Gisterenmiddag 2.20 u. reed de rouwtrein liet station te Woerden voorbij. Een grooic menigte inenschen was bij het station verzameld en zag den trein, die uiterst langzaam voorbijging, met eerbiedige stilte aan. Het garnizoen was op het perron om het militair saluut te brengen. De civiele autoriteiten waren mede aanwezig. De Muziekverecniging „Cres cendo" voerde een treurmarsch uit. Op het perron te Gouda was het Dagelijksch Bestuur bijeengekomen en stonden schutterij en garnizoen in gelid. De muziek der (ld. schutterij deed bij het voorbijgaan van den trein een treur marsch hooren, terwijl de klokken geluid werden. HH. MM. de Koningin en Koningin-Regentes vertrokken gisteren om 9 uur 20 min. met een extra-trein, bestaande uit 6 wagens, van 't Loo naar 's Gravenhage. De beide Vorstinnen waren in die pen rouw, H. M. Koningin Emma zwaar gesluierd. Geen enkele autoriteit en weinig publiek was bij 't vertrek tegenwoordig. De chef der tractie, de heer Matthijsen, bestuurde de locomotief. Van Het Loo meldt men nog Een eskadron van het 1ste reg. huzaren met den standaard opent de trein dan volgt een compag nie van het 8ste regiment infanterie en twee adjudanten-onderofficieren, ridders der M. W. O. te voet. Gedragen door twaalf jachtopzieners en twaalf onderofficieren, volgt de lijkkist, met een rouwkleed bebekt. Dit is versierd met de Konings kroon op een rood fluweel kussen, sjerp, sabel, veld maarschalksstaf en de Nederlandsche en Luxem- burgsche orden. Rechts gaan graaf Schimmelpen- ninck en graaf Dumonceau, links de vice-admiraal van Capellen. De adjudanten, de jagermeester baron Bentinck, de ordonnansen en dr. Vlaanderen volgden het lijk, terwijl de stoet door een compagnie infan terie en een escadron huzaren besloten werd. In een dubbele rij stonden van het koninklijk paleis tot het perron van den spoorweg en haie geschaard het dienstpersoneel en het personeel van 't Domeinallen in rouwgewaad gehuld. Allen ontblootten het hoofd toen, terwijl de kanonnen bulderden, li«t stoffelijk overschot werd voor bijgedragen. Op het station Het I.oo waren de Commissaris des Konings in Gelderland, Gedeputeerden, generaal van der Heyden, de generaal-majoor, commandant der tweede divisie, de burgemeester van Hasselt in ambtsgewaad en andere autoriteiten bijeengekomeu. Koningin Wilhelmina en de Koningin-Regentes kwamen om 11£ uur aan het station Staatsspoor te 's Gravenhage aan en zij begaven zich uit den trein rechtstreeks in een voor haar gereedstaande gesloten coupé en reden naar het paleis, waarvan de rijksvlag halfstok is geheschen. Gisteren reeds vroeg in den middag had, aldus meldt men uit 's Gravenhage, in den omtrek van het station S. S. zich een dichte menigte ver- eenigd, om getuige te zijn vau de overbrenging van het stoffelijk overschot des Konings. Aan het station is voor deze droevige plechtig heid een indrukmakende rouwversiering aangebracht. Reeds om twee uur waren nabij het ruime plein voor het station opgesteld een bataljon van het regiment grenadiers en jagers met het omfloersde vaandel van bet korps en de stafmuziek, zoomede drie eskadrons van het 3de regiment huzaren, met standaard en muziek. In het stationsgebouw komen langzamerhand aan de hoofden der ministerieele departementen, zoo mede de heeren rar. Heemskerk Az., Jhr. uir. Van der Does de Willebois, Jhr. mr. Van Eijsinga, mr. Cremers en Jhr. mr. Van Reenen, ministers van Staat en verschillende andere autoriteiten. Het eerste saluutschot valt, ten teeken dat de rouwtrein nadert. De compagnie der dienstdoende schutterij, onder commando van kapitein W. Gal- jaard op het perron opgesteld, presenteert het ge weer, terwijl de trein het station binnenstoomt. Alle op het perron aanwezige personen, waartoe ook de opper-, hoofd- en verdere officieren behooren, die niet elders dienst doen, brengen het eeresaluut. Nadat