k e schoolcommissie, de heeren Plomp en v. d. aaten. Idem tot lid van de Rietbosch-Commissie, de heer VV. Kooi. Ten opzichte der verpachtingen van het Riet bosch, werd besloten die niet publiek te doen plaats hebben, terwijl met betrekking tot de an dere verpachtingen aan B. en W. machtiging werd verstrekt, de gunning niet te doen plaats hebben, indien naar hunne meening de ver pachting onvoldoende opbrengt. Hierop wordt door den Voorz. medegedeeld, dat de pogingen tot het verkrijgen van een vrij willig bezoldigde brandweer in zooverre geslaagd mogen heeten, dat daartoe kan worden overge gaan. In de eerste plaats is dit te danken aan de Vereeniging „Lycurgus", die de bediening van i spuit op zich heeft genomen. In verband hiermede werd door B. en W. ten behoeve van benoodigdheden voor de brandweer, waaronder 33 petten voor „Lycurgus" een crediet van 1 100 gevraagd. Met algemeene stemmen toegestaan. Verder werden B. en W. gemachtigd de op 25 Dec. en 1 Jan. vallende marktdagen te ver stellen op 24 en 31 December e. k. Nog werd aan B. en W. machtiging verleend tot het houden van een houtveiling op 18 Dec. e. k., op de wijze als in het vorig jaar. Het Suppletoir Kohier van de hondenbelasting, voorgedragen op f 15, werd aldus vastgesteld. Bij de nu volgende rondvraag wordt op verzoek van den heer Kooi toezegging gedaan, de scha penhokken vast te doen zetten, zoodat ze niet verplaatst kunnen worden. Insgelijks wordt toezegging gedaan, tot pogingen om te voldoen aan het verzoek van den heer Asjes, betreffende de plaatsing van een brievenbus op de Nes. Hierna ging de raad in comité, ter behande ling van het Suppletoir Kohier vap den Hoof- delijken Omslag. Marine en Leger. De adelborst 1ste kl. J. L. von Leschcn is ge plaatst aan boord van Hr. Ms. „Nautilus", instructie- schip voor bootsmansleerlingen te Hellevoetsluis. Te Hellevoetsluis zullen 6 torpedo-booten groot model gestationneerd worden. Departement van Marine in Oost-Indië. Vergunning verleend Aan de luit. ter zee 2de kl. S. Woldringh om wegens langdurig verblijf in O.-I. naar Nederland terug te keeren. Onderwijs en Examens. Het lierhalings-onderwijs over den curcus 1890/91 te Graft is aangevangen met 11 leerlingen. Wegens ongenoegzame deelneming zal te Oost- graftdijk geen herhalingsonderwijs gegeven worden. Landbouw en Veeteelt. Het bestuur der afdeeling Noord-Holland van de Vereeniging „Het Nederlandsch Paarden stamboek" bericht, dat in deze maand vier keu ringen zullen worden gehouden, ter inschrijving van hengsten en merriCn in het Nederlandsch Paarden-Stamboek, namelijk: te Bedilster, op W oensdag 17 December, bij het „Heerenhuis", des middags 12 ure; te Schagen, op Donderdag 18 December, bij den heer Broersma, des middags 12 ure; te Hoofddorp, op Vrijdag 19 December, bij Klomp, des voormiddags 11 ure, en te Velsen, op Zaterdag 20 December, in het „Hotel Prins", des middags 12 ure. Niet-leden behoeven, indien zij paarden bij deze najaarskeuringen wenschen opgenomen te zien, de coniributie over 1890 niet te betalen, doch zijn verplicht, voor de paarden die tot de keuring worden toegelaten, de contributie over 1891 te voldoen. Kerknieuws. Beroepen naar de Herv. gem. van Wijdenes en Oosterleek de heer H. L. Oort, candidaat bij het provinciaal kerkbestuur van Noordbrabant met Limburg. Te Wijdenes zijn herkozen tot Notabelen de heeren R'. Eilander en P. Ham Hz. Te Berkhout