j De geheel e wereld bewondert zijn genie In den loop van het afgeloopen jaar werden in de haven van Kolhorn uitge- scheept 19 paarden, 95 koeien, 108 schapen en 1242 lammeren. Op verzoek van het Bestuur der Ver- eeniging tot Afvoer van Groenten, Aard vruchten en Fruiten te Enkhuizen en Om streken zal de heer K. H. M. van der Zande, Directeur van het Rijkslandbouw proefstation te Hoorn, op Woensdag 1 Februari e. k. des middags ten half twee ure in de kolfbaan van den heer J. Scholten te Enkhuizen eene lezing houden over het gebruik van kunstmeststoffen voor aard appelen, erwten en boonen. Kerknieuws. PREDIKBEURTEN. Herv. kerk te Texel. Zondag 5 Februari, Burg, voorm. 10 u., ds. van Schaick. Waal, voorm. 10 u., ds. de Mazure. Den Hoorn, voorm. 9.80, ds. Leffef. Oudeschild, nam. 2 n., ds. van Bchaik. Oosterend, nam. S u., ds. Leffef. Cocksdorp, voorm. 9.30, de heer Barends. Doopsgez. kerk te Texel. Zondag 5 Februari, Burg. voorm. 10 u,, ds. Kuperus. Ned. Herv. kerk te Noord-Zijpe. Zondag 5 Febr., voorm. 9.30, Scbager- brug, ds van Deursen. Ned. Herv. kerk te Zuid-Zijpe. Zondag 5 Febr., voorm. 9.30, Burgerbrug, ds. Koch. Doopsgez. kerk te Zuid-Zijpe. Zondag 5 Febr., voorm. 9.30, Oudesluis, ds. van Calcar. Ned. Herv. kerk te Callantsoog. Zondag 5 Febr., voorm. 10 u., ds. Pareau, van Anna Paulowna. Ned. Herv. kerk te Sint-Maarten. Zondag 5 Febr., geen dienst. Ned. Herv. kerk te Eenigenburg. Zondag 5 Febr., voorm. 9.30, ds. Beek huis, van Helder. Ned. Herv. kerk tc Wieriugerwaard. Zondag 5 Febr., voorm. 9.30, ds. Mühring, van Valkoog. Ned. Herv. kerk te Kolhorn. Zondag 5 Febr., nam. 1.30, ds. Mühriug. Rechtszaken. Arrondissements-rechtbank te Alkmaar. Zitting van 31 Januari. L. v. T., te Akersloot, wederspannigbeid, 2 maanden gevangenisstraf. F. V., huisvr. van J. D. C., te Helder, beleedigiug, f5 boete of 3 dagen hecht. F. v. d. S. en L. v. d. S., te Helder, muhandeliug, ieder 5 dagen gev. G. S., te Helder, mishandeling, 8 d. gev. K. E. en J. R., te Helder, beschadiging, ieder 5 dagen gev. K. d. V. en M. de V., te Helder, mis handeling, de eerste 14 dagen, de tweede 3 weken gev. C. van 't H., te Helder, mishandeling, f 5 boete of 3 dagen hecht. W. C., te Helder, mishandeling, 5 dagen gev. J. J. en C. F. K., te Helder, diefstal, beiden opzending naar een rijks opvoedings gesticht tot 1 Januari 1898. H. M., te Hoogeveen, beleediging, f 3 boete of 1 dag hecht. A. W., te Wervershoof, beleediging, 3 dagen gev. D. M,, te Alkmaar, meineed, vrijgesproken. O. B., te Grostbuizen, beleediging, onbe paald uitgesteld. Buitenland. Frankrijk. Waar is Arton Dat is de vraag van het oogenblik te Parijs, 't Meest waarschijnlijke is, dat hij nog ergens in de Donaulanden is. Een paar inspecteurs van de geheime politie zitten hem op de hielen. De „Libre Parole" beweert, dat een harer vertegenwoordigers een onderhoud te Parijs heeft gehad met Arton. Arton had ver klaard, dat hij, met het oog op alles wat gebeuren kon, steeds zorg droeg, vergif bij zich te hebben. Het is niet waar, dat hij met 9,000,000 frs. vertrokken was. Hij had op het oogenblik van zijn vertrek een passief van 6 inillioen en een bijna even groot actief. Om dit laatste te realiseeren had hij evenwel geen tijd. Verder was het niet waar, dat hij de Panama-maatschappij zou bestolen