den Heer C. H. FREYTAG, DIENSTBODE. troepen van de V. S. Zij zegt, voor het oogenblik te moeten buigen voor de over macht, maar verwacht, dat de V. S. haar haar gezag zullen herstellen. De gevoelens zijn verdeeld wat betreft de annexatie, of het protectoraat over de Sandwich-eilanden. Algemeen is men even wel tegen het toezicht van eenige andere natie over genoemde eilanden. Eene delegatie van vijf leden is te San Francisco aangekomen op weg naar Was hington, om de inlijving van Hawaï bij de Ver. Staten te zoeken. Men geloott echter niet, dat aan dit verzoek zal worden vol daan. De banden voor het tweede deel van den roman „EVA" liggen aan ons Bureel gereed en hunnen worden afge haald tegen betaling van 25 Cent. Gemengd nieuws. Te Texel werd een zonderlinge zee bewoner aangebracht, die alle overeenkomst met de afgebeelde „Kraken" had, tot de buitengewoon groote oogen toe. Evenwel was de visch van bescheidener afmeting en met de voelhorens ongeveer 4 voeten lang, wegende 5 K. G. De voelhorens waren begroeid met melk witte parelen, die naar snoeren koralen ge leken. Ofschoon de visch dood was, vond men 't exemplaar toch belangwekkend genoeg, om het op te zenden aan de Directie van „Natura Artis Magistra." (Volgens deze beschrijving kan het dier niets anders zijn geweest dan een polyp. Red.) Men schrijft van Terschelling dd. 39 dezer. Het ijs is in den laatsten tijd geheel van de kusten en uit het vaarwater verdwenen, wat eene ware verlichting is voor de be woners van dit eiland en Vlieland. Van heden af toch zal de postboot weder gere geld den dienst hervatten en de reis naar Vlieland en Harlingen en omgekeerd een maal per dag volbrengen. Als 't zoo blijft, komen wij er dezen winter, wat onzen geïsoleerden toestand betreft, zeer geluk kig af. Uit Enkhuïzen schrijft men De Zuiderzee is voor een groot deel weer open. Alleen in het oosten ziet men in de verte drijfijs en vele ijsblokken, waarvan sommige hoog boven de watervlakte uit steken. De havens aan den overkant zijn nog door het ijs ingesloten. Naar het noorden is de vaart voor zeil schepen open; een gedeelte der visschers- vloot is van Nieuwediep aldaar aange komen. In den laatsten tijd worden in de onmiddellijke nabijheid van Schagen bun- sings gezien. Jl. Zaterdag is op het strand te Cal- lantsoog gevonden een zwemboei, gemerkt „Forward Brigham." Gansche vluchten wilde zwanen ver- toonen zich rondom Castricum op het veld een ongewoon schouwspel. Zij zijn zeer schuw, zoodat zij moeielijk onder schot zijn te krijgen. Verreweg de meeste zijn geheel wit van kleur, enkele grauw en ook zwart. Te Andijk is eene weduwe bij het spoelen van waschgoed van de boenstoep in het water gevallen en verdronken. Te Mijnsheerenland is een boeren woning door brand vernield, waarbij 50 paarden, koeien en schapen omkwamen. Dat er met venten op straat en het markten wel wat te verdienen viel, bleek jl. Zaterdag aan een notaris te Amsterdam, die op een vierde bovenhuis aan de Joden- breestraat voor de familie van een over leden venter den inventaris opmaakte. Die familie, bestaande uit 37 personen, waar onder 16 eigen kinderen van den overleden 74-jarigen erflater, krijg ongeveer twee tonnen gouds, zegge f200 000 te deelen. Zulk een nalatenschap zou men bij een jopman in Sinaas-appelen niet verwacht knebben. Jl. Vrijdag 's avonds tusschen 5 cn 6 uur vervoegden zich twee peisoner., die het voorkomen van kooplieden hadden, ten huize van W. Pelms, arbeider aan de suikerfabriek te Halfweg (Houtrijk en Polanen). Zij vonden de pleegdochter, een meisje van 16 jaar, alleen tehuis. Een van hen gaf voor tot de familie van P. te behooren. Nadat