HELDERSCHE- NIEU WEDIEPER COURANT. Jaargang 48, M 152. Vrijdag 19 December 1890. Nieuwsblad voor Hollands Noorderkwartier. J. H. VAN BALEN. BEKENDMAKING. 64) DOLORES. „Et! descipereert nimmer 1" Jan Pietgraz. Coeti." Het Vaderlaudl ghetrouw» Blijf ick tot in den doot, Wilhelmuslied. Versoliljnt loctoron Diasdag, Donderdag en. Zaterdag. Abonnementsprijs per 3 maanden. Voor de courant binnen de gemeentef 0.70, met Zondagsblad f 1.— naar de overige plaatsen van Nederland naar alle landen, die in het postverdrag zijn opgenomen (inbegrepen Oost- Indië en Amerika) naar Zuid-Afrika 1.75, 2.50, 2.10 8.— REDACTEUR-UITGEVER Molenplein 162/163. HELDER. Prijs der advertentiëm Van 15 regels 30 cent, elke regel meer 6 rent, Bij abonnement naar gelang van de hoeveelheid regels aanmerkelijk lager. Ingceonden mededeelingen en aanbevelingen, geplaatst tusschcn den tekst, per regel 10 ct Advertentiën voor liefdadige doeleinden3 Dienstaanbiedingen Voor den werkenden stand3 Agenten in liet buitenland: België, Mr. N. Bertoux, Agence de publicité, 12 Rue Ste-Gudule, Bruxelles; N.-Jersey en Omstreken Mr. P. Langeveld Mz., Okonite Co, Passaic. Zij, die zich met 1 Januari a. s. op deze courant abon- neeren, ontvangen de tot dien datum verschijnende num mers gratis. Burgemeester en Wethouders der Gemeente Helder, brengen ter algemeene kennis, dat door den Baad dier gemeente, in zijne zitting van den 16 dezer, tot leden van de Oommissie, om Burgemeester en Wethouders bij te Staan in het toezien op het beheer en onderhoud van alle plaatselijke werken, zijn be noemd de heeren J. HOOGENBOSCH, J. VERFAILLE, T. C. GOVERS en A. KLIK, en tot leden van de Commissie van bijstand voor de Gemeentereiniging, de heeren W. J. VAN NECK, J. HOOGENBOSCH en A. KLIK. Helder, 17 December 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. A. BEUKENKAMP, Burgemeester. C. BOON, Secretaris. NEDERLAND. HELDER, 18 December. H. M. de Koningin-Regentes heeft aan den burgemeester van 's Gravenhage f 4000 gezonden, ten behoeve der algemeene armen en f 50 aan de vrouwenwerkverschatfing te Bergum. De sluiting der jacht op klein wild is be paald voor de provincie Noordholland op Woensdag 31 dezer, met zonsondergang. De minister van Oorlog heeft aan de Tweede Kamer toegezonden het verslag der commissie, belast met het onderzoek nopens de watervoor ziening in oorlogstijd van Amsterdam en (uit sluitend ter kennisneming en onder voorwaarde van verzegelde terugzending) het plan van de stelling van Amsterdam. Ponilleton van de Hclderscke- en Nieuwedieper Conrait. Roman van Gravin EUFEMIA BALLESTREM. (Uit het D u i t s c h.) „Maar, beste Dolores, ge zult toch niet felooven, dat wij het u niet gunnen?'' riep e dokter op den toon van gekrenkte onschuld uit. „Bedenk tocli, hoe natuurlijk onze hoop is en weet toch, dat'het eigenlijk uwe heilige plicht is den wenscli van den overledene te vervullen „Ik verlang geene voorlezing van mijne plichten van u!" aldus viel Dolores hem koel in de rede. „En als u er iets aan gelegen is goede vrienden met mij te blijven, dan moet ge dit onderwerp nooit meer aanroeren, ik wil het nietSchrap het voor eens en altijd van uw verlanglijstje en wees zoo goed te bedenken, dat ik u niet tot mijn gewetens- raad benoemd heb, noch als zoodanig wensch. Ik hoop, dat we elkander nu begrijpen!" „VolkomenUwe wenschen laten aan duidelijkheid niets te wenschen over," zeide dokter Rusz met neergeslagen blik. „Oprecht heid is de basis der vriendschap, lieve Dolores, en ik bemerk tot mijne vreugde, dat deze theorie een grondtrek van uw karakter uit maakt. Halt riep mijne vrouw mij daar niet?" Werkelijk klonk de scherpe stem van me vrouw Rus z van beneden„RuszRusz De minister van Marine heeft aan de Tweede Kamer toegezonden de contracten en suppletoire contracten met de Kon. Fabriek van Werktuigen te Amsterdam voor de levering van het ramschip en het pantserdekschip. Zij zijn in druk ver schenen. De heer Guyot heeft voorgesteld