hebben. Duitschland. Te Berlijn is een ge rucht verspreid, volgens hetwelk er een aan slag zou zijn gepleegd tegen den Dzaar. Het veroorzaakte zeer veel opschudding en de keizer deed, naar te Berlijn beweerd wordt, terstond aan den -Russischen gezant inlichtingen vragen. Deze wist er echter niets van en hechtte er geen geloof aan. Oostenrijk, 30 Jan. Men gelooft dat de werkstaking in de wapenfabrieken te Budapest sedert lang was voorbereid door Pruisische werklieden, grootendeels socia listen. Des morgens begaf eene delegatie van werklieden zich naar den directeur ter overhandiging eener petitie, waarin verhoo ging van loon werd gevraagd, zoomede wijziging der bestaande reglementen. Op de weigering van den directeur staakten 1500 man den arbeid en dwongen ook hen, die nog aan het werk waren gebleven, daarmede op te houden. De politie neemt maatregelen, om de vrijheid van arbeid te beschermen. Egypte. Volgens een bericht uit Cairo aau de „Daily News" hebben de sjouwerlieden te Port Said het werk ge staakt. De pers, die den Engelschen vijan dig is, hitst de bevolking tot opstand aan. Uit Cairo wordt aan de „Times" gemeld, dat de khedive Zaterdag a. s. zijn paleis zal verlaten, teneinde den spoorweg van Girgneh in te wijden. Men zal hem overal ovaties brengen. De khedive zal zes dagen uitblijven. Spanje.— De „Staatscourant" bevat mede- deelingen omtrent den gezondheidstoestand van den kleinen koning. Er was gisteren een lichte graad van koorts geconstateerd, en daar men roode vlekjes op de huid be speurde, vreesde men voor roodvonk. Deze ziekte is heden ook geconstateerd, maar de koning heeft haar slechts in lichten graad. Engeland. Nadat de conferentie tusschen de verecnigde mijneigenaars in Zuid-Wales en de mijnwerkens geen gevolg heeft gehad, hebben de mijnbezitters aan al hunne arbeiders na een maand het werk opgezegd. Het aantal mijnwerkers in de mijnen der Vereeniging bedraagt 65,000. Griekenland. Gisterenochtend vroeg had te Zante, de hoofdstad van het gelijk namige eiland,een hevige aardbeving plaats. Het aantal slachtoffers is nog onbekend. Tot dusver zijn twee lijken cn vele ge kwetsten gevonden. Verscheidene huizen zijn ingestort. Onder de bewoners van het eiland heerscht groote ontsteltenis. De re geering heeft troepen met tenten levens middelen afgezonden. Transvaal. De financien toonden 1 Jan. een batig saldo aan van 337.000 pd. st., nadat de interest der leeningen betaald was. De Robinson-leening is afbetaald. Noord-Amerika. Men zegt, dat de Engelsche regeering aan haren gezant sir J. Pauncefote heeft opgedragen, te prote steeren tegen de houding van de regeering der Vereenigde Staten ten opzichte van Ha waï en tegen het plan van annexatie. De „Standard" verneemt uit New- York, dat een Britsch oorlogsschip binnen 5 dagen op Hawail verwacht wordt. Men gelooft, dat de koningin den steun van Engeland zal vragen tegen de opstande lingen, waarbij een botsing tusschen Engel schen en Amerikanen mogelijk zal zijn. Venezuela. Aan de „Herald" wordt uit Caracas gemeld, dat de nieuwe gezant van Columbia de overbrenger is van een nieuw of- en defensief tractaat tusschen Columbia en Venezuela, volgens hetwelk Columbia zich verbindt, de partij te nemen van Venezuela tegen elke nieuwe aanran ding van Engeland. Hawaï. Over dén coup d'état van de