LOMBARD INVESTMENT COMPANY. Artillerie-Vrijkorps. BOON HARTSINCK en VAN TIJEN, chtpartij plaats tusschen voor- en tegen st*nders van het wetsontwerp betreffende den verkoop van sterken drank (Local Veto Bill). De politie kwam tusschen bei den en dreef de vechtende menigte, om streeks tweeduizend personen sterk, uiteen. De menigte riep „Weg met Balfour Leve Gladstone 1" Tegen halfzes kwam het opnieuw tot eene botsing; met groote moeite slaagde de po litie er in, de betoogers uiteen te drijven. Een man klom op den omloop van de Nelson-zuil en sprak van daar de menigte toe. Denemarken. Jl. Vrijdag vierde koning Christiaan zijn Bosten verjaardag. Czaar Alexander zond den koning (zijn schoonvader) een telegram van gelukwen- sching, waarin hij mededeelde, dat hij in dezen zomer met de Czarina het Deensche koningspaar weer het jaarlijksche bezoek op het slot Fredensborg zal brengen. Peru. Volgens een telegram van den Amerikaanschen Gezant in Peru aan het Departement van Buitenlandsche Zaken, plunderde de menigte het gebouw der Vrij metselaars en verbrandde zij de meubelen op straat. Daarna overviel zij het consu laat der Ver. Staten, vernielde de meu bels en schoot op den consulairen agent. De politie poogde niet het te verhinderen. Het telegram noemt niet de plaats, waar dat is gebeurd. De Staatssecretaris der Ver. Staten beval per telegraaf den Gezant tegen het ver zuim der Peruaansche autoriteiten te pro testeeren, de bestraffing der schuldigen en de bepaling eener schadeloosstelling te geven. Gemengd nieuws. Jl. Zondagmiddag is hier uit de Binnen haven bij de Nieuwebrug opgehaald het lijk van den marinier iste ld. A. J. van Rhijn, die sedert 18 Maart jl. van Hr. Ms. fregat „Neptunus" afhier werd vermist. Hr. Ms. stoomschoener „Dolfijn" kwam jl. Zondagmiddag in de haven alhier. Bij het meeren schoot de loopplank te schielijk uit, waardoor een kind te water raakte, dat voorzeker, door den snellen stroom medegevoerd, verdronken zou zijn, ware niet de hofmeester gekleed te water ge sprongen, die de voldoening smaakte hel kind in de inmiddels toegeschoten vlet in veiligheid te brengen. Als een merkwaardigheid deelt men mede dat door de werkers van 3e firma Gebrs. Sluis te Enkhuizen onder een schelf erwtenrijs gevangen zijneen volwassen en een jonge otter, en een bunzing. Ook was er nog een haas in het gezelschap, die het hazenpad koos. Uit Osch meldt men aan de „Telegr." De justitie is jl. Zaterdag weer hier ge weest, thans voor de vijfde maal. Zekere v. TL, bijgenaamd „de baron", werd giste renavond zooals reeds kortelijk is meege deeld, als rermoedelijke dader van of medeplichtige aan den moord cn den wacht meester Hoekman gearresteerd geboeid naar den Bosch overgebracht. De pu blieke meening is echter niet tegen hem. Nader meldt men ons, dat de vermoe delijke moordenaar van den wachtmeester der marechaussée Hoekman, Antoon v. Berkum, wordt verdacht óf zelf den wacht meester in den avond van 26 Maart van het leven te hebben beroofd óf althans daaraan medeplichtig te zijn. Van B. is een jonkman van even in de