best gewonnen Hooi, Hr. Ms. „Vau Speijk" wordt medio Juni ter reede alhier verwacht en zal na binnen- kom»t buiten dienst worden gesteld. De heer G. de Vries, tijdelijk leeraar aan de K. M. Academie te Breda, wordt benoemd tot leeraar in natuurkunde en cosmographie aan de Cadettenschool te Alkmaar. De off. vau gez. 1ste kl. H. G. J. Van üoesburgh wordt geplaatst aan boord van het logementschip „Marnix" alhier. De inspecteur van administratie der zee macht F. F. A. Canneel, die uit Oost-Indie wordt terugverwacht, zal, naar wij vernemen, den dienst met pensioen verlaten. De minister van Oorlog heeft bepaald, dat de plaatselijke en garnizoens-commandanten, alsmede de chefs van den geneeskundigen dienst in de garnizoenen, ongeacht de zijde van welke de mededeeling van een ongeval of het verzoek om geneeskundige hulp bij een spoorwegongeluk komt, onmiddellijk bij stand en hulp moeten verleenen, in de eerste plaats door het zenden van officieren van gezondheid en zoo mogelijk ook van hospi- taalpersoneel. Benoemingen, enz. Door den Commissaris der Koningin in Noordholland zijn benoemd tot zetters van 's Rijks directe belastingen de heerenG. Visser, te Sint-Maarten H. Vet, te Ouden dijk A. Stumpius, te Beverwijk G. van den Broek, te 's Graveland en M. Bus Dz., te Jisp. Onderwij» en examens. Den 12den Juni zal in het lokaal van den heer Blauw, te Schagen, dit jaar de algemeene vergadering van onderwijzers en onderwijze ressen in het arrondissement Helder plaats hebben. Op deze vergadering zal o. a. de heer Roep een lezing houden over Sljörd. Landbouw en Veeteolt. In den Waardpolder, nabij Kolhorn, werden eerst de vorige week bruine boonen, oogst 1892, binnengehaald. De eigenaar gaf ze aan zijn werkvolk, dat ze 's avonds dorschte en waarvoor het een aardig buitenkansje was, daar de boonen zeer medevielen. Het mond- en klauwzeer op den stal van den landbouwer K. Buurs Pz., te Purmerend, is geweken. De stal is ontsmet. De gezond heidstoestand van den veestapel in die gemeente is overigens uitmuntend. Kerknieuw 8. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. kerk te Texel. Zondag 20 Maart, Burg, voorm. 10 uur, d3. van Schaick. Bevestiging vau lidmaten. Waal, voorm. 10 u., ds. de Mazure. Den Hoorn, voorm. 9.30, ds. Leffef. Oude- schild, nam. 2 u., ds. de Mazure. Ooster end, nam. 2 u., ds. van Schaick. Doopsgezinde kerk te Texel. Zondag 26 Maart, Waal, voorm. 10 uur, ds. Kuperus. Avondmaal. Ned. Herv. kerk te Noord-Zijpe. Zondag 26 Maart, voorm. 9.30, Oudesluis (bevestiging van nieuwe lidmaten), ds. van Deursen. Ned. Herv. kerk te Zuid-Zijpe. Zondag 26 Maart, voorm. 9.80, St. Maar- teusbrug (bevestiging der nieuwe lidmaten), ds. Koch. Doopsgezinde kerk te Zuid-Zijpe. Zondag 26 Maart, voorm. 9.30, Zuid-Zijpe, ds. v. Calcar. Ned. Herv. kerk te Callantsoog. Zondag 26 Maart geen dienst. Ned. Herv. kerk te Sint-Maarten. Zondag 20 Maart, voorm. 9 u., St. Maarten (bevestiging van nieuwe lidmaten), ds. Mühring. Ned. Herv. kerk te Eenigenburg. Zondag 26 Maart, nam. 1.30, ds. Grampré Molière. Ned. Herv. kerk te Petten. Zondag 26 Maart, voorm. 10 u., ds. Gr. Molière. Ned. Herv. kerk te Kolhorn. Zondag 26 Maart, voorm. 