van de Marine-begrooting af te voeren de posten voor den bouw van een stoomschip tot bescherming der visscherij en van een artillerie-instructie schip. STATEN-GENERAAL. Tweede Kamer. Zitting van Dinsdag 16 December. Hedenochtend was de begrooting van Justitie aan de orde. De heer Veegens drong-aan op strenge nale ving van de Arbeidswet, vooral in steen- en pan nen fabrieken en in de Enschedesche spinnerijen. De heer van Velzen vroeg afschaffing van het sanitair toezicht op prostituées. De heer van Kempen beval herziening van de Coöperatie wet aan, om de ontaarding der coöperatie tegen te houden. De heer van de Velde wilde de regeling der strafbare baldadigheid overgelaten zien aan den gemeentelijken wetgever en afschaffing van de Vogelen wet en de Jachtwet. Voorts wilde hij scherpere toepassing van de Arbeidswet op de bleekerijen, zoodat de werklieden op R.-K. feest dagen vrij zijn. De heer Domela Nieuwenhuis vroeg wijziging van het dienstbodenrecht, zoodat niet de meester op zijn woord wordt geloofd, korteren diensttijd voor den gevangenbewaarder, afschaffing-van do bepaling dat het onderzoek naar het vaderschap is verboden, en de schadevergoeding voor ten onrechte preventief gevangen genomenen. De heer Hartogh wilde vereenvoudiging in de berechting van politie-overtredingen. De heer Travaglino vroeg wederinvoering van den dubbelen rechtsbijstand, welken wensch de heer Van Houten bestreed. De heer Heldt wenschte scherper politietoezicht op de ontduikingen van de Arbeidswet bij am bachtsnijverheid en voldoende publiciteit der ver slagen van de commissie voor het arbeidsonder- zoek. De minister van Justitie beantwoordde de spre kers. Een elfurige arbeidsdag is'het beginsel der Arbeidswetwanneer hem overtredingen worden gesignaleerd, zal hij eene circulaire uitvaardigen. Prijsverlaging der verhooren is niet te verwachten. Oplossing van het prostitutie-vraagstuk moet vooral worden gezocht in verheffing van het zedelijk bewustzijn bij den mensch. Op de coöpe ratie blijft de aandacht des ministers gevestigd. Herziening der stratbepalingen op baldadigheden is vooreerst niet te wachten. waar ben je?" en de dokter maakte van deze gelegenheid gebruik om zich terug te trekken. Hij greep Dolores' hand en kuste die ridderlijk. „Sta mij dit bewijs mijner bewondering toe," zeide hij op smeltend lieven toon en zonder te willen bemerken, dat zij heftig hare hand terugtrok: „Waarlijk, flinke karakters, die den lijfspreuk: Uitat c'est moi1 tot den hunne gemaakt hebben, zijn zeldzaam in onze dagen. Leef wel, dierbare vriendin!" Dolores wendde zich af, terwijl zij met moeite liaar toorn beheersclite, en dokter Rusz verdween. Had zij daarbuiten zijn gezicht kunnen zien, hoe het op dat oogenblik ver anderde, hoe de blik zijner oogen van achter de brilleglazen die van een getergden panter geleek, dan zou zij hang geworden zijn bij de gedachte, met dezen man onder één dak te vertoeven. Maar een man als Rusz laat niet lang zijne gedachten op zijn gelaat lezeneen oogenblik later was de uitdrukking zijner oogen weer als altijd, zacht en vriendelijk. „Kalm, kalmzeide hij tot zichzelf. „Adelheid moet hier niets van merken, zij zou terstond den Valkenhof willen verlaten. Maar ik wil dat niet en ik moet de kracht vinden om desnoods verdere beleecligingen van deze donna Dolores te verdx'agenwant zij bezit de macht en de middelen en ik sta tegenover haar als een arme duivel. Wat keek zij op mij neer! Zij dacht zeker dat ik voor die onderzoekende zwarte oogen bevreesd zou zijnNeen, mijn goudfazant je, gij zult mij niet uit den zadel wippen. Wij weten nu wat wij wilden weten en voor het Afschaffing der Jachtwet is niet noodig, om de landbouw te bevorderen bij het onschadelijk maken van schadelijk wild. Schadeloosstelling aan preventieve gevangenen kan hij niet toe zeggen. Na replieken werd het algemeen debat gesloten. Het amendement-De Geer-Hartogh, om niet 8 nieuwe ambtenaren van het O. M. bij de kan tongerechten