van Pianino's en P. Th. YPMA. Zeer goedkoope, mooie, solide JHAP^O'S. Gebroeders Serbrock, eerste kwaliteit ENGELSCHE STOFFEN, Bedrukte Handels- en Dienst-enveloppen, Memorandums Geboortekaarten. NEW YEARS Oproeping ter inschrijving, ALKMAAR. Langestraat, A. 35. Rud. Ibach Sohn, te Barmen. VOORHANDEN: Wekelijks bezoek aan Helder en omstreken voor het stemmen van Pianino's, Mr. Kleedermakers, Amsterdam, Damrak H. 61. in de keurigste dessins. Gewoue witte enveloppen Gekleurde hennep-enveloppen Dienst-enveloppen Boek-, Courant en Handelsdrukkerij. J. H. VAN BALEN. van Kraepelien Holm, De prijs der GEBOORTE KAARTEN is: per stuk niet enveloppe 12 GENT, per stuk zonder enveloppe ÏO CENT. J. H. VAN BALEN Ds. J. Westerinan Holstijn, Doopsgezinde gemeente te BARSINGERHORN: Zondag 211)ec. geen diens R. K. Dienstbode. P. SPRUIT Jr., Depots van Thee, M. Ravenswaay Zonen Zonder wedergade Holloway's Piden, Tweede Openbare Kennisgeving. Nationale Militie. Burgemeester en Wethouders der gemeente Helder; Gezien de artt. 15 tot 20 der Wet betrekkelijk de Nationale- Militie, van den 19 Augustus 1861 (Staatsblad N°. 72); Brengen de navolgende wetsbepalingen ter kennis van de ingezetenen Dat alle mannelijke ingezetenen, die op deu 1 Januari aanstaande hun 19de jaar zullen zijn ingetreden, verplicht zijn zich ter inschrijving voor de Militie aan te geven tusschen den 1 en 81 Januari aanstaande. Zij, die zich na den 31 Januari, doch vóór den 31 December 1891 ter inschrijving aanmelden, worden alsnog ingeschreven, doch ver beuren eene boete van f 25 tot f 100. En dat zij, die eerst na het intreden van hun 19de jaar, doch vóór het volbrengen van hun 20ste jaar, inge zetenen worden, eveneens tot die aangifte verplicht zijn, zoodra zij de hoedanigheid van ingezeten ver krijgen. Dat voor ingezeten wordt gehouden 1. Hij, wiens vader, of, is deze overleden, wiens moeder, of, zijn beiden overleden, wiens voogd inge zeten is, volgens de Wet van 28 Juli 1850 (Staats blad N°. 44), luidende art. 3 dier Wet aldus: «Gevestigd of ingezetenen zijn, die binnen het Rijk in Europa hebben gewoond: a. Gedurende de drie laatste jaren. „b. Gedurende achttien maanden na aan het bestuur hunner woonplaats het voornemen tot vesti ging te hebben verklaard. «Nederlanders zijngevestigd of ingezetenen, «die gedurende de laatste achttien maanden hunne «woonplaats binnen het Rijk in Europa hebben «gehad. «Nederlanders, die ter zake van 's Lands dienst «in een vreemd land wonen,, worden voortdurend «als ingezetenen beschouwd. «De bepalingen van ingezetenschap, in bijzondere «wetten voorkomende, gelden alleen voor zooveel «betreft de onderwerpen in die wetten behandeld." 2. Hij, die, geene ouders of voogden hebbende, op 1 Januari aanstaande gedurende de laatste acht tien maanden in Nederland verblijf zal hebben gehouden. 3. Hij, van mens ouders de langst levende inge zeten was, al is zijn voogd geen ingezeten, mits hij binnen het Rijk verblijf houdt. Dat voor ingezeten niet gehouden wordt de vreemdeling, behoorende tot een Staat, waar de Nederlander niet aan den verplichten krijgsdienst ie onderworpen, of waar ten aanzien der dienst plichtigheid het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen. Dat voor de Militie niet wordt ingeschreven 1. De in een vreemd Rijk achtergebleven zoon van een ingezeten, die geen Nederlander is; 2. De in een vreemd Rijk verblijf houdende ouderlooze zoon van een vreemdeling, al is zijn voogd ingezeten. 