9.30, ds. Pareau. Rechtszaken. Arrondissements-rechtbank te Alkmaar. Zitting van 21 Maart 1893. E. B., huisvr. v. G. J. B., en G. J. B., te Alkmaar, verduistering en heling, de eerste 6 weken en de tweede 4 weken gev. S. L., te Wieringen, vernieling, vrijge sproken C. N. V., te Helder, poging tot oplich ting, 6 weken gev. C. A. B., te Urk, mishandeling, f 5 boete, subs. 3 dagen hecht. K. D. en K. J., te Andijk, beleediging, ieder f 15 boete, subs. 8 dagen hecht. J. K., te Medemblik, diefstal, 4 weken gev. M. R., te Urk, mishandeling, f 3 boete, subs. 2 dageu hecht. A. G., te Boveukarspel, mishandeling, 14 dagen gev. E. B., huisvr. v. G. J. B.f te Alkmaar, poging tot diefstal, 1 maand gev. Buitenland. Uitspraak in het Panama-proces. Parijs, ai Maart. De jury heeft het schuldig uitgesproken over Charles de Lesseps, Baïhaut en Blondin, en het niet schuldig over Fontane, Sans Leroy, Béral, Dugué de la Fauconnerie, Gobron en Antonin Proust. Het Hof heeft daarop ten aanzien van De Lesseps en Blondin verzachtende om standigheden aangenomen, en veroordeelde De Lesseps tot een gevangenisstraf voor den tijd van één jaar, gelijktijdig tc ondergaan met de straf tot welke hij reeds door de Eerste Kamer van de rechtbank der assi- aes is veroordeeld. Baïhaut is veroordeeld tot verlies van zijn burgerschapsrechten, een gevangenisstraf van s jaar en een boete van frs. 750,000 (het dubbel van het door hem ontvangen bedrag). Blondin is veroordeeld tot een gevange nisstraf van twee jaar. Allen zijn verder veroordeeld in de kosten van het geding en, op vordering van de civiele partij, tot vergoeding van kosten, schade en interessen, en tot terug gave van een bedrag van fr. 375,000 aan den liquidateur van de Panama-Maat schappij. Onmiddellijk na de uitspraak van het vonnis in de Panamazaak zijn de drie veroordeelden naar de Conciergerie ge bracht, waar zij 3 dagen blijven. Daarna werden Baïnaut en Blondin naar de gevan genis de „Santé" gevoerd en de Lesseps naar Mazas. Fransch-Engelsch incident. Bathurst (Senegambië), 21 Maart. Een Fransch officier heeft de Engelsche vlag op het Britsch gebied aan de Gambia neergehaald. Bijzonderheden ontbreken. Een Engelsch oorlogsschip is de Gambia opgevaren. Frankrijk. De gemeenteraad van Saint-Dié heeft besloten voor de begrafenis van Jules Ferry een onbeperkt crediet toe te staan. Er is een commissie gevormaom voor Ferry een standbeeld op te richten op een plein, dat den naam van Jules Ferry zal dragen. Op den dag der begrafenis zullen op last van den minister van onderwijs in Frank rijk de scholen gesloten zijn. Duitschland. Nadat de Rijksdag jl. Dinsdag de begrootingen van oorlog, ma rine en justitie in derde lezing had aange nomen, kwam de begrooting voor het Rijks- invalidenfonds aan de orde. Onder groot rumoer verklaarde Ahlwardt dat het Duitsche volk destijds aan de beurs door joden verraden, en vopr millioenen was bedrogen geworden. Een en ander kon hij bewijzen met officieele, door het tegenwoordig hoofd van het departement van financien onderteekende stukken, welke hij, als de gelegenheid zich voordoet, na het Paaschreces zal overleggen. Onder luiden bijval van de leden ver klaarde Richter dat men een man als Ahl wardt tot in alle schuilhoeken moest ver volgen, en hem dwingen zijn bewijsstukken terstond voor den dag te brengen. Dit is vooral noodig, omdat zijn beweringen ern stige verdachtmakingen van de toenmalige Rijksregeering en Bismarck bevatten. Rickert stelde voor de beraadslaging