COGNAC, Ml VRAAG fijne Likeur I le Toortreffelljke ierta Tan CHARLES D1CKEHS Firma N. Allard Jr. COLPORTEURS! 25 pGt. verdienste PETIT BONHOMME, Dè Erfgenaam van Robinson, DE PRAIRIE WOL F, G. J. 0. I). DIKKERS, Het Geheim van den Toovenaar, gaat door. Notaris HORDIJK, Meubelen en Huisraad, DE BAZAR. ALOM VERKRIJGBAAR S^1887eri^U! champagne CARTE BLANCHE. eigen per 6 flessclien 6.50 merk, :£i met weinig moeite. Colporteurs gevraagd, Het Opperhoofd der Dacota's, Prijs per kwartaal slechts f 1.25. TIVOLI. De Heldersche Drogistwinkel, Notaris te TEXEL, zal op Maandag; 27 Februari 1893, 's avonds 7 ure, in het Loge- ment „DE ZWAAN» aan den Burg op Texel publiek verkoopen: H.A.C. Weiland, Voorste Lijnbaan bij den Burg 111 50 Hooge Lijnbaan idem 1 19 80 r Dotnan a/d Weg idem 0 19 00 Voorste Doman idem 0 92 60 Achterste Doman idem 0 92 20 Hooiland, Aaisloot beoosten den Burg 1 02 30 Pakhuis, Burg bij de Vischmarkt 0 00 80 Huisnianswoning, Schuur en Tuin, Ongeren 0 11 50 Weiland, Huiskoogen Bouwstukje 1 66 50 Langeveld 108 30 u Middelste en aan de Tocht 1 5110 g Benedenste 1 15 40 Reijer Dijt 2 51 30 y Koeienwtidje en Jan Boensland 1 79 20 y Koeienweidje en Voorste fouwer 1 06 30 Hooge Fouwer 0 69 00 Achterste Fouwer 0 75 70 Hooiland, Groote Hooiland 0 98 50 a Sussen koog 0 76 40 De Bol 0 82 60 y Burger Nieuwland 2 S0 70 u Everstekoog 1 29 30 k Koogje in Waal en Burg 2 61 60 Huis, Erf en Landin Everstekoog, in gebruik bij K. Burgman 3 61 20 Behoorende tot de nalatenschap van den Heer P. D. BAKKER. Afslag van Rundvleesch, 10 Cents per kilogram Rollade f 1.00 Ribstuk 1.001 Boeuf1.00 is Klompstuk 1.00 x Biefstuk Haas „1.40 Lapjes, Gehakt en Boulli 0.801 bij J. A. KORVER, Keizerstraat 104. Bij alle Boekhandelaren verkrijgbaar r DOOR André Laurie Met 24 platen in keurigen pracht band f 1.60. Een der beste jongensboeken van den nieuweren tijd. Uitm uuteud geschikt voor CADEAU. Bij J. H. VAN BALEN, te Helder, is verschenen: De avontuurlijke jongensboeken van den gevierden schrijver André Laurie «uilen ook in ons land hun weg vinden. Wat deze boeken tot aanbeveling strekt, is dat elk boek in hooge mate boeit, en dat er g e e n beschrijvingen in voorkomen van gruwzame tooneelen, die vaak schadelijk werken op de ■enuwen der kinderen. Ook zijn deze boeken buitengewoon leerzaam, zondigen niet tegen den goeden smaak, noch tegen de waarheid. Nog eeue aanbeveling is dat de boeken er keurig en aanlokkelijk uitzien en de prijs zeer laag is. (Kamper Ct.) Onder de avontuurlijke jongensboe ken bekleeden die van den gevierden Franschen schrijver André Laurie eene voorname plaats. Ten einde die ook onze, geen Fransch verstaande jeugd te laten genieten, heeft de uitgever J. H. Van Balen te Helder besloten, er eene Hollandsche uitgave van het licht te doen zien. No. 1 van de reeks, „Het geheim van den toovenaar» ziet er aan- I lokkelijk genoeg uit, en voor het overige weet de heer Van Balen te wèl wat j in dergelijke boeken wordt vereischt, dan dat men iets anders dan goeds van 1 hem zou kunnen verwachten. (Oprechte Haarl. Ct.) I De tegen Woens dag 22 Februari 1893, 's morgens 10 uren, aan gekondigde verkooping in het Café „du Commerce" aan het Havenplein No. 17 alhier, van den tot gemeld Café behoo renden inventaris alsmede van huisraad en inboedel HORDIJK, Notaris. te Helder, zal ten sterf huize van den Heer N. J. PRINS, aan den Kanaalweg No. 126 aldaar, op MAANDAG 27 FEBRUARI 1893, 's morgens 10 uren, publiek verkoopen: Goed onderhouden waaronder een antiek mahoniehouten Kabinet en een dito Hoekbuffet, Goud en Zilverwerk, Manufacturen, Koper werk en hetgeen meer ten verkoop zal worden aangeboden. Te bezichtigen in genoemd sterfhuis daags vóór den verkoop van 124 uren. Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notax-is HORDIJK. Afdeeling Anna Paulowna. Voordracht van den Heer A. F. MARLET, Landbouwkundige te Delft, op ZATERDAG 25 FEBRUARI 1893, 's avonds ten 7 ure, in „Veerburg", voor een ieder vrij toegankelijk. De Secretaris-Penningmeester, M. H. KOOIJ. Adriaan Biersteker, Tandarts nieuwe wet, is ies Woensdags te cDusnlteeren le HELDER, KertiracM 41, van 's namiddags 471 uur. Met I Maart wordt gevraagd een flink werkman, die goed met de bouwerij bekend is. Adres: Wed. A. P. Sipman, Anna Panlowua. DEGELIJK 37e Jaargang. DOELMATIG f 1.- GOEDKOOP par fl Ni». Alom gewaardeerd is het Dames- Modetijdschrift Duizenden teekeningen van Dames- Modes en Handwerken. Vele snijpa- tronen. Bij ieder No. een kosteloos Bijblad, bevattende Modekroniek, Feuilleton en Varia. Per 6 Nr»f 1.portvrij f 1.25 Met 5 gekleurde platen 1.50 1.75 Mat 8 geknipte patronen 1.50 1.75 Tüiscbrift yoor Fraaie Handwerken. f 0.50 per 6 Nrs. Uitgave GEBR. BELINFANTE, 'a Gravenuaqe. voor slechts 30 cent per aflevering. Compleet in 112 afleveringen, waarvan er slechts 100 betaald worden. De 12 laatste afleveringen ontvangen dc inteekenaren gratis. DiCKENS1 Werken zijn eveneens verkrijgbaar in 22 net ingenaaide deelen k fl.50 per deel (waarvan de twee laatste deelen niet berekend worden) of in 20 prachtvolle artistieke banden a f 2.00 per prachtband. D I C H E 91 Werken zijn een sieraad voor elk huisgezin. Zij zijn amusant, boeiend en beschavend. Om te doen oordeelen tot welken geringen prijs deze fraaie geillustreerde editie der uitmuntende Werken van CIIAKLES DICKENS thans compleet verkrijgbaar zijn, volgt bier eene tabel van den prijs van vroeger en nu, eene verlaging van prijs van niet minder dan f 137.75. VROE&ER, lij afzonderlijke nitgaren, iet f 167.75. 9.- compleet ei fraai geillnstreerd slecMs f30.—. David Copperfield, met 61 platen. Het verlaten liuis, met 61 platen. Nelly, met 30 platen. Kleine Dora, met 58 platen. Olivier Twist, met 28 platen. Dombey en Zoon, met 62 platen. Groote verwachtingen, met 30 platen. Onze wederzijdsche vriend, met 58 platen. Een reiziger, die geen handel drijft, m. 26 pi. Nikolaaa Nickleby, met 59 platen. Schetsen van Boz, met 34 platen. Bij on9 in de stad, 7 kleine verbalen. Schetsen 25 id. id. Portretten 12 id. id. Vertellingen 12 kleine novellen. Ia Londen en Parijs, met 25 platen. De klok van mr. llumphrey en 3 Het geheim van Edwin Drood 1 Kleine vertellingen (31 overdrukken), f Geen uitweg meer. Een roman uit den vacantietjjd. 1 1T De verklaring van George Silverman. Samuel Pickwick, met 61 platen. Barnaby Rudge, met 46 platen. Juffrouw Lirriper en hare commensalen, met 21 platen. Juffrouw Lirriper's legaat. Een hnis te huur. Mopes de kluizenaar. Geen uitweg. De gevaren van sommige Eng. gevangenen Kerstvertellingen, met 31 platen. Eene geestverschijning. De Nieuwjaars-klokken. Het krekeltje in den schoorsteen. De strijd des levens. De bezeten man. De zeven arme reizigers. De hulst-boom. Kerstsprookjes, met 20 platen. Het vergaan van Golden Mary. Tijding uit zee. Zeker iemands bagage. Het Spookhuis. De recepten van Dr. Marigold. Het station