PIM €061 AC, VRAAG Set Magazijn „De Kompasnaald", HOOFDGRACHT K. 54, Stationstraat M- 12, hoek Spuistraat. tot veel verminderde prijzen. Firma N. Allard Jr. wordt 1 Maart a. s. verplaatst naar de Tot uiterlijk Zaterdag 18 dezer opruiming van alle artikelen DIENSTBODE. G. J. 0. D. DIKKERS, have, Notaris BACKX, Levende AANBESTEDING. G. MUIJS, Het Geheim van den Toovenaar, I; 1887- Cokes-bericht. GENEVER, J. SPRUIT Pz. 4 pCt. 1 Ontbijt-, Sueade- en Gemberkoek, HAÜST LINDEBOOM, VV. JAGER GERLINGS, Agenten gevraagd. Tandarts Riersteker BOON'S CACAO. II. J. II Comp., Wormer». De bekende en onbekende schuldeischers der onder het voorrecht van boedelbeschrijving aan vaarde nalatenschap van den Heer k. VAX WILLIGEN, in leven koopman, gewoond hebbende en overleden te Helder, worden opgeroepen om op Vrijdag 24 Februari n. s. van 102 ureu te verschijnen ten Kantore van den Notaris HORDIJK, te Helder, tot het aanhooren der door de benefi ciaire erfgenamen afteleggen rekening en verantwoording en, zoo er geen verzet wordt gedaan, tot ontvangst hunner vordering, voor zooverre het bedrag der baten toereikende zal zijn. Gevraagd eene flinke, zindelijke dienstbode, niet beneden de 20 jaar, als MEID-ALLEEN, in een huishouden met kinderen, met behulp van eene werkster voor het grove werk. Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te meiden- Adres aan het Bureel van dit Blad. De bekende en onbekende schuldeischers van den afwezigen Heer F. J. VAX HOOG STRATEN, officier der Mariniers te Helder, worden opgeroepen om op Vrijdag 24 Februari a. s. vau lO2 uren te verschijnen ten Kantore van den Notaris HORDIJK, te Helder, tot het aanhooren der door den Bewindvoerder afteleggen rekening en verantwoording en, zoo er geen verzet wordt gedaan, tot ontvangst hunner vordering, voor zooverre het bedrag der baten toereikende zal zijn. Notaris te Texel, zal, na bckuincu Rech terlijke machtiging, op Donierias 9 Feïrnari 1893, 's avonds 7 ure, in het logement DE ORANJEBOOM aan den BURG OP TEXEL, publiek verkoopen 1. Een Huis met Erf', Boomgaard en Moestuin, staande en gelegen bij den Burg op Texel, groot 1.2-1.10 Heet. Dit perceel heeft sedert onheugelijke jaren aan den gebruiker een ruim bestaan opgeleverd. 2. Een HUIS en ERF in de Warmoesstraat aan den Burg op Texel, 0.01.14 Heet. 3. Een Schuurtje met een perceel Weiland, bij den Burg op Texel, groot 1.24.29 Heet. 4. Een perceel Weiland, genaamd Achterste Boetst.uk aldaar, groot 1.49.30 Heet. 5. Een perceel Welland, genaamd liet Burger Nieuwland op Texel, groot 1.16.60 Heet. 6. Een perceel Welland, genaamd Het Burger Nieuwland op Texel, groot 1.39.50 Heet. 7. Een perceel Welland, genaamd Het Burgerland op Texel, groot 1.79.70 Heet. 8. Een perceel Weiland, genaamd Het Gerritsland op Texel, groot 1.23.50 Heet. 9. Een perceel Welland, genaamd Dirk Koesenland in Everstekoog op Texel, groot 2.21.30 Heet. 10. Een perceel Hooiland, genaamd Het Mudjeannex het vorige perceel, groot 0.60.50 ITect. 11. Een perceel Hooiland, genaamd Gerritsland bij de Strooppot op Texel, groot 1.23.40 Heet. 12. Een perceel Welland, genaamd Hoekstukje aan den Koogerweg op Texel, groot 0.98.45 Heet. 13. Een perceel Weiland, genaamd Maurik aan de Koog op Texel, groot 0.84.30 Heet. 14. Een perceel Welland, genaamd Het Kooqje in polder De Koog, groot 0.80.70 Heet. Een en ander behoorende tot de nalatenschappen van wijlen den Heer P. MAAS en Mejuffrouw HEINTJE SMIT. gevestigd te Wieringerwaard, zal in het openbaar verkoopen, te Wieringerwaard, op Dinsdag 