ter stond te verdagen, opdat Ahlwardt heden gelegenheid zou hebben de zoogenaamde bewijsstukken over te leggen. Dit voorstel werd met algemeene stemmen aangenomen. In de zitting van gisteren verklaarde Ahlwardt eenige bewijsstukken ter tafel te willen brengen. (Levendige kreten van alle kanten). Hij belooft ze na Paschen te zullen aanvullen. (Uitroepen dadelijk overleggen"Algemeene beweging.) Ballestrem stelt voor, de zitting te schorsen om aan het bureau gelegenheid te geven, de stukken dadelijk te onderzoeken en rapport uit te brengen. Richter verzet zich tegen eene verdaging der zitting, maar keurt een onmiddellijk onderzoek door het bureau goed. De zitting is daarop een uur ge schorst. Een moordaanslag. Moskou, 21 Maart.Bij de jl. Dinsdag gehouden verkiezing van een burgemeester, heeft zekere Andryanew, na den burge meester Alexejoff een verzoekschrift te hebben aangeboden, twee schoten op hem gelost. De burgemeester is bewusteloos neergestort. De dader is aangehouden en doet het voorkomen, alsof hij krankzinnig is. Gemengd nieuws. Naar aanleiding van het bericht uit Rozendaal omtrent de gruwelijke mishan deling van kikvorschen, heeft het hoofdbe stuur der Nederlandschs Vereeniging tot be scherming van dieren bij den burgemeester dier gemeente geprotesteerd tegen deze schen^ ding van art. 254 Wetboek van Strafrecht. Uit goede bron verzekert de „Goesche Ct." thans, dat het bericht betreffende het verleenen van uitstel vanpachtbetalingaan Oestermaatschappijen in zooverre onjuist was, dat niet aan twee maatschappijen, maar aan verscheidene firma's uitstel van betaling is verleend tot 1 Mei a. s. Aan ieder, die dit tijdig heeft aangevraagd, schijnt eene gun stige beschikking te zijn uitgereikt. Het komt het blad vreemd en onbillijk voor, dat deze maatregel niet te voren is bekend gemaakt, daar nu slechts enkelen der pachters tot de bevoorrechten behooren, waar allen dezelfde rechten en aanspraken kunnen doen gelden. Jl. Zondag heeft de Paus den heer Stenphen Moriarty ontvangen, die door middel van een plionograaf een in het Ita- liaansch gestelden gclukwensch overbracht. De plionograaf liet den Paus ook nog de stem van den overleden kardinaal Manning hooren, waardoor Z. H. zeer ontroerd werd, benevens een zegenbede van kardinaal Gib bons, aartsbisschop van Baltimore. De heer Moriarty verzocht den Paus een zegenbede in de phonograaf uit te spreken, opdat ook de geloovigen in Amerika eens 's Pausen stem konden hooren. Z. H. beloofde dit en noodigde den heer Moriarty uit Maandag weer te komen. Een jonge Rus, Iwanoff Iwanoffski, heeft dezer dagen bij het Trente et Qua- rantespel te Monte-Carlo, de bank doen springen door in minder dan 2 uren 200,000 frs. te winnen. De matrozen der „Hekla" staan thans te Christiania terecht. Bij hun verhoor ver klaarden zij plechtig, dat de gedoode en als voedsel gebruikte Hollander vrijwillig toegestaan had zich op te offeren, nadat hij tweemaal door het lot daarvoor was aangewezen. Aan twee dokters is opgedra gen een onderzoek naar den geestestoestand der matrozen in te stellen. Vijf zeelieden van de Amerikaansche bark „Hesper" hebben in de Zuidzee den stuurman vermoord. Zij zijn geboeid teSan Francisco aangekomen per „Tropic" van Haïti. Een van hen, Sinclair, schijnt de aanvoerder geweest te zijn. Hij en zijn met gezellen