is eene afdeeling van den Nederl. Protestantenbond opgericht, aanvankelijk inet 39 leden. Buitenland. Engeland. Sir Josepli Lister trad Woens dagavond, na zijn terugkeer uit Berlijn, in het hospitaal van „Kingscollege" op. Hij deelde mede, dat dr. Koch twee nieuwe geneesmiddelen heeft ontdekt, niet alleen tot genezing, maar ook tot voorkoming van twee vreeselijke besmettelijke ziekten. Den waren aard dezer middelen kon hij nog niet onthullen. Men gelooft echter, dat sir John Lister doelde op de geneesmiddelen tegen diphtheritis en tetanus. Sir John Lister zeide nog, dat de middelen in zulk een een voudige chemische stof bestaan, dat ieder ze zou kunnen bereiden. In een vergadering van Iersche bisschoppen, gehouden bij den aartsbisschop Walsh, te Dublin, is besloten een manifest uit te vaardigen, waarin verklaard wordt dat de aartsbisschoppen en bis schoppen van Ierland Parnell onwaardig achten de leider der Iersche partij in het parlement te blijven. Telegrammen uit Rangoon bevestigen het bericht, dat er uitbarsting van onlusten in Birma nadert. De nieuwe kroonpretendent, Kaulaing genaamd, is met groot gevolge te Manwaing aangekomen om een veldtocht tegen de Etigel- schen te openen. Het heet dat de Chineezen met hem samengaan. Vijfhonderd hunner waren te Talawgong aangekomen. Duitschland. De jl. Donderdag verschenen aflevering van het „Deutsche Medizinische Wo- chenschrift" bevat een verslag van de genees- heeren Behring en Kitasato over onderzoekingen, door hen in het hygiënisch instituut met Koch's geneesmiddel gedaan, ten opzichte van diphterie en tetanus (stijfkramp). Volgens het verslag is het dezen geneesheeren gelukt bij deze beide infectieziekten dieren, op wie de besmetting was overgebracht, te genezen en gezonde dieren zoo voor te bereiden, dat zij niet meer voor diphterie of tetanus vatbaar zijn. De geneesheeren hehben bevonden, dat de vrijwaring tegen tetanus bij konijntjes en muizen berust op het vermogen van het van bloed lichaampjes ontdane bloedserum om de vergiftige zelfstandigheid, die de tetanus-baccillen voort brengt, onschadelijk te maken. Volgens deze proeven is het gebleken, dat men dieren tegen deze ziekten kan vrijwaren of daarvan kan ge nezen, door hun het bloedserum in te spuiten van dieren, die reeds tegen de ziekte gevrijwaard zijn. Ten slotte verklaren de geneesheeren, dat zij zich onthouden van het maken van gevolgtrek kingen, in hoever deze proefnemingen ook nuttig kunnen zijn tot het genezen van menschen. TransvaaL Eene Portugeesche macht van 300 man, onder bevel van d'Andrade, maakte zich op 8 November jl. meester van de kraal van Mutaea. In weerwil van protest rukte hij de Engelsche vlag neder en heesch de Portu geesche in hare plaats. De gewapende politie macht der Compagnie overviel de Portugeezen op 15 Nov., nam den aanvoerder in hechtenis, ontwapende de manschappen en heesch weder de Engelsche vlag. D'Andrade werd onder ge leide naar Fort Salisbury, het hoofdkwartier der Compagnie, overgebracht. Tegelijkertijd deed een Portugeesche macht een inval op Engelsch grondgebied, en dwong Lomogunda, vazal van Lobengula, de Portugeesche vlag te hijschen. Gemengd nieuws. GEWIJZIGDE VOLKSLIEDEREN. De heer J. Knoppers WKzn., te Franeker, heeft <le hand geslagen aan de noodzakelijk geworden wijziging van een paar onzer meestbekende volks liederen „Wien Neerlandsch bloed" en „De Ko ning leev'uit vrees