NIEUWEDIEPER31Ë COURANT. HELDERSCHE M. 46. Zondag 16 April 1893. Jaargang 51. Nieuwsblad voor Hollands Noorderkwartier. NEDERLAND. GRAND CAFÉ CENTRAL, Kanaalweg 84, Helder. Reetaurant op allo uren van den dag. S BILLARDS, VERGADERZALEN, etc., etc. JOHB HOIMKD, Geïllustreord Weekblad VOOE JONGELUI. f 1.25 per knartaHl. Bij allo boekhandelaren ■verkrijgbaar. EN Het boeiendste en goed koopste jongensboek I» De VISSCHERIJ, Wwkblad toot Ze»- en Zoetwatervls>ohei-lJ Vlaebteelt. Vlechberei- dlng en Vlachhandel f 1.25 per knartaai. BIJ alle boekhandelaren verkryibaar. KONINGSTRAAT ai. I BÜHNE CHAÜSSÜRE.; A. Adri&aaie. Het Vnderlandt ghotronvro Blij ick tot in den doot. Wilhelmuslied. VersotitlQt lodlerea OlasdaK, Doaderdag ea Zaterdag. Abonnementaprije per 8 maanden: 7oor de conrant binnen de gemeeentef 0.70, met Jong Holland1.20 v e naar do overige plantten van Nederland 0.90, 1.40 w *'le landen, die in het postverdrag rijn opgenomen (inbegrepen Ooat-Indiö en Amerika): 1.75, 2.60 fit t Znid-Afrika2.50, 4.— REDACT EÜR-UITGEV BR l H. VAN BALEN. Molenplein.Helder. Prjj» dar A d v «r t e n 11 i Van 15 regel» 60 centa, elke regel mear 10 cent. Bij abonnement, naar gelang raa de hoeveelheid regel», aanmerkelijk lager. Advertentiën voor liefdadige doeleindenr*S« Dienstaanbiedingen voor den werkenden (tandi De Aflvertentiën kunnen overal worden geplaatst tussehen den tekst. De Koninginnen te Amsterdam. De audiëntie voor particulieren, jl. Don derdag te Amsterdam door H. M. de Ko ningin-Regentes gehouden, werd niet druk bezocht; ongeveer 70 personen, onder wie enkele officieren, maakten er maar gebruik van. De audiëntie, te 10 uur aangevangen, was reeds te halfeen geëindigd. Te één uur was er paradewacht op den Damde schutterij werd aan het paleis afgelost door detachementen der marine met de Stafmuziek der Kon. Ned. Marine uit Helder. Van halfdrie tot halfvijf woonden de Vorstinnen dc gala-voorstelling bij Carré bij. Donderdag was er diner van 53 cou verts in de galerij of groote zaal. Daaraan namen deel vele leden der hofhouding en behalve de vier dagelijksche gasten, de Commissaris der Koningin, de heer Scho- rer, de burgemeester en de commandanten der marine en der stad, alle adjudanten en kamerheeren in buitengewonen dienst, de Commissarissen der Koningin in de ver schillende provinciën en verder alle leden der Eerste en Tweede Kamer, voor zoo verre ze namelijk ter audiëntie verschenen. De muziek der Marine heeft tijdens het diner enkele muziekstukken voorgedragen. Na het diner werd de dames en heeren, die daartoe het verlangen kenbaar maak ten, een particuliere audiëntie verleend. Tijdens den raout had Coenen's strijk- quartet een fraai progamma uitgevoerd. De Koningin-Regentes ontving Donder dag 0. a. den heer Passtoors, die, als voor zitter van den „R.-Kath. Volksbond", ver zocht dat, na behandeling der Kieswet, een pensioenfonds voor oude werklieden in het leven zou worden geroepen, en ook over de Kamers van arbeid sprak. H. M. sprak hare ingenomenheid uit met vereenigingen als den „R.-K. Volkbond", waarvan zij verklaarde meermalen te hebben gehoord, en gaf verder het gebruikelijke antwoord, nl. den raad om een adres aan de Regee ring te zenden om op de noodzakelijkheid van een pensioenwet voor oude werklieden te wijzen. Ook aan de heeren Cladder en Pas stoors, die Woensdag door H. M. werden ontvangen om een verzoekschrift van ver schillende besturen tot beperking van Zon- dagsarbeid te overhandigen, gaf H. M. hare ingenomenheid met het streven te kennen en geloofde, het gaarne te zullen steunen. Van 10 tot 11 uur, hebben HH. MM. gisteren op haar gemak „Artis" bezichtigd. (Zondag brengen zij er het officiöele bezoek). Daarna bezocht de Regentes het Burger ziekenhuis en het St. Elisabethsgesticht. Gisteren was er diner van 71 couverts ten hove. In den namidag gingen HH. MM. naar de bewaarschool-Rosenthal, op Uilenburg, het concert bij Couturier en het Kunstnij verheidsmuseum. HELDER, 15 April. Officiëele berichten uit de «Staatscourant". De kapt.