ffijiaiiel B. laalsteeJ, Weihnachts Oratorium, Northwestern Pacific Hypotheekbank, Maatschappelijk Kapitaal: ZES M1LUGEK GULDEK Eikel-Cacao Homologatie-Accoord. Zur Mühlen, Oudenhoven &0o., OPROEPING Grands Yins de Champagne. UURWERKEN. Verstel- of Stopmachine. W. JAGER GERLINGS, Keizerstraat 103, Helder, W. C. Hattinga Raven, Nieuw Geslacht. Rolhammen, O el der sche Worst, BOTERHAMMENWORST, Ainsterdamsche Leverworst. Zuivere Bordeaux-Wijnen. Madeira, Port, Sherry, enz. DIENSTBODE. te ALKMAAR, in liet lokaal HARMONIE. EERSTE UITVOERING WOENSDAG 7 JANUARI 1891, des avonds ten 7 uur. TWEEDE UITVOERING DONDERDAG 8 JANUARI 1891, des avonds ten 7 uur. Entrée f 0.99. Gestort Kapitaal f 941,340, Reservefonds f 66,000. Verloopbnizeii: W. G. BOELE, Senior. HOFLEVERANCIER, C. J. BOELE ZOON. Nienw. Prijs 50 Cent. „De Rookende Amerikaan" Thee van Gebrs. Snel, AMSTERDAM. KANKER. «DrTmefeaeli*' GENEYER Het door den ondergeteekende aangeboden accoord in het faillissement GERRIT HARJER, te Helder, is bij vonnis der Rechtbank te Alkmaar, dd. 23 December 1890, geho mologeerd, waardoor diens staat van faillissement is beëindigd. De Procureur, Mr. W. F. A. VERHOEFF. Alkmaar, December 1890. Kassiers en Commissionairs in Effecten. Kantoor: Hoofdgracht, K. 29. tegen ZATERDAG 3 JANUARI 1891, 's morgens te 10 uur, aan het Raadhuis te Anna Panlowua, van: gegadigden, tot het huren onder de hand van eenige eigendommen van den Anna Panlowna- polder. Het Bestuur van den Anna Paulowna-polder, C. E. PERK, Dijkgraaf. D. VAN FOREEST, Secretaris. DEOTZ GELDERMAM, i Aj. CABINET demi Sec. fl. 3.85 JOCKEY-CLUB Sec. 3.85 GOLD LACK(goüt anglais) Extra Sec 4.30 per 1/1 flesch. Halve flesschen met f 0.25 verhooging per 2/2. In voorraad bij: W. JAGER GERLINGS, Firma J. H. ENSCHEDÉ, WIJNHANDELAREN, Haarlem. Spaarne 86/S. Helder. Keizeretraat 103. Groote keuze in alle soorten HORLOGES voor den Werkman, voor Dames, Hoeren en Jongeheeren, in metaal, zilver en gond. REGULATEURS, PENDULES en WEKKERS. Bij zorgvuldige repassage en guarantle laagste prijzen. Aanbevelend, Kruisweg.GUST. BUHSE. Zeldzaam belangrijk! Kan door een klud behandeld worden. 339,000 stuks zijn tijdens de Tentoon stelling te Parijs verkocht. Deze machine, door een Amerikaansche Maatschappij in den handel gebracht, is in alle landen gebreveteerd. De verstel- of stopmachine kan voor allerlei breiwerk, als jachtvesten, kousen, sokken, enz. gebruikt worden. Het verstellen geschiedt netjes en zoo gelijk, alsof het nieuw is. In Amerika, Engeland, Oostenrijk en in het bijzonder te Weenen, vindt men geen huis, geen familie, waar deze even bewonderens waardig practische als onmisbare machine niet gebruikt wordt. Ongetwijfeld zal zij spoedig algemeen verspreid zijn. Daarom haasten wij ons het publiek kennis te geven, dat wij slechts een bepaald getal dezer ma chines ter beschikking hebben tegen den prijs van f 2.50 het stuk. Franco door geheel Europa tegen toezending van het bedrag in geld of in postzegels. D. KLEKNER, Postgasse 20, Weeuen, 1. firma J. H. Enschedé, Wijnhandelaars, Haarlem, DepOt en Kantoor bevelen bijzonder aan: Baa Medoca f 30 per anker, St. Emilion. 