Mugby. Slechte Tijden, met 20 platen. Schetsen uit Amerika en D. T T.fereelen uit Italië }raet 1R PIatem Maarten Chuzzlewit, met 59 platen. Jozef Grimaldi, met 10 platen. David Copperfield Het verlaten huis Nelly Kleine Dora Olivier Twist Dombey en Zoon Groote verwachtingen Onze wederzijdsche vriend Een reiziger, die geen handel drijft Nikolaas Nickleby Schetsen en portretten Novellen i In Londen en Parijs De Klok van Mr. llumphrey Het geheim van Edwin Drood Kleine vertellingen Geen uitweg meer Samuel Pickwick Barnaby Rudgc Juffrouw Liripper en hare Commen salen Een liuis te buur Mopes de kluizenaar Geen uitweg Eene geestverschijning De Nieuwjaarsklokken Het krekeltjein den schoorsteen De strijd des levens De bezeten man Het vergaan vau Golden Mary Tijding uit Zee Zeker iemauds bagage Het Spookhuis De recepten van Dr. Marigold Het station Mugby Slechte tijden Schetsen uit Amerika t Tafereelen uit Italië Maarten Chuzzlewit Jozef Grimaldir 167.75 VRHPrPR betaalde men voor bovenstaande VMKiULH onvolledige Verzameling 107.76. 7.— 11.75 1.80 7.50 2.90 2.90 6.— 14.40 3.90 5.80 1.90 —.90 1.90 1.9" 1.90 1.50 1.50 —.90 1.80 —.75 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 3.60 j 4.50 3.- 9.45 I TlViVC verkrijgbaar alle hierbovengenoemde werken, te verschijnen in 100 afle veringen a 30 cent per aflevering, in 2 jaar betaalbaar. De Uitgevers Gebr. E. M. COHEN te Nijmegen en Arnhem verzenden gratis op aanvrage uitvoerige prospectussen en verdere inlichtingen. Wijn- en Cognachandel. 4'l Geertruideuberg - Bordeaux. INDIË. EXPORT Levert steeds de in November en December aangeboden gesorteerde Maudjes. Prijsnoteering op aanvrage gratis. Ieder kan een mandje naar eigen keuze samenstellen, waar van op verzoek Prijsopgave gezonden wordt. NAAR Chateau de Monbadon. Prachtig, vol en belegen. Speciaal merk onzer Firma. Per anker f 27.franco Per okshoofd 75 Per okshoofd. „140. contant korting. j 0.— lz. *in san do voor "Elixir de Venise". j 24 f 35.— Per 12 fl. f 18 h. contant. Per 24 fl. f35 franco. Per fust van 60 L. f 70; per 100 L. f 105 (zonder fust). N°. 1 per 6 flessclien 9.per 12 fl. ƒ17.50. N°. 2 „6 8.— 12 15.—. N*. 3 „6 7.50; 12 „14.—. N". 4 6 6.50; 12 12.—. N°. 5 6 6.— 12 11.—. Citroen 6 7.50; 12 „14. Arac 0 7.5012 14. MADERAPer 6 fl. ƒ4.50; per 12 fl. 8.50; per 24 fl. ƒ16.—. OPORTO, 6„ „6.— 12 „11.— 24 „21.—. Uitgebreide Prijscourant op aanvrage gratis en franco, Waar de Firma niet vertegenwoordigd is, worden degelijke Agenten gevraagd, ook voor Indië. Voor een eerstdaags verschijnend (niet Soeiaal- Democratisch) Volks-Nieuwsblad voor Nederland, dat slechts één Cent per nummer kost, worden in alle Plaatsen van Nederland die het Blad des Zaterdags aan den uitgang van Fabrieken en Werkplaatsen en op straat willen doen venten. Adres franco, motto COLPORTEURSaan het Bureel dezer Courant. Het nieuwste Jongensboek van JULES VERNE, getiteld het nieuwste Jongensboek van ANDRÉ LAURIE getiteld en het nieuwste Jongensboek van J. HENDRIK VAN BALEN, getiteld worden opgenomen in den Zesden Jaargang van „JOINT CA HOLLAND," waarvan met 7 Januari het eerste nummer is verschenen. Alle boekhandelaren nemen abonnementen aan. Wegens ..igesteldheid van een der me»' verkenden, wordt het Concert van 23 dezer tot nadere aankondiging uitgeste ld. 't Beste en goedkoopste adres is Koningstraat 69. Snelpersdruk vau J. 11. van Balen, te Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1893 | | pagina 4