-luit. ter zee W. A. Buytendijk en de luits. ter zee 2de kl. G. J. Van der Hout en L. A. Van der Stok, uit Oost- Indie in Nederland teruggekeerd, zijn op non-activiteit gesteld. Blijkens bij het Dep. van Marine ont vangen bericht had de commandant van Hr. Ms. schroefstoomschip iste kl. „Van Speyk" het voornemen om bij gunstig we der 14 dezer, des morgens, met zijn onder hebbenden bodera Burmuda te verlaten, met bestemming naar Hampton. Binnsnlandsch nieuws. Helder. Door den kapitein, eerstaan wezend Ingenieur der Genie alhier, zal op Dinsdag 25 April a. s. openbaar worden aanbesteed het verbeteren van het glacis boven de steenglooiing aan de zeezijde van het fort Kijkduin, onder het beheer der genie. (Raming f 1650.) Texel. Jl. Zaterdag werd te Oude- schild de laatste uitvoering in dit winter getij gegeven door het mannenkoor „Ami- citia." Terschelling. Van hier wordt aan het „Hbld." geschreven De stormachtige Januari 1880 heelt hier een treurige herinnering achtergelaten. Bij den Noordvaarder was de Engelsche schoe ner „Queen of Mestley" gestrand. De be manning wist zich te bergen, en men wilde trachten het schip vlot te brengen. Onge veer 50 dorpsgenooten waren daartoe naar boord gegaar,, toen opnieuw de storm op stak en hen in levensgevaar bracht. Een reddingsboot werd in zee gebracht om hulp te verkenen maar slaat om en 5 harer bemanning, allen huisvaders, ver dwijnen in de golven. Eenige dagen later werden de lijken in een gemeenschappelijk graf ter aarde besteld. Een „commissie van onderstand" werd door de liefdadigheid van den vasten wal instaat gesteld, de weduwen tefondersteunen, dit jaar voor 't laatst, want de middelen zijn uitgeput. Gelukkig 2ijn de kinderen thans volwassen en kunnen voor zich zei ven zorgen, en de weduwen zijn aan een middel van bestaan geholpen. Dezer dagen is met medewerking der commissie voor gezamenlijke rekening der weduwen een gedenksteen geplaatst bij het gemeenschappelijk graf. Het hoofd van den steen vertoont eene omgeslagen reddinsboot, met hare toebehooren drijvende in de korte, maar onstuimige golvendaartusschcn enkele opvarenden, die zich nog trachten te redden, een op de boot en een ander aan het touwwerk daarvan. Op het midden stuk vindt men de namen der verongelukten en eenige bijzonderheden van de zoo noodlottige gebeurtenis. Die gedenksteen is tevens een schoone herinnering aan de weldadigheid van onze landgenooten. Schagen. Den 20 dezer, 's middags 12 uur, zal in het Noord Holl.-Koffiehuis alhier eene tweede vergadering gehouden worden van leden en belangstellenden van de vereeniging tot houden van eene jaarlijk- sche Paaschtentoonstelling en van vee alhier. Door den voorloopig gekozen secr., den heer J. P. Wagenaar, makelaar alhier, zul len te ontworpen statuten aan de goedkeu ring der vergadering worden onderworpen en daarna aan H. M. de Koningin ter goedkeuring worden opgezonden. Tevens j zal in die vergadering worden overgegaan tot het verkiezen van een difinitief bestuur. Barsingerhorn, 8 April. In de ver- gadering van den Raad werd mededeeling ge daan van de volgende ingekomen stukken van Heeren Gedeputeerde Staten a. d. d. 8 Maart jl. no. 43, houdende machtiging tot het doen van uitgaven uit den post voor onvoorziene uitgaven, der begroo tingen van 1892 en 1893. b. d. d. 8 Maart jl., no. 42, begeleidende het goedgekeurde raadsbesluit van 28 Febr. jl., tot het doen van af- en overschrijvingen op de begrooting aienBt 1892. c. d. d. 8 Maart jl., No. 48, houdende toezending der goedgekeurde kohieren van hoofdelijken omslag en hondenbelasting. Aangenomen voor kennisgeving. Gelezen werd een brief van het Algemeen Burgerlijk Armbestuur om machtiging tot het doen van verschillende af- en overschrij vingen op de begrooting dienst 1892 hunner administratie. De machtiging werd verleend. Vastgesteld werd een besluit tot het doen van af- en overschrijven op de begrooting dienst 1892. Een idem on de begrooting dienst 1893. Voor de verpachting van het ophalen van haardasch enz. te Kol hom gehouden, bleek dat was ingeschreven door G. Blaauboer te Kolhorn, voor f 100, en door S. Groet aldaar, de goede