34 St. Seurin Medoc, 36 en Cognac Vieux. a f 1.80 per flesch. Hoofd-Agent voor Helder en Omstreken Kanaalweg 79. RooJcvieeeola, Saucise de Boulogne, J. HUBBELING, KANAAL WEG TUgkstraat. Monsters op aanvraag:. Togen 1 Januari gevraagd eene flinke dienstbode van de P. G. Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden. Adres aan het bureel dezer courant, des avonds tusschen half acht en half negen uur. UITVOERING (Uitsluitend toegang roode kaarten). Daar voor deze uitvoering alle beschikbare plaatsen zijn genomen, kan voor dezelve geen toegang meer worden verleend. Houders van kaarten voor deze uitvoering kunnen plaatsen bespreken k 10 cent extra per plaats, op ZONDAG den 4den JANUARI a. s., in genoemd lokaal, van 14 uur namiddags. Uitsluitend, toegang gele kaarten). Kaarten voor deze uitvoering zijn tot een beperkt getal verkrijgbaar bij onderstaande Heeren en worden, zoolang dezelve beschikbaar zijn, op ontvangst van het bedrag per postwissel franco naar buiten verffcnden. Voor deze uitvoering wordt gelegenheid tot plaatsbespreking gegeven a 10 cents per op DINSDAG den Oden JANUARI a. s., in genoemd lokaal, van 14 nam. G. T. M. VAN DEN BOSCH, Langestraat, Alkmaar. N. A. CONIJNKennemerpark u J. H. GOESDijk, P. G. GRAAFBierkade, S. J. JONKERAchterweg, A. KLiLSENERKennemerpark, u P. Th. YPMALangestraat Gevestigd te AMSTERDAM. waarvan geplaatst f 2,4:00,000. DIRECTEUREN: H. A. VAN VALKENBURG, President-Directeur in Mr. M. F. DE MONCHY dmerika. LrpMGUÉpÏN..^^^.rt.!.::} ^ecUuren te Amsterdam. C O M II I 8 I KISSEN: M. J. WALLER, lid der firma Testas Wallek, te Amsterdam 1 Commissarissen W. REBEL Jr., Wed. Geebert Rebel, in G. J. ENGELBERTS, E. C. Engelberts Co.,Arnhem Nederland. A. M. CANNON, Oud-Burgemeester der stad Spokane Falls en President Qomj^iSgaria.en van de „Bank of Spokane Falls" te Spokane Falls (State f J -n Of Washington U. S. A.)Amerika. J. R. PLANTEN, Consul-Generaal der Nederlanden te New-York De Directie der Northwestern and Pacific Hypotheekbank hericlit, dat door tusscheukomst van onderstaande Firma's verkrijgbaar zijn 5 pCt. PANDBRIEVEN, In stukken van f lOOO.en f 5«0.bij uitloting inwissel baar tegen nieuwe stukken voor zoover de voorraad strekt. Broekman Sc Honderste Amsterdam. E. C. Engelberts Sc CoArnhem. Van der Meer 8c Zolnkr... Breda. Van der Mandele Sc Zonen.. Delft. G. Vermeer JohzDeventer. Otto de Kat Sc ZoonDordrecht. Van Heel Sc CoGoes en te Tholen. C. de Gijselaar Sc CoGorinchem. Wed. Knox Sc Dortland.... Gouda. Huygens Sc Slotboom's Gravenhage. HartoghHeysendeMuinck ,i Groningen. Westerkappel Sc HoofdHaarlem.. P. Posthuma 8c ZoonHarlingen en te Franeker. F. van Lanschotii 's Hertogenbosch. V. d. Wolff Courrech St Zn. Hoorn. J. 11. v. d. Dossen Jrte Kampen. Gebr. GratamaLeeuwarden. A. L. Reïmertnger Sc Zn. Leiden. J. A. Zinii Middelburg. P. Groen St ZoonNieuwediep. A. Nooruüyn St Zonen... Nijmegen. P. J. MlNüEROPii Botterdam. Westfriesche BankSchagen. Brunings St Ten Cate... Sneek. C. H. Tilanus Sc Zoon... Tiel. A. J. Loran Sc ZoonUtrecht en te Venlo. G. J. Sc A. E. Groeneveld. Winschoten. Wed. J. te Veltrup St Zn.. Zaandam. P. F. C. Brunings St Co... Zutphen. Doyer St Kalffii Zwolle. Amsterdam, Vijgendam en Rembrandtsplein. Rotterdam, Hoogstraat en Wijdemarktsteeg. 