=Onze Rijn- en Moezelwijnen. Bericht naar Waarheid. BOON'S CACAO. W. JAGER GERLINGS, F0RTUNA. Tegen den Stroom. Bölger Zoon, Bölgers Thee, Kx: De Heeren Gebr. Wiegman, Alkmaar, Lombard Investment Company Gesorteerde Mandjes Rijnwijnen Firma N. ALLARD Jr- Clr Ie IgiMoü". JacobMantel's 1 ld8Sigarenmagazijn, Depothouder de lieer R. Helder. TE KOOP: De Heldersche Drogistwinkel, GENEVER, Het Geheim van den Toovenaar, W" DRANKZUCHT. G. MUIJS, MARIKTE. Openbare Aanbesteding bij de Directie der Marine te Willemsoord, op WOENSDAG den 12 APRIL 1893, des voormiddags ten 11 ure, van Perceel 1. Verfwaren. 2. 6000 HL. Gascoke. 3. 1000 u Houtkolen. 4. 2500 a Smeekolen. 5. 1000 KG. geteerd dubbel of liuid. 6. Mos en Vilt. 7. 6000 KG. Moscovische Pek. 8. 50000 stuks gewone Turf. 9. 10000 KG. gezifte Menie. 10. Lijnolie. 11. 15000 KG. Patentolie. 12. 15000 u idem 13. 1000 u Spermacetie-Olie. 14. Minerale Olie. 15. 1500 KG. Reuzel: 16. 1500 Roet of Talk. 17. 15000 n Loodwit. 18. Zink verf. 19. 700 KG. groene Zeep. 20. Aarde, Cement, Kalk en Zand. 21. Vuurvaste Steenen en Tegels. 22. Kantoor-, Schrijf- en Teeken behoeften. 23. Papier, enz. De bestekken liggen ter lezing bij het Departement van Marine te 's Gravenhage en bij de Directiën der Marine te Willemsoord, Amsterdam en Hellevoetsluis, alsmede bij de Provin ciale Besturen en ter Secretariën van de gemeenten Rotterdam en Dordrecht. Voor zoover de voorraad strekt, zijn de bestekken te verkrijgen ter Griffie der Marine te Willemsoord, ad. f 0.15 per exemplaar. Verdere inlichtingen kunnen verkre gen worden ten bureele van den Magazijnmeester der Marine te Willemsoord. De inschrijvingen op gezegelde biljetten, ingericht volgens artikel 5 der Algemeene voorwaarden, moeten vóór het uur der aanbesteding franco bezorgd zijn in de bus, geplaatst in het Directie gebouw. Willemsoord, 30 Maart 1893. De Schout-bij-nacht, Directeur en commandant der Marine, UHLENBECK. firma J. H. Enschedé, Wijnhandelaars, Haarlem, bevelen bijzonder a:ui hunne goede, zuivere Bordeaux-Wijnen, van af f 28.per anker; Algiersche Wijn, per anker f 24.(k contant); Roode Port a Port, van af f 1.10 per flesch; echte Tokayer, i f 1.50 per halve flesch; uitmuntende COGNAC, per liter en per flesch, «teeds in voorraad bij den Hoofd-Agent voor Melder enOmstr eken: C. H. Freytag Jr., Hoofdgracht 30. Alom verkrijgbaar: A. J. H. VAN DER SLOOT De strijd om Merweda. Historische Roman. Prijs: fl.75. A. L. KIELLAND Prijs f2.50. JONAS LIE: Prijs f2.25. Beide Noordsche Romans vol frisch- heid en op uitstekende wijze vertaald. Hofleveranciers van Hare Majesteit de Koningin-Weduwe. bekroond te Amsterdam, Gent en Parijs, wordt verkocht bij: Helder Jl. llnbbeling, Kanaalweg. Nieuwediep L. HJuter. Oudesluis P. H. de Carpentier. Anna Paulowna P. de Vries. 't Zand in de Zijpe H. Stakker. u i/ ii i/ S. Kor ver. Omtrent het sluiten van con tracten van levensverzekering en lijfrenten bij de Hollandsche Sociëteit van Levensverzekeringen, opgericht in het jaar 1807 te Amsterdam en tegen woordig onder het bestuur van de Heeren J. T. VAN B0SSE. J. G.SILLEM, Jb. BIERENS DE HAAN en S. P. VAN EEGHEN, als Commissarissen, Jhr. Mr. C. HARTSEN Jbsz., als Directeuren Mr. J. P. P0RTIELJE, als tweede Directeur, zijn inlichtingen te verkrijgen aan het Kantoor te Amsterdam, Reguliersdwars straat 12, bij HH. Correspondenten in de voornaamste steden des Rijks en bij den Generaal-A genten de Heeren C. H. HOOFT GRAAFLAND, te Utrecht, Kromme Nieuwegracht 68, en M. J. D00RENB0S, te Middelburg. Correspondent voor den Helder deHeer O. SWAVING. Jaarlijksclic premie per honderd gulden kapitaal-verzekering voor het geheele leven Op 25 jaar f 1.99, op 40 jaar f 3.11. 30 2.27, 45 3.71. 