zeggen, dat de kapitein en de stuur man hen van honger lieten sterven. De bloem van den Acropolis. Een lieflijke verschijning die Mary Weber. Keizerin Friedrich had haar onder de vele dochters harer hofbeambten opgemerkt, om dat zij zulke goede manieren had, zoo lief tallig en bescheiden was. Toen prinses Sophie haar moeder had geschreven of zij niet iemand wist, die met de Engelsche gouvernante voor haar kindje kon zorgen, had keizerin Frie drich dadelijk aan fraulein Weber gedacht. Zoo kwam Mary Weber te Athene. Zij maakte daar kennis met een jongmensch, een militairen dokter, een knappen, slanken man, met dat zuidelijke in zijn uiterlijk, dat zoo aantrekkelijk is voor Germaansche blon dines. De vonk sprong over. De jongelui kregen behoefte elkander onder vier oogen te spreken en kozen daartoe de stille paden van den Aropolis. De Engelsche gouvernante kon dat minne spel echter niet goed aanzien. Zij vond het „schocking", en bracht het geheim aan 't licht. Het gevolg was, dat de jongelui elkaar baast niet meer zagen en dat Mary, om haar Griekschen vriend nog eens te spreken, een middel moest te baat nemen, dat lijnrecht in strijd was met het a b c der etiquette. Uit het hofrijtuig, waarin zij met den baby-prins een toertje maakte, wierp zij den jongen officier ecu briefje toe, waarin zij hem om een onderhoud smeekte ten huize van een gemeenschappelijke vriendin. De jonge man kwam, maar vroeg haar niet ten huwelijk, gelijk zij had gehoopt. Integendeel liet hij doorschemeren, dat, wegens den tegenstand zijner ouders, van een duurzame verbiutenis niets zou kunnen komen. Mary dacht er dagen over na en besloot toen nog een uiterste poging te wagen. Zij schreef hem voor 't laatst te komen op den Acropolis. Kwam hij niet, dan zou zij zich dooden. Op den afgesproken middag zagen enkele wandelaars op een der hoogste punten van den Acropolis iets roods, 't Scheen een groote roode bloem, opbloeiend uit het grijs der verweerde steenen. Die bloem was de roode parasol vau Mary Weber. Meer dan een kwartier stond zij daar hoog in de lucht, wachtend of hij nog komen zou. Hoewel zij èn uit het raam zijner ouders en uit het raam van het hospitaal, waar hij werkte, te zien was, kwam hij niet. Eenige oogenblikken later bleven twee wandelaars als versteend stilstaan. Zie, wat waait daar van den Acropolis? Is het een reuzenbloem, een steenklomp, een mensch wellicht Men schoot van alle kanten toe en vond een meisje bewusteloos op de steenen liggen. Zij was op de zijde gevallen. Uiterlijk droeg zijn geen sporen van verwonding. Het mooie, bleeke gelaat stond kalm. Inwendig was zij echter zoo verwond, dat zij een uur later overleed. De jonge officier, die inmid dels was toegesneld, was wanhopend. H\j had haar brieQe wel ontvangen, maar niet aan de bedreiging geloofd. Het denkbeeld dat hij de oorzaak was van haar dood kon hij niet verdragen en den volgenden morgen joeg hij zich een kogel door het hoofd. Óp denzelfden dag werden beiden begraven en op hetzelfde kerkhof. Het lijk van den officier werd eenvoudig „weggebracht"; van een plechtige teraardebestelling was geen sprake. De Grieksche geestelijkheid onthield zich omdat de officier een zelfmoordenaar was. 