twintig jaar; hij is kuiper van beroep en te Osch woonachtig. Gisteravond is het lijk van een werk man uit zijne woning in de Rubensstraat te Kralingen, onder geleide van politie, naar het Ziekenhuis te Rotterdam overge bracht, om te worden geschouwd, daar men vermoedt dat zijn dood het gevolg van eene misdaad is. Jl. Dinsdagnacht werden eenige be woners van de Hollaan te Kralingen ge wekt door gekerm om hulp. De heer De R. begaf zich daarop, vergezeld van zijnen zoon, naar buiten en zag voor een woning aan den kant eener sloot een jongmensch staan, geheel ongekleed en bibberend van koude. Aan het politiebureau in de Waterloo- straat gebracht, vertelde de jonkman daar, dat hij machinist-leerling was, 4 dagen verlof had gekregen om zich naar zijne familie te Amsterdam te begeven, en Maan dagavond weder aan boord van zijn schip te Hellevoetsluis had moeten present zijn. Daar hij zich echter wat te lang te Rot terdam had opgehouden, was hij telaat aan de boot gekomen die hem zou afhalen. Na ongeveer tot ii£ uur te Rotterdam te hebben gewandeld, had hij zich in de richting van Kralingen begeven. Aan den Lagen Zeedijk bij de Hollaan gekomen, was hij daar door een hem onbekend per soon aangevallen, die hem geld en klee deren ontroofd en daarna in een sloot ge worpen had. De aanrander was, volgens zijne verkla ring, met zijn geld en kleederen heenge gaan, hem alleen zijne jas en schoenen achterlatende. De heer De R. voorzag hem van een broek. De jonkman werd daarop ter be schikking gesteld van den commandant der marine te Rotterdam, om verder overge bracht te worden naar Hellevoetsluis. Men vermoedt dat de knaap, om de straf voor zijn achterblijven van verlof te ontloopen, een sprookje heeft opgedischt. Althans is gebleken, dat hij met eenige andere machinist-leerlingen met opzet te Rotterdam was achtergebleven, om een ge- zelligen avond te hebben. Uit onze Koloniën. Reuter seint uit Singapore, dat, volgens nadere berichten omtrent het gevecht aan de Tamiang tegen de Atjehers, onze troepen 6 dooden en 45 gekwetsten telden. De Atjehers hadden 63 dooden. Onze troepen die de overwinning behaalden, namen 8 versterkingen en veroverden 7 kanonnen en een groot aantal andere wapens. De ver bindingen waren hersteld. Nader vernemen wij, dat van de marine 2 korporaals der mariniers en 2 mariniers gesneuveld zijn, een luit. ter zee iste kl., D. A. Mensert, en 6 minderen zwaar zijn gewond, 2 luitenants ter zee 2de kl., J. F. B. Van Dijk en J. H. Zeeman, en 9 minderen licht zijD gewond. Voorts is gesneuveld de iste luit. der inf. C. Van der Schroe£f,post-kommandantvan Seroeway. De „PenangGazette" van 7 Maart meldt Juist voor het ter perse gaan van dit blad vernemen wij, dat het Hollandsche oorlogs schip „Sambas", hetwelk gisteren van Atjeh hier aankwam, order heeft ontvangen zich onmiddellijk naarTamiang te begeven. Men schrijft uit de Molukken, dat de resident van Ternate en de controleur van Batjan door den Gouverneur-Generaal per telegram naar Batavia zijn ontboden; zeer waarschijnlijk naar aanleiding van de groote