hij een briefje geschreven had, welk episteltje in handen der justitie is, zeide hij tot meisje, dat er een kind in het water lag, waarop het meisje en die persoon zich naar den kant van de Haar lemmer vaart begaven. Daar werd zij aan gegrepen, haar een doek over het hoofd geworpen, een prop in den mond gestopt, daarna werd zij aan handen en voeten ge bonden en aan den kant in het water ge worpen, waarna die personen zeiden„Als wij dit zaakje klaar hebben, gaan we naar juffrouwJK." Vervolgens hebben zij kasten en laden opengebroken, en een bedrag van f 2.25 uit een portemonnaie medege nomen. Goud en zilver bleven onaange roerd. In allerijl vertrokken zij ten slotte met den spoortrein naar Amsterdam. Niet tegenstaande de politie terstond op de plaats des2 ouheils tegenwoordig was, is het nog niet gelukt, de kerels in handen te krijgen. De toestand van het meisje, dat kort ua dit voorval aan den kant van de vaart gevonden werd, is op dit oogenblik gelukkig bevredigend. Zij klaagt over pijn in de zijde, tengevolge van een schop van een der onverlaten. In de woning waaruit het meisje op zoo langhartige wijze werd weggedragen, is een kast opengebroken en daaruit f2.25 ontvreemd, terwijl op de tafel een met potlood geschreven briefje werd gevonden, waarin werd verklaard, „dat men alleen geld zou ontvreemden, wijl andere zaken de politie op het spoor der daders kon brengen en dat de dochter in het water was geworpen". Zaterdagmiddag werden te Halfweg twee personen aangehouden, doch onmiddelijk weder op vrije voeten gesteld. De toestand van het meisje blijft zorg wekkend. Jl. Zaternacht is te Osch wederom een poging tot moord gepleegd op een fabrieksopzichter door middel van een geweerschot. De man is slechts licht in de dij en arm gewond. De dader schijnt zijn prooi te hebben opgewacht achter een hout- of stroomijt in de Molenstraat, door welke straat genoemde opzichter zich, vergezeld van een arbeider, die niet is ge troffen, naar de boterfabriek begaf. Door de maréchaussées werd dadelijk een onder zoek ingesteld. De dader is tot heden onbekend. In een der bladen komt een adver- tentien voor, waarin iemand kapitalisten oproept, ten einde een vennootschap op te richten tot den verkoop van echte )waar- voor gegarandeerd wordt( diamanten tegen ongeloofelijk lage prijzen. De oprichter zegt een stelsel uitgevonden te hebben, waardoor dit ongeloofelijk feit geloofwaardig word. Bij de mijnramp te Dux, in Bohe- men, hebben zich twee broeders, Staniek genaamd, zeer onderscheiden. Terwijl de toegang van de mijn onbereikbaar was, lieten zij zich toch langs een ketting zak ken en haalden zes gewonden en 10 lijken op. Doodelijk vermoeid staakten zij na uren het reddingswerk en spoorden ande ren aan het voort te zetten. Niemand durfde. Toen gingen ze andermaal in de diepte en haalden nog vier lijken naar boven. Verder konden zij het niet bren gen. Het schoonste van hun daad is nog, dat zij elke belooning weigerden. I leden van het hoofdbestuur alweer enndidaat gesteld, onder de volgende eurifiuae opmer king Stemmen, uitgebracht op personen buiten de candidaten, zijn van onwaarde. Deze opmerking (tevens eene waarschuwing!) kenschetst den bestaanden toestand. De heeren van het bestuur wijzen eenige be vriende personen aan, op wie men stemmen mag. Doch pas opStem niet op een ander of uw stem is van onwaarde. Zoodoende haudhaaft sedert jaren een handjevol menschen zich als het bestuur der vereeniging. Willens of onwillens geeft dit aanleiding tot verkeerd heden en het leven der vereeniging wordt geschaad. Het is in onze vereeniging dau ook zeer stil, zoo stil als op het kerkhof. Nooit