des avonds 7 uur, zullen de volgende groepen voorkomen 1 Het verlangen naar den beloofden Messias Abraham de aartsvader, met zijn zoon IsaacMelchisedech, de priester des Ouden Verbonds; David, de koninklijke zangerJosua, de voorafbeelding van den Messias, met zijn schildknaap; Isaias, Jeremias en andere profeten die het leven en het lijden van den Verlosser hebben voorspeld. II. De boodschap van den engel Gabriel aan MariaZie de dienstmaagd des Heeren. III. De geboorte. IV. De verkondiging van de geboorte des Zaligmakers aan de herders in de velden van Bethlehem. V. De herders aanbidden het goddelijk Kind. VI. De H. Simeon neemt het goddelijk Kind in zijne armen. VII. De drie Koningen brengen hunne gaven. VIII. De vlucht naar Egypte; Maria door den Engel beschermd voor de vervolgers. IX. De glorie van het goddelijk kind. X. Het goddelijk Kind wordt aangebeden en verheerlijkt door engelen en menschen. Texel. Jl. Donderdag en Vrijdag kwamen, hoewel met groote inspanning, de brieven en postpakketten over. De grootte massa's ijs maken de tochten gevaarlijk. Toch gingen er, behalve de zeven Horsers, nog telkens 8 passagiers mee naar Texel. De Zuiderzee en vooral Tesselstroom levert thans een indrukwekkend gezicht op. Er gaat weinig stroom en de ijsschotsen drijven, hier en daar tot heuvelen opgekruid, heen en wéér. 't Is alsof men steden en dorpen ziet voorbijtrek ken vooral als een vroolijk zonnetje de water- en ijspartij beschijnt, is de aanblik verrukkelijk schoon. Bovenkarspel. Alhier is een wedstrijd ge houden voor jongens uit de gemeente. In de eerste afdeeling werd de prijs behaald door T. Ham, te Broekerhaven, de iste premie door J. Laan, de 2de premie door C. Stam, beiden alhier. In de tweede afdeeling won J. Ekkerman den prijs, C. Steenstra de iste premie en D. Bakker de 2de premie, allen te Broekerhaven. Aan de niet winners werden prijzen van fo.25 tot f 0.75 toegekend. Enkhuizen. Jl. Woensdag zijn, ter ondersteuning van behoeftige gezinnen, verschil lende spelen op het ijs gehouden. Aan 66 per sonen werd een goede voorraad erwten, boonen, spek en brood verstrekt, terwijl velen hunner nog flinke prijzen, ook in levensmiddelen, ont vingen. Voor de behoeftigen werd gereden door per sonen, die zich daartoe vrijwillig hadden aan gemeld. Hoorn. Dr. Schaepman, lid der Tweede Kamer, zal Dinsdag 30 December, des namiddags te 4 uren, alhier eene politieke lezing houden voor de R. C. centrale kiesvereeniging van het district Enkhuizen. Hoorn. Jl. Woensdagmiddag werd vanwege de Hoornsche Harddraverij-Vereeniging eene hardrijderij gehouden met paard en arreslede op de Spoorsloot, achter het station. De prijs bedroeg f 50, de iste premie f 25 en de 2 de premie de inleggelden. Tien paarden dongen om den prijs. Deze werd behaald door „Jonge Willem III," van G. Broers, te Benningbroekde iste premie verkreeg „de Kol," van S. Snoek, te Beemster, en de 2de premie „Catharina I", van A. Bakker, alhier. De eigenaars waren zeiven bestuurders van hunne paarden. Amsterdam. Den 23 dezer heeft alhier ds. Bax, uit Zaandam met den heer J. A. Fortuyn in het openbaar eene bespreking gehouden over „het moderne protestantisme, een der machtigste bondgenooten van het lijdende volk, ook in Nederland". De vergadering was zeer ordelijk. Amsterdam. De hier ter stede zoo gevierde zanger Orelio heeft, naar wij vernemen, zijne verbintenis te Toulouse opgezegd en vertoeft thans te Parijs, waar hij concerten geeft. De volgende maand wordt hij hier ter stede verwacht. Den Haag. H. M. Koningin Wilhelmina woonde op den eersten