Printemps 1893. N. ALLARD Jr. $5 THEE Zenden gratis en franco W. JAGER GERLINGS, Bericht naar Waarheid. u En Gros. En Detail. GEERTRUIDENBERG. - BORDEAUX. Export naar Indië. jOT/Rijnwijnen ■'cognac „Cognac de Charente", Champagne-Wijnen van alle hekende Hnizen, GENEVER, Mm, Snel, Amsterdam. KAAS Visch, Waterwild, enz. De Heldersche Drogistwinkel, MENIER DE GROOTSTE FABRIEK DER WERELD Dagelij ksche Veirkoop 50,000 ISlilo's Verkrijgbaar bij ConQseurs, WINKELIERS IN COMESTIBLES EN IN KRUIDENIERSWAREN PARIJS GHANDS MAGASINS JDV TE PARIJS het prachtig geïllustreerd MOOE-ALBÜl met hollandsehen of fransehen tekst, bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Zomerseizoen van kleederen, hoeden enz., voor heeren, dames en kinderen, op gefrankeerde aanvraag aan MM. JULES JALUZOT C" PARIJS Stalen van zijden, wollen en katoenen «toffen, laken enz. enz. worden eveneens franco toegezonden doch men gelieve daar voor de soorten op te geven enongeveer de prijzen te bepalen. Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goede en prompte uitvoeringen der bestellingen benoodigdzijn. Bestellingen van 35 francs en hooger wor den met eene verhooging van 5 0/0 franco Dracht en orij oan Inkomende rechten in alle plaatsen van Nederland aan huis bezorgd. De klanten hebben geene formaliteiten voor de inklaring of andersints te vervullen, daar ons réexpéuitiehuis te Rozendcal Noord Brabant daarmede belast is. firma. J. IJ. Enschedé, Wijnhandelaars, Haarlem, beveleu bijzonder aan: hunne goede, zuivere Bordeaux-Wijne.n, van af f 28.per anker; Algiersche Wijn, per anker f 24.contant); Roode Port Port, van af f 1.10 per flesch; echte Tokayer, ii f 1.50 per halve fleseh; uitmuntende COGN AC, per liter en per flesch, steeds in voorraad bij den Boofd-Aget it voor Helder enOn istreken: C. H. Fre/cag Jr„ Hoofdgracht 30. Belangrijk. Door toepassing van nieuwe uitvindingen is onze Malz-K.offlo zoodanig verbeterd, dat koken voortaan overbodig is. KATHREINER'S KNEIPP MALZ-KOFFIE wordt in een gewonen koffiemolen gemalen, en pur, of half om half, met Java-Koffie vermengd, precies als gewone Koffie gezet. Yoor Bloedarmen, Zenuwlijders, Vrouwen en vooral Kinderen, wordt pure MALZ-KOFFIE door de meest beroemde professoren ten zeerste aanbevolen. Verkrijgbaar in den Helderschen Drogistwinkel, 69. KONINGSTRAAT. 69. Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij. Bestelgoederen. Met ingang van den IS Fe bruari Jl. zijn ten huize van de Heeren H. DITO, aan den Kruisweg, en C. RUIJGH, aan de Binnenhaven No. 5, te HELDER, Eestemuizen der Maatschappij gevestigd. Bestelgoederen worden aldaar aangenomen Z O Tl C&. O I" v©rHooging ,va" VTaOlXt voor alle Stations van de Hollandwclic IJzeren Spoorweg-Maatschappij, van den GelderschOverijselschcnLoc.ini- spoorweg, van den Locaalspoorweg Willem lil en voor alle verder gelegen plaatsen in IVederland, in België en Frankrijk en verder gelegen landen. V r acktprij zen naar alle plaatsen in Nederland, gelegen aan de lijnen van de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, van den €>eldcrschOverijselschen Locaalspoorweg en van den Locaal spoorweg Willem III 7oor zenillDïeii ïau fl-1 Kilo f 0.15. mriaïl-3 ,.0.20. 