onordelijkheden, welke volgens aanklacht bij de justitie te Macasser van 1888 tot en met 1891 op de eilanden Kasiroetaen Mandi- oli zouden hebben plaats gehad, zonder dat het bestuur van Teri ate, waaronder die eilanden behooren, daarvan ooit iets ge weten heeft. Verkooplngen. Woensdag 12 April. Burgervlotbrug, gem. Zijpe, 10 's morg. Eene partij sckeepshout. Warmenhuizen, 10 's morg. Bij J. Pronkeene partij vee, 1 bakwagen en div. boerengoed. Donderdag 13 April. Alkmaar, 7 nam. In de Tabakshandel: 2 villa's met tuinen, gen. Onst en West, aan het Kennemerpark, gr. 0.5.15. Barsingerborn, 10 's morg. Bij wijlen T. Smit, in den Hooglandspolderecnig vee, 1 paard, div. wagens, tuigen, boerengoed en gereedschap, hooi, mest, meubelen en huisraad. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Sumntra (s.), van Batavia naar Amster dam, vertrok 8 April van Padang. Prinses Marie (s.), van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 9 April te Soutkamp- ton. Prins Hendrik (s.), van Batavia naar Amsterdam, passeerde 10 April Wigkt. G e d (s.), van Rotterdam naar Batavia, passeerde 7 April Ponta da Guia. Prins Maurits (s.), arriveerde3April van Arasterdnm te Paramaribo. Oranje Nassau (s.), vertrok 7 April van Paramaribo naar Amsterdam. Prins Willem I (s.), van Amsterdam naar Suriname, passeerde 7 April Dover. Prins Willem II (s.), arriveerde 9 April van Suriname te Amsterdam. Prins F r e d. H e n d r i k (s.), arriveerde 9 April van West-Indië te New-York. Maasdam (s.), van Rotterdam naar New- York, vertrok 9 April van Boulogne sur Mer. E d a m (s.), van Baltimore naar Rotter dam, passeerde 10 April Scilly. R 0 m u 1 u s (s.), vertrok 10 April van Nieuwediep naar Montrose. S t a e r k, kapt. Olsen, arriveerde 8 April van Fredriksstad te Nieuwediep. Tovenner, kapt. Osmundsen, arriveerde 4 April van Nieuwediep te Fredriksstad. Bij de Kamer van Koophandel en Fabrie ken alhier, is ontvangen eene missive van den volgenden inhoud „Bij eene verordening van den 30sten Janu ari jl. heeft de Brit9che regeering een aan vulling van art. 8 der internationale bepalin gen ter voorkoming van aanvaringen op zee vastgesteld, welke aanvulling luidt als volgt „Ter verzekering dat de roode en groene zijlichten een gelijkmatig licht werpen tot twee 9treken achterlijker dan dwars aan de bak- en stuurboordzijde respectievelijk en niet over den boeg van het schip zelve zichtbaar zijn, moeten deze lichten en de schermen zoodanig zijn ingericht dat de stralen van de roode en groene lichten de vooruitgeworpen lijn van de kiel van het schip kruisen op een redelijke afstand van het schip. Ten aanzien van alle schepen, wier lichten geïnspecteerd worden door de ambtenaren van den „Board of Trade", zal het roode of groene zijdelicht niet geacht worden te zijn geplaatst en ingericht volgens de bepalingen, tenzij het zoodanig i9 geplaut9t en van een scherm voorzien, dat een lijn, getrokken van den buiten8teu rand van het kousje tot het voorste einde van het scherm binnen boord van zulk een licht, een hoek van 4 graden, of zoo dicht daarbij