Kerstdag raetj hare moeder de godsdienstoefening bij in de Groote kerk, waar ds. Van Gheel Gildemeester voorganger was. Des namiddags deed Koningin Wilhelmina in een arreslede, met vier ponnies bespannen, een tocht door het Bosch en Voorhout. Den Haag. Nog nooit heeft het mindere Hofpersoneel zulk een rijk Kerstfeest genoten als dit jaar. En alles, wat door H. M. de Koningin en hare moeder werd geschonken, werd in alle stilte thuis bezorgd, zoodat 't in menige, woning, waar 't tegenwoordig uiterst schraal gesteld is, een ware verrassing was. Marine en Leger. De onlangs in de maritieme directie alhier ge plaatste luit. ter zee 2de kl. J. B. A. Jonckheer is bestemd om den luit. ter zee 1ste kl. J. M. W. een schreeuw, zoodat het je door merg en been gaat. Neen, dan hoor ik liever de lie deren, die men in mijn tijd zong: uGuter Monddu gehst so stille" en „Als ich auf meiner Bleielie." Daar zat gevoel in, weet je, maar die liederen, die de barones zingt hu, dat is waarlijk echt duivelswerk." Daarop vertelde de huishoudster haar op- merkzamen toehoorders, zacht en vertrouwe lijk, dat hunne meesteres op het tooneel als eene duivelin was opgetreden en om zoo iets te kunnen doen, moest men, zoo meende zij, zich toch reeds half aan den duivel verkocht hebben. //Nu, maar een paardenvoet heeft zij toch niet,* merkte Christiaan aan, de tweede knecht, die met het poetsen der schoenen belast was. „Maar dat roode haar!" fluisterde de keu kenmeid. „En die zwarte heks, die Tereza voegde de tweede meid er aan toe. „En Ramo dan, dat is zoo'n groote Brazi- liaansche mensch-aap, uit Amerika, wien de Kuijl te vervangen als hoofd der opleiding van stuurmansleerlingen aan boord van Hr. Ms. wacht schip te Amsterdam. Het bevel over Hr. Ms. stoomschoener „Dolfijn", werd jl. Zaterdag alhier door den kapt.-lnit.. ter zee A. J. Krabbe overgegeven aan den luit. ter zee 1ste kl. J. H. Mijer. Op 30 Augustus jl. inspecteerde de Fransche admiraal Stationschef de luchtscbippersschool te Langoubrau, die onder de leiding is van den te Chalois-Mendon in het vak geoefenden kapt.-luit. Serpette. Na zijne inspectie steeg de admiraal naar boven met den luchtbol, die voor de schooloefe ningen dient en die naar zijne bevelen, per tele foondraad uit de hoogte gegeven, werd op en neer bewogen. Daarna werd de kabel aan een torpedoboot be vestigd, die met den zwevenden luchtbol in zee stoomde en er mee terugkeerde. Van boord werd de kabel gebracht naar een door 8 man getrokken wagen en daaraan vast gemaakt. Een detachement troepen, dat een landingsdivisie moest voorstellen, ging nu met den wagen en den daaraan bevestigden ballon landwaarts in en bewoog zich langs en over verschillende hindernissen, zoodat bewezen werd, dat een kabelluchtbol bij landingen zoowel aan boord als aan den wal gewichtige diensten zal kunnen bewijzen. In September volgde een nadere proef op zee. I)e torpedoboot //Audacieuz" stoomde met den ballon uit de haven van Toulon naar de Hyerische eilanden en kwam langs zij van het artiilerie-schoolschip z/Couronne" en een ander schip, de „St. Louis". Dit laatste nam om 9 ure 's ochtends den ballen over en de drie schepen voeren samen terug naar Toulon. Gedurende dien tocht werden verscheidene opstijgingen uitgevoerd tot 300 M. hoogte en een tijdlang bestuurde de commandant van de „St. Louis" met groote zekerheid zijn schip uit de lucht, van een hoogte van 250 M. Door dezen fbcht werd de overtuiging verkregen, dat ook getuisde schepen zonder eenig bezwaar van den kabelluchtbol kunnen gebruik maken. Op het einde van den tocht