14 Febrnari 1S93, en, zoo noodig, den volgenden dag, telkens des voormiddags 9 uur, ten sterf huize van na te noemen erflaters, in de Groote Buurt w- o.2 puik beste Gelde- koeien, 3 dito Kalf koeien, 3 ykiysËËÈ dito Óssen, 1 best mak Werkpaard, 1 twee en een halfjarige Ruin, 2 Veulens. Voorts: Een partij Hooi, Stroo en Suikerbieten, Tilbury, Barouchette, Boerenwagens, Driewielskar, Aardtrog- gen, Kruiwagens, Vaten, Kisten, Schotels, Emmers en verdere Landbouwwerk tuigen en Gereedschappen. Meubelen en Huisraad, w. o.Kasten, Spiegels, Stoelen, Tafels, Secretaire, Canapé, Eiltreer, Klok, Porcelein- en Aardewerk en Bedden met Toebehooren, Kleeren, enz. Voorts eenig GOUD- en ZILVER WERK en J U W E E L E N en vijf Aandcelen in de Wieringerwaarder Maatschappij tot bereiding van Kaas, gevestigd te Wieringerwaard, ieder nominaal groot f400, waarop 50 °/0 is gefourneerd. Te bezichtigen daags vóór de ver- kooping van des morgens 9 tot des namiddags 4 uur. Te Anna Paulowna, op Vrijdag 17 Februari 1893, des voormiddags 9 uur, op de plaats „Geerenstein'', in den Oostpolder, aan den Zwinweg: puik beste Geldekoeien, 1 dito Geldevaars, 1 dito [gigg Kalfvaars, 1 dito Kalfkoe, 2 dito Ossen, 1 dito Stier, 5 Kalveren en 7 beste makke Werkpaarden. Voorts Jachtwagen, 3 Boerenwagens, Driewielskar, Eggen, Ploegen, Schoffel- ploeg, Wentel, Wanmolens, Dorsch- machine met Rosmolen, 2/5 Aaudeel in een Stoomdorschmachine, Maten, Emmers en verdere Landbouwwerk tuigen en Gereedschappen. Een partij ongedorschte Haver, Tarwe, Rogge, een schelf Boonen, Erwten, Hooi, Stroo en Riet. Behoorende tot de beneficiaire na latenschappen van de Echtelieden den Heer CORNs. JANSZ. SCHENK en Mejuffrouw GRIETJE KAAN. Te Wieringerwaard, op Woensdag 15 Februari 1893, des avonds zes uur, in het Logement van den Heer BOON ten verzoeke van den Makelaar O. DE KIEVIET, aldaar, qq: JggEen GEBOUW, inge- s§9 aiflflïj richt tot Kaasfabriek, met Pakhuis, Boet, goed onder- ^iülTTi houden Burgerwoonhuis en twee Arbeiderswoningen onder één dak, aldaar, met het recht van erfpacht op den grond, een en ander kadastraal bekend in Sectie E, Nos. 357, 358, 359 en 360, samen groot 15 aren 42 centiaren. Te Schagen, op Donderdag 23 Februari 1893, des voor middags, 11, uur, in de Landbouw-Societeit //CERES,', ten verzoeke van den Makelaar O. DE KIEVIET, te Wiernigerwaard, qq MEen nieuw gebouwd WOONHUIS met Werkplaats, Houtloods en Erf, waarin sedert onheugelijke jaren met het beste succes de Timtnermans-molenmakersafFaire en Pompenboorderij is en worden uitge oefend te Schagen, aan het Noord, Sectie G, No. 331, groot 5 aren 20 cent. De helft der kooppenningen kan tegen 4è op het perceel gevestigd blijven. Te aanvaarden affaire dadelijk en woonhuis 1 Mei e. k. Inmiddels uit de hand te koop. Eigendom van den heer K. DE BEURS. Eene hechte NMV Boerenwoning, met - w-—-*i Schuur, Werkplaatsen ^Svjm^^^Erf, op het Noord, te Schagen, Sectie A, No. 927, groot 13 aren 45 centiaren. Verhuurd aan den Heer EVERT DEUTEKOM c. s., samen voor f5.50 per week. Eigendom van den Heer JAN GROOT Tz. Alles uitvoerig bij biljetten. Burgemeester en Wethouders der gemeente Helder zullen op Vrijdag den 10 Februari 1893, des namiddags ten 2 ure, publiek, alleen bij inschrijving, aanbesteden Het inrichten der onder wijzerswoning tot schoollokaal bij de gemeenteschool No. 5. Bestek, voorwaarden en teekening liggen ter Gemeente-Secretarie ter in zage en zijn aldaar tegen betaling van f 2 te bekomen. Aanwijzing geschiedt op Woensdag den 8 Februari in de bouwzaal. De inschrijvingsbiljetten moeten aan het Raadhuis in een daarvoor bestemden bus gestoken worden op Donderdag 9 Februari a. s., vóór des namiddags vier uur. Helder, 4 Februari 1893. C. A. BEUKENKAMP, Burgemeester. C. BOON, Secretaris. NieuwNieuw! Oames! De nieuwste Amerikaansche Brood-, Vleesch- en Schilmessen worden ter bezichtiging aanbevolen, bij SCHILLING, Hoofdgracht. PI. v. v. Distr.