als mogelijk is, vormt met j een lijn, getrokken evenwijdig met de kiel van het schip van den buitensten rand van het kousje. Bij herhaling heeft de Voorzitter van den „Board of Trade" in het Lagerhuis ver klaard, dat deze verordening geen verande ring maakt in de internationale bepalingen, maar alleen tot ophelderingen daarvan strekt. Intusschen heeft hij er tevens bijgevoegd, dat zij bindende is, niet alleen voor Britschc schepen, maar ook voor vreemde schepen, die onder Britsche jurisdictie komen. Met het oog hierop hebben wij het nuttig geacht de aandacht uwer Kamer cn door haar van belanghebbenden op een en ander te vestigen, daar het geval mogelijk is van eene aanvaring tusschen een Britsch en een vreemd schip, waarin het Britsch Admiraliteitshof uitspraak moet doen en waarbij de beslissing afhangt van de positie der zijdelichten, ter wijl het vreemde schip veroordeeld zou kunnen worden eenvoudig omdat de bovenbedoelde verordening niet in acht was genomen, of schoon het overigens ook geheel voldeed aan alle internationale voorschriften, zooals die voor Nederland zijn vastgesteld bij Konink lijk Besluit van 26 Juli 1885 (Staatsblad No. 168). De Nederlandsche Kamer van Koophandel te Londen, (get.) A. BOISSEVAIN, Voorzitter, (get.) H. MAAS, Hon.-Secretaris." V i 8 ts c h e r ij. Nieuwediep, 11 April. Sedert jl. Za terdag kwamen hier van de groote visscherij binnen de sloepen Z. W. 13, V. L. 55 eii V. L. 115, samen met 130 kabelj., 20 len gen, 20 heilbotten, 8 ben- en 100 punt rog, 29 ben vleet en 350 schelv., terwijl door 30 beugers 5 tot 25 kabelj. en 10 tot 00 roggen, door 100 korders 10 tot 100 groote-, 5 tot 20 kl. tongen, 5 tot 30 roggen, 2 tar botten, 2 tot 25 mandjes kl. schol en 1 tot 3 manden schar en door trekkers 250 tal haring en 60 stuks geep werden aangevoerd kabelj. gold f 1 a 70 cent, leng f 1.50, heil bot f 18.50 a f 8.50 per stuk, rog f 9 per ben, f 4.65 a f 4 per punt eu 80 a 70 cent per stuk, vleet f 10 a f 8.50 per ben, schelv. f 27 a f 20 per honderd, gr. tong 60 a 45 cent, kl. id. 30 cent, tarbot f 8 a f 6 per stuk, kl. schol f 1.75 a f 1.25 per mandje, schar f 1.50 per mand, haring 60 a 70 cent per tal en geep 8 cent per stuk. Wieringen, 10 April. Gedurende de afgeloopen week zijn van hier verzonden via Harlingen en Amsterdam, naar Engeland en België 220 balen alikruikenprijs vanaf f 1.25 tot f 2 75 per baal. Naar Zeeland werden verzonden 270 ton plantmosselen en naar Schotland 1500 balen aasmosselen, als mede naar elders 100 halve pakjes en 300 pakjes gevischt zeegras. Schiedam, 10 April. Moutwijn f 9.25. Jenever f 13.25, id. Amtterdamtohe proef f 14.75. Londen. 10 April. Ter Veemarkt zijn aan gevoerd: 2300 Runderen, 18000 Schapen eu I,ani meren, 80 halveren, 5 arkeus. Prijzen: beste Rnndercn 2-9 a 4-4, Schepen en Lammeren 3-9 a 5-6, Kalveren 3-8 a 6-2, Varkens - a AANGEKONDIGDE PAARDENMARKTEN IN NEDERLAND. Apeldoorn Woensdag 12 April. Utrecht Maan ag 17 Alkmaar ViVeudag 19 Weerfc. rfaarnemingen te neido. (Landskeet.) 