3. De zoon van den Nederlander, die ter zake van 'e lands dienst in 's Rijks Overzeesche bezit tingen of Koloniën woont. Dat de inschrijving behoort te geschieden: 1. "Van een ongehuwde in de gemeente, waar de vader, of, is deze overleden, de moeder, of, zijn beiden overleden, de voogd woont 2. Van een gehuwde en van een weduwnaar, in de gemeente waar hij woont 8. Van hem, die geen vader, moeder of voogd heeft, of door dezen is achtergelaten, of wiens voogd buiten 's lands gevestigd is, in de gemeente waar hij woont; 4. Van den buiten 's lands wouenden zoon van een Nederlander, die ter zake van lands dienst in een vreemd land woont, in de gemeente waar zijn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft. En worden diensvolgens bij deze opgeroepen alle mannelijke ingezetenen dezer gemeente, die in dit jaar den 18jarigen leeftijd hebben bereikt of nog zullen bereiken, en mitsdien degenen, die ge boren in het jaar 1872, op den eersten Januari 1891 hun 19de jaar zullen zijn ingetreden, om zich ter inschrijving voor de Militie, bij hen, Burgemeester en Wethouders, aan te geven in het Raadhuis der gemeente op den 2den of een der volgende dagen van de maand Januari, des morgens tusschen 9 en 12 ure; zullende zij, die eerst na het intreden van hun 19de jaar, doch vóór het volbrengen van hun 20ste, ingezeten worden, en dus mede verplicht zijn, zoodra zij die hoedanigheid verkrijgen, zich ter inschrijving voor de Militie aan te geven, de aangifte kunnen doen ter plaatse en uur hierboven omschreven. Burgemeester en Wethouders verwittigen verder den ingezetenen: Dat, welke aanspraak op vrijstelling van dienst iemand ook zoude vermeenen te hebben, de aan gifte ter zijner inschrijving niettemin behoort te geschieden, terwijl bij ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis, zijn vader, of is deze overleden, zijne moeder, of, zijn beiden overleden, zijn voogd tot het doen van aangifte gehouden is. Dat, ter voorkoming van onaangenaamheden, welke voor de ingeschrevenen volgen moeten uit eene ver keerde spelling van naam of uit eene onjuiste op gave van den dag der geboorte, de belanghebbenden moeten medebrengen een Extract uit hunne geboorte- acte, hetwelk kosteloos kan worden verkregen. Verzuim van aangifte ter inschrijving wordt gestraft volgens de Wet. Helder, 17 December 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. A. BEUKENKAMP, Burgemeester. C. BOON, Secretar is. Eenig Vertegenwoordiger der beroemde Piano-Fabriek van VERHUREN, STEMMEN, REPAREEREN en RUILEN van PIANINO'S o|> uiterst, billijke conditiën. Hun Magazijn is steeds ruim voorzien van Verkrijgbaar: in 37 soorten. in 40 soorten en in 20 ver schillende tinten. in ruim GO soorten. Euveloppen voor aangeteekende brieven, linnen en papier, met sluiting voor 2 lakstempels, in 12 soorten. in vijf soorten. Molenplein. Helder. Het voordeel van adverteeren. Een handelaar te Berlijn geeft jaarlijks aan advertentiekosten in verschillende bladen vier honderd duizend mark uit. «Als ik niet adverteerde", zeidehij onlangs te midden zijner vrienden, «kon ik mijn winkel wel sluiten om den geringen omzet. In het eerste iaar betaalde ik 1000 mark aan advertentie- kosten en had ik een omzet van 30,000 mark in het derde jaar betaalde ik 10,000 mark, en mijn omzet steeg tot 100,000 mark, en thans bedraagt hij millioenen, zoodat slechts het voortdurend adverteeren mij tot zulk een hoogte gebracht heeft. Alles wat ik bezit, mijn vrereldberoemden naam en mijne schit terende zaken, heb ik niet enkel aan mijne solide wijze van handelen, maar voor negen en negentig honderdsten aan de macht der advertentiën in de dagbladen te danken. Ik ben tot de overtuiging gekomen, dat in onze dagen geen zaak zonder behulp van annoncen bloeien kan of winstgevend kan worden." Inlichtingen omtrent voordcel iq: en doelmatig adverteeren iu alle nieuws bladen ter wereld worden kosteloos gegeven door het Algemeen Advertentiebureau van J. H. van Balen, te Helder, Voor verschillende plaatsingen is slechts één afschrift nosdig. figaretten tegen Asthma