dat ze als onbruikbaar werden verdrongen om plaats te maken voor een vlottende zee van gelegenheidsdichten, van welke allicht geen enkel een volkslied in de goede beteekenis des woords zou kunnen worden. Hij heeft daarbij den oorspronkelijken tekst zooveel mogelijk behouden, maar toch gemeend de zoo vaak gewraakte regels „van vreemde smetten vrij" „Met onbeklemde borst" en „Waar eens ons graf op staat" door anderen te moeten vervangen. Hij hoopt naar wij meenen niet zonder grond dat de hier vol gende verzen goedgunstig mogen worden ontvangen en dit weldra blijke uit het feit, dat geheel het Nederlandsche volk, als tot hiertoe, bij officiëele gelegenheden zijne gevoelens voor Vaderland en Oranje vertolke door dezelfde woorden VOLKSLIED- Wien Neerlandsch bloed door d'adren vloeit, Van welken stand hij zij, Wie voor zijn volk in liefde gloeit, Verhef den zang als wij. Diens borst ontstijg een jubeltoon, Bezield door broedermin, Die schraag met mannenmoed den troon Van Neêrlauds Koningin {bis) De Godheid op haar hemeltroon, Bezongen en vereerd, Houd, gunstig ook naar onzen toon Het heilig oor gekeerd; Zij geeft het eerst, na 't zalig koor, Dat hooger suareu spaut, Het rond en hartig lied gehoor Voor Koningin en I.and. {bis.) Bescherm, 0 God I bewaak den grond, Waarop onze adem gaat, De plek, waar onze wieg op stond, Waar eens ons sterfuur slaat. Wij smeekeu van uw Vaderhand, Met vromen kinderzin, Behoud voor 't lieve Vaderland, Voor Land en Koningin 1 {bis.) Dring' luid, van uit ons feestgedruisch, Die bcê uw hemel in: Steun Wilhelmina, steun haar huis, En ons haar huisgezin. Doe nog ons laatst, ons jongst gezang, Dien eigen wensch gestand Bewaar de Koniuginnc lang En 't lieve Vaderland{bis.) Op den Verjaardag der Koningin. De Koningin De Koningin I Zoo klinken stem en snnren, Regeere Neerland als Vorstin Een lange reeks van jaren! Dat ze onze liefde waardig zij, Dit zingen, ja, dit bidden wij. 't Is feest, 't feest I God dank! God lof! We erkennen 's Hemels zegen: Uit stad en vlek, uit hut en hof, Klimt lof en dank Hem tegen En, schalt een zang of vloeit een traan, God heeft het evengoed verstaan. 's Lands Moeder leev"de Regentes Elk bidt met heilig beven God zegen voorbeeld, wenk en les, Die zij haar Kind zal geven Onbreekbaar zij onze eendrachtsband Dat zingt en bidt het Vaderland I (P.S. De redactiën van andere bladen worden beleefd verzocht dit stuk te willen overnemen. K.) In verschillende plaatsen van ons land zijn gisternacht biljetten aangeplakt, met het dwaze opschrift„Wee het land welks koning een kind is (Prediker X: 16) Leve de Republiek Te Chicago is een brutalen diefstal ge pleegd. Twee vreemdelingen wisten het kantoor der Allerton Packing maatschappij binnen te dringen en noodzaakten den kassier met geladen pistolen, een som van 3200 dollars uit zijn kast te geven. Vervolgens gingen zij heen en zijn sedert spoorloos verdwenen. Het zonderlingste van het geval was, dat op het oogenblik van den diefstal 1800 werklieden in het gebouw aanwezig waren. Stoomvaart en Scheepstijdingen 1' r i n s Hendrik (s.), van Amsterdam naar Batavia, vertrok 3 December van Perim. Prinses Wilhelmina (s.j, van Amsterdam unar Batavia, arriveerde 2 December te Padang. Prins van Oranje (3.), arriveerde 4 December van Batavia te Amsterdam. Sumatra (s), van Amsterdam naar Batavia, vertrok 4 December van Genua. Burgemeester den T e x (9.), van