een vergadering, waar de belangen der vereenigine door allen leden worden besproken, waar men wenschen of wenken kan vernemen. Voor een deel heeft het reglement hier schuld aan Het is dan ook meer dan tijd, dat het reglement gewijzigd wordt en dat de keuze wordt vrijgelaten. Om daartoe te komen, raad ik u allen aan: stem niet op de aftredende leden, maar breng nieuw bloed in het bestuur om tot nieuw leven te gera ken Er inoet een strijd worden aangebon den om te verkrijgen: 1. de keuze moet vrij zijn. 2. aftredende leden zijn niet herkiesbaar. 3. er moeten vergaderingen gehouden wor den, die meer nut stichten dan die ééne jaarlijksche vergadering, waar men de laatste jaren een pretje van gemaakt heeft, om den boel nog een beetje bij elkaar te houden. Laten wij strijden om deze drie eischen vervuld te krijgen Het zal een zware strijd zijn, want de personen, die zoo lang gezeten hebben in liet gemakkelijk gestoelte der eere, zullen niet zoo spoedig gereed zijn om de macht uit de handen te geven 1 Doch met moed en volharding zullen wij toch ons doel bereiken I Wij zullen de Vereeniging door gepaste middelen tot hoogeren bloei brengen I Dikkens, de beroemde romanschrijver, heeft zich weten te plaatsen in de eerste rei der toonaangevende novellisten. II ij ontwikkelt in zijne werken een oorspronkelijke kracht. Zijne bedaarde gemoedelijkheid en zijn overvloedi- gen rijkdom Tan opwekkende vroolijkheid stellen hem in staat het volksleven te schil deren met een scherp waarnemingsvermogen. Alles weet hij te bezielen, alles leeft van wege den aanlokkelijken stijl en den grooten voorraad humor, daarbij komt dat zijn ver haaltrant voor ieder verstaanbaar is en zijn deze echte onderhoudende en leerrijke volks boeken, zooals Engeland ze nimmer nog leverde, van grooten zedelijken invloed ge weest bij alle standen. De verspreiding overal heen is onnoembaar groot. Brockhaus, Conversations Lexikon. Ingezonden stukken. (Voor den inhoud stelt de Redactie zich niet aansprakelijk.] Het handschrift van ingezonden stukken, geplaatst of niet, wordt nimmer teruggegeven. Helder, 28 Januari 1893. M. de R. Vergun mij u de opmerking te maken dat uw berichtgever aangaande de Volks bijeenkomst op Vrijdag 27 dezer verkeerd i9 ingelicht. Hoewel volmondig hulde brengende aan het zeer verdienstelijke spel ran mej. B. in wde Militaire Willemsorde", zoo werd het in uw verslag bedoelde bouquet aan gezegde dame nut aangeboden door of vanwege het Bestuur der V. B. E., maar vanwege eene der vele in de zaal aanwezige helangstellen- lenden, evenmin als dit vanwege voornoemd Bestuur plaats had met het souvenirtje, der. jougejulfrouw van B. aangeboden, hetgeen haar na afloop der werkzaamheden door den Voorzitter der Dillettanten-Club onder een zeer gepaste toespraak werd ter hand gesteld. De Dilleltantcn-Club beeft ontzaglijk veel bijgedragen tot het buitengewoon suceès van den avond, gelijk haar dit door den waar- nemenden Voorzitter der V. B. E. in wel gemeende woorden werd betuigd, maar om verkeerde gevolgtrekkingen te voorkomen voor de vele gezelschappen, welke huone niet genoeg te waardeeren hulp belangeloos aan de V, B. E. verleeuen, hebben wij gemeend vorenvcrmelde ophelderingen niet achterwege te mogen laten. Namens het Bestuur der V. B. E., de waarn. Voorzitter, B. F. VAN ECK. Werklieden-Vereeniging 1 Geachte Heer Redacteur 1 Beleefd verzoek ik u, mij langs dezen weg in de gelegenheid te stellen om eenige woor den tot mijne medeleden van bovengenoemde Vereeniging te richten. U verplicht daardoor bijzonder, Uw dienstw. dienaar, VERITAS. Medeleden der Werklieden-Vereeniging Is het niet meer dan tijd, dat