's Nachts had er nog een voorval plaats, dat deze romantische geschiedenis voltooit. Onbekenden openden de graven, die ver van elkaar lagen, en brachten het lijk van den officier over in de kist van Mary Weber. Boven liet graf bevestigden zij een papier met deze woorden: „Wij, vrienden van de overledenen, hebben gezworen hen in den dood te vereenigen 1" Men kan zich voorstellen, dat deze ge schiedenis, die niet aan eeu roman ontleend is. maar dezer dagen te Athene werd afge speeld, ontzaglijk veel opzien wekt. Uit onze Koloniën. Hr. Ms. stoomschip „Koningin Emmu" wordt den 16 Febr. te Soerabaja verwacht, tot liet ondergaan van eenige weinig betee- kenende reparatiën, die den 2 Maart moeten afgeloopen zijn. Op dien datum vertrekt het schipbeste.mmir.g onbekend, doch naar men gist wel naar de Aroe-eilanden. Hr. Ms. ramtorenschip „Koning der Nederlanden", nog altijd te Atjeh iu station, gaat vermoedelijk in 't begin van Maart naar Singapore om te dokken, wat hoog noodig is. Onder meerdere andere noodige dingen, breekt daar aan boord zoo langzamerhand dc noodzakelijkheid aan eener grondige voorzie ning en 0. a. eener geheele ketelvernieuwing, een werk van grooten omvang en niet ge ringe kostbaarheid. Men wil deze gelegen heid tc buut nemen om eens goed na tczien wat eigenlijk noodig zon zijn en hoeveel dit dan wel kosten zou. Ten einde ten behoeve van het Marine departement een grondige inspectie, een ver trouwbare begrooting daarvoor te kunnen opmaken, wanneer het schip in het droge dok staat te Tandjong-Pngger, zal van Soerabaja uit eene commissie naar Singapore moeten worden gezonden. Waarschijnlijk zullen daartoe een officier-machinist van Bata via, benevens een ingenieur van Soerabaja worden aangewezenmisschien komt er ook nog een zeeofficier bij zij zullen dan naar Singapore worden gezonden met die opdracht. Behalve de hoofdkassier van de factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij van wiens verdwijnen en aanhouding reeds mel ding werd gemaakt, is er nog een kassier van hetzelfde kantoor weggeloopen, dien men nog niet heeft gevonden, doch wiens schoonmoe der als verdacht van medeplichtigheid in voor- loopige hechtenis is genomen. De hoofdkas sier wil niet zeggen waar de f 52,000, die nog niet terecht zijn, zijn gebleven, hoe men ook op de plaats, waar hij zooveel jaren heeft gearbeid, op zijn gemoed heeft trachten te werken. Zijne vrouw is te Tonkangan gevat, met f S,50 aan contanten bij zielizij had de twee laatste nachten in het bosch ge slapen. Curacao, 2G Febr. Op den 15 dezer is het stationschip „De Ruyter" naar Nederland vertrokken het zal te Maitinique dokken, alvorens den Oceaan over te steken. In een vorige correspondentie werd reeds op het ondoelmatige gewezen van de vervan ging van een eerste klasse door een kleiner schip op dit station. Vooral met liet oog op de gedurige verwikkelingen in Venezuela is de aanwezigheid in deze wateren van een groot schip wenschelijk. Verkoopingen. Vrijdag 24 Maart. Oosterblokker, 10 uur 's morg. Bij T. Groenwoudtmeubelen en huisraad. Maandag 27 Maart. Noordscharwoude, 7 uur nam. In het Bonte Paard. Huis en bouwterreinen aan den straatweg, gr. 0,7.30. Stoomvaart 9n Scheapstijdingen. Koningin Emma (s.), van Amsterdam naar Batavia, passeerde 19 Maart Malta. S 0 e n d a (s-)i arriveerde 21 Maart van Amsterdam te Batavia. Burgemeester den Tcx (s.), van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 21 Maart te Aden. Prins Alex