aan te stellen, is verworpen met 51 tegen 27 stemmen. Hoofdstuk Justitie is aangenomen. IJS-BERICHTEN. Het eiland Texel is sedert vier dagen door zwaar ijs van de wereld afgesloten. Alleen de postvlet onderhoudt nog eenmaal per dag de gemeenschap met den vasten wal. De tochten met dat vaartuigje zijn hoogst moeielijk en gaan niet zelden met gevaar gepaard. Zondag was van den dijk bijna geen open water meer te zien. De Postboot Terschelling, jl. Maandagmorgen van Harlingen naar Terschelling vertrokken, moest in zee zijnde wegens het vele ijs terug- keeren, daar er geen kans bestond de reis te volbrengen. Op de rivieren heeft het ijs zich jl. Maandag vastgezetbij Rotterdam was echter bij veel drijfijs toch nog open water. Gebr, de Groot, ondernemers der Kon. Ned. Postvaart Kampen UrkEnkhuizen, hebben Maandagmorgen weer getracht per ijsschuit de Post-estafetten van Enkhuizen naar Urk over te brengen. Zij gingen daarvoor 's morgens 7 uur per goed bemande ijsschuit de haven uit, en keerden om 10 uur weer terug, omdat het niet mogelijk bleek te zijn, den tocht te voleinden van cfë bemanning geraakten er nog twee te water. Dinsdagmorgen hadden zij er weer plan op, doch de omstandigheden waren nog bezwarender dan gisteren, zoodat er niets van kon komen. Niettegenstaande deze pogingen mislukten, zul- zij toch zoodra mogelijk het opnieuw beproeven. Naar het eiland Wieringen geschiedt het brie venvervoer tot nog toe hoewel per ijsvlet en slechts éen keer per dag geregeld en in be trekkelijk korten tijd, bij het gebruik maken van het gunstig getij. Binnenlandse h nieuws. Helder. Gemeenteraad. Zitting van Dins dag 16 December 1890. Voorzitter de heer Burgemeester. Tegenwoordig 15 leden; afwezig de lieer Ouden hoven. De tribune is talrijk bezet. Na de opening der vergadering, worden de notulen van de vorige zitting voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter stelt aan de orde het onderzoeken overige zijt gij in mijne macht." Het is reeds zoo dikwijls gezegd en wij arme, kortzichtige menschenkinderen hebben reeds zoo menigmaal ondervonden, dat wij der Voorzienigheid dankbaar moeten zijn, dat zij de toekomst voor ons verborgen houdt. En toch, konden wij somtijds in eens anders hart zien, dan zon het raadsel der toekomst gemakkelijker zijn op te lossen en wij zouden ons voor ongerechtigheid, ontrouw en ongeluk kunnen hoeden. Want valscher dan de zee, die u heden zacht spelend op hare golven wiegt, om u morgen te begraven in haar schoot, verraclexdijker dan de bonten brug, die over den afgrond voert, en vaxx binnen vermolmd en vergaan, van buiten gaaf en lxard, den wandelaar in de schuimende diepte doet storten, bedriegelijker dan de bloeiende roos, in wier diepe kelk de worm kxxaagt en veranderlijker dan Aprilweêr is het mensclielijk hart. Had Dolores kumxen zien in het hart van den man, wien zij gastvrijheid verleende, dan zou veel anders zijn gewox'den en veel leed zou haar bespaard zijn geweest. Nu echter zag zij in zijne onbeschaamdheid niets anders dan nieuwsgierigheid en het natuux'lijke ver langen een huwelijk te sluiten, dat voor hem en de zijnen voordeelig was. Hij had gedacht fenoeg invloed op haar te hebben om over at onderwerp te kuxxnen spreken, maar hij had zich bedrogen. Hierin bedx-oog Dolores zich niet. Dokter Rusz had inderdaad ge dacht veel invloed op haar te kunnen uit oefenen en door zijnen gladden tong wel veel bij haar te kunnen uitwerken. der geloofsbrieven van den heer O. D. Zurmuhlen, den 2 December jl. als lid van den Gemeenteraad gekozen. Terwijl de (laarmede belaste Commissie, bestaande uit de heeren Bakker, Van Twisk en Yos, zich naar een aangrenzend vertrek begeeft, wordt de openbare zitting opgeheven. Na de herope ning der vergadering wordt namens de Commissie door den heer Vos gerapporteerd dat de geloofs brieven van den heer Zurmuhlen in orde zijn be vonden en mitsdien tot diens toelating wordt gead viseerd hiertoe wordt eenparig