de heeren, die den droevigen tocht van Het Loo hebben meegemaakt, zijn uitgestegen en de rouwwagen is geopend, wordt de kist, "die 's Ko nings Lijk bevat, door 24 onderofficieren van 's Konings zee- en landmacht overgebracht naar het rouwsalon en in plechtige stilte, door de rouw loge heen, naar den lijkwagen gedragen, die op het buitenplein gereed stond. Een bataljon van het regiment rrrenadiers en jagers, met omfloersd vaandel en muziek, opent den kingvolle oogen en elke noot met zekerheid volgend. Toen de tonen van het preluduim waren weggestorven, opende de hertog zijn viool kast en bracht zijne voortreffelijke, oude, bruine viool te voorschijn. „En nu een trio riep hij„Pastoor, maak je cello gereed, gravin Schinga, wij bidden u om de al" „Gaarne Hoogheid," zeide de gravin op staande, „maar zal prinses Eleonore niet „Lolo kan alleen spelen," zeide de hertog, „zij is niet in staat maat te houden en met het instrument mede te gaan, neen, voor een trio kunnen wij niet anders gebruiken dan geduldige, volhardende, toewijdende spelers. Derhalve plaatste de gravin zich aan den vleugel en gaf den toon aan en Dolores verkeerde in gespannen verwachting, of die vrouw, die in het slordige huiscostuum. zoo'n onaangenamen indruk op haar had gemaakt, de kunstenares zou zijn, die de hertog in haar scheen te verwachten. „Ik ben verheugd dat ik niet van angst behoef te sterven aan dien vleugel," fluis terde Lolo Falkner toe. „Papa is zoo streng en deze trio's zijn zoo langwijlig." „Maar klassiek," merkte de vrijheer lachend aan. „Ja, natuurlijk Ik meende ook alleen dat zij zoo langwijlig zijn om te bestudeeren en te spelen." „Het moet wel zeer zwaar voor u zijn, om zoolang opmerkzaam te blijven," merkte Falkner ironisch op. /Ach ja, ontzettend," zuchtte het prinsesje. „Ik kan nooit vijf minuten in dezelfde stem ming blijven." (Wordt vervolgd.) trein, waarna, voorafgegaan door den Hoffourrier en twee rijknechts te paard, een Hofkoets volgt, waarin gezeten zijn de Kamerheer-Ceremoniemeester Mr. Baron de Constant Rebecque, de Kamerheer- Stalmeester Baron Snouckaart. van Schauburg en de dienstdoende Kamerheer, die uit Het Loo her waarts kwam. Dit rijtuig wordt van. de met vier paarden be spannen koets, waarin de Ópper-Ceremoniemeester, l Mr. Baron Du Tour van Bellinchave zich b.evindt, gescheiden door een escadron van het 3e reg hu zaren met omfloersden standaard en muziek. Achter dezen hoogsten Hofdignitaris rijden te paard de ordonnans-oflicicren des Konings. De rouwkoets wordt getrokken door 8 paarden, geheel gedekf door zwart fluweelen kleeden, waar over kleinere met zilveren franje afgezette rngdekjes, waarop de Koningskroon met zilver geborduurd is. Vier hooggeplaatste heeren vormen het eerege- leide. De Chef van het Militaire Huis des Konings, de vice-admiraal Jhr. van Capellen, de buitenge wone adjudant des Konings, luit.-generaal Mansfeldt, de luitenant-generaal des Konings, Jhr. Verspeijck en de opper-IIofmaarschalk, generaal-majoor Graaf Dumonceau schrijden nevens de doodkoets voort, de eerstgenoemden rechts, de beide anderen links. Achter den lijkwagen volgt een breede stoet van ruiters. Twee aan twee rijden te paard: de adju danten van Z. M. den Koning, luitenant-generaals, generaals-majoor en de buitengewone adjudanten des Konings. Wederom twee hofrijtuigen, ook met vier paarden bespannen, voeren Graaf Schimmelpenninck van Nijeuhuis, Opper-Kamerheer, baron Van Pallandt van Ond-Beijerland, opper-jagermeester, baron Van Hardenbroek van 's Heeraertsberg en Bergambacht, opper-schenker, Graaf Van Lijnden, grootmeester, baron Van Nagell van Ampsen, opper-stalmeester, en baron Klerck, luitenant-generaal, adjudant-gene raal des Konings, achter het lijk. Eindelijk volgden de 24 onderofficieren, die als dragers hebben gefungeerd, terwijl de trein wordt gesloten door twee eskadrons van