ander (s,), van Amster dam naar Batavia, arriveerde 22 Maart te Padang. C o n r a d (s.), vertrok 22 Maart van Ba tavia naar Amsterdam. Utrecht (s.), van Rotterdam naar Bata via, vertrok 21 Maart van Southampton. Bromo (s.), van Batavia naar Rotterdam, vertrok 21 Maart van Port-Said. M e r a p i (s.), van Rotterdam naar Ba tavia, vertrok 22 Maart van Port-Said. Werkendam (s.), van Rotterdam naar New-York, passeerde 20 Maart Scilly. V i 8 s c h e r Ij. Nieuwediep, 23 Maart. Sedert jl. Dinsdag werden hier door 1 korder 40 ton gen en door trekkers 370 tal haring aange voerd tong gold 85 cent per stuk en haring f 6 a f 1.75 per tal. Kolhorn. Hoewel het vorig jaar de ansjovisvangst zeer onvoordeelig was, toch zal het getal visschers dit jaar niet minder zijn. Veler hoop is weder duurop gevestigd. In 1891 werden bier ruim 800 ankers inge zouten, tegen slechts 70 in 1892. Eene goede vangst zou menigeen te stade komen, want in de polders is het dit voorjaar slap met het werk. Een aantal arbeiders kunnen nog steeds geen werk vindensommigen zijn reeds bijna een half jaar achter elkander buiten verdiensten. Marktberichten. Texel, 20 Maart. Ter markt van lieden wn» gaen vee aangevoerd. Purmerend. 21 Maart.Aangevoerd 63 stapels kl. Kaas, f 25 «33 dc 50 kg.; 318 kg. Boter, f 1.15 a 1.25 per kg. Bieren f 3 a 3.50 de 100. Vee: 16 Paarden; 88 v. Varkeus, 48 a 56 c. p. Kg.152 mag., f 18 a 28 24 lliggcn, f 9 a 14 por stuk; 1761 Schapen eu Lammoreu. Amsterdam, 22 Maart. Tarwe op levering vreiuig veranderd; Mei f 171; Nov. f174. Kogge op levering lager; Maart 1132; Mei f128, October f 125. Kaapolie vliegend f 25.75Mei f 25.75 Scpt,- Dec. f 25.7». Lijnolie vliegend f 22.50April f 22.75 Mei 22.75; Juni-Aog. f 22.75 Scpt.-Doc. 22.25. Raapkoeken f56 a 76. Lijnkoeken f8 a 12. Aangevoerd: 125 vette Kalveren 1ste kwal. f 1. 2de kwal. 85 cent per KG. 165 nuchtere id. f 6 a 8; 152 vetto Varkens 42 a 50 cent per KG. Amsterdam,22 Maart. Aardappelen: Friesche Dokk. Jammen f 0.80 a 1.id. Fran. f 0.80 t 1.—, id. Saaier» f 0.70 n 0.75, Zcenwacho Spuiiche Jammen f 0.90 a 1.80 dito olsuwe f 1.a 1.10; Flakk. jamiuon f 0.90 a 1.10 Geld. Blauwe f 0.85 b f 0,90 Chnmpiona f 0.70. Schiedam, 22 Maart. Moutwijn f 9.75, Jenever f 13.75, id. Anutardarasohe proef f 15.25. Burgerlijke stand van: Helder, van 20 tot 22 Maart. Bevallen5. M. Knaveu, «eb. Meijer, z. (was in de vorige opgave foutief opge geven). N. van Leeuwen, geb. Blom, d. IJ. de Graaf, geb. Bakker, z. G. H. Galenkamp, geb. Vos, d. D. Veldman, geb. Bos, (1. A. C. Govers, geb. Riemers, z. M. Stoop, geb. Koppes, d. OverledenE. Sariemijn, wed. van J. Re- temijer, 45 j. G. L. Mouton, 3 m. G. Brouwer, 11 j. P. J. Willers, 23 j. W. Geertse, 43 j. K. Koningstem, 66 j. Texel, van 15 tot 21 Maart. Gehuwd: L. Alderliefate en T. Bakker. C. Zutplien en A. Vlumming. P. W. Roeper en A. J. Keijser. T. Boon en C. Kok. GeborenMaria, d. v. G. C. M. Barhorst en I. Maas. Schagen, van 18 tot 22 Maart. Geboren Ar ie llillebrand, z. v. A. Jonge- bloeil. Gcriiijc Agatha, d. v. Dirk Otsenen J. Keppel. OverledenR. Mantel, 81 j. en 1 m. 1 levenl. adngeg. kind v. h. mann: gesl., v. W. l)uijs en C. A. Schouten. Weortt. waarnemingen te Helder. (Laihlskeet.) IJ W imlrichtinc m kracht. Barometar m.M. Thermometer C». Stand. Afw. Stand. Afw. 22 12|o.Z.O. 23 SjZ.O.t.Z 23 12N.N.W 0.3 KG. 0.1 0.1 772 261 fl 1.86 771.23'fl0.S3 771.58 fll.18 8.8 2.7 7.5 |t 3.4 - 0.8 t 2.0 •êic *T 1 I Weersgesteldheid. Toeatand van de zee. 22I12 0.72 Helder, schoouw. Stil. 0.94 id. id. 23;12 1 0.88 id. id. Te verwachtenZuidoostenwind. Politie. GavondcB voorwerpt n. Adres Bureau I 1 insigne, waaraan een stukje rood lint. Laaiste berichten. 