koningin wordt gemeld, dat de minis ters tegen de nieuw ontworpen grondwet waren, en weigerden het besluit te onder teekenen. Des avonds kwam het volk voor het paleis bijeen en ontving van de Ko ningin mededeeling van het gebeurde. De burgerij benoemde een comité tot het handhaven der openbare veiligheid, maar den volgenden dag poogde de politie het comité te arresteeren, hetgeen niet ge lukte. Het comité trad daarop als voorloopige regeering op en deelde in een proclama tie o. a. de afschaffing van het koning schap mede. De bmulen voor het tweede deel van den roman „EVA" liggen aan ons Bureel gereed en kunnen worden afge haald tegen betaling van 25 Cent. Gemengd nieuws. Men schrijft van Texel: Gelukkig is de zee en Texelstroom ruim. Toch konden slechts enkele groote vaar tuigen zee kiezenzij moesten wegens het ruwe weer terugkeeren. Veel drijfijs is door de zeegaten in de Noordzee afgedreven. De tochten over den Hors zijn gedurende den ijsgang dezen winter uitstekend ge slaagd. Over liet geheel waren die tochten in dezen winter veel minder bezwaarlijk dan in vorige winters. Wij zijn te Texel dan ook geen enkelen dag verstoken ge bleven van onze brieven, couranten en postpakketten en bleven dus voldoende op de hoogte van wat er belangrijks in de buitenwereld voorviel. Ook de bewoners der andere Wadden-eilanden, die meestal in deze zaken in minder conditie verkeeren, hadden niet te klagen. Men herinnert zich nog het vergaan van het stoomschip „Koning der Neder landen", van de Stoomvaartmaadschappij „Nederland", nu ruim 12 jaren geleden. Bij die ramp verloren ook het leven R. en J. Denneman, de een bakker, de ander hofmeester op het schip. De ouders van dezen ontvingen sedert eerst f 7 en na den dood van den vader werd aan de moeder f 5 per week onderstand verleend, tot zij dezer dagen stierf. Die hulp genoten zij uit „het fonds ter ondersteuning van oude gebrekkige zeelieden", door de maatschappij gesticht en voor 't grootste gedeelte onder houden, en gesteund door vrijwillige bij dragen. Weinigen zijn misschien bekend met deze nuttige instelling, welke een zegen is voor ons zeevolk. De meeste waterschappen in „Holland's Noorderkwartier" zijn van het overtollige vocht bevrijd na den dooi; het „kwade water" is weg, en de polders zijn weer op peil. Een der vermoedelijke daders van den laaghartigen moordaanslag te Houtrijk en Polanen is jl. Maandag te Sloterdijk aangehouden. Het mishandelde meisje is herstellende. Voor liefhebbers van kippen wordt medegedeeld dat de heer K. Koster te Hoogkarspel nu reeds eene klokhen met kuikens heeft. Mevrouw de wed. R. W. Bulkley, geb. Bekking, heeft zich iu hooger. beroep voorzien van het vonnis der rechtbank te Zutfen, dd. T7 Nov. jl., in zake de ont ruiming van het kinderziekenhuis te Apel doorn, tegen mej. A. E. Riegen, directrice van gemeld gesticht. De zaak zal nu di enen voor het gerechtshof te Arnhem. Dezer dagen deed te Amsterdam een roerend verhaal in de dagbladen de ronde betreffende een kind, door den heer A. K. en echtgenoote op straat gevonden en dat door den vinder bij zijn 7tal zou zijn aan genomen. Dat voorval verdiende ware het gebeurd gelijk het beschreven werd zeer zeker vermelding en waardeering, zoodat het tot voorbeeld mocht strekken. Doch de zaak droeg zich' wel iets anders