Batavia naar Amsterdam, vertrok 4 December van Genua. Socndn (s.), van Amsterdam naar naar Batavia, arri veerde 4 December te Padang. II a a b e t, kapt. Johnsen, vertrok 4 December van Nieuwe- diep naar Frederikastad. Leopoldshall. kapt. Brandt, arriveerde 5 December van Nieuwediep, te Hamburg gesloept door de sleepboot Simson. Marktberichten. Alkmaar, 5 Dec. Aangevoerd 1984 hl. granen, als 197 hl. Tarwe, f7 a 8.10; 208 hl. Rogge, f5.50a 6; 340 Gerst f4.25 a 5; id. eliev. f5.10 a 5.75; 1005 hl. Haver, f3.25 a 4; 137 hl. BoonenPaavdenb. f6 a 6.35; bruine f10 a 13; witte f 16.50; 11 hl. Mosterdzaad, 13.50; 9 hl. Karweizaad, f9; 77 hl. Erwtengroene Erwten, f 10 a 18; grauwe f 15 a 18 50 en vale f 12 a 15 per hl. Enkhuizen, 3 Dec. Kippen f 0.70 a 1.25 en Ko nijnen f 0.25 a 0.75 per stuk. Boter 70 a 75 ct. per kop. Kip eieren f 6 n 7 per 100 stuks. Aangevoerd 9 stapels Kaas, prijs f 31 per 50 Kg. Blanke aardappelen f 1.40 a 2.30, blauwe f 1.20 a 1.70, Uien f 0.45 n 0.50 per half hectoliter. Karweizaad f 9 a 9.12£, Mosterd- f 14 n 16, Maan-f 12 a 13, Groene Erwten f 12 a 13, Grauwe Erwten f 14 n 16, Vale Erwten f 13 a 15, Wijker Vale f 12 a 13.25, Bruine Boonen f 11 a 13Gerst f 4 a 5.25, Haver f 3 a 4 per half hectoliter. Haarlem, 3 Dec. Koeien f 150 a 230, vette Schapen f 19 a 25, nuchtere Kalveren f 8 a 14 en Graskalveren f 20 a 30 per stuk. Londen, 4 Dec. Aangevoerd2700 Runderen, 10000 Schapen en Lammeren, 25 Kalveren, 80 Zwijuen. Prijzen: Runderen 2-4 a 5Schapen en Lammeren 4-8 a 6-2, Kalveren 3-4 a 5-4, Zwijnen 2-6 a 3-6. V i s s c h e r ij. Nieuwediep, 6 December. Sedert jl. Donderdag wer den alhier door de sloep Titia Jacoba, sch. van Delft, 1000 schelv., door 135 korders en beugers 30 tot 150 schelv., 5 tot 30 kabelj., 3 tot 19 roggen, 92 groote-, 100 kl. tongen, 6 tot 20 mandjes kl. schol, en 1 tot 4 manden schar en door trekkers 175 tal haring aangevoerd schelv. van de sloep gold f21, van de beugers f30 af 51 het 100, kabelj. fl.50 a 2.25, rog f 1.10 a f 1.35, gr. tong 70 cent a f 1. kleine id. 15 cent per stuk, kl. schol f 1.50 a f 2,25 per mandje, schar f 1 a f 1.25 per mand en haring f 4.50 a f 6 por tal. Enkhuizen, 4 Dec. Heden werd alhier door een Urker visscher aangebracht 1000 kg. schol, f 4 a 4.50 per kg. Weerk. Waarnemingen te Helder Landskeet. Cl 'Z> j Windrichting nu kracht; Barometer mM. Thermometer Cs. Stand. Afw. Stand. Afw. 5 6 6 12 8 12 O.t.N. 9 Kg. O.N.O. 6 0.t.N. 4 761.70| t 2.00 763.86 f 4.06 764.60 f 4.80 1 1.6 0.7 -0, 1 1 l Co O Q z Uren. Vochtigli. procent. W eêrsgestel dheid Toestand van de zee. 5 6 6 12 8 12 0.91 0.90 0.90 Dichtbew,, winder, goedw. Helder, vriezend, mooiw. id. Golvend. Weinig golv. id. Van 5 op 6 dezer gevroren 8 millimeter ijs. VerwachtingZuidoostenwind. Burgerlijks Stand van: Helder, van Donderdag- tot Zaterdagmiddag. OndertrouwdT. J. Keijzer, timmerman, eu A. vau Driel. N. Lenseu, marinier, en G. Beintema. P. Exalto, matroos, en J. W. Valkhof. Getrouwd: A. Glim en K. Kindt. C. G. Haverkamp en W. C. Snel. W. de Klerk en AL E. Kruijver. J. C. C. Engels en G. Thijsmeijcr. BevallenA. v. d. Eijk, geb. v. d. Krans, z, IJ. Bakker, geb. Knol, d. C, Vonk, geb. Ventevogel, z. A. Klaver, geb. Kraakman, z. C. N. Stoop, geb. Vermeer, z. J. AI. Tromp, geb. Schriider, d. AI. A. F. C. F. J. Scholten, geb. Hees, z. H. Bommel, geb. Brouwer, z. Overleden: D. H. VV. J. J. Boogh, 16 m. J. Riekwel, geb. Alosk, 41 j. B. Schoondevbeek, geb. de Lange, 89 j. B. Al. v. Wingaarden, geb. Keijzer, 66 j. Laatste berichten. 