35 H 2.64, 50 4.53. Het van alle soorten Bruinkool-Briquetten eerst ingevoerde, meest bekroonde, onovertroffen, beroemd Merk is dat do beste doofKolen soort. Hoe beter de doofkool, des te langer de bri<|iietten vuur houden. Doet dus uw voordeel en blijft uitsluitend dit beroemde Merk stoken. Verkrijgbaar bij Handelaren in brandstoffen. berichten, dat de lOjarige 5 pOt, 1ste flypotheek- Pandbrieveii der ter grootte van 1000 doll. (f 2500), 500 doll. (f 1250), 400 doll. (t 1000) en 200 doll. (f500) met halfjaarlijksche Coupon a pari bij hen verkrijg baar zijn. VoUedige omsotLrljvlns dor H ypotbelion, wolKo liot oridor- pand dczor Pandbrieven vxit- maKen, liggen aagelUlss ten kantore dor HoofU-agenteri voor pandbrlomoudors tor Inzage. worden reeds jaren door geheel Nederland met het meeste succes verkocht. Ieder, die onze Wijnen leerde kennen, deed nabestelling en betuigde zijne tevredenheid, zoowel wat de kwaliteit der verschillende Merken, als de uitvoering der orders betrof. Al onze Wijnen zijn dan ook bepaald krachtig, met een aangenaam bouquet, zoodat zij de goed keuring van alle Wijnkenners wegdragen. Met het oog op het Zomerseizoen, waarin een goede flesch Rijnwijn zeer op prijs gesteld wordt, hebben wij besloten eenige aan te bieden, om ieder in de gelegenheid te stellen, kennis te maken met onze Wijnen. Levering ii contant, franco naaste station embalage in den prijs begrepen. N°. 1 a f7.50. fl. Niersteiner. Brauneberger. Zeltinger. Marcobrunner. N°. 2 fl flO.— K°. 3 a f 15.— 4 a f 20. 14 fl. |4 12 12 Rudesheimer. Zeltinger. Moselbllimchen. Josephshöfer. 6 fl. Geisenheimer. s 4 Grafenberger. i 4 Bodenheimer. i 1 Hochheimer. N°. 5 a f25. 6 fl. Marcobrunner. 4 Johannisberger. 5 Niersteiner. 5 Bodenheimer. Hochheimer. 1 i Wijn- Copac-toMel GBEPtrÉËiitiBPO 16 BORDEAUX Export naar India. 5 fl. Rudesheimer. 7 Moselblümchen. 1 i 3 Johannisberger. j 3 Brauneberger. 2 Josephshöfer. K°. 6 fl f30 10 fl. Marcobrunner. 3 Brauneberger. 3 MoselbliimchenJ 2 Josephshöfer. 3 Geisenheimer. 4 Johannisberger.l Vraag uitgebreids Prijscourant, "Wl IW Vraag uitgebreide Prijscourant. Speciale Aanbiedingen. Roode Bordeaux-Wijnen. Chau de Monbadon. Een smakelijk glas Wijn io PUAii m Een goedkoope en toch bepaald zuivere Wijn is: PRIJS i Per anker27. i Oksh. 75. Okshoofd. 140.—. Cognac de Okarente. NU f 1.10 B. lil. N". 2 „1.25,, N°. 3 140 Deze Cognacs onderscheideu zich door bijzonder f ij n bouquet en zachten smaak. Bijzonder aanbevolen voor Ii.H. Hoteliers, Koffiebuishouders en Slijters. Levering franco op 3 maanden a contant 2°/0 korting. Nieuw Merk: Cognac Monopole f 1.30 p. L. 1 *S0 n l'oyj 1 70 jj 1 u wordt alléén verzonden in bemande flesschen van 10 en 20 Liter. Waar de Firma nog niet vertegenwoordigd is, worden degelijke Agenten gevraagd. Heden geopend, Zuidstraat No. 38: waarbij de volgende merken zeer worden aanbevolen: Willem III en Salida 2 cent, Anika en Landjuweel 2* Moda en Gertrude3 benevens echte geïmporteerde Havana-Sigaren. Alle soorten Rook- en Pruimtabak, o. a. beste lange blanke Krultabak a 20 cent, zonder concurrentie. II.H. liefhebbers van goede Sigaren en Tabak, genoteerd tegen de scherpst mogelijke' fabrieksprijzen, bezoekt JACOB MANTEL's Magazijn, Zuidstraat, No. 38. een best EOf WERKPAARD. AdresBANDSMA, in Brandstoffen, Helder. Steeds voorhanden de buitengewoon gerenommeerde Theeën van de Firma P. E. Thueré te Utrecht. Dlikttraat. Wed. SEVENHUI1SEN. 't Beste en goedkoopste adres is Koningstraat 69. Fabrieksmerk DE RUITER. Onovertrefliare kwaliteit. Billijkste trijs. I. J. BOOS tap., WormiEr, Hofleveranciers. Opgericht 1813. PUIKE OUDE z» Schiedammer Merk: NIGHTCAP. Verkrijgbaar bij de meeste Grossiers in gedistilleerd. N.B. Als bewijs van echt heid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P. HOPPE. Bij alle Boekhandelaren verkrijgbaar DOOR André Laurie. Met 24 platen in keurigen pracht band f 1.60. Een der beste jongensboeken van den nieuweren tijd. Uitmuntend geschikt voor CADEAU. De rustverstoorster van zoovele huis gezinnen, wordt door het sedert tal van jaren beroemde RETZLAFFsc/ie genees middel VOLKOMEN uitgeroeid. Men wende zich vol vertrouwen tot AD0LPH JAFFÈ, te Dresden. PI. v. v. Distr.-Yeearts te Schagen, vanaf heden dagelijks te consulteeren. Snelpersdruk van J. H. van Balen, U Heldar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1893 | | pagina 4