9 12 N.O.t.0.0.5KG, 10 12O.t.N. 02 11' SN.O.t.N. 15 11 12 N.O.t.N. 16 Stnnd. Af'^. Stand, 773.98! f!3.9S 9.5 ,t 1.8 769 74 t 9 84 10.6 lf 2.6 769.96 f 10.06 5.8 |- 0.2 770.76 f10.86 6.2 - 2.0 Marktberichten. Texel, 9 April. AfgeL we>k flinke hoeveel heden rund- en wolvee nniir elders afgeleverd. Kalf- koei. n, f 160 a f 180; Vette dito, f 165 f 215 Melkkoeien, f 335 a 1'180 nuchtere Kalveren, f2.50 a f 3,50Gelde Schapen, f 12 a f 15 eenjarige dito. f 8.50 a f 11; Vette Varkens, 24 n 26 c. per half Kg. Aardappelen, f 1 a f 2.50 per HL. Kipeieren, f 2.75 a f3; Eendcieren, f 3.50 a f 3.75 per 100 stuks en kievitseieren 20 a 25 ets. per stuk. De prijs van Hooi liep van f 15 tot f 19 per 5OU Kg. Alkmaar, 10 April. Aangevoerd 22 knnderen f 170 a f 250; 81 vette Kalveren, f 0.85 n f0.90; 82 nucht. id., f 4 a 10; 150 vette Varkens, f 0.44 a f 0.5443 mngere id., f 16 a f 18. Amsterdam, 7 April. Brain Mosterdz. f 46, f 35; geel id. f 36, f 30 per 100 Kg.; Kanariez. f 21, f 23; Karweiz. jarig f 11.25, f 11.75; id. 1892 f 12, f 12.25, Blauw Maanz. f 22 per 50 Kg. Petroleum. De stemming voor Amerika bleef zeer vast en werd van loco tot f 5.90 cn per Sept.- Dsc. tot f 6.05 een cn ander verhandeld. De zomer maanden f 5 85 trokken ook meer de aandacht. Russische onveranderd. Raapolie verkeerde in eene zeer vaste stemming, in dadelijk nu op levering waren slechts enkele aaken. Lijnolie aanvankelijk iets williger, liep daarna weder •enigszins in prfj* ternein vliegend ging vrij wat om, maar op de termijnen vertoonde de handel niet veel levendigheid. Lijnz«ad flauw en lager. Bombar f 265, C'alculta 4 pCt., Mei-Juli f 237. Koolzaad lager aangeboden, doch zonder kooplust. Amsterdam, 10 April. Tarwe op leveriug hoogerMei f 174; Nor. f173. Rogge op levering lager; Mei f128, Oct. f 125. Raapolie vliegend f 25.50; Mei f 25.50; Scpt.- Dee. f 25.75. Lijnolie vliegend f 22.75April f Mei 22.50; Juni-Aug. f 22.75 Sept.-Dec. 21.75. Ranpkoekeu f 56 a 76. Lijnkoeken f7J a 12. Veemarkt380 Runderen Koeien 40 cent, vette Ossen 1ste kw. 65, 2de 60 cn 3de 50 c. per Kg.; 215 nucht. Kalveren, f 4 a 8 per stuk386 vette Varkens, 44 a 48 c. per Kg. Amsterdam, 10 April. Aardappelen: Friesoha Dokk. Jammen f 0.80 1 1.id. Fran. f 0.80 a 1.id. Saaier» f 0.70 a 0.75, Zeenwsche Spniiclie Jammen f 0.90 a 1.30; dito blauwe f 1.a 1.10; Flakk. jammen f 0.90 a 1.10 Geld. Blauwe f 0.85 a f 0.90 Champious f 0.70. :§s lf Weersgesteldheid. ToeitaDd da iet. 91 0.90 Helder, schoonvreer. Vlak 10 12 0.76 id. id. 11 i 0.73 Bew. winderig, koelweer. id. Golvend. 11 12 0.62 id. Te verwachten Oostenwind. 342ste Staatsloterij. Derde klasse. Eerste lijst: No. 12301 f 5000. No.7586 f 1500- Nos. 6805, 10569, 15751 ieder f 1000. No. 863 f 400. No». 1464, 17070 ieder f 200. Nos. 6974, 5169, 10774, 11070. 20540 ieder f 100. Prijzen van f45. 