6 December. In naam van Hare Majesteit de Koningin is door de Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk bepaald, dat de Vereenigde vergadering van de Staten-Generaal, waarin de bij artt. 43 en 34 der Grondwet omschreven eeden als Re gentes van het Koninkrijk en als Voogdes van Hare Majesteit, Koningin der Nederlanden, zullen worden afgelegd, zal gehouden worden op Maan dag 8 December 1890, terwijl de leden der Staten-Generaal worden uitgenoodigd zich dien dag, des middags te 12 uren, daartoe te veree nigen in zaal, bestemd voor de zittingen van de Tweede Kamer; en de ministers, Hoofden van ministrieele Departementen, den Kanselier der Orden en de leden van den Raad van State eveneens zich des namiddags te éen uur, mede in die zaal te vereenigen. De jaarlijksche Zanguitvoering van de Zang school „Euphonia", onder directie van den heer W. Kuijk, welke aanvankelijk was bepaald op Woensdag 26 November jl., doch wegens het overlijden des Konings moest worden uitgesteld, zal thans op a. s. Maandagavond in het lokaal Tivoli alhier plaats hebben. Het met zorg samengesteld programma, een 9tal zangnummers en eene operette bevattende, zal zeker menigeen tot een bezoek aan Euphonia's uitvoering aansporen. (Zie verder de achterstaande advertentie). Ten Raadhuize alhier heeft gisteren de herstemming plaats gehad voor een lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Er werden uitgebracht 16 stemmen, waarvan op den heer P. Spigt ix en op den heer J. Graaff 5. De heer P. Spigt werd alzoo gekozen. Bij de aanbesteding van het driejarig onder houd van de havenwerken op het eiland Ter schelling (raming f 8000 's iaars), was de-laagste inschrijving die van den heer J. Oldenburg, te Bergen, voor f 7990. Voor het driejarig onderhoud van de bodem diepte der spoorweghaven te Enkhuizen (raming f 5000 's jaars) waren ingekomen 6 biljetten. Laagste inschrijving was die van den heer J. v. Noordenen, te Utrecht, voor f 4250. Het driejarigonderhoud van en het uitvoeren van eenige vernieuwingen en herstellingen aan de werken, behoorende tot het Noordzeekanaal, in 3 perceelen. Ingekomen waren: voor perc. I 4 biljetten. Laagste inschrijving was die van den heer G. D. van Doorn, voor f 17,745; perc. II 7 biljetten. Laagste inschrijving was die van den heer V. P. Braun, Beverwijk, voor f 13,460 perc. III 7 biljetten. Laagste in schrijving was die van de heeren Meijer en v. d. Coolwijk, voor f 16,940. Men schrijft uit Noordholland: Door de krachtige hulp, vooral der stoomge malen, zijn de polders van het overvloedige water bevrijd. Te Dirkshorn (gem. Harenkarspel) heeft de 82jarige klokluider C. Koorn denzelfden arbeid voor Z. M. koning Willem III verricht, als vroeger voor koning Willem I en H. Herkozen tot lid van 't Dagelijksch Bestuur van de polder Wijdenes en Oosterleek de heer P. Ham Hz. en tot hoofd-ingeland den heer J. Bakker Jz. Zeer voorspoedig bevallen van een flinke Jongen Mevr. M. SCHOLTEN—HEES. Nieuwediep, 6 December 1890. Heden overleed, na een smartelijk doch geduldig lijden, NEELTJE VAN TWUIVER, in den ouderdom van 54 jaren en 9 maanden. Zacht en kalm was haar heengaan zoowel vrienden als bekenden zullen beseffen hoe zwaar ons dezen slag viel, want nachten op nachten hebben wij haar bijstand betoond om haar het