COGNAC, PIM VRAAG Het Magazijn „De Kompasnaald", HOOFDGRACHT K. 54, Stationstraat M- 12, hoek Spuistraat. tot veel verminderde prijzen. Gebroeders Serbrock, EERSTE KWALITEIT ENGELSCHE STOFFEN, PETIT B0NH0MME, Firma N. Allard Jr. wordt 1 Maart a. s. verplaatst naar de Tot uiterlijk Zaterdag 18 dezer opruiming van alle artikelen Damrak H. 61. V rachtprij zen De Heldersche Drogistwinkel, 2 Onderwijzers en 1 Onderwijzeres. TE KOOP: Be Lange öe loraaz, Bölgers Thee, Het verraad van den Soesoehoenan. Troeno Djojo. Qe ondergang van St. Eustatius. Dê Erfgenaam van Robinson, DE PRAIRIEW0LF, Het Opperhoofd der Dacota's, Prijs per kwartaal slechts f 1.25. WHISKY. GEVRAAGD DIENSTBODE. De Oorlogshond Prijsraadsel. Geen grijs haar meer! De nieuwe London Het Geheim van den Toovenaar, JAGQUES M BQSENDHEL Hun Magazijn is steeds ruim voorzien van in de keurigste dessins. De Notarissen G. VAN OS, te Zijpe, en ABR. SLOOS, te Winkel, zullen op Dinsdag 28 Februari 1893, des middags 12 uur, in de «Vlas- en Koornbeurs", te Anna Paulowna, publiek verkoopen Twee 1 luizen. Erven, Schuur, Bouw- en Wei land, te Anna Paulowna, ter gezamenlijke grootte van 3 hectaren 63 aren 29 centiaren. Eigendom ran W. PRANGER en Kinderen. Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, Bestelgoederen. Met ingang van den IS H?*©— "bruarl e. It. worden ten huize van de Heeren H. DITO. aan den Kruisweg, en C. RUIJGH, aan de Binnenhaven No. 5, te HELDER, Eestellllllzoix der Maatschappij gevestigd. Beatel(oederen worden aldaar aangenomen JJH Tl cL 1T verbooglng van VI"aOÜ.t voor alle Stations van de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, van den GelderschOverijselschen Locaal- spoorweg, van den Locaalspoorweg Willem III en voor alle verder gelegen plaatsen in Nederland, in België en Frankrijk en verder gelegen landen. naar alle plaatsen in Nederland, gelegen aan de lijnen van de Ilpllaudsclic IJzeren Spoorweg-maatschappij, van den GelderschOverljselscheu Locaalspoorweg en van den Locaal spoorweg Willem III roor zendingen Taa o-lKilo f 0.15. meerianl-3 "0.20. 3-5 0 25. «HO „0.30. Voor de vrachtprijzen van zendingen van meerder gewicht kunnen de tarieven aan het Station te Helder wordsn geraadpleegd, waar tevens alle verlangde inlichtingen kunnen worden ingewonnen. De Administrateur. Amsterdam, Februari 1893. 't Beste en goedkoopste adres is Koningstraat 69. Aan de openbare lagere scholen in de gemeente Helder kunnen geplaatst worden De jaarwedde bedraagt f 500, die verhoogd wordt bij het verkrijgen der hoofdacte met f 100 en na 4, 8 en 12 jaren dienst in de gemeente telkens met f 50. Sollicitanten worden verzocht, hunne bij de wet gevorderde stukken vóór 24 Februari 1893 aan het Gemeente bestuur van den Helder in te zenden. puik best gewonnen hooi, staande in den Wieringerwaard. Te taapH bij Peereboom. De Commissionairs in Effecten ALKMAAR, hevelen zich aan tot het koopen en verkoopen van Binnen- en Buitenland- sche EFFECTEN, het plaatsen en afschrijven van KAPITALEN in het Grootboek van Nationale Schuld, en verdere werkzaamheden tot den handel in geldswaardig papier betrekkelijk. Mede bevelen zij zich aan als Cor respondenten en Agenten van de Brand waarborg-.Maatschappij ge vestigd te Utrecht, onder directie van den Heer J. E. SCHUURMAN. Bölger Zoon, Hofleveranciers van Hare Majesteit de Koningin-Weduwe. bekroond te Amsterdam, Gent en Parijs, wordt verkocht bij: Helder J. Hubbeiing, Kanaal weg, Nieuwediep L. Buter, Oudesluis P. II. de Carpentier, Anna Paulowna P. «Ie Vries. 