NIEUWEDIEPER1P COURANT. HELDERSCHE- Vrijdag 21 April 1893. Jaargang 51. JYs. 48. EN Nieuwsblad voor Hollands Noorderkwartier. J. H. VAN BALEN. NEDERLAND. GRAND CAFÉ CENTRAL. Kanaalweg 84, Helder. Restaurant op allo uren van den dag. 5 BILLARDS, VERGADERZALEN, etc., etc. JONG HOLLAND, Geïllustreerd Weekblad VOOS JONGELUI. fl.25 per kirartuul. Bij alle boeit handelaren ■verltrijebaar. Het boeiendste en good- koopste jongensboek is VISSCHERIJ, Weekblad voor Zh- «n Zoelwatorvia.oherlJ. VUcbteelt. Vlachbere!- ding en Vleohbandol fl.25 per k nart aal. Bij allo boekhandelaren ■v-erlrry'gbaar. KONING8TEAAT 31. BONNE CHAOSSOftE. A. Adriaans». Het Vuderlandt ghetroovre Blij iele tot in den doot. WilhelnuMlicd. Vorsotujat lederen OlaedaK, Ooaderdarc ea Zaterdns. Abonnementsprijs per 3 Voor de courant binnen de goraceente tv 4 naar do overige plnatscn vnu Nederland wv m b landen, die in hot postverdrag zijn opgonoraen (inbegrepen OoBt-rndië en Amerika). bb b b Zuid-Afrika f 0.70, met Jong Holland 1.20 0.90, bb, 1.^0 1.75, 2.50, 2.00 4. REDACTEUR-UITGEVER Molenplein.Helder. jj i de A d v e r Van 15 regels 50 cents, elke regel meer 10 cent. hoeveelheid regels, aanmerkelijk lager. Advartentiên voor liefdadige doeloinden Dienstaanbiedingen voor den werkenden stand Bij abonnemant, naar gelang van da per regel 5 Ct. De Advertentiën kunnen overal ivorden geplaatst tnsschen den tekst HELDER, 20 April. Ofilciëele berichten uit de //Staatscourant*1 Nopens in de //Staatscourant" van 6 dezer vermelde krijgsverrichtingen in Tamiang (Oostkust van Sumatra), zijn bij het Depar tement van Koloniën nog de volgende mede- deelingen per telegram van den Gouv.-gene- raal van Nederl.-Indië ontvangen Wegens bemoeilijking der communicatie met Seroeway zijn op 30 Maart jl. 500 man der land- en zeemacht, onder kolonel Van de Pol, de Tamiang-rivier opgestoomd. Bij Rantau-Pakain werd een zware versperring opgeruimd en werden zeven versterkingen genomen. Gesneuveld 1 mindere militair; 9 gewonden. Den 2 April werden vier ben tin^ Lij Toempa Tengah door 280 man der infanterie en 90 man der landingsdivisie stormenderhand genomen. De vijand liet 63 dooden, allen Atjehers, achter. Dc houding der expeditie was bewonderenswaardig. Be halve luit. Van der Schroeff zijn gesneuveld of kort na het gevecht aan hun wonden overleden 5 mindere militairen. Verder ge wond luit. Engelen licht, zeeofficieren Men- sert en Zeeman, de laatste licht, cn 32 min deren. Bij koninklyk besluit van 15 dezer zijn benoemd tot ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, de heeren: J. A. Hardeman, adsistent van Buitenzorg; J. F. D. Briiinsma, luit.-kol. der inf. van het leger in Ned.-Indië, commandant der koloniale reserve, en jhr. TL Tulleken, luit.-kol. der art. van gemeld leger. De luit. ter zee 1ste kl. L. E. van Diggelen, uit Oost-Indië in Nederland teruggekeerd, is op non-activiteit gesteld. HH. MAL de Koninginnen zijn jl. Maandagmorgen halftw&alf op het Loo aangekomen. Zij werden aan het station ontvangen door den burgemeester van Apel doorn, den intendant van het Loo en door dr. Vlaanderen. De Koninginnen met gevolg zullen zich morgenochtend per rijtuig naar de Kemperheide bij Arnhem begeven en daar ongeveer te ii uur aankomen om de revue bij te wonen, welke gehouden zal worden ter herinnering van het 100-jarig bestaan van het korps rijdende artillerie. De minister van financien maakt bekend, dat de bussen, bestemd voor de ontvangst der aangiften in de vermogens belasting, zullen zijn geplaatst in elk der kantoren van de registratie en van de suc cessierechten en bovendien in de secretarie van elk der volgende gemeenten