besloten, onder bepaling dat de installatie van het nieuwgekozen lid in de volgende zitting zal plaats hebben. Mededeeling geschiedt vervolgens van een voor stel van Burg. en Weth., inzake eene te sluiten geldleening voor buitengewone werken. Over wegende dat het in de vergadering van 4 November 11. behandelde leenings-voorstel tot geen resultaat heeft geleid, dat de stichting eener brug over het Heldersche kanaal bij de Windsteeg van vele zijden wenschelijk wordt geacht en dat eenigc andere openbare werken behooren te worden uitgevoerd, stellen B. en W. voor eene geldleening aan te gaan tot een bedrag van f 30.000, teneinde daaruit te bestrijden de kosten voorhet bouwen eener brug (f 11.000), het bouwen van twee bureaus van politie, waarvan cén tevens ingericht tot bergplaats eener brandspuit (f 6000), het bestraten en rioleeren van de Gravenstraat (f 5300) en van de Verlengde Spoorstraat (f600) en het maken ran rioleeringen (f7100). Verder wordt voorgesteld van deze leening jaarlijks f 1000 af te lossen, de. storting met 1 Juli 1891 te doen plaats hebben en deze ontvangsten en uitgaven bij suppletoire begrootiug te regelen. De heer Van Twisk acht het tijdstip niet gelukkig gekozen om geld te leenen, nu de rentestandaard zoo hoog is. Ook meent hij dat indertijd besloten is een brug te bouwen, wanneer de kosten hiervan uit de gewone middelen zouden kunnen worden bestreden en daarvoor dus geen geld te leenen. Op zijne vraag, uit welke fondsen nu de jaarlijksche rentebetaling en aflossing zal moeten geschieden, ontvangt spr. van den Voorzitter ten antwoord uit den ILoofdelijken omslag, aangezien de gemeente geene andere inkomsten heeft. De heer Van Twisk vreest dat eene verhooging van den Hoofd, omslag dan spoedig opnieuw aan de orde zou zijn, wat door den Voorzitter wordt toegestemd. De heer Over de Linden mist bij het leenings-voorstel eene memorie van toelichting, waaruit zou kunnen blijken wnt de uit te voeren werken jaarlijks zullen kosten en uit welke middelen die kosten zouden moeten worden bestreden. Hij wenscht daaromtrent eenige inlichting, wijl toch ieder jaar de kosten van aflossing, rentebeta ling en onderhoud der werken zeker 1' 3000 zullen bedragen, met welke som de Hoofd, omslag dan toch weer zou moeten worden verhoogd. De Voorzitter deelt mede dat, volgens de bij het vorige leenings-plan gemaakte berekening, de jaarlijksche kosten pi. m. f 3850 zullen bedragen. De heer „Hij heeft gelijk: „Vétat c'est moi!" dacht Dolores, terwijl zij trotsch het hoofd opstak. Maar als hij gedaclxt heeft, almachtig lxeer- sclxer op den Valkenhof te kunnen worden, dan lxeeft hij zich vergist." De gedachte, nog langer met doktor Rusz en zijne vrouw samen te wonen, was haar nix volstrekt niet aangenaam maar wat was daar aan te doen Zij kon lxare gasten toch niet zeggen, dat zij heen moesten gaan en vanzelf zouden zij niet gaan, in weerwil dat Alfred, zooals zij zeer goed wist, hun blijven niet billijkte. Hare indertijd bewezen vrien delijkheid legde haar verplichtingen op, die zij nu alles behalve aangenaaxn vond, dingen die xxiemand vooruit had kunnen droomen. Zoo kwam het, dat Dolores ontstemd het duistex'e slot verliet, om afleiding en ont spanning onder de ruischeixde booraen van het park te zoeken. Onderweg oxxtmoette zij Engels met Knie per, die luid blaffend zijixe vreugde te kennen gaf door in een razenden galop in een kring rond te loopen. „Wat dat lieve dier toch veel van u ho udt riep de oude Engels met bewondering. „Ja," zeide Dolores, meer treux-ig dan bittex-, //liet is het eenige wezen op den Val kenhof, dat van mij houdt, dat mij om mijns zelfswil vriendelijk behaxxdeld en in mij niet de indi-ingster, de over wel digster ziet." „Zoo? Doe ik dat dan soms?" vroeg Engels, op zijn ruwe manier. „Neen, neen! gij zijt mijn eenige vx'iend hier!" riep Dolores uit, hem de hand reikend. „Nu, en dokter Rusz, wat is die?" voi'schte

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 1