tnsschen de Hyëren en Toulon liet de opgestegen kapt. luit. Serpette den kabel slippen en ging tot 1800 M. hoogte om daarna weer af te dalen in open zee, waar hij door de daarvoor bestemde torpedoboot weer werd opge nomen en dit met zooveel juistheid, dat de korf onder den ballon het water zelfs niet raakte. Om 2 ure 's namiddags was dit alles afgeloopen en was men in de haven van Toulon terug. Naar aanleiding van deze zoo gunstige proefne mingen neemt men in Frankrijk in overweging om ieder pantserschip te voorzien van een waterstof gasreservoir, zoodat in zeer korten tijd (15 minuten) een meegenomen luchtbal gevuld en voor het gebruik klaar gemaakt kan worden. De staf der luchtschip- persschool te Langoubrau zal aanzienlijk worden uitgebreid. (Börsen-Courier) Benoemingen, enz. Bij koninklijk besluit zijn, met ingang van 1 Jan. 1891, ter vervanging van de op 31 Dec. 1890 af tredende en niet herbenoembare leden van de ge neeskundige raden, tot leden dier raden benoemd voor Noordholland P. van Vollenhoven, te Amst :r- damdr. C. J. van Persijn, te Bioemendaal dr. L. Scheltema Beduin, te Amsterdamdr. P. K. Pel, te Amsterdam J. Swens, te Haarlem dr. P. Aakersmit, te Amsterdam, en tot plaatsvervangende leden dr. B. J. Stokvis, dr. J. Forster, prof W. Stoeder, allen te Amsterdam. Bij den dienst van den Waterstaat en de bur gerlijke openbare werken in Ned.-Indië kunnen worden geplaatst eenige adspirant-ingenieurs. Zij, die voor plaatsing in aanmerking wenschen te komen, behooren zich binnen eene maand na dag- teekening van deze bekendmaking (19 Dec.), bij gezegeld adres, te wenden tot het Departement van Koloniën. Tot hoofdingeland van de bxnne Berkhout (Drechterland) is benoemd de heer W. Nobel Cz. Onderwijs en Examens. Benoemd tot onderwijzer aan de openbare lagere school te Koedijk de heer P. Bijhouwer, tijdelijk onderwijzer te Alkmaar. Landbouw en Veeteelt. In Floralia schrijft iemand Ik kreeg van het vooijaar den raad van een oude tuinman om in de molshoopen doodeenvoudig een stokje te steken van de gewone flierboom, en liefst een stokje zoo dun als een pink, dit heb ik gedaan en eerlijk moet ik bekennen dat ik geen last meer van mollen gehad heb. Bij de dezer dagen gehouden keuringen van de afdeeling „Noordhollnnd" der VereenigingHetNeder- landsch Paardenstamboek, ter inschrijving van heng sten en merriëu in het Stamboek, werden opgenomen 36 merriën en 4 hengsten, afgewezen werden 10 merriëo en 2 hengsten, verdaagd 4 merriën en 1 hengst duivel spreken heeft geleerd," meende de stal jongen. Op dit oogenblik liet de gelieele troep op eens een luide angstkreet liooren, want de eerlijke Ramo stond plotseling in hun midden zij hadden in het vuur van hun gesprek hem niet hooren aankomen. „Ezels riep hij in zijn gebroken Duitsch op verachtelijken toon. „Noemen arme Tereza heks en Ramo aap, omdat wij niet op mees teres schimpen, als ondankbaar volk, zooals gij allen zijt. Maar ?t kan mij niets schelen. Wie echter meesteres schimpt zal met mij te doen hebben." Met deze woorden zette hij aan zijne woorden nadruk bij door den staljongen een flinken oorvijg te geven en met een veel- beteekenenden blik op de verlegen juffrouw Kohier, verdween hij weder uit de keuken, die alleen op de wereld schijnt te bestaan om zich eene slechte meening te vormen omtrent al wat meester en meesteres is. (Wordt vervolgd.) Kunst- on Letternieuws. Californie. Inhoud van No. 12-- Een belangrijk interview. !