12 2469 5190 7622 9911 12302 15260 18099 63 2477 5231 7640 9925 12440 15306 1832Ö 69 2577 5242 7654 9976 12475 15373 18335 103 2579 5384 7735 10006 12483 15444 186S2 115 2608 5403 7789 10196 12570 15447 1S730 136 2709 5436 7831 10197 12585 15507 18814 170 2831 5499 7855 10223 12636 15528 18815 265 2839 5513 7892 10233 12638 15532 18847 270 2877 5521 7896 10861 12692 15616 18860 338 2909 5523 7905 10248 12744 15726 18919 385 2936 5544 7968 10250 12801 15730 18991 401 2944 5559 7975 10276 12850 15733 19065 472 2960 5615 8063 10299 12855 15754 19071 513 2992 5662 8100 10351 12S68 15787 19073 526 3055 5758 8113 10383 13008 15823 19081 531 3063 5816 8174 10443 13023 15882 19096 534 3101 5920 8192 10449 13027 15911 19109 535 3141 5922 8218 10524 13033 15995 19133 771 3186 5933 8261 10536 18065 16040 19170 785 3332 6005 8367 10602 13078 10075 19304 799 3373 6125 8445 10714 13112 16122 19314 839 3380 6149 8528 10721 13117 16174 19313 800 3476 6151 8541 10745 13212 16215 19328 88S 3482 6158 8541 10767 13223 16243 19364 895 3490 6175 8543 10777 13250 16287 19375 934 3616 6185 8557 10779 134L0 16434 19395 943 3740 6187 8585 10790 13423 16513 19413 955 3746 6222 S650 10795 18467 19520 19505 977 3765 6231 8723 10886 135tl 16525 19526 1038 3819 6235 8741 10963 13614 16534 19590 1151 3836 6240 S775 11000 13769 16552 19623 12S0 3852 6354 8781 11010 13S63 16567 19725 1285 3858 6372 8807 11028 1399S 16618 19930 1302 3863 6388 8823 11029 14004 16725 19759 1313 3890 6395 8954 11106 14055 16815 19763 1421 3934 6410 9061 11135 14112 16S66 19785 I 1425 3971 6427 9082 11149 14180 16976 19942 1470 4014 6449 9169 11190 14195 16981 19980 1515 4052 6563 9220 11201 14290 17002 19996 I 1563 4087 0657 9225 11226 14343 17064 20004 1593 4089 0661 9277 11243 14388 17130 20019 1627 4196 6716 9299 11251 14404 17147 20044 1633 4198 6756 9304 11432 14465 17175 20048 1650 4203 6827 9398 11492 14546 17243 20072 1769 4258 6844 9430 11506 14675 17308 20093 1786 4451 6887 9459 11636 14706 17335 20132 I 1S52 4492 6915 9486 11708 14736 17396 202^6 I 1870 4504 6959 9489 11802 147S6 17409 20250 I 1901 4510 7033 9504 11815 14820 17423 20287 1974 454S 7080 9527 11832 14S89 17466 20381 1 2003 4G1S 7127 9545 11860 14936 17484 20441 I 2010 4636 7152 9546 11878 14956 1749S 20444 j 2050 4773 7165 9596 11933 14906 17539 20517 2067 4859 7246 9678 11985 15065 17552 20674 i 2078 4909 7251 9728 12007 15110 17762 20787 2343 4995 7284 9765 12117 15121 17859 20844 2367 5052 7380 9794 12217 15150 17830 20848 2369 5069 73S2 9797 12247 15155 17968 20909 2371 5075 7412 9866 12258 15169 17998 20955 2457 5137 7471 9889 12273 15174 18051 20967 2458 5147 7526 9908 12284 15210 18066 Burgerlijke stand van: Helder, vhu G tot S April. OndertrouwdP. de Beurs, schilder, en A. Kok. S. Hnrkes, metselaar, en S. Smak. W. de Boer, visscherman, en H. v. d. Broek. I P. Aggenbach, machinist, en A. C. Kraak. GehuwdJ. Lobman en T. Smit. J. Lastdrager en J. A. van Harleveld. N. de Wijn eu G. Badart. J. H. Blok hof? en J. Roosloot. Bevallen G. de Wijn, geb. Rijst, d. M. Troost, geb. Brouwer, d. Al. Gauw, geb. de Bie, d.H. Hollander, geb. Glim, d. Overleden: W. J. Couijn, 11 m. F. Eiselin, 4 j. M. Luijtzen, wed. J. Kiske, 69 j. J. Darphorn, GO j. L. van Dijk, wed. J. Mors, 52 j. J. Verfaille, geb. Voorn, 43 j. Wieringerwaard, van 1 tot 31 Maart. Ondertrouwd en gehuwdN. v. Breemen, weduwn. v. A. Eroe, 47 j. en G. Bakker, jonged., 22 j. J. Speur, weduwn. v. B. Dek ker, 5 7 j. en T. Slot, jonged., 42j.C. Wijn, j'onkm., 28 j., won, te Helder, en J. Speur, jonged. 