het 3de regiment huzaren. Al de troepen zijn en-haie opgesteldeen rij aan weerszijden van den Bezuidenhoutschen weg tot aan het Paleis, zoo opgesteld dat de twee batte rijen de haie op den Vijverberg vormden, aan elke zijde een batterij, met den rug naar de Plaats. De zich in den stoet bevindende muziekkorpsen deden om beurten trcurmarscheu hooren. In eerbiedige stilte zijn tienduizenden geschaard langs Bezuidenhout, Boschkant, Korte Voorhout, Vijverberg, Plaats en Noord-Einde en ontblooten het hoofd voor den Koninklijken doode. Zoo nadert de stoet het Paleis, waar een Eere- wacht is opgesteld van 100 man grenadiers. De Koninklijke Militaire Kapel en het vaandel nemen op den rechter vleugel dier wacht plaats en de treurmuziek doet zich hooren. Reeds wacht de Hofmaarschalk, de Keer baron de Constant Rebecque, op de stoep voor de wijd geopende deuren, den gestorven meester af, en met hem de dienstdoende heeren van het gevolg van H. M. de Koningin-Regentes en de leden van het dienstdoende civiele en militaire Huis, die niet deel hebben uitgemaakt van den stoet. Zoodra de rouwwagen stilstaat, vervullen de onder-officieren-dragers hun plicht om de lijkkist daaruit te tillen en, voorafgegaan en gevolgd door de hoogwaardigheidsbekleders en de hoofdofficieren die tot den stoet behoorden, binnen de woning te brengen, die Willem III niet levend meer mocht terugzien. Jl. Zaterdag vergaderde de Raad van Mi nisters. De Ministers van Financien en van Oorlog geven deze week geen audiëntie. HOOG WATER. Op de steenfabriek der firma Arntz en Terwindt, te Kekerdom, gingen door het hooge water duizende bewerkte, maar nog niet gestookte steenen verloren. Het kerkhof, dat daar buiten dijks ligt, is gedeeltelijk overstroomd. Het water is in den afgeloopen nacht niet meer gewassen. Het heeft thans een hoogte bereikt van ongeveer 20 voeten en is nog 1.25 M. lager dan 6 Januari 1883, toen kerk en pastorie onder water stonden. De Waal heeft eene aanzienlijke hoogte bereikt. Te Brakel zijn de zomerkaden, die de uiterwaar den beschermen, overstroomd, zoodat het wa ter weer „van dijk tot dijk" staat. Door den hoogen waterstand zijn alle uiter waarden te Ingen ondergeloopen. Zij, die op de steenfabrieken nog werk hadden, zijn nu van alle verdiensten verstoken. Binnenlandsch nieuws. Helder. Door de Adelborsten van het Kon. Instituut voor de Marine alhier zal eene krans van levende bloemen geplaatst worden bij de lijkbaar van Z. M. den Koning, den Opperbevel hebber der Zee- en Landmacht. Eene deputatie, bestaande uit zes adelborsten," zal zich tot dit doel Woensdag naar 's Gravenhage begeven. Helder. Door de in dienst zijnde officieren en ambtenaren van de Kon. Ned. Marine, waarbij zich verscheidene gepensionneerden gevoegd heb ben, zal eene prachtige krans geplaatst worden bij de lijkbaar van Z. M. Helder. De hoofd- en verdere officieren van het garnizoen alhier hebben per telegram aan H. M. de Koningin-Regentes hun deelneming betuigd bij het overlijden van Z. M. den Koning. Namens H. M. Koningin Emma werd hun, mede per draad, door den adjudant, jhr. J. A. Roell, dank betuigd. Helder. Naar men ons mededeelt zal in den loop van Januari a. s. door „Helders Dilettanten club" eene liefdadigheids-uitvoering worden ge geven, waarvan de netto opbrengst zal strekken tot leniging van den nood der armen, behoorende tot de verschillende Kerkgenootschappen in deze gemeente. Helders Dilettanten-club, die in April 11. zoo veel succès had met de opvoering van „Zonder Naam", is te gunstig bekend en het doel, dat met de te geven uitvoering wordt beoogd, mag te zeer op ieders ondersteuning aanspraak maken, dan dat eenige aanbeveling van onze zijde, om de zaak zooveel mogelijk te bevorderen, nog noodig zou zijn. Helder. Ter voldoening aan een tot ons gericht verzoek, deelen we mede, dat de eerst volgende