>e re»ultaten van het jaar 1890. Feuilleton de geheimzinnige fchoorsleen. Economisch Gedeelte. Schetsen van land en volk. Gemengd Nieuws. Het onlangs verschenen boekwerk „Het Scheeps- stoomwerktuig naar Seaton door J. A. Schell" (ma chinist bij de Kon. Ned. Marine) is opgenomen onder de boeken die van regecringswege aan de oorlogsschepen verstrekt worden. Kerknieuws. Beroepen naar Huisduinen: de heer H. J. Heijnes, cand. te Amsterdam. Bedankt voor het beroep naar de Ned. Geref. kerk te Purmerend, door den heer J. H. M. G. Wolf, te Serooskerken. Grosthuizen, 26 Dec. Een buitenge wonen aanblik bood hedenavond ons fraai kerk gebouw. Een ruim 5 M. hooge, prachtig ver sierde en met ruim 100 kaarsen verlichte kerst boom was het groote aantrekkingspunt, waarheen aller oog zich richtte. De kerk was stampvol. Ruim zestig kinderen zongen hun lieve kerst liederen onder leiding van den heer Rozee, terwijl 't Avenhomer mannenkoor, onder directie van den heer le Clerq, eenige zangen ten beste gaf. Het orgel werd beurtelings bespeeld door de heeren Tuinman en Bakker. De heer F. W. Drijver, pred. alhier, hield enkele korte toe spraken. Na afloop der feestviering werden de kinderen, die ieder een geschenk en versnapering mee naar huis namen, flink onthaald. 't Was jong en oud aan te zien, dat dit feest, dat hier iets nieuws was, zeer in den smaak viel een aanmoediging voor hen, die het toebereidden, om het een volgend jaar te herhalen. Den 20 dezer is door den bisschop van Haar lem in de kapel van het Semenarium te War mond het H. Priesterschap o. a. toegediend aan den heer J. P. Westerhof, uit Schermerhorn en het H. Subdiakonaat aan den heer B. Zurlohe, uit Beverwijk. Buitenland. Frankrijk. De datum van uitgifte van de nieuwe leening is niet vast bepaald waarschijn lijk is het 10 Januari. Schotland. De werkstaking onder de spoorwegbeambten alhier is eenigszins afgenomen voornamelijk te Aberdeen hebben vele stakers den arbeid hervat. Bovendien hebben de maat schappijen Engelsche arbeiders in dienst genomen en daarmede een beperkten goederendienst in gang gebracht en het personenverkeer een weinig verbeterd. Op eene vergadering van invloedrijke burgerste Edinburgh is besloten een bemiddelings- cornitè tusschen de spoorwegbesturen en de werk stakers te benoemen, ten einde te trachten het geschil bij te leggen. De directie der Noorder spoorwegmaatschappij heeft echter verklaard dat hieraan niet te denken valt, zoo lang de werk stakers zich niet onvoorwaardelijk onderwerpen. Dit wordt geweigerd door hunne aanvoerders, die verzekeren dat zij tengevolge der uit Enge land ontvangen ondersteuning, in staat zijn de werkstaking zes weken vol te houden. Eenige pogingen om treinen te doen ontsporen zijn weder verijdeld. Oostenrijk. De paarlemoer werkers te Weenen, die zonder werk zijn, wilden Vrijdag een depu tatie naar den minister Taaffe zenden. De po litie wilde de samenscholing uiteen jagen. Daarop on stond verzet; 75 der werkeloozen werden ge arresteerd en op staanden voet tot 24 uren ge vangenisstraf veroordeeld. Gemengd nieuws. Hazerswoude. Sedert jl. Dinsdag wordt vermist de heer Johannes van Coevoorden, die zijne woning aan den Hoogen Rijndijk alhier op dien datum heeft verlaten. Daar hij sedert niet is teruggekeerd, doch zich tusschen Haarlem en Leiden op verschillende plaatsen heeft ver toond, vermoedt men, dat hij daar of in den naasten omtrek nog steeds te vinden zal zijn, waarom men verzoekt alle inlichtingen omtrent zijn persoon, met opgaven van plaats en tijd, onmiddellijk te berichten aan de fabriek „Werk lust" te Hazerswoude en aan het Commissariaat van Politie te Leiden. Het signalement luidt als volgt: Voorkomen