toe. Slechts voorloopig namen de echtelieden het knaapje tot zich, tot den dag namelijk waarop het in een of ander gesticht zou kunnen worden opgenomen. Alvorens echter hel kind 4 R 5 maanden oud een plaats vond in het stedelijk Vondelin gengesticht heeft de heer K. het zijn naam gegeven, zoodat de jongen Jan van der Stoep K.... genaamd is. Het geval kan zich nu voordoen, dat het knaapje tweemalen in de geboorte registers is ingeschreven; daar het moeie- lijk aan te nemen is, dat een geboorte, in een stad als Amsterdam zoo dicht bevolkt, geheel onopgemerkt is gebleven, en er in 't geheel geen aangifte is gedaan noch van de zijde der bloedverwanten noch door den of de verloskundige. Te Nieuwe-Sluis, bij Brielle, is jl. Maandagmorgen de ontvanger der Rijks belastingen in zijn kamer op den grond dood liggende gevonden, met een revolver naast zich. De kasten waren opengebroken en men vond geld op den grond. Naar het oordeel der geneesheeren moet het slachtoffer des nachts halfdrie vermoord zijn. De politie zoekt ijverig naar den dader of de daders. Het gerecht uit Rotterdam en Brielle was Maandag te Nieuwesluis. Jl. Zondagmiddag ontstond te Oud karspel in een huis brand, bewoond door C. Kroon. Door het spoedig optreden van eenige personen en de brandweer bleef eehter het perceel behouden. Alles was tegen brandschade verzekerd. De prijs van 200,000 Mark uit een der Oosten rijksche Staats-premieleeningen is ten deel gevallen aan iemand te Egmond, die het aandeel een dertigtal jaren had bewaard. Door het te spoedig ontploffen van een dynamietpatroon is te Lobith eene ar tillerist op vreeselijke wijze van 't leven beroofd. Een handelsreiziger van Bergen, die Henrik Ibsen heet, maakte van die over eenkomst in naam met den dichter gebruik, om de tooneelzaal te Stavanger per telegram af te huren en een entree van 2 kronen te heffen voor een lezing over de moderne vrouw. De zaal was eivol; toen nu Henrik Ibsen optrad en zijn lezing wilde beginnen ontstond er een geweldige opschudding. Het publiek eischte zijn geld terug en wilde den bedrieger arresteeren, maar daar de man werkelijk Henrik Ibsen heette, moest de politie hem ongemoeid laten. De man hield zijn lezing en vertrok, 2000 kronen rijker. De Russische bladen deelen iets mede over de herstelling van de Tsar Kolokol, de koning van de groote klokken van het Kremlin. Deze klok is 8 meter hoog en weegt 200,000 KG. Zij viel bij den brand van 1737 uit een der torens van het Kremlin en drong zoo diep in den grond, dat men vreesde ze er niet meer uit te halen. Zestig jaren geleden gelukte dit even wel, maar het bleek toen, dat de klok erg beschadigd was. De ingenieur Semer- kovitch heeft thans een plan gemaakt om de klok te herstellen. De kosten zullen evenwel niet minder dan 74 millioen gul den bedragen. 1 allen, die het voorrecht hadden hem te leeren kennen, beminden hem, de begaafde schrij- j ver, tic prius der vertellers, de vroolijkste der i essayisten, de meester van humor en warm I gevoel, de heerscher over lachen en weenen. j George Adg. Sala, Leven van Dickens. Afloop van Aanbestedingen. I Burgemeester cn Wethouders van Alkmaar I hebben jl. Dinsdag aanbesteedbet maken van de gebouwen voor stokerij, kolenloodsen, cokesplaat en verdere onderdeelen op de daarvoor gereed zijnde fundeeringen, zoomede