en Winkel-inventaris, afkomstig uit den handel in Manufacturen en aanverwante artikelen, gedreven door M. STINS, te Kolhorn, en zooals een en ander vooraf in het verkooplokaal zal zijn te bezichtigen. Nadere informatiën verstrekt de Notaris C. BOONACKER. Ten herberge van DIRK KIST, te LO'Jgj Kolhorn, zullen op Zaterdag 22 November 1890, des avonds 6 ure, in liet openbaar worden verkocht 1. Het Woon- en Winkelhuis op den hoek van de Nieuwe Streek te Kolhorn, groot .02.48. 2. Twee Turfloodsen aan den Dijk aldaar, te zamen groot .01.62. Behoorende aan J. BEERS Cz. Nadere informatiën verstrekt de Notaris C. BOONACKER. In de herberg van PIETER WESTER, te Zijdewind, zal op Dinsdag 25 November 1890, des avonds 6 ure, in het openbaar worden verkocht: Bet Huis, ingericht tot Broodbakkerij met Erf en Tuin, te Zijdewind, sectie A, No. 275, 274 en 704, groot .15.46. Behoorende aan PIETER SNEL. Nadere informatiën verstrekt de Notaris C. BOONACKER. heeft de eer mede te deelen, dat sedert 1 NOVEMBER 1890 voor de gemeenten SCHAGEN Anna Paulowna, Barsingerhorn, Burgerbrug, C a 11 a n t s o o g, D i r k s- h o r n, Eenigenburg, Haren karspel, Haringhuizen, Kolhorn, Nieuwe Niedorp, Oude Niedorp, Oudesluis, Petten, Schager brug, S t. Maarten, S t. Maartensbrug, Valkoog, W i e r i n g e r w a a r d, Winkel, 't Z a n d, Z ij d e w i n d en Z ij p e een District harer Maatschappij in werking is gebracht, onder den naam District Sclinge» «lcr Maatschappij ,,'t Algemeen Belang", evenals dit sedert 1 Juli 1885 voor de gemeente Texel, sedert 1 April 1887 voor de gemeenten Terschelling, Wieringen, Vlieland pn Ameland, sedert 1 September 1888 voor de gemeente Helder, voor de gemeente Enkhuizen en Omstreken sedert 1 Juli 1890 voor de gemeente Alkmaar en Omstreken en sedert 1 September voor de gemeente Hoorn en Omstreken is geschied. Het Bestuur der Maatschappij „'t Algemeen Belang" komt hiermede tegemoet aan den meermalen door tal van Ingezetenen der gemeente SCHAGEN en Omstreken uitge sproken wenseh, om eene plaatselijke Onderlinge Brandwaarborg'Vereeniging te bezitten. In verscheidene andere gemeenten van ons land heeft de publieke opinie zich al sedert jaren verklaard voor Locale Onderlinge Brandverzekering, omdat deze wijze van verzekering door de betere Controle op Brandgevaar, het aanschaffen van doeltreffender brandblusch- middelen, de groot-ere voorzichtigheid met vuur en licht etc., dc voordeeligste wijze van verzekering voor de deelnemers kan worden geacht. Waar de financiëele belangen van eiken deelnemer zoo nauw samen gaan met de belangen van het geheel, als bij Locale Onderlinge Brandverzekering, moet het resultaat gunstig zijn. Alleen de vele, bijna onoverkomelijke moeielijkheden van allerlei aard, aan de oprichting en exploitatie van Locale Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappijen op soliede en duurzame grondslagen verbonden en niet minder het hooge risico dat de eerste deelnemers loopen, stonden tot heden de oprichting dier Plaatselijke Vereeniging in den weg. De Maatschappij ut Algemeen Belangwier doel het is, de oprichting en exploitatie van plaatselijke Brand waarborg-'Vereenigingen door liet vormen van Districten te bevorderen', lieft al deze bezwaren op, door de administratieve werkzaamheden harer Districten aan het Hoofdkantoor te Texel te concentreeren en de risico's in den beginne bijna geheel en later naar verhouding van het draagvermogen der Districten precentsgewijze buiten den last der deelhebbers te herverzekeren, wat ten gevolge heeft, dat de vaste jaarlijksclie bijdragen na de plaats gehad hebbende branden in het geheel niet of slechts zeer weinig behoeven te worden verhoogd. De onder vinding op het gebied der plaatselijke Onderlinge Brandverzekering, door verschillende Gemeenten in ons land opgedaan, heeft het bewijs geleverd, dat door die wijze van Verzekering in betrekkelijk korten tijd schatten gouds, welke anders die Gemeenten zouden hebben verlaten, zijn bespaard en het aantal branden afgenomen i&- Deze gunstige resultaten en die welke de Maatschappij „'t Algemeen Belang" ver wierf met de reeds bestaande Districten, doen ook de beste resultaten voor het District SCHAGEN verwachten. Wanneer de ingezetenen van Schagen en Omstreken medewerken om de deelneming te bevorderen, is het welslagen van dit District verzekerd en zal binnen korten tijd reeds een goed succes verkregen worden. Met vertrouwen beveelt het Bestuur der Maatschappij 't Algemeen Belang" de deel neming in het District Schagen aan. De Heeren Corns. VISSER Az., Marktplaats, E, 25, Schagen, Jb. BLAAUWBOER Jmz., te Schagerbrug, J. G. W. BUTHFER, te Winkel, W. SEMEINS, te Oude Niedorp, J. Iv. KAAN, te Wieringerwaard en J. BUTTER, te Winkel, hebben zich reeds bereid verklaard als onze Vertegenwoordigers op te treden en alle verlangd wordende inlichtingen te verstrekken. Texel, 4 November 1890. De Directeur-Generaal, JOH. EELMAN. Snelpersdruk van J. II. Van Balen, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 6