abonnements-voorstelling, door het Too- neelgezelschap onder directie van den heer A. Faassen in Tivoli alhier te geven, op Dinsdag 16 December e. k. zal plaats hebben. Helder. Vanwege het Nederl. Werklieden verbond „Patrimonium" zal a. s. Donderdag in Tivoli alhier eene openbare vergadering worden gehouden, waarin als spreker zal optreden de heer K. Kater, Voorzitter van het Verbond, te Utrecht. (Zie verder achterstaande advertentie). Helder. Bij de vermelding van de rouw- versieringen hier en daar in onze gemeente, we gens het overlijden des Konings aangebracht, ver gaten wij nog in ons voorlaatste nummer te ver melden, dat ook bij de firma Wed. S. I. Groen en Zonen, aan de Hoofdgracht alhier, het wapen, door die firma als Hofleverancier gevoerd, met rouwfloers omhuld is. Helder. De bij de infanterie alhier in dienst zijnde miliciens Bierstekc- en Leijer, die vóór hunne indiensttreding ijverig deelnamen aan de vrijwillige oefeningen in den wapenhandel, door de Vereeniging tot ontwikkeling van Militie- plichtigen alhier verstrekt, zijn, naar wij verne men, in de vorige week tot korporaal bevorderd. Eerstgenoemde milicien, die den voorberei denden cursus tot het einde volgde, zal reeds de volgende maand, na slechts 5 maanden in werkelijken dienst te zijn geweest, met onbepaald verlof huiswaarts keeren. 't Is te verwachten dat vele jongelieden, die binnenkort den militieplichtigen leeftijd zullen hebben bereikt, zich, met dit voorbeeld voor oogen, het volgend jaar ter deelneming aan de vrijwillige wapen-oefeningen bij de Vereeniging tot ontwikkeling van Militieplichtigen zullen aan melden. Texel. Voor de verkiezing van Hoofd-In- gelanden voor het Waterschap de 30 gemeen schappelijke polders, jl. Woensdag gehouden, waren ingeleverd voor de periodieke aftreding 180 stembriefjes. Hiervan waren stemmen uitgebracht op de heeren: Pieter P. Kikkert 155, Jacob A. Dijksen 91, Cornelis P. Eelman 33, Pieter N. Bremer 21, Klaas Jb. Roeper 18, J. Hin 10, S. C. Keijser 10, C. C. Keijser 6, Jb. D. Kooiman, C. A. Keijser en J. D. Witte, Westen, ieder 2, C. S. Keijser 1 stem. Gekozen zijn alzoo de heeren P. P. Kikkert en Jb. A. Dijksen. Voor de vacature wijlen den heer Pieter J. Witte, waren mede uitgebracht 180 stemmen. Hiervan bekwamen de heeren Pieter N. Bre mer Si stemmen, Cornelis P. Eelman 54, Jb. C. Hin 26, W. A. Eelman 8, Klaas Jb. Roeper 6, P. C. Eelman 3 en Jb. A. Dijksen 2 stemmen. Eene herstemming zal alzoo moeten plaats heb ben tusschen de heeren P. N. Bremer en C. P. Eelman. Anna Paulowna, 30 Nov. Jl. Vrijdagavond hield het Nutsdepartemeiit; Anna Paulowna zijn eer ste ledenvergadering in dit seizoen. Als spreker trad op de heer A. Vrijlandl, Lid van het genootschap voor Kunst en Letteren te Amsterdam. Z.Ed. hield de vergadering den gan- schcn avond op de aangenaamste wijze bezig. Had spreker geen eigenlijk gezegde lezing, toch trad eenigermate zijn losse schets over de beschaving in een aanschouwelijk familietafereel daarvoor in de plaats, en wist hij zijne hoorders daarmede eenige oogenblikken te boeien niet alleen, maar de over tuiging te schenken, dat de innerlijke beschaving, die des harten, verreweg de hoogste plaats inneemt. Vervolgens hield de heer V. een reeks van voor- drachteu van ernsligen en luimigen aard. Van de eerste dient vooral genoemd te worden de werk staking van Coppée. Spreker's fantasie over het bezoek aan een denkbeeldige stad met hare vreemd soortige inrichtingen, 0. a. de Hartenfabriek, ge tuigde van geestige scherts en tevens van diepen ernst. Onder zijn voordrachten van uitsluitend luimigen aard muntten uitEen studententoost, waarvan spreker de eer geniet, dat deze ingestudeerd wordt bij het Nederl. tooneelzijn LacJiles van Laurillard uitstekend voorgedragen, en niet minder zijn proeven hoe men niet voordragen moet, als voorbeeld daarvoor nemend de 10 eerste