onze Ver eeniging wat meer teekenen van leven geeft Moeten wij in zoete rust blijven dommelen, terwijl overal om ons heen strijd wordt 1 gevoerdP In de kennisgeving, die ge dezer dagen hebt ontvangen, worden de vier aftredende Poster ij en. Helder. Lijst van brieven, geadres- sserd aan onbekenden, verzonden door liet Postkanfoor alhier, gedurende de eerste helft der maand Januari 1893 Mej. Nelly, A. M. Heiwagen en wed. J. Hoffraann, allen te Amsterdam W. Visser, te Rotterdam (Fijenoord)Vis, te Hoorn. Briefkaarten. Bonzelaar, J. v. Dieten en van Beem. allen Ie Amsterdam. Buitenland. Brief, bestemd geweest naar Amerika: J. Joung, Mobile. Aanbestedingen. Maandag 6 Eebrdaei. Andijk, 2 u. Het gemeentebestuurhet vergrooten der openbare scholen No. 1 en 3, benevens liet maken en leveren van het ver- cisehte ameublement. Verhuringen en Verpachtingen. Zaterdag 1 Februari. Schagen, 12 's morg. In het Polder huis. voor 1 en 4 j.het grasgewas langs de wegen in den polder. Donderdag 9 Februari. Berkhout. Bij inschrijving, bij D.Slag ter Tz., voor 6 j.huis. schuur, erf, boom gaard en eenige perceelen bouw- en weiland, gr. 15.52.60. Afloop van Aanbestedingen. Door B. en W. werd jl. Zaterdag te Texel in het openbaar aanbesteed de le vering van de voor het jaar 1893 benoo- digde schoolbehoeften voor de O. L. Scholen in de gemeente. Ingeschreven werd door J. C. Visser ad f 1208, J. S. Dekker ad f1206 en W. C. Reij ad f1193.30. De levering werd aan den laagsten inschrijver gegund. Haarlem, 25 Jan. De Geniehet doen van voorzieningen aan de schutsluis bij het stoomgemaal te Uitheest, nis verbetering van inundatiemiddelcu in de stelling van Amster dam, onder het beheer der genie ald.minste inschrijver J. Oldeuburg te Bergen, f2190. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Prinses Sophie (s.), van Batavia naar Amsterdam, vertrok 28 Jan. van Pudnng C 0 n r a d (st.), van Amsterdam naar Ba tavia, passeerde 2S Jan. Kaap del Armi. S u m a t r a (s.), van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 29 Jan. te Southnmpton- PrinsesWilhelmina (s.), arriveerde 29 Jan. van Amsterdam te Batavia. Prinses Amalia (s.), van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 30 Jan. te Suez. V oorwaarts (s.), van Batavia naar Amsterdam, vertrok 30 Jan. van Port-Saïd. Burgemeester den Tex. (s.), van Batavia naar Amsterdam, passeerde 28 Jan. Kaap St. Vincent. Samarang (s.), van Rotterdam naar Batavia, passeerde 28 Jan. Kaap Carvoeiro. Soera baja (s.), van Rotterdam naar Batavia, vertrok 28 Jan. van Sue9. Didam (s.), vertrok 28 Jan. van New- York naar Rotterdam. Rotterdam (s.), van Rotterdam naar New-York, passeerde 30 Jan. Lizard. V i s s c h e r ij. Nieuwediep, 31 Jan. Sedert jl. Zater dag weiden hier door 15 beugers 10 tot 40 9chelv., 3 tof S kabelj. cn 5 tot 40 roggen, door 60 korders 5 tot 20 mandjes kl. schol en 2 tot 5 manden schar, door trekkers 20 tal groote- eu door garualenkorders 90 man den kl. haring aangevoerd 9chelr. gold f49 a f 50 per honderd, kabelj. f 3 a f 2.50, I rog f 1.20 a f 1.10 per stuk, kl. schol f 3 De Directie der Onderlinge Verzekering-Maat schappij tegen de geldelijke gevolgen van onge lukken, te 's Gravenhage (Westeinde 35), bericht bij deze, dat zij als haren Vertegenwoordiger heeft aangesteld Hoofdgracht 30. te Helder, De Maatschappij sluit individueele en collectieve verze keringen voor werklieden in fabrieken, werkplaatsen enz. en voor aannemers-werkvolk, tegen billijke premiën en op voor- deelige voorwaarden. Zij bestemt 85 pCt. der winst voor de Deelnemers. Inlichtingen, prospectussen, statuten, enz., te verkrijgen bij genoemden Agent en de Directie der Maatschappij. a f 2.20 per mandje, sohar f 2.25 per mand, gr. haring f 4.25 a f 4 en kl. id. 40 a f' 10 cent per tal. I)c kotter IJ. \L 21 en de bommen Z. V. 14 en Schev. 