vrouw, die van niets wist, vertrok geen spier van haar gelaat. Zij had altijd veel te veel met zichzelf te doen om ook nog op anderen te letten. De jonge meisjes hadden aan hare zijde geleefd, al dien tijd, zonder dat zij de geringste verandering had opgemerkt. Zij had zich om niets anders dan om hare eigene behagelijkheid bekommerd. Terwijl Raimond met zijne tante sprak, verscheen The- rese. Raimond, die plotseling was opgesprongen, keek haar aan en vond haar, tot zijne verbazing, geheel dezelfde van vroeger, zoodat het hem voorkwam, alsof hij acht dagen, inplaats van twee jaar was weggeweest. Het was nog dezelfde teedere, kinderlijke gestalte, hetzelfde ern stige lachje, dezelfde open blik der blauwe oogen. Haar geheele wezen vertoonde een beeld van betoo verende jonk vrouwelijkheid. Hij was door hare verschijning zoo verrast, dat hij onbeweeglijk bleef staan en een zonderlingen twijfel zijn hart binnensloop. Mevrouw de Saint-Maurice, die zich over zijne houding verbaasde, moest hem aanmanen met de woorden«Nu, Raimond, vroeger kuste je haar toch wel." Nu gevoelde hij hoe zot hij deed en hoe zijne manier van doen Therese moest compromitteeren. Terwijl hij zich herstelde, reikte hij haar de hand en drukte een kus op haar bleek voorhoofd. Toen zij begon te spreken met hare zachte, ietwat gedempte stem, scheen zij hem nog minder het meisje om er een verboden liefde op na te houden. Het was hetzelfde zachte geluid, dat hem bij was gebleven uit hare jeugd, als zij haar gebedje opzegde. Het kwam hem met zooveel levendigheid te binnen, dat het was alsof hij haar weder hoorde stamelen«Wees gegroet, gezegende maagdIn den geest zag hij haar met gevouwen handen naast hare moeder knielen en nog eenmaal kreeg hij het idee, dat Therese dezelfde was ge bleven, rein en onbevlekt. Hij keek haar onderzoekend aan. Toen kregen hare oogen eene droevige uitdrukking en vulden zich met tranen, terwijl het bloed haar naar de wangen steeg. Het kwam hem echter voor, dat dit niet uit schaamte washet was 91 baar Raimond's belangen te bepleiten, inplaats van rond en eerlijk te zeggen«Uw verloofde bevalt mij, doe afstand van hem, of ik vertel hem alles." Therese vond niet zoo dadelijk een antwoord op deze onverwachte stortvloed van beschuldigingen, die zij, half versuft, aanhoorde. Zij poogde kalm te blijven, want zij begreep, dat, wanneer zij dit niet deed, de sluwe Creool- sche over haar zou zegevieren. Eindelijk zeide zij «Gij hebt gelijk, dat ik Raimond liefheb, maar dat is alles wat ge mij kunt verwijten. Nu ziet ge dan ook terstond het verschil in. Terwijl ik hem van zijne jeugd af bemin, heb ik mij nooit verraden. In weerwil dat ik hem liefheb, heb ik hem niet medegedeeld wat gij gedaan hebt, waardoor ik u voorgoed zou onteerd hebben in zijne oogen. En gij In weerwil dat gij hem liefhebt, in weerwil van het gebeurde, wilt gij hem nog behouden, alleen omdat gij hem mij niet zoudt gunnen. En toch is uw huwelijk met hem eene onmogelijkheid geworden. De man, die ik dien avond met u heb verrast, was niet voor de eerste maal hier. Gij loochent dat wel, maar mij kunt ge niet meer bedriegen. Gij kunt Raimond uwe hand niet meer open en vrij toesteken, want tussehen u en hem staat de liefde van een anderen man. Zijne eer gebiedt u den band te verbreken. Ik verlang niet ter stond een antwoord van u, want ge moet overleggen. Ik bid u, geloof niet, dat ik uit eigen belang zoo spreekik heb daarbij alleen het welzijn van Raimond op het oog. Ik weet, dat hij u te zeer bemint, om nu nog op mij te kunnen verlieven een hart als het zijne vergeet niet zoo licht. Ik wil alleen hem voor een ongelukkigen toekomst en u voor eene eerlooze handelwijze behoeden. E11 0111 dit te bereiken, zal ik niets onbeproefd laten." rIk ben u zeer verplicht, mij daarop te hebben voor bereid. Ik echter zal alles doen, wat in mijn vermogen ligt, om uwe maatregelen te verijdelen Therese knikte licht met het hoofd en verliet, zonder een woord meer te spreken, het vertrek. De deur had zich nog nauwelijks achter haar gesloten, of Lydia schoof de portière van haar