Zuid- scharwoude, Warmenhuizen, Wieringer- waard, 'Winkel, Andijk, Westwoud, Wog-. num, Hoogwoud, Twisk, Beemster, Edam, Monnikendam, Oosthuizen, Beverwijk, Uit geest, Wormerveer, Haarlemmermeer, Aals meer, Nieuwer-Amstel, Ouder-Amstel, Slo ten, Bussum, Laren, Naarden, Weesp. In het Haagsche „Dagblad" vergelijkt Z. het optreden van de Franschen in Dahomey met dat van Nederland in Atjeh. In 3 maanden tijds heeft generaal Dodds met een legertje van 3400 man die moedige stammen onderworpen. Maar generaal Dodds had ook onbeperkte volmacht zegt Z. de marine werd zelfs onder zijn bevelen gesteld, en de minister van marine, wien dit niet naar den zin was, moest aftreden. Het gezag van den generaal werd ten allen tijde tegenover allen ge handhaafd. Geen civiel-commissaris, die hem de handen bond. „Zoodoende kon hij doortasten en met voortvarendheid optreden, maar hoe ging het bij ons? „Men zendt een tweede expeditie uit, zóó uitstekend uitgerust als nog nimmer in ons Indie gezien was. „Maar men kiest tot bevelhebber een bejaarden generaal, van wien geen voort varendheid is te wachten, al kan hij ook op uitstekende, roemvolle antecedenten bogen. De aanval wordt ontijdig gestaakt. En nu volgt een stelsel van het be proeven van verschillende stelsels, en eindelijk van geheele stelselloosheid. Treedt een bevelhebber op (Van der Heijden), die doortastend wil handelen, en op die wijze den oorlog ongetwijfeld spoedig tot een goed einde zou hebben gebracht, dan wordt hem het „tot hiertoe en niet verder" toegeroepen, en hijzelf, ter beloo ning, in staat van beschuldiging gesteld, wegens „wreedheid!" De schrijver in het „Dagblad" spoort aan, om wederom een expeditie uit te rusten als die van Van Swieten, maar met een krachtig man aan het hoofd, wien men onbeperkte volmacht geeft. Naar „de Telegr." verneemt, kan binnenkort de benoeming van den heer J. P. Havelaar tot hoofddirecteur der Pos terijen en der Telegrafie en van baron van der Feltz tot hoofd-inspecteur der Posterijen worden verwacht. Naar ik hoor schrijft de Haagsche correspondent der „N. Gron. Ct." zal de minister Tak niet vóór einde Mei met zijn gewijzigd Kieswet-ontwerp komen. Dan zit de Kamer stellig, na een paar weken in het faillietrecht verdiept te zijn geweest, midden in de Bedrijfsbelasting. En zoodra deze afgedaan is, komt 't Pinkster-reces". Men ziet, dat 't precies loopt zooals al lang voorspeld werd vóór 1S94 komt de Kieswet niet tot stand, de heeren zullen hun vollen tijd uitzitten. STATEN-GENERAAL. Tweede Kamer. Zitting van Dinsdag 18 April. Het algemeen debat over de Faillisse- mentwet is aangevangen. De heer Levy erkende 't nut van dit ontwerp, maar drong ernstig aan op ver zachting der gevolgen van het faillissement, vooral met 't oog op gelijkstelling van niet-kooplieden met kooplieden. Zij, die ongelukkig aan lager wal zijn gekomen, moeten niet de gevolgen van 't faillissement ondervinden, maar er moet een wettelijk rechtsinstituut zijn, waardoor het faillisse ment kan worden voorkomen. De heer van Houten opperde eveneens bezwaren tegen de gelijkstelling van koop lieden en niet-kooplieden. Hij wenschte óf 't faillissement te beperken tot kooplie den óf de bevoegdheid tot faillietverkla ring anders te formuleeren. De heer Hartogh bestreed beide spre kers en betoogde, dat de praktijk cischt gelijkstelling van kooplieden en particu lieren. Het stelsel van wettelijke regeling van 't onderhandsch accoord achtte hij ongewenscht. De minister van Justitie betoogde, dat gelijk recht voor particulieren en kooplie den rechtskundig en practisch gewenscht is, en bestreed 't stelsel—Levy. Binnenlandsch nieuws. Helder. Door den kapitein, eerstaan wezend ingenieur der Genie alhier, is jl. Dinsdag openbaar aanbesteed 1. Het éénjarig onderhoud van de werken, de kazerne-gehouwen, enz. te Helder en op Texel (raming f 8140.) Ingekomen 5 bil jetten, als van de heeren J. C. Ran f 9950 Gebr. van Pelt f 9510 A. Krijnen f 9480 F. Steeman 900S W. de Jong f 8960. 