20 j. Geboren Maarten, z. v. J. Kater en J. Winkel. Pieter Johan, z. v. J. Breed en A* Duin. Dirk, z. v. VV. Blaauboer en G. Raap. Neeltje, d. v. J. Zwaag en T. Koning. Zijpe, van 31 Maart tot 7 April. Geboren Simon, z, v. J. Smit en A. Strooper. Gerrit, z. v. C. Marees en T. Baken. Overleden C. Twisk, wed. v. Q. Wage- naar, 77 j. H. G. de Groot, echtgen. van A. Bakker, 29 j. Schagen, van 5 tot 7 April. Gehuwd K. v. Stralen en T. Horning. OverledenN. Kapitein, wed. D. Grin, 60 j., te Anna Paulowna. Politie. Garonden voorwarpon. Adres Bureau 11 sleutel, 1 manchet. Adres Bureau II: 1 handschoen, 1 zwarte kip. Laatste berichten. ii April. Bergen (Henegouwen), io April. Te Quaregnon is in eene groote vergade ring, die door 4 a 5000 mijnwerkers werd bijgewoond, besloten tegen morgen een algeraeene werkstaking in de Borinage af te kondigen. Belgrado. Een aardbeving heeft jl. Zaterdag de dorpen Popovitz enSolaiinatz verwoest. De rechter van het kanton Sa- gadina is onder de puinhoopen omge komen. Budapest, 10 April. Heden werd een aanslag op kardinaal Vasari, primaat van Hongarije, gepleegd door een ont slagen bottelier. De kardinaal werd niet gewond, maar zijn secretaris, die hem wilde beschermen, bekwam vijf messteken. De wonden zijn echter niet doodelijk. Lissabon, 10 April. Terwijl koning Ferdinand hedenmiddag een wandelrit maakte op de Almeda, naderde een net gekleed persoon het rijtuig en loste een schot op den koning, evenwel zonder hem te treffen. De man werd onmiddellijk in hechtenis genomen. Uit Batavia worden in Tamiang een paar stukken geschut verwacht om, wanneer het noodig mocht zijn, met nog meer kracht tegen de Atjehers te kunnen optreden. APVERTENTIEN. Aan allen, die blijken gaven van belangstelling bij ons 25jarig huwelijksfeest, betuigen de ondergeteekenden hunnen welgemeen- den dank. A. KEURIS, en Echtgenoote. Ewijcksluis, Anna Paulowna, 10 April 1893. Algemeene vergadering op I>oii«Ierd:ijj 13 April 1VJ3, 's avonds 8A uur, in „MusisSacrum". Het Bestuur. Aan houders der 5% eerste Hypotheek Pandbrieven dezer Maatschappij kunnen wij tot hunne geruststelling mededeelen, dat wij gisteren het volgende telegram uit Kansas-City ontvingen „Bestuur Lombard met overweldigende meerderheid herkozen. Mc. George Burnham Party koos oen bestuurslid. Verkiezing juist afgeloopen." „Wij ontvingen de verzekering de partij van Mc. George; Burnham nu hunne pogingen om de meerderheid in de zaak te verkrijgen zullen staken." „Pandbrieven goed verzekerd en houders moeten die niet opofferen." w. g. Lombard. De volledige omschrijving der hypotheken welke het onderpand dezer pandbrieven vormen, ligt ten onzen kantore voor belanghebbenden ter inzage, terwijl wij ons tevens bereid verklaren alle gewenschte inlichtingen te verschaffen. Hoofd-Agenten voor Nederland en België.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1893 | | pagina 3