's Gravenhage Spuistraat. Leiden Breedestraat. Utrecht, Choor straat. Groningen, tusschen de Markten. Kampen. Oprichter der vroegere Firma SIGARENFABRIEK. Gedeponeerd en ingeschreven den 2 November 1888. KAMPEN. Gevestigd sedert 1847. Dépöts Schagen. Purmerend. Breda. den Helder. 's Bosch. Koog a/d Zaan. Dordrecht. Gorinchem. Tiel. Winschoten. Haarlem. Driebergen. Wormerveer. Penang. Batavia. Samarang. Soerabaija. Chris tiania. Kopenhagen. LINGNER KRAFT'S Een ware schat voor elke huishouding. Na toezending van postw. ii 60 Ct. of 121 blauwe postzegels overal franco aan huis. Aan het Magazijn te Helder, Spoorstraat 37. Verbrijgbaar te HELDER: Wed. A. J. LEIJER—UURBANUS, Ka- naalweg. Wed. J. A. EIKEMA, Weststraat. Wed. VAN GETSEN, Koningstraat. J. J. MOLL, Dijkstraat. J. ESSER, Confiseur, Stationstraat. Te SCHAGEN: K. VERHEUS. Probeer s. v. p. de Souchon-Thee No. 3 a f 1.25 per 1 kilo. Behandeling zonder bloedige operatic van Kanker, Klieren of gezwellen, vooral aan de borst, Klierziekten, Wonden, Fistels, Lupus of Invretende verzwe ringen, beenziekte en dergelijke onge neeslijk schijnende kwalen, waartegen een bloedige operatie als laatste toevlucht aan geraden wordt. Dr. C. Enthoven, die in Nederland de behandeling van Dr. Winde- lincx toepast, zal te consulteren zijn Dins dag 16 December van 2£ tot 4£ uur te Haarlem, Hotel Lion d'or, bij het Station. f,igaretten tegen Astlima van Kraepelien Holm, APOTHEKERS, ZEIST. Verkrijgbaar in de Apotheken. Prijs per Etui f0.80 f 0.50. Te Helder bij de firma P. Boon. Ouden en jongen mannen wordt de zooeven verschenen bekroonde nieuwe uitgave aanbevolen van den Med.-Raad Dr. Müller over met opgave van radicale genezing. Na ontvangst van 60 cent in postzegels, toezending onder couvert. Eduard Bendt. Braunschwieg. Wie zeker zijn wu, de Echte Eikel-Cacao te ontvangen, tesamen- gesteld en na vele proefnemingen in den handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr. Michaelis, vervaardigd op de beste machines in het wereldbe roemde étabblissement van Gebrs. Stoll- werek te Keulen, eische: in vierkanten bussen. Deze Eikel-Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor da- gelijksch gebruik, (een a 2 theelepels van 't poeder voor een kop Chocolate) Als geneeskrachtige drank bij geval van diarrhee slechts met water te gebruiken. Verkrijgbaar bij de voornaamste H. H. Apothekers enz. p V« Ko. Ko. proefbusjes njS f 1.80, c. 0.90, c. 0.35 Generaalvertegenwoordiger voor Neder land Julius Mattenklodt, Amsterdam, Kalveistraat 103. zul hoi bel; iez jpe loe len 18) ito PUIKE OUDE SCHIEDAMMER Merk: NIGHTCAP. Verkrijgbaar bij de meeste Grossiers in gedistilleerd. N.B. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P. HOPPE. Snelpersdruk van. J H. Van Balen, Helder. D blij i/ ïid )u pst let ;*i roe //I A >or int et!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4