van afsluitmurcn, hekken, enz., alles op en om het terrein der Gemeente-gasfabriek (ra ming f 84,000. Var. de 29 inschrijvers was de heer Wijnand van Leeuwen, aannemer te Hellcvoelsluis, de minste, zijnde f 29,190, aan wien het werk is gegund. De hoogste I inschrijvingssom was f 41,200. Stoomvaart on Scheepstijdingen. Sumatra (s.), van Amsterdam naar Ba tavia, vertrok 31 Jan. van Southampton. C o n r a d (s.), van Amsterdam naar Ba tavia, vertrok 1 Febr. van Port-Saïd. Samarnng (s.), vau Rotterdam naar Batavia, passeerde 29 Jan. Gibraltar, j Ge dé (s.j, van Batavia naar Rotterdam, vertrok 31 Jan. van Aden. Prins Mau rits (s.), vertrok 29 Jan. van Paramaribo naar Amsterdam. Oranje Nassau (s.), arriveerde 30 Jan. van Amsterdam te Paramaribo. Prins Frederik Hendrik (s.), van Surinnme naar Amsterdam, arriveerde lFebr. te Havre. P. C a 1 a n d (s.), vertrok 30 Jan. van Baltimore naar Amsterdam. O b d a m (s.), van NewYork naar Rotter dam, passeerds 1 Febr. Lizard. Het Oostenrijksche barkschip L u i g i a R a d i v o, van Savannah la Mar naar Rot terdam bestemd, geladen met verfhout, i9 gisteren bezuiden Zand voort gestrand. Het schip is vol water en zal vermoedelijk verloren zijn. V i s s c h 0 r ij. Nieuwediep, 3 Februnri. Sedert jl. Dinsdag kwam hier van de groote visscherij binnen de sloep A. M., 17 schipp. Zwartveld, met 1200 sehelv., terwijl door 70 korde» 5 tot 15 mandjes kl. schol en 1 tot 3 manden schar en door trekkers 220 tal haring werden aangevoerd schelv. gold f 40.50 per honderd, kl. schol f 3.50 a f 2.80 per mandje, schar f 2.50 a f 2 per mand en haring f 4 a f6 per tal. Marktberichten. Purmerend, 31 Jan. 00 stapels kl. Kaas, f 26 a 32 de 50 KG,; 861 KG. Boter, f 1.25 a 1.35 per KG.12 Paarden208 vette Varkens, 46 a 52 c. p. KG.; 75 mag. id.. f14 a 26; 187 Biggen, f7 u 12; 12 Ganzen, f2.50; 2 Zwanen, f7 Kip-eieren f5 a 5.50 per 100 stuks. Amsterdam, 2 Febr. Tarwe op levering vast; .Maart f 177 Mei f 178. Itogge op levering vast; Maart f132; Mei f 130. Raapolie vliegend f 26.; Mei f 20 Sept-Dee. f 25.75. Lijnolie vliegen! f20.75; Febr. 21; Maart-Mei f 2150; Jani-Ang. f 22.75 Sept.-Dec. f 21.25. Raapkoeken f 65 a 82. Lijnkoeken 8 a 13. Amsterdam, 2 Febr. Aardappelen: Friesohe Dolck, Jammen f 1.55 a 1.70; id, Fran. f 1.50 a 1.60, id. Snaie.rs f 1.20 a 1.20; Zc.cawsche Spuischc Jammen f 1.30 u 2; dito bluuwe, f 1.65 a 1.75 Flalck. jammen f 1.60 a 1.70; Geld. Blauwe f 1.60 al.70; id. Champions f 1. Schiedam, 2 Febr. Moutwijn f 8,50, Jenever f 12.50, id. Aroaterdamsehe proef f 14. Weer*. WaamBmingen te Heitor. (J^audskeet.) 1 Wirdrichtinjc no kracht. Barometer 1 Thermometer nM. Ca. 1 Stand.' Afw. Stand. Af». 1 2 2 12 8 12 zt.w. Z.t.W. zz.w. 4 KG. 6 753.94- 6.16 700.20 T 0.20 757.39 - 2.01 4.9 f 1.5 3.0 f 1.0 4.3 ,f 0.9 1 - 1 Toestand Weersgesteldheid. j van de xee. 1 2 2 12' 0.95 8 0.96 12j 0,98 Betrokken, regen. 1 Weiuigg. Betr., mistig, goed weer. id. Dichtbctr., regeu. id. De gemiddelde declinatie van de mag neetnaald ten westen, des namiddags 2 uur, bedraagt over de maand Januari: 15 gr. 4 min. 8 sec. Te verwachten Westenwind. 341ste Staatsloterij. Vijfde klasse. Dertiende lijat: No. 1762 f 15000. Nos. 2766. 13061 en 14929 ieder f 1000. Nos. 338, 3534, 9391, 18816 en 18846 elk f400. Nos. 3620, 4218, 6905 en 17070 elk f200. Nos. 88, 117, 1409. 