23 Maart. Officieele berichten uit de „Staatscourant". Met den 1 April a. s. worden: 1. de luit. ter zee 2de kl. C. M. Van Rijn en de adel borst 1ste kl. C. H. Julius, respectievelijk dienende aan boord van Hr. Ms. wachtschip te Amsterdam en Hr. Ms. stoomschip „Jo- han Willem Friso", op non-actiriteit gesteld, onder intrekking hunner aangewezen be stemming voor Hr. Ms. instructiebrikken „Castor" en „Pollux" 2. de luit. ter zee 3de kl. W. J. G. Umb- grove en de adelborst 1ste kl. G. J. Lever- land, geplaatst in de rol van Hr. Ms. op leidingsschip „Admiraal van Wassenaer" en gedetacheerd, respectievelijk' aan boord van Hr. Ms. instructiebrikken „Castor" en „Pol lux" en 3. de luit. ter zee '2de kl. J. C. Stam en de adelborst 1ste kl. G. J. Te Winkel, ge plaatst resp. aan boord van Hr. Ms. wacht schip te Amsterdam en Hr. Ms. ramschip „Schorpioen." De 1ste luit. der mariniers C. N. Cazaux van Staphorst, belast met het bevel over het detachement mariniers aan boord van Hr. Ms. stoomschip „Johan Willem Friso", wordt met 1 April a. s. ter beschikking gesteld van den coram. van het korps terfrijl met 1 Mei d. a. v. de kapt. der mariniers J. B. Verkeij, behoorende tot de rol van Hr. Ms. wachtschip te Hellevoetsluis en belast met het bevel over het daar aan boord ingescheepte detachement mariniers, mede ter beschikking wordt gesteld vau genoemden commandant en vervangen door den kapitein der mariniers D. G. Vreedenberg. Door de Directie der Marine alhier werd gisteren openbaar aanbesteeddc levering van 1.500.000 kilogr. Cardiffkolen. Inge komen waren 0 inschrijvingsbiljétten, als van de heerenVon Tenen C'leve, te Amster dam, ad. f 9.41 1 Van Nievelt Co., Dor drecht, f 9.14$Ruijs Co., Amsterdam, f 9.07£; P. N. de Jong, id. f S 97 Ruijs Sc Co., id. f S.92J enjjB. Hagedoorn Sc Zn., id. f S.69tV per 1000 kilogr. Een onzer oudste plaatselijke vereeni- gingen, de Weerbaarheids-vereeniging „Artil- Ferie-Vrijkorps", zal eerstdaags ophouden te bestaan. Naar wij vernemen zal het Eng. stoom schip „Roraulus", thans wekelijksgeregeld varende tussohcu Newcastle, llarlingen en Montrose, voortaan in plaats van te llar lingen hier binnenkomen om mosselen voor Montrose te laden. Berlijn, 22 Muart. Rijksdag. Bal lestrem verklaarde in zijne conclusie, dat de taak van het bureau met het onderzoek van de door Ahlwardt overgelegde documenten afgeloopen is en dat Ahlwardt voor zijne be schuldigingen geen spoor van bewijzen aan gevoerd heeft. Abhvardt's beschuldiging van gisteren tegen afgevaardigden zoowel als te gen de regeering is onbewezen gebleven en de overgelegde stukken zijn volstrekt, onge schikt om zijne beweringen tc staven. De Rijksdag is eenparig van oordeel,(Int een afgevaardigde dergelijke beschuldigingen alleen mag uitspreken, als hij de bewijzen dadelijk bij de hand heeft. ADVERTENTIE W TE KOOP: pl. m. 4000 pond bij B. CORNELISSEN, aan den Middenvliet, Anna Paulowna.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1893 | | pagina 3