regels van Tollen's Overwintering op Nova-Zembla, zooals dit b.v. zou doen een fat, een nuf, een oude juf frouw, een stotteraar, een schooljongen, een ouder- wetsclie dorpsschoolmeester of dominé en een Am- sterdamschen appelen koopman. Slechts enkele zijner voordrachten noemen wij hier, maar wij kunneü alle Nutsdepartementen ten sterkste aanbevelen, het genootschap voor K. en L. eene leesbeurt te vragen van den heer Yrijlaudt en het zal hen niet berouwen, 't Verwonderd ons dan ook geenszins dat deze heer om zijn voordrachten, in een wedstrijd te Haarlem, met goud werd be kroond en wij vereenigeu ons ten volle met den wensch des voorzitters aan den heer V., die hem een van harte tot weerziens toeriep. Wieringerwaard. Bij gelegenheid van het 2 5jarig bestaan der Rederijkerskamer „Phi- lotechinie" alhier, zal op Zondag 7 dezer eene openbare uitvoering worden gegeven met het blijspel „Dokter Klaus." Wieringerwaard. In de jl. Vrijdag alhier gehouden vergadering der Vrijzinnige Kiesver- eeniging werd tot candidaat voor den Gemeente raad gekozen, de heer R. D. Kaan. Tevens werd met algemeene stemmen besloten toe te treden tot den Bond van Liberale-Kies- vereenigingen voor de Tweede Kamer. Dit be sluit werd vooral genomen met het oog op de verkiezing, welke ons in het a. s. jaar wacht. Schagen. Door den heer J. Pot, van Alk maar, is aan den Raad dezer .gemeente gevraagd vergunning tot het maken, hebben en gebruiken eener telefonische verbinding. Winkel. Maandag 24 Nov. trad in het Nutsdepartement alhier als spreker op, de gunstig bekende declamator, de heer S. Rippe van Rot terdam. Met onverdeelden aandacht luisterde men naar de meesterlijke voordracht van 't schoone stuk van Francois Coppée„De viool van Cremona". De vier daarin voorkomende personen werden uitstekend vertolkt. Na de pauze droeg de heer Rippe nog eenige gedichten voor. Amsterdam. De liquidateuren en commis sarissen der Kon. Fabriek van Werktuigen alhier hebben aan de crediteuren en aandeelhouders een schrijven gericht, waarin o. a. wordt mede gedeeld, dat het hun aanvankelijk gelukt is eene combinatie te vinden om de instelling opgewij- zigden grondslag te behouden. Marine en Leger. De ministers van koloniën en van oorlog brengen ter kennis van alle uit Oost-Indic teruggekeerde militairen die in het genot zijn van tijdelijk gage- ment (blauwe gagementsakte), dat voor hen de ge legenheid is geopend om zich, voor zooveel de toe stand van hun gezondheid dit veroorlooft, in den laatst door hen bekleeden graad te doen inlijven bij de eerste (reconvalescenten-) compagnie der ko loniale reserve te Zutfen, ten einde, nadat zij geheel hersteld worden bevonden, weder bij het actieve leger te worden ingedeeld. Inlichtingen zijn te verkrijgen door zich schrif telijk of in persoon te wenden tot het departement van koloniën, bureau „militaire zaken", of tot den majoor-commandant der koloniale reserve te Zutfen, kazerne „Huis Waliën". De machinist lekl.v.k.N.H.Klaassen, geplaatst bij de conservatie aan 's Rijks werf te Willemsoord, wordt gedetacheerd te Rotterdam, om werkzaam te zijn bij den aanbouw van werktuigen aan de fabriek te Fije- noord. Onderwijs en Examens. Het hoofd der openbare school te Limmen (bij Alkmaar) heeft van wege den minister van Binnen!. Zaken een vermaning gekregen, omdat hij aan de leerlingen een boekje van Gouverneur: „Aballino de groote bandiet", te lezen gaf, waar in door een geestelijke een tamelijk leelijke rol tegen Fiodoardo- Abullino wordt gespeeld. Dit werd door gemeente raad en minister aanstootelijk geacht uit een gods dienstig oogpunt. Den uitbrander had het schoolhoofd in elk geval verdiend zij 't dan niet omdat hij handelde in strijd met zijne neutraal-kerkelijke roeping, dan toch zeker omdat hij aan de kinderen niets beters te lezen wist te geven dan de geheime minnarij van Fiodoardo-Abal- lino