218 besomden respectievf lijk aan tong, schol, kabelj. en scbelv. f 70, f 50 en f 105. Wieringen, 30 Jan. In de afgeloopan week zijn van hier verzonden 160 balen ali kruiken, met bestemming naar Engeland en Belgiëprijr f 2 a 4.50 per baal. Tevens „in consignatie" verzonden naar Engeland 110 balen groote mosselen. 500 pakjes ge- vischt en 600 idem gemaaid zeegras liggen ter verzending gereed, doch, wijl de Zuiderzee nog met ijs is beiet, kon de verzending niet doorgaan Marktberichten. Amsterdam, 27 Jau. Weekberiolit. Fijne Zaden. Karwei zand vondt tot vasto prijzen meer vraag, evenals bruin Mosterdzaad. Van -Maanzaad werd het grootste gedeelte van den voorraad tot stij gende prijzen opgeruimd. NotceringenMosterdzaad bruin f 40 a 40. geel f40 a 32; Kanariezaad f22 a 23, per 100 KG. Karweizaad jarig f 11.25 a 11.50, id. 1892r f 11.75 a ll.S7èi blauw "Maanzaad f 17 n 18 per 50 KG. Petrolenni. T)e stemming voor Amerika bleef zeer vast en werden biedingen onder notecring ge weigerd. Teugevolga der gesloten vaart was de afzet echter niet groot. Meu vraagt heden voor loco en Sept.-l)cc. lcvcriag f5.90. ItuasLche petroleum onveranderd. Olicn. Kaapolie aanvankelijk onveranderd, bIooi iets boogerden laatsteu marktdag wa3 er zoowel in dadelijk als op levering goede handel. I.ijoolio verkeerde in eene zeor gewillige Biemmingvoor vliegend bestoni cindo weck goede vraag op leve ring waren vele zaken. Lijnzaad. Deze week met veel handel tot ver hoogde prijzen cn Indische soorten gedaan Bombay' April-Juui f244,50] Jan.-Fel>r. f255.50. Caleutta April-.Tuni zeilschip of Sept-Oct. ss. f 242 j telquel id. id. Azof stoomend op Rotterdam f259. Amsterdam, 30 Jan. Tarwo op levering vast; Maart f 177 Mei f 178. Rogge op levering vastMaart f 132Mei f 130. Raapolie vliegend f 26.Mei f 26 Scpt-Dec f 25.75. Lijnolie vliegend f20.75; Fcbr. 21; Maart-Mei f21.50; Jani-Ang. f22.75; Sept.-Deo. f21.25. Raapkoeken f 65 a 82. Lijnkoeken 8 a 13. Amsterdam, 30 Jan.Aardappelen: Fricsche Dolck. Jammen f 1.55 a 1.70] id. Fran. f 1.50 a 1.60, id. Saaier* f 1.20 a 1.20 Zccuwsche Spuin-he Jammen f 1.30 a 2; dito blauwe, f 1.65 a 175; Flakk. jammen f 1.60 a 1.70; Geld. Blauwe f 1.60 a 1.70id. Champioua f 1. Schiedam, 30 Jan.Moutwijn f 8.50, Janever f 12.50, id. Arasterdara«ohe proef f 14. Londen, 30 Jan. Veemarkt: 1700 Runderen, 12000 Schapen cu Lammeren, 10 Kalveren cn 120 Varkeus, PrijzenRunderon 2-4 a 4-9, Schapen en Lamineren 3-6 a 5-6, Kalveren 3- u 5- en Varkens 3-6 a 5-. Wecrk. Waarnemingen te Kolcbr. (Landskeet.) 29 12| 0,90 Betr., rcgcub., winderig. 30 12| .0.93 Dikke mist, gocdweer. 31 8 0.95 lielr., onst., regenbuien. 31; 12) 0.94 Betr., buiig. Te verwachten Zuidwestenwind. Politie. Gevonden voorwerpen. Adres Bureau IIl handmof. Adres Van der Veer, Shvadijkifraat1 stuk gewicht. Adres Van Vliet, Jonkerstraat 33 1 gou» den ring. •g" 1" I p Windrichting en kracht. Bnromctor Thormwuoier mM. Cu Stand, j Afw. Stand. Afw. 29,12'Z.Z.O. 5 KG. 30 12 Z.W. 3 31 SZ.ZW. 25 u 3112 Z.W.t.Z. 13 755.04- 5.16] 3.4 If 0.2 763.031 2.931 4.8 1.6 761.331 1.231 4.8 f 2.9 ïSO.SOf 0.70 5.3 f 2.0 g 4= f Weersgesteldheid. Toestand van de zee. Burgerlijke stand van: Helder, van 26 tot 28 Januari. OndertrouwdJ. C. de Kok, timmerman en -M. Kastelein. C. v. d. Meer, zeeman, en R. J. Bonefacius. P. Gerritsen, kofliehuishou- der, en A. de Groot. Gehuwd G. van Dalen en A. v. d. Hoe ven. C. 't Hart en C. de Wijn. P. Neef en A. 