-Veearts te Schagen, vanaf heden dagelijks te consulteers» Bij alle Boekhandelaren verkrijgbaar DOOR André Laurie, Met 24 platen iu keurigen pracht band f 1.60. Een der beste jongensboeken van den nieuweren tijd. Uitui iinteud geschikt voor CADE3 AtT. <ik Wijn- en Cognaehaadel. 7/< Geertruideuberg Bordeaux. EXPORT NAAR INDIË. ®C^1887er^>|S! Chateau de Monbadon. Prachtig, vol en belegen. I Levert steeds de in November en December aangeboden gesorteerde Maudjes. Prijsnoteering op aanvrage gratis. Ieder kan een mandje naar eigen keuze samenstellen, waar van op verzoek Prijsopgave gezonden wordt. Speciaal merk onzer Firma. Per anker f 27.franco Per i okshoofd ,t 75.- Perokshoofd. u 140.- h contant korting. f]p 7pm» „Elixir de Venise j uu zuui Per 6 flacons f 10#_ 13 f 18.— f 35.— fijne Likeur 24 Per 12 fff 18 k contant. CHAMPAGNE CARTE BLANCHE. Per 24 fl. f35 franco. EIGEN per 6 flesschen 6.50 MERK, lil I l£ Per fust van 60 L. f 70; 'per 100 L. 1105 (zonder fust). .1 per 6 flesschen 9.per 12 fl. ƒ17.50. I 6 8.— 12 tt 15.— 6 7.50; 12,/ 14.— 0 6.50; 12 ,12.—. 6.— 12, ,11.—. N°. 2 NV 3 NV 4 NV 5 Citroen Arac 7.50; 7.50; 12 12. r 14.—. 14.—. MADERA, Pel' 6 fl. ƒ4.50; per 12 11. 8.50; per 24(1. ƒ16 OPOHTO, 6, ,6.— 12, ,11.— 24, 21.— Uitgebreids Prijscourant op aanvrage gratis sn franco. Waar de Firma niet vertegenwoordigd is, worden degelijke Agenten gevraagd, ook voor Indië. Eerstdaags ontvangst eener lading beste Cokes, welke uit het schip afgeleverd worden ii f0.47 per HL., ongeklopt, vrij thuis. Zoolang de voorraad strekt worden bestellingen aangenomen bij P. SCHAGEN, Loodsgracht 26. PUIKE OUDE Schiedammer Merk; NIGHTCAP. Verkrijgbaar bij de meeste Grossiers in gedistilleerd. N.B. Als bewijs van echts beid is cachet en kurk steed- T roiiirn a h voorzien van den naam der [SCHIEDAM. ]Finna p HOPPE. Aardewerk-Mozaïk Vloer tegels, Trottoir-tegels. Monsters en boekjes met al beeldingen voorhanden. Togen bovenstaande rente is particulier GELD beschikbaar in kleine en groote posten, bij DE LANGE DE MORAAZ, te Alkmaar. Opuieuw ontvangen: van de Firma Amsterdam. De Heldersche Drogistwinkel. Koningstraat 09. firma J. 77. Enschedé Wijnhandelaars, Haarlem, bevelen bijzonder aan hunne goede, zuivere Bordeaux-Wijnen, van af f 28.per anker; A i g i e r s c h e W ij n, per anker f 24.(h contant); Roode Port a Port, van af f 1.10 per flescli; echte Tokayer, k f 1.50 per halve flesch: uitmuntende CO GNAC, per liter en per flesch. steeds in voorraad bij den Hoofd-Agent voor Helder enOmstreken: C. H. Freytag Jr., Hoofdgracht 30. Een nieuwe onderneming vraagt voor alle plaatsen in Nederland soliedc Agenten, voor den verkoop van Artikelen (dagelijksche behoeften). Zeer geschikt voor Agenten van Begrafenisfondsen. Ruime provisie Vakkennis onnoodig. Adres E. N. W., NIJGH VAN DITMAR, Rotterdam. Het spreekuur van den zal des Woensdags in plaats van 123 uur van 4—7è uur zijn. Fabrieksmerk DE RUITER. Onovertrefliare kwaliteit. Billijkste prijs- Hofleveranciers. Opgericht 1813. Snelpersdruk van J. II. van Halen, te Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1893 | | pagina 4