leven te besparen, doch helaas dit mocht niet gebeuren. Daar de Heer O VERDUIN zijn plichten zoo innig lief heeft gedaan, was het onmogelijk waar zij 13 weken het bed niet heeft verlaten, met vreese- 1 ijk lijden, waren wij eiken nacht tot hulp bereid. A. KONING, hunne eenige Dochter TRIJNTJE KONING en Jb. Jz. ZWAAG. Wieringerwaard, 2 December 1890. Oudkarspel. Op den avond van Dinsdag 2 December werd door de Rederijkerskamer „Eensgezindheid" opgevoerd: „Schuld en Boete" drama van H. J. Schimmel, terwijl men tot nastuk gekozen had: „Mijn queu is weg." Het publiek was vrij talrijk opgekomen. Het spel der rederijkers was over 't geheel goed. Oudkarspel. Voor het nutsdepartement alhier zal den 11 dezer als spreker optredende heer Kutsch Lojenga, van Enkhuizen. Heer-Hugowaard. Menig buitenbewoner benijdt in de lange wintermaanden den stedeling zijne gelegenheden om schouwburgen, concerten en andere vermakelijkheden, in de stad zoo me nigvuldig, te bezoeken. Kunnen wij hierop in onze stille gemeente niet roemen, daarentegen hebben wij onze gezellige voorstellingen der Rederijkerskamer „Harmonie". De reeks voor stellingen werd geopend met de opvoering van twee tooneelstukken, als„Arthur" en „Ik eet bij mijne moeder" en het blijspel „De verruilde overjassen." Bovendien werden gedurende de pauze door den heer J. v. d. Stok, van Alkmaar, op onder houdende, vaak komische wijze, met talent voor drachten gehouden. Warmenhuizen. Gedurende de maand November jl. hadden op het Hulpkantoor alhier voor de Rijkspostspaarbank 20 inlagen plaats, te zamen jt f 129.25 en ééne terugbetaling, d 50 cent. Warmenhuizen. Aan den biljartwed strijd met 6 ballen, welke gedurende de laatste weken gehouden werd bij den heer C. de Geus Az. alhier, namen heel wat liefhebbers deel. In 't geheel werden 463 partijen gespeeld. Van iedere partij werd 6 cent afgezonderd voor de winners. De uitslag was als volgtK. Tesselaar, alhier, prijswinner; Nicolaas Pronk, van Oudkarspel, iste premieChristiaan van Lieshout, alhier, 2de premie. Beverwijk. Volgens de „N. R. Ct." be draagt het tekort in de kas van den ontslagen gemeente-ontvanger alhier f 4419,59. Amsterdam. Onlangs was het 25 jaar ge leden, dat de heer A. D. Zur Mühlen als mede directeur van den schroefstoombootdienst Am sterdamNieuwediep optrad. Na het overlijden zijns broeders bleef hij de eenige directeur. Op 25 November jl., den herinneringsdatum, was de heer Zur Mtthlen in het buitenland. Woensdagmorgen echter gaf eene commissie, be staande uit de heeren VV. N. Avis, C. A. A. Dudok de Wit en C. H. J. Muller, aan haar voornemen gevolg om den jubilares een gepaste hulde aan te bieden, en bood hem, namens de commanditaire vennootschap, een prachtige bron zen groep van Barbédienne aan. Dit geschenk ging vergezeld van eene opdracht, door Greven- stuk in pennekunst uitgevoerd, met een fraaie teekening van de uitmonding van het Noord- hollansch Kanaal in het IJ en de wapens van Amsterdam en Helder. 's Gravenhage. Door nu wijlen mejuffr. W. C. Mugge, dezer dagen alhier overleden, is een legaat vermaakt aan de Prins Hendrik-Stich ting te Egmond aan Zee, groot f 1000, vrij van successierecht. ADVERTENTIES 12ïjarige echtvereeniging van CORNELIS STINS GEERTJE KLINGELER. Hunne dankbare kinderen, Jan Stins. Hendrik Stins. Grietje Stins. Zuidscharwoude, 11 December 1890.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3