3-5 0 25, „510 - „0.30. Voor de vrachtprijzen van zendingen van meerder gewicht kunnen de tari even aan het Station te Helder wo rden geraadpleegd, waar tevens alle verlangde inlichtingen kunnen worden i'agewonnen. De Administrateur. Amsterdam, Februari 1893. Duinwaterleiding-Maatschappij van den Helder en het Nieuwediep. Heeren Aandeelhouders wordt bekend gemaakt, dat de Alge in eene Vergadering zal plaats hebben op Maandag '20 Maart a.s., des namiddags te half drie uur, in het gebouw ,.Tot \ot van 't Algemeen", achter het Paleis te Amsterdam, op grond van artt. 17 en 20 der Statuten. C. J. VAN SPALL, Directeur. Helder, den 1 Maart 1893. Voor slechts 34 pCt. te koop aangeboden: Twee aaiiieelei in ie Vissclierij-MaatschajDi.j „HELDER", elk groot nominaal f500. Fr. br., lett. C. A. 770, aan HAASENSTEIN en VOGLER, Amsterdam. Het van alle soorten Bruiukool- Briqncticin eerst ingevoerde, meest bekroonde, onovertroffen, beroemd Merk is dat de beste doof kolen geeft. Hoe beter de doofkool, des te langer de briqnetten vuur houden. Doet dus uw voordcel en blijf uitsluitend dit beroemde merk stoken. Verkrijgbaar bij Handelaren in Brandstoffen. 4= der Firma Roode Bordeaux-Wijnen. Speciaal merk onzer Firma. Per anker 27 i okshoofd „75 okshoofd „140 Zending franco; op 3 maanden j ik contant 2 °/0 korting. Eenige zeer aanprijzenswaardige merken, Per anker. St. Estlphe Medoc 30 St. Emüion„33 St. Lattent „36 Dulamon Blanquefort 38 St. Juiien„40 Laroza Ludon. 45 Vraag uitgebreide Pr ij scour ant. Onze Gesorteerde Mandjes Wijn vinden steeds zeer veel bij- vat Vraag Prijs. /aV DECHARENTEl,2en3. Op witte literGesschen, gewene flssschen of op fust van 20, 40, eto. etc. Cognac de Charente No. I f 1.10 p. L. U No. 2 f 1.25 No. 3 f 1.40 Deze Cognac's worden door geheel Nederland met het meeste succes geleverd. Zij onderscheiden zich door M'. bijzonder fijn bouquet en smaak. 0 in alle merken. ONZE (S?/zijn overal zeer ^gezocht. Volle, zuivere en zachte smaak. Neem eens proef met het merk: "Hlrauneberger. Per anker f32. Ook per 1/2 en 1/4 anker. Vraag uitgebreide Prijscourant. Zeer geschikt voor Feesten. Vanaf f6.50 tot f 50.p. mand. de CHARENTE bijzonder aanbevo len voor HH. Höte- ers, Koffiehuishouders en Slijters. Bij groote partijen wordt de prijs aan zienlijk verminderd. Levering franco stationop 3 maanden of k contant met 2% korting. Cïiaiffillitfffl Neem s. v. p. proef met: 1 IIA per flesch ƒ0.65 IID 0-85 'li E - I-40 11 R 1JS- A Ap 0-85 I|R llT 2-5° vo „3-— Per 12 flesschen f18. tegen zeer concurreerende 'prijzen. Waar de Firma nop niet vertegenwoordigd is, worden degelijke AGENTEN gevraagd, ook voor Indië. G. MUIJS, PI. v. v. Distr.-Veearts te Schagen, vanaf heden dagelijks te consulteere- TRADEMARK PUIKE OUDE A Schiedammer Merk; NI GS TC AP. Verkrijgbaar bij de j meeste Grossiers in 1 gedistilleerd. N.B. Als bewijs van echts j heid is cachet en kurk steed- j c a u i c r\ a m Tvoorzien van den naam der j SCHIEDAM, Fima p HOPPE. J van Verkrijgbaar te HELDER bij Mej. de Wed. A. J. L EIJ E R— UURBANUS, Kanaal weg; te NIEUWEDIEP bij C. DE WIT en J. KOR VER, Spoorstraatte B O L L II M op Ameland bij C. v. d. MEIJ, en te SCH1GEN bij K. VERHEUS. Probeer s. v. p. deSou- chon-Thee. No. 3 k 1.25 per balf kilo. Een Hollander, sedert 15 jaren in Nancy (Frankrijk/ gevestigd, wenscht een paar flinke Hollandsche Huizen in bovengenoemde artikelen voor oostelijk Frankrijk te vertegenwoordigen. Brieven, onder lett. J J, aan het Bureel van „De Visscherij", te Helder. 't Beste en goedkoopste adres is Koningstraat 69. Snelpersdruk van J. H. van Balen, te Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1893 | | pagina 4