bedaard en fatsoenlijkKlee ding: donkerblauwe gestreepte pantalon, zwart laken jas en vest, blauwe duffelsche winterjas, zwarte fantasiehoedondergoed gemerkt V. C. gestalte hoog en breedgelaat ovaalvoorhoofd hoog en breedoogen bruinwenkbrauwen aaneengegroeid; haar zwart; baard gevuld, van donkere kleur, eveuals de knevel. Amsterdam. Op een bovenwoning in de Laurierstraat 180 heeft jl. Zaterdagmorgen om streeks halfvijt een treurig familiedrama plaats gehad. In een sedert eenige weken daar wonend gezin heeft de man, een Ó4jarig werkman, die gewoon is er nog al spoedig op te slaan, zijn vrouw zwaar met een bijl aan het hoofd verwond. De dader heeft terstond na het bedrijven der daad de deur gesloten en zich in handen der politie gesteld, aan wie hij opgafzijne vrouw gedood te hebben. Bij onderzoek bleek het gelukkig niet zoo ernstig gesteld; de vrouw lag nog te bed, badende in haar bloed, maar toch nog levend. Zij is per brancard naar het binnengasthuis ver voerd. Bij de buren stond zij als een ijverige vrouw bekend, die door haar werk in het buiten gasthuis in een groot deel van de behoeften van het gezin voorzag. De man geeft als reden voor zijn daad op, dat de vrouw zich aan diefstal heeft schuldig gemaakt, terwijl de laatste buiten staat bleek inlichtingen te geven. Nader wordt ons omtrent het voorval te Weustenrade (L.) nog gemeld: Donderdagavond begaven zich de maréchaus- sées van Valkenburg naar het gehucht Weusten rade, gemeente Klimmen, om zekeren Leunissen, verdacht van diefstal onder verzwarende omstan digheden, o. a. bij de weduwe Ronkers te Baexem, en die sedert lang werd gezocht, te arresteeren. Bij hunne nadering verschanste zich Leunisse in zijne woning, waaruit hij een revolverschot op de maréchausaes loste. Er werden toen maréchaussées uit Maastricht aangevraagd, en door dezen versterkt, werd in tegenwoordigheid van den burgemeester van Klimmen de woning opengebroken en doorzocht. Op den zolder werd Leunissen ontdekt, waar hij van zijne aanwezig heid deed blijken door een revolverschot te lossen. De maréchaussées schoten toen ook hun wapen af, waarbij ongelukkigerwijze de maré- chanssée Van den Brandde in het been werd getroffen, tengevolge waarvan hij door verbloeding eenige uren later is overleden. Leunissen, zijne onmocht inziende, heeft zich vervolgens aan de maréchausées overgegeven, die hem naar Valken burg vervoerden, om naar Maastricht te worden overgebracht. Het gerecht te Maastricht heeft een voorloopig onderzoek ingesteld. Te Rotterdam heeft op den isten Kerst avond eene vreeselijke brand gewoed in pand 3 aan de Jonkraanssteeg, welke zoozeer in hevig heid toenam, dat binnenkort en niettegenstaande 8 spuiten water gaven, het geheele huis, uit 3 verdiepingen bestaande, een prooi der vlammen werd. Met moeite zi'n vijf kinderen door twee wakkere mannen, L. v. d. Boogaard en P. v. d. Wel, uit de 2de verdieping van het brandende huis gered. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats. Willem Duik, het eenjarig kind van te Londen woonachtige Hollanders, is dezer dagen aldaar van gebrek overleden. De vader is een kleedermaker, die gedurende 12 maanden zonder werk is. Het kind was gedurende eenige weken ijlende geweest. De vader had geen dokter ge nomen, omdat hij geen geld had, en na dit voor de jury van den lijkschouwer verklaard te heb ben, viel hij in zwijm en moest hij weggedragen worden. De moeder verklaarde daarop, dat er geen geld was voor een dokter en dat zij niet gaarne naar het werkhuis zou gaan. In de kamers, die het gezin bewoonde, was geen vuur. Daar