kleedvertrek weg en riep Leïla. Deze verscheen dadelijk. Met een heftige beweging voor f 200 's jaars. Het werk werd gegund aan den laagsten inschrijver. Een verzoek van de heer E. Kluijver, om eervol ontslag uit zijne betrekking van Ont vanger dezer gemeente, met ingang van 16 Mei a. s., of eerder, werd verleend. Werd besloten oin eene oproeping van sol licitanten voor de vacante betrekking te plaatsen aan het gemeentebord, inhoudende dat de sollicitanten zich voor den 22 April a. s. moeien aanmelden. De borgtocht werd vastgesteld op een bedrag van f 2000 bestaande uit hypotheek op genoegzame waarde bezittende vaste goederen of uit inschrijvingen op een der grootboeken der Nederlandscbe Werkelijke Schuld. Ter tafel word gebracht het verslag aan gaande den toestand der gemeente over 1892. Voorz. stelt voor het niet te lezen, maar het bij de leden te doen circuleeren. Bij de rondvraag vraagt de heer Raat of Voorz. al iets gedaan heeft aangaande den besproken weg tussehen de Hom en de Leek. De Voorzitter antwoordt, dat hij nog niets met zekerheid kan mededeelen, wel heeft hy met één der belanghebbenden gesproken. De hr. Beers vestigt DOg de aandacht op de omstandigheid, dat eenige bewoners vuilnis en asch in de sloten werpen dat sommige ic hunne woonvertrekken zelfs onder de bed steden konijnen houden, wat zeker ongezond is, en op het nazien van schoorsteenen. De Voorz. antwoordt op het eerste de aan dacht van den veldwachter te zullen vestigen; de schoorsteenen worden van tijd tot tijd nage zien. Hij betwijfeld of men met het oog op de reinheid het recht heeft de huizen binnen te gaan om te onderzoeken of daar ook ko nijnen worden gehouden. Niemand meer het woord verlangende wordt de vergadering gesloten. Nieuwer-Amstel. De Regeering heeft aan het gemeentebestuur een nieuw voorstel tot grensregeling met Amsterdam voorgesteld, waarbij het landelijk gedeelte aan Nieuwer-Amstel blijft. Marine en Leger. De 1ste luit. van het korps torpedisten P. J. Van der Meer, die voor den tijd van drie jaar gedetacheerd wordt bij de landmacht in West-Indiè, is bestemd voor Curngao en zal 8 Juni e. k. met een der stoomschepen van den K. W.-Indischen maildienst zijn nieuwe bestemmig volgen. Vijf cadetten-corporeel bij de K. M. Aca demie zijn tot sergeant en 6 cadetten tot korporaal bevorderd. Men deelt aan het „Vad." mede, dat de dirig. off. van gez. 2de kl. J. Van Lith Harrebomée de volgende maand als chef van de Maritieme Ziekeninrichting te Hellevoet- sluis vervangen wordt. Hr. Ms. torpedobooten „Nobo", „XXII* en „III", respect, onder bevel van de luits. ter zee 1ste kl. F. R. baron Mulert en W. T. De Booy en dien der 2de kl. M. Van Nassau, vertrokken jl. Donderdag van Helle- voetsluis naar het Noorderfrontier, de eerste naar Amsterdam, om binnen eenige dagen te Hellevoetsluis terug te keeren, de beide laatste naar hier, om te manoeuvreeren. Hr. Ms. stoomschoener «Zeehond", com mandant de kapt. luit. ter zee H. O. Feith, arriveerde 11 April te Leith. Tot leden der commissie, die de volgende maand te Hellevoetsluis de jongelingen zal examineeren, die geplaatst wenscben te wor den bij de opleiding van machinist-leerlingen aldaar, zijn door den Minister van Marine benoemdde luit. ter zee 1ste kl. F. M. 1 van Gelsdorp, tevens voorz., de luit. ter zee 2de kl. G. K. graaf van Hogendorp, de off.- mach. 2de kl. J. A. Goetz en de heeren P. j Van Driel en G. Overeem, recpect. hoofd eener school te Hellevoetsluis en te Brielle. I Departement van Marine in Oost-Indië. Benoemd bij de Gouv.-Marine, tot gezag hebber 1ste kl., de idem 2de kl. L. Alings tot gezagh. 2de kl., de id. 3de kl. J. Visser. Onderwijs en examens. 1 Naar de «Tex. Ct." verneemt, is tengevolge daarvoor gedane bemoeiingen, aan T. Keijzer Pz., de eenig overblijvende leerling der te Texel opgeheven Normaalschool, eene rijks- beurs van f 250 toegezegd voor de Rijks normaallessen te Haarlem. 1 Benoemd tot hoofd der school te Wester- land, gem. Wieringen, de heer H. J. Pool, te Oosterland.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1893 | | pagina 1