APOTHEKERS, ZEIST. Verkrijgbaar in de Apotheken. Prijs per Etui f0.80 f0.50. Te Helder bij de firma P. Boon. DAMES.' Uwe aandacht wordt gevestigd op eene even doelmatige als verrassende nieuwigheid. Om van de geboorte van een kind kennis te geven, bediende men zich tot voor korten tijd van niets anders dan van de gewone brief, of in de plaats zijner inwoning van de mondelinge bekendmaking. Thans heeft men in die leemte voorzien, door de invoering van de geboorte- kaarten en wij hebben het ge noegen mede te deelen, dat wij in staat zijn deze nieuwigheid te ver schaffen tegen zeer billijken prijs. Onze geboortekaarten zijn in den geest van de bekende kaarten voor Verloving en Ondertrouw. Zij zijn van fijn glacé carton en versierd met teekeningen vanlei nderen met bloemen en groen om rankt. Deze teekeningen zijn uiterst artistiek en vertoonen aller liefste afbeeldingen van jongens en meisjes in chromolithogra- fisclie kleurendruk. De kaart wordt met de kennis geving bedrukt en in eene enveloppe met gouden randen gesloten, waarna zij met een postzegel van één cent kan verzonden worden. Het practische van deze uitvin ding valt terstond in het oog en zal door iedereen, die er de proef van neemt, erkend worden. S&eipeira&r-valEJssEij VAN TE HELDER. door bijzondere omstandigheden in onmogelijkheid om bij allen persoonlijk] komen afscheid nemen, roept aan allegemeenj leden en vrienden een hartelijk vaarwel ft 1 Een burgermeisje zag zich gaar geplaatst als TWEEDE MEI goed kunnende naaien, mazen, stoppen voorzien van goede getuigen. AdresLett. A, Bureel dezer Courant Gevraagd, tegen Februari e. k., in een net burgergej met twee kinderen, eene fatsoenlijke Zonder goede getuigen onnoodig zich aan melden. Brieven aan Mevrouw JACOB Nieuwegraeht, N°. 4, Haarlem. AND BOOKSELLER, DIJKSTRAAT 46. uit het Magazijn van te GORINCHEM. Deze THEEËN worden afge leverd in verzegelde pakjes var vijf, (wee en ccn half ei iijeeii IVcd. Ou», met vermelding van nommer en prijs, voorzier van nevensstaand merk, volgens de Wet gedeponeerd. Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende, Nieuwediep. A. METZELAAR, Binnenhaven 12.! Helder. J. BREEBAART, Langestraatj Wieringen. J. D. BOERSEN. Schagen. J. DENIJS. is de nieuwe Pendule. Universeel. Gemonteerd in sierlijke, ronde lijst met wekker en slagwerk, twee bronzen gewichten, een gebreveteerde wijzerplaat, die het uur aanwijst en des nachts verlicht is, wordt deze pendule geleverd tegen fabrieksprijs van f 3.50. Depot van de fabriek van uurwerken van D. lilckncr, Pöstg.isse 20, WEENEN I. mr Artikelen waaromtrent dit niet is overeengekomen, kunnen niet worden terug genomen. Toezending na ontvangst van het bedrag of tegen rembours. het meest de volksgunst genietende middel ter genezing van vrouwelijke kwalen. Na vele jaren van ondervinding is het onweder- sprekelijk bewezen, dat er geen geneesmiddel is gelijk aan Holloway's Pillen in het gene zen van kwalen der vrouwen eigenderzelver versterkende en zuiverende eigenschappen maken dezelve onschadelijk en onwaardeer baar. Zij kunnen genomen worden door vrouwen van eiken leeftijd voor iedere wan orde of onregelmatigheid in het gestel, de oorzaak daarvan spoedig verdrijvende en daardoor de lijderes eene krachtige gezond heid wedergevende. Als huismiddel zijn zij onvergelijkelijk en zij kunnen door oud en jong worden ingenomen, gezondheid en veer kracht herstellende, nadat ieder ander middel bewezen is onvoldoende te zijn. Doosjes Pillen en Potjes Zalf: f 0.80, f 1.85, f 3.—, f 6.75, f 13.50 en f 20.50, Zij wórden verkocht bij de Apothekers. Voor den verkoop in het groot vervoege men zich bij den Professor H o 11 o w a y 533, Oxford-Street, Londen. Snelpersdruk van J. H. Van Balen, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4