de man buiten werk was, kon den kinderen geen voedsel verstrekt worden. Toen zij 's morgens opstond, vond zij het kind dood. De beambte van den lijkschouwer verklaarde, dat de woning geheel zonder huisraad was. De ouders sliepen op den vloer. Zij hadden geen andere bedek king dan een bundel lompen. De kamer was in een vreeselijk treurigen toestand. De geheele familie, vader, moeder en zes kinderen, was ge durende maanden den hongerdood nabij geweest. De moeder verwacht hare bevalling en de be ambte verklaarde, dat dit een der treurigste ge vallen van gebrek was, dat ooit was waargeno men. De geraadpleegde geneeskundige dr. Jackson zeide, dat de dood het gevolg was van gebrek aan voedsel. Een lid der jury bood aan 10 p. st. te geven om voor de lieden eenig huisraad te koopen, en binnen korten tijd was een bedrag van 15 p. st; bijeengebracht. Tot recht verstand der zaak zij hier bijgevoegd dat Duik een kleedermaker is, die zijn vak goed verstaat en in Amsterdam bij eene geachte firma dan ook goed werk had. Toen de man eenigen tijd te Londen was, werd hem, nadat eerst de zekerheid verkregen was, dat zijn vorige patroon hem weder in dienst wilde nemen, het noodige reisgeld naar Amsterdam voor hem en zijn gezin aangeboden. Doch dit werd geweigerdde fa milie bleef liever te Londen gebrek lijden I Dit voorval zij tevens eene waarschuwing voor hen, die roekeloos en zonder eenige vooruit zichten naar Engeland komen. De moordenares Pearcey, die hare vroegere vriendin Mrs. Hogg en ook het kindje van die vrouw vermoordde, is jl. Dinsdag in New-gatc te Londen opgehangen. Zij bekende op het laatste oogenblik hare misdaad, welke, zooals men weet, eerst aan Jack the Ripper geweten werd. Zij heeft op het laatste oogenblik haren advocaat opgedragen in de Madridsche bladen de adver tentie te doen plaatsen„M. C. E. T. Ik heb u niet verraden". Wat die woorden beteekenden, weigerde zij te zeggen, en zoo heeft zij als in een wolk van geheimzinnigheid het aardsche leven verlaten. Het lijk van den Belgischen volksvriend Cecar de Paepe kwam jl. Dinsdagavond uit Canne te Brussel aan. Terstond had een indruk wekkende betooging aan 't slation plaats, en een stoet van 400 menschen begeleidde in het midder nachtelijk uur.het lijk naar de woning van den overledene. Den volgenden dag stroomde het bezoekers, meest werklieden in hun werkpak, om een laatsten blik op het lijk te werpen. De ont binding was reeds ver gevorderd en het plan om een gipsafdruk van zijn gelaat te nemen, moest worden opgegeven. De kist was bedolven onder kransen, waaronder een van „twee Nederlandsche socialisten." Donderdag kwam het progressisten-congres te Brussel, onder presidium van Paul Janson, bijeen. Deze hield een redevoering ter verheerlijking van César de Paepe. Het congres heeft zich in beginsel voor de herziening van art. 47 der Grondwet verklaard en met algeraeene stemmen op 8 na (die zich onthielden) ook voor het al gemeen stemrecht. De beroemde oudheidvorscher Heinrich Schlieraann, die kort geleden te Berlijn eene operatie aan het oor heelt ondergaan, is Vrijdag te Napels aan hersen-ontsteking, gepaard met eene aandoening van de longen, overleden. Zijne geneesheeren hadden besloten tot trepaneereu over te gaan, toen zijn dood hun dit belette. Zijne begrafenis zal plaats hebben nadat zijne echtgenoote, die zich te Athene -bevindt, te Na pels zal zijn aangekomen. ErfelijkMevrouw X., een negentigjarige dameIk geioof, dat ik een beetje last krijg van jicht. Dat heb ik van mijn zoon

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 2