't Hoen. W. Gerritse eu T. Kramer. W. Bruul en F. Lastdrager. C. Kooij en G. Vee ter. J. Bevel en T. Kaleveld. Bevallen A. P. Groenemeijer, geb. Reu- sche, z. J. Boekel, geb. Duif, z. A. \V. Snethlage, geb. van Èrper9 Roijaiirils, d. Overleden J. Kraan 53 j. G. Krab, 66 j. C. Bakker, 67 j. P. J. Kooijman, 55 j. P. Bontes, echtg. van P. Poelman. Zijpe, van 20 tot 27 Jauuari. Ondertrouwd A. Kossen, jonkm.. 30 j., eu J. Nieman, jonged., 23 j. Geboren Simon, z. v. L. W. Quax cn A. Franken. Johanna, d. v. P. J. Deijs en H. Vitfkef Overleden: P. Slaman, 64 j. T. P. Brouwer, 1 m. M. Roodje3, wed. van C. Best, 88 j. D, Blankman, 15 j Schagen, van 25 tot 27 Januari. Geboren Pictcr. z. v. P. Keuris en 1'. Rood. Pieter, z. v. D. van Leijen en V. Waterdrinker. Dieuwertje Maria Catharina. d. v. li. van Leeuwen en M. Heddes. Laatste berichten. 31 Januari. De Kerkeraad der Ned. Herv. gemeente alhier, heeft den heer Th. B. Granpré Mo lière de complete werken van Dickens in prachtbanden ten geschenke aangeboden, als blijk van waardeering van het door hem genomen besluit, om te bedanken voor het beroep naar de Herv. gemeente te Wierin- gerwaard. Het departement Helder der „Maat schappij tot Nut van 't Algemeen" houdt a. s. Vrijdagavond in „Tivoli" eene bui tengewone vergadering, waarin als spreker zal optreden de gevierde redenaar, de heer Mees, van 's Gravenhage. (Zie achterstaande advertentie.) STATEN-GENERAAL Eerste Kamer. Zitting van Maandag 30 Januari. Bij Financiën beloofde de minister Pier- son spoedig een wetsontwerp tot wijziging van de suikerregeling, waarbij als overgangs maatregel zal worden voorgesteld verhoo ging van het cijfer van rendement en het cijfer der totale productie tot 32 millioen, terwijl de f 6 per 100 KG. verlaagd zal worden. De heer Rahusen bestreed die voortzet ting der protectie. Verder verklaarde de Minister, dat uit stel der invoering van belastingwetten tot groote moeilijkheden aanleiding zou geven. Het hooldstuk werd aangenomen. Bij Oorlog betoogde de heer Fokker uitvoerig, dat de vesting Terneuzen on- noodig was. De heeren Rahusen en Prins ontwik kelden bezwaren tegen meer uitgav en voor Amsterdam. De heer Pijnappel drong aan op indie ning van een geheim rapport over den toe stand der stelling Amsterdam. De heer Lohman zou tegen deze be grooting steramen, omdat hij geen milioenen, meer wil toeslaan zonder oplossing der kwes tie van den dienstplicht, welke de Minister Tak niet wil. De heer Van de Putte bestreed dit. De Minister beloofde het geheim rap port en bestreed het ontwerp-Bergansius. De Minister Tak noemde het geheel bezijden de waarheid, dat hij oorzaak zou zijn, dat de Legerwet is vertraagd. Oorlogs- en vestïngbegTOOtingen zijn aan genomen, inet 34 tegen 4 stemmen. ADVERTENTIE N. Danlsbetuisinar- Voor de vele blijken van belang stelling, ondervonden bij de ziekte en het overlijden van onzen geliefden Echtgenoot, Vader, Behuwd-, Groot en Achtengrootvader, den Heer N. J. PRINS, betuigen wij, namens Kinderen, Behuwd-, Klein- en Achterkleinkinderen, onzen hartelijken dank. Wed. n. j. prins- van der Ster. j. n. prins. g. prins. jb. prins. m. prins. L. EMRING Prins. ii. streep— Prins. w. streep. b. emring. j. prins- Van Gelder. n. s. kleinkramer. V. n. kleinkramer. Helder, 3.1 Januari 1893. Algemeene kennisgeving, zoowel in als buiten de stad. Gevraagd eene flinke, zindelijke dienstbode, niet beneden de 20 jaar, als MEID-ALLEEN, in een huishouden met kinderen, met behulp van eene werkster voor het grove werk. Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden. Adres aan het Bureel van dit Blad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1893 | | pagina 3