3374. 4644, 7185, 12859, 14156. 14769. 17384, 19533, 20082 en 20180 elk f100. Prijzen van f70. 6 3451 6003 8446 11131 13850 16045 1S323 90 3438 6027 8589 11182 14104 16065 1S335 194 .3637 6036 8658 11211 14151 16087 18423 202 3652 6073 8814 11263 14236 16097 18433 288 3688 6194 S824 11334 14340 16133 18563 440 3707 6255 8906 11404 14352 16174 18728 455 4088 6281 8911 11429 14376 16225 18745 636 4134 6406 8963 11544 14392 10239 18875 691 4297 6636 8976 11617 14393 16343 19149 SS6 4422 0799 9190 11699 14419 16460 19192 954 4770 0800 926S 11787 14496 16654 193il 1172 4823 6918 9412 12009 14499 166S6 19387 1224 4827 0923 9416 12033 14597 16699 193SS 1611 4967 6961 9544 12134 14609 16720 19494 162S 5074 7024 9601 12533 14620 16831 19770 1747 5243 7082 9607 125S5 14659 16854 19854 1S46 5269 7240 9609 12587 1-1S85 16929 19S58 2147 53S3 7295 9729 12704 14937 174S9 19922 2250 5430 7492 9800 12712 14943 17492 19966 2465 5464 752710094 12709 15031 17525 20042 2515 5507 7543 10277 12777 15186 17538 20155 2526 5514 7600 10309 12805 15232 1754S 20240 2721 5611 7928 10339 12922 15429 176S8 20241 2780 5622 7938 10900 13030 15472 17732 20250 2875 5640 7952 10569 13138 15543 17884 20391 2907 5716 8185 10632 13337 15694 17941 20512 2969 5752 8212 10059 13353 15877 18043 20532 2977 5770 8223 10878 13677 15984 1S077 20033 3176 5799 825810885 13707 15993 18172 20785 322S 5833 8424 11053 137 IS 16024 18194 20915 3358 5873 Veertiende lijstNo. 9909 f 100,000. No. 6376 f 1500. No. 6697, 11855 cn 16744 f 1000. No. 6447, 7122. 9859 cn 17095 f 400. No. 5666, 9136, 11408 cn 15547 f 200. No. 1978, 8648. 9254. 10760, 12954, 13365, 14149, 19030 en 19165 ieder f 100. Prijzen van f70. 211 4017 6648 9341 11614 14172 16746 1S60S 329 4190 6890 9436 11620 14214 16772 18746 379 4468 7972 94S6 11651 14324 16970 187CS 432 4667 7087 9604 11691 14414 16997 18791 489 4684 7155 9690 117GS 14423 17009 18796 663 4708 7172 9701 11775 14563 17017 19026 762 4769 7283 9764 11910 14568 17106 19027 968 4853 7323 9S20 11948 14577 17123 19378 1004 4872 7501 9897 11953 14631 17151 19424 112S 4903 7714 10027 U998 14666 17211 19540 1204 4984 7732 70271 12080 1492S 17311 195SO 1537 5174'7755 10369 12413 14940 17388 19650 1561 5411 7783 10407 12434 14964 17450 19676 1740 5473 "836 10515 12542 14980 17577 19790 1799 5551 7944 10536 12617 15023 17593 19791 1854 5562 7971 10876 12693 15251 17594 19865 1887 5606 7972 10946 12856 15279 17621 19959 2103 5713 8092 10951 12S70 15G07 17631 19972 2139 5741 8145 10965 12989 15631 17667 30039 2468 5767 8183 10987 13047 15641 17687 20125 2512 5779 3238 1100713071 15721 17713 20271 2556 5850 8354 11027 13100 15890 17763 20514 2674 5895 8475 11039 13148 15919 17766 20701 2715 5935 8634 11066 13161 15942 17981 20713 2859 5986 870111094 13255 15967 19007 20748 2886 6190 8849 11178 13205 16051 18101 20814 8282 6201 8924 11187 13450 16119 18224 20980 3335 6248 8945 1 1240 13061 10269 18242 20994 3483 64S9 8982 11250 13737 16358 18259 8497 6495 9178 11323 13957 16368 18418 3580 6530 9297 11385 14034 16447 18431 3699 6536 9307 11519 14044 16539 18454 3750 Cr.79 9308 11563 14086 16675 18537 8939 6608 9322 11573 14167 16684 18571 Burgerlijke stand van: Helder, vau 30 Jan. tot 7 Febr. Gehuwd: J. de Jong en G. Snijder. N. J. Stecher en