't Zand in de Zijpe II. Bakker, u u S. Korver. Doopsgezinde Gemeente te BARS1NGERHORN c. a. Zondag 12 Februari geen dienst. Te koop of te huur: Een Heerenlrais te Nieuwediep, aan het A N K E R P A R K. Te bevragen tij dei Beer J. W. Min® Raven, te Helder, L. W. F. OnieuSoven, de Heeren Me Co„ te Amsterdam. Bij JAN LEENDERTZ ZOON, te Amsterdam, zijn verschenen en bij alle boekhandelaren verkrijgbaar door m J. HENDRIK VAM BALEN. Het Beleg van Kappar. door J. HENDRIK VAN BALEN. (Vervolg op het Beleg van Kappar.) Ter perse: Krijgsgevangen, of 1780-1781. door J. HENDRIK VAM BALEN. Al deze historische romans uit onze koloniale geschiedenis, zijn geïllustreerd met 12 fraaie platen, geteekend door WILM STEELINK. Bij inteekening op de serie van 12 deelen is de prijs ingen. fl.60, geb. in prachtband f 1.90. Buiten inteekening f 1.90 en f2.25. Het nieuwste Jongensboek van JULES VERNE, getiteld het nieuwste Jongensboek van ANDRÉ LAURIE getiteld en het nieuwste Jongensboek van J. HENDRIK VAN BALEN, getiteld worden opgenomen in den Zesden Jaargang van „JOISTGr HOXjUJATVD," waarvan met 7 Januari het eerste nummer is verschenen. Alle Boekhandelaren nemen abonnementen aan. Wijn- en Cognachandel. 4/< Geertniidenberg Bordeaux. INDIË. EXPORT Levert steeds de in November en December aangeboden gesorteerde Mandjes. Prijsnoteering op aanvrage gratis. Ieder kan een mandje naar eigen keuze samenstellen, waar van op verzoek Prijsopgave gezonden wordt. NAAR ECST1887erHD$ Chateau de Monbadon. Prachtig, vol en belegen. Speciaal merk ouzcr Firma. Per anker f 27.franco Per okshoofd 75.- Per okshoofd 140.- I h contant z. korting. de zeer fijne Likeur I^18879r^2S „Elixir de Venise". Per 6 flacons f ïo. ia f i8.— 24 f 35.— Per 12 fl. f 18 k contant. CHAMPAGNE CARTE BLANCHE. Per 21 fl. f35 fra EIGEN *)er fl038Chen 6.50 MERK, :ll Per fust van 60 L. f 70; per 100 L. f 105 (zonder fust). N°. 1 per 6 flesschen 9.per 12 fl. ƒ17.50. N°.2 6 8.— 12 „15.—. N*. 3 0 7.50; 12 „14.—. N°. 4 f6 u 6.50; 12 12.—. N°. 3 6 fl.—12 11.—. Citroen Arac 7.50; 7.50; 12 12 14.- t 14.- MADERA, Per 6 H. ƒ4.50; per 12 fl. 8.50; per 24 fl. ƒ16. OPOBTO, .6.— 13, ,11.— U, ,31.—. Uitgebreide Prijsoourant ep aanvrage gratis en franco. JjgfT" Waar de Firma niet vertegenwoordigd is, worden degelijke Agenten gevraagd, ook voor Indië. Brand: „Isle of Skye (Slot-Whisky)". Verkrijgbaar in origineele kistjes van 12 flesschen of ook per minstens drie flesschen hij J. DUKKERS ZOON, 's llage, eenige Inporteurs voor Nederland. in een Hinken Wijnhandel een Volontair, om zich practiscli in het vak te bekwamen, tegen nader overeen te komen voorwaarden. Fr. brieven, ond. lett. G M 395, aan het Bureau van dit blad. Gevraagd eene flinke, zindelijke dienstbode, niet beneden de 20 jaar, als MEID-ALLEEN, in een huishouden met kinderen, met behulp van eene werkster voor het grove werk. Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden. Adres aan het Bureel van dit Blad. Bij J. II. VAN BALEN, te Helder, is verschenen: eu zijne africhting, door JEAN BUNGARTZ, Dierschilder te Lcichcnlcli. Bekroond met de medaille van ver diensten voor kunsten en wetenschappen van Saksen-Coburg-Gotha, de Koninklijke Rumeensche medaille van verdiensten, Bene merente 2de lel., enz. enz. .11 E T GRAVURES. Pr ij s f 1. Na toezending van het bedrag per postwissel of in postzegels franco per post. Als gij met het spoor gaat reizen, Ziet ge mij op menig punt. 4 5 7 is aanwezig Om de Nederlandsche munt. 6 1 kan zeer vet soms wezen En 1 2 3 is vaak het woord, Dat in zeer rumoer'ge tijden Van een schildwacht wordt gehoord. Ieder oplosser ontvangt na toezending van 6 hl. postzegels 10 keurige voordrachten met en zonder zang. Verder heeft ieder kans op de volgende prijzen Een TREKPOT met ONDERSTEL (n i c k e 1). Een dito HEEREN REMONTOIR HORLOGE. Het boekwerk DE FRANSCHE OMWEN TELING (geïllustreerd). Twee prachtige SCHILDERIJEN in lijsten. Een BAROMETER metTHERMOMETER. Een TOILETDOOS voor dames. Brieven franco met het bedrag aan G. DIJKSTRA, Boekh. te Franeker, tot 25 Febr. s de beste der Parfume rieën om 't grijze haar te [doen verdwijnen, is onscha delijk voor de huid, verft niet af en is te Nieuwediep alleen verkrijgbaar bij Wed. P. KAMPER, Kanaalwcg 18) te Helder. Prijs 85 eeut per flacon en f 1.50 per dubbele flacon. Bij alle Boekhandelaren verkrijgbaar DOOR Andrê Laurie. Met 24 platen in keurigen pracht band f 1.60. Een der beste jongensboeken ran den nieuweren tijd. Uitmuntend geschikt voor CADBAÜ. Snelpersdruk van J. H. van Balen, t* Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1893 | | pagina 4