en Rosamunbe. De heer M. Haas, te Bovenkarspel, komt voor op de voordracht voor onderwijzer te Oud-Leuzen, gem. Dalfseu. Landbouw en Veeteelt. In het Koegras (gein. Helder) heeft men, bij wijze van proef, een deel der aan den duinkant gelegen on vruchtbare zandgronden met dennen beplant. Slaagt deze proefneming eenigszins naar wensch, dan zou het plan bestaan, deze zandwoestijn door het aanleg gen van dennenbosch meer productief te maken. De Nederlandsche Heide-Maatschappij, gevestigd te Wageningen, heeft in 1890 aan elf personen, allen woonachtig te Beekbergen en te Ruinen, kosteloos dennenzaad uitgereikt, ter bezaaiing van heidegrond, te zamen voor ruim 24| hectare, en wel 124£ Kg. zaad, hetwelk ruim 70 pet. kiemkracht bezat, blij kens onderzoek aan 's Rijks proefstation. Tegen betaling werd door de directie dit jaar aan 77 personen of corporatien in ons land dennenzaad verstrekt, te zamen 2043 Kg., bijna zonder uit zondering aan de bestellers afgeleverd met garantie van 75 pet. kiemkracht. De kwaliteit van het bezorgde zaad (tegen f 1.9SJ per Kg.) was uitstekend. Kunst- en Letternieuws. Californië. Inhoud van No. 8 Veelzijdig heid. Uit Rotterdam-colony. Economisch gedeelte. Feuilleton Uit den goudzoekerstijd. Schetsen van land en volk. Gemengd nieuws. Uit Merced County. Kerknieuws. Aangenomen het beroep naar de Doopsgez. gem. alhier, door den heer D. Kossen, prop. Beroepen bij de Herv. gem. te Drachten ds. H. van der Hoeven, pred. te Noordschermer. Bedankt voor het beroep naar de Herv. gem. te Midlum (bij Harlingen) door ds. P. H. Ver steeg, pred. te Sint-Pankras. Bedankt voor het beroep naar de Herv. gem. te Zijpe (noordz.) door ds. R. de Haas, pred. te Winsum. Uit onze Koloniën. Aan een op 26 dezer te Makasser aangeboden telegram van den resident van Timor e« onderlmorigheden werdt het volgende outleend nopens de verrichtingen vau de ter Noordkust van Flores ageerende kolonne: Den 14den October verschenen de hoofden van de in het binnenland gelegen kampongs Nbai, Tiba en Newa, over eenkomstig de door hen aan de Rioemsche zendelingen ge dane toezegging in het bij ltemnng aan de Nanga Kole- rlvier betrokken bivnk, waar hun door deu koloune-com- mandant het doel der espeditie werd uiteengezet. Bij monde van het hoofd van Nbai bevestigden zij de door den gezaghebber Kleian bij diens vroeger bezoek in gewonnen berichten omtrent de aanwezigheid van tin en beloofden zij den weg naar de tinertshoudende streken te zullen wijzcu, terwijl zij eindelijk den doortocht der troepen langs hunne te passeereu kampongs waarborgden. Nadat vooraf nog eene verkenning had plaats gehad, werd den 18den met ij compagnie naar het 8 palen stroomop waarts gelegen Nbai opgerukt, waarbij het mocht gelukken eene bende ter sterkte van ongeveer 250 gewapenden, die aan de troepen den doortocht scheen te willen betwisten, door overreding van het bieden vau tegenstand te doen afzien. Nabij die kampong werd een bivak betrokken. Sedert werd ineer en meer toenadering waargenomen bij de bevolking, die, van lieverlede met de aanwezigheid der kolonne gemeenzaam geraakt, hare vrouwen en kinderen naar de kampongs deed tcrugkeeren en levensmiddelen en mate rialen aan de bivakkecrende troepen leverde. Van den commandant der op Zuid-Flores aanwezige ko lonne is voorts telegraphisch bericht ontvangen, dat sedert de laatste rapporten geene vijandelijkheden hadden plaats gehad, doch evenmin aanraking met de bevolking was ver kregen. Tengevolge van het invallen der regens was de gezond heidstoestand minder gunstig. De chef van den staf, de kapt. der inf. P. J. van Baarda, overleed aan buikziekte. De „West-Indiër" deelt mede, dat de „Prins Frederik Hendrik", den 13 October des avonds geseind, eerst den volgenden ochtend 5 uur de haven van Paramaribo is bin-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 2