C. M. ten Hacken. Bevallen M. de Vries, geb. Muije, d. A. Daalder, geb. Schagcn, d. H. Koorn, geb. Stark, d. J. Velleman, geb. Levit, (I, A. v. d. Plas, geb. Visser, d. M. F. Schapers, geb. van Os, d. OverledenN. Priu9, 82 j. F. Horst man, 76 j. A. Govcrs, 7G j. G. Mcijlis, 18 jaar. Texel, vari 25 tot 31 Jauuari. Gehuwd: J. Bremer en M. Boon. GeborenSijbrand Cornelis, z. v. J. Keij- ser en A. P. Koijser. Frederik Adolf, z. v. F. A. van Schaick en H. H. Stenekcr. OverledenP. Hoogheid, geh. met A. A. Blom, 45 j. P. Verberne, geh. met D. Koning, 88 j. Schoorl, van 1 tot 31 Januari. GehuwdK. Wagemaker en G. Schoen. P. Bleeker en M. Kruyf. Geboren Trijntje, d, v. J. Kager en J. de Waard. Maria, d. v. J. W. Burgmeijer en C. VVe3ter. Gerardus, z. v. J. Braken- holf en C. IJpelaan. Reinier, z. v. J. Bijl en A. Kraakman. Agatha Maria, cl. v. J. Nuijen9 en M. Stoop. Cornelis, z. v. J. Hoogvorst en K. Hoogvorst. Adam, z. v. W. Selhorst en T. Schrieken. Dirk, z. v. A. P. Duin cn G. Schermer. Overleden J. Snip, 18 j. C. A. Bakker, 2J m. Anna Paulowna, van 1 tot 31 Jan. GeborenCornelis, z. v. K. Boontjes en J. Stins. Teunis, z. v. C. v. d. Dussen en T. Braat. Jacobus, z. v. J. Speur en N. Wittebol. Elisabeth Maria, d. v. S. Wiltns. liendricus, z. v. J. Kaan en J. Brouwer. Dirk, z. v. N. Kaan en G. Kaan. Gerrit, z. v. J. Bakker en G. de Boer. Adrianus, 7. v. H. Borst en A. Houttuin. Dirk, z. v. L. de Jong en M. Keesman. Dieuwcrtje, d. v. J. Buisman en A. Muntjewerf. Overleden J. C. Bakker, 21 j. 11. Pen- nekamp, 71 j. E. Peeters, 58 j. J. van Teulingen, 21 j. Schagen, vau 28 tot 31 Januari. GeborenJan, z, v. D. Schenk en C. Borst. Jantje, d. v. J. Stipkas en M. Boen der. Cornelis, z. v. J. Schoorl en G. Spaans. OverledenGeene. Levenl. aang. 1. Laatste berichten. 2 Februari. I)e stoombooten, varende tusschen Am sterdam en hier, hebben gisteren en heden den dienst herval. Marseille, 1 Febr. Er ziin slechts 22 militaire bakovens besteld, welk aantal naar men gelooft onvoldoende zal zijn. Een luidruchtige menigte is voor de magazijnen van levensmiddelen samengeschoold. Te halfvijt nam zij een dreigende houding aan en trachtte het gebouw binnen te dringen. Een met steenen geladen wagen werd door het volk aangehouden. In het gedrang werd een vrouw gekwetst. Athene, 1 Febr. Hedennacht te 2 uur werd op Zante en Cephalonia een nieuwe aardschok gevoeld. Men verzekert dat meer dan honderd huizen zijn verwoest, vooral in de stad Zante. Twee dorpen zijn geheel vernield. Een aantal personen zouden gedood of gewond zijn. Onze lieve Dochter en Zuster HENDERIKA ELISA8ETH overleed heden in den ouderdom van 27 jaar. B. VAN DER PLOEG en Familie. Helder, 1 Februari 1893. AIgemtcne kennisgeving. Heden overleed, zacht en kalm, mijn geliefde Echtgenoote JANNETJE W0RKUM. in den ouderdom van ruim 60 jaai*. Helder, 2 Februari 1893. Jb. ZWART. Strekkende tot algemeene kennisgeving. Met vriendelijken dank voor het genoten vertrouwen, beveel ik mijne, opvolgster, Mej. de Wed.D.DEKKERBLOM, beleefd aan. F. C. BRIEDÉ. rasS8** De zaak van Mej. BRIEDÉ overgenomen hebbende, hoop ik datzelfde vertrouwen te mogen waardig worden en beveel mij daarvoor beleefd aan. Wed. D. DEKKER—BLOM. i Anna Paulowna, 1 Febr. 1893.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1893 | | pagina 3