2. Eene verving van gebouwen en werken te Helder (raming f 1S00.) Ingekomen 2 biljetten, van de heeren S. Golsteen te Haarlem f 1632 Jb. Hoo- gerduin f 1580. 3. Het doen van voorzieningen aan en bij militaire gebouwen en werken in de stelling Helder (raming f 2550). Ingekomen 3 bil jetten, van de heeren J. C. Ran f 3660 W. de Jong f 2300 F. Steeman f 2708. Wieringerwaard. Bij de jl. Zater dag gehouden verkiezing van drie hoofd ingelanden, waren uitgebracht 32 stemmen herkozen zijn de heeren J. M. Koelman met 30 en H. Waiboer Jbz. met 29 st. 102 er vroolijk over, terwijl zij zwoer de kwellingen, welke zij dien nacht had doorstaan, op Raimond en Therese te zullen wreken. En wat Therese's bedreiging betreft, bij nader inzien vreesde zij daarvoor niet. Laat zij vrij met Raimond spreken, dacht zijzij durft hem toch de waar heid niet zeggen. De Creoolsche was in den tuin, toen Ploërné uit Beau- lieu kwam. Zij had daarbuiten bloemen gezocht en een fraaien bloemruiker gemaakt. Tot op het terras, waar zij met Girani altijd samenkwam, had zij echter nog niet durven komen. Raimond had niets over zich van den somberen man, die haar in den droom was verschenen integendeel straalde hij van vreugde. Zij liet hem hare handen, die hij kuste. Toen zij zag, dat hij in burgerkleeding was, vroeg zij //Hebt ge uw uniform afgelegd?" z/Zijt ge dan vergeten, dat ik u heb moeten beloven, als ik terug was mijn ontslag te nemen? Vanmorgen heb ik het ontvangen en ik vervul dus getrouw de gelofte, die ik u gedaan heb." Zij keek hem onderzoekend aan, maar zij zag niets dat naar argwaan grond gaf. Hoe gaarne zou zij echter in zijn hart hebben gelezen, om te zien of daar ook een spoor van twijfel aan den trouw aan hare beloften was te vinden. Zij begon opnieuw: //Als ik gisteren goed heb gehoord, wenscht Therese je te spreken." Raimond fronsde de wenkbrauwen en antwoordde ver legen z/Ja, zij heeft mij om een onderhoud onder vier oogen ver zocht. Gij weet dat ik haar zeer genegen ben en wel reeds sinds lange jaren. Waarschijnlijk wil zij mij om raad vragen.' //Therese verdient het ook, dat gij haar genegen zijt," zeide Lydia met engelachtige goedheid. „Zij is zoo goed en lief. Sedert ik haar ken, heb ik haar nog nimmer op eene slechte gedachte zelfs betrapt en ik heb haar werkelijk van harte lief." Raimond wierp een blik op zijne bruid, waaruit bleek dat hij geroerd was. Het was hem alsof een engel de schuldige wilde voorspreken en alsof Therese, door Lydia //Tot vervelens toe," zeide de schoone Creoolsche, zich uitrekkend. //Het werd tijd dat hij heenging. Ik kon haast niet meer, maar hij is verliefder dan ooit en als ik hem dan zoo bloode zie, weet ik niet of ik hem meer veracht dan haat. Hij heeft de hoop, die ik voor de toekomst koesterde, vernietigd en dat zal hij mij duur betalen „Hij is rijk." z/Girani was ook rijk en van hoogeren adel hij zou mij gehuwd hebben en ik zou markiezin zijn geweest. Hij, zoo schoon, zoo dapper, zoo flink en dan door dien ellen deling vermoord!" //Daaraan moet ge niet meer denken, mijne gebiedster." En op gedempten toon, met slepende stem, begon zij een harer negerliederen te zingen: „De vogels fladd'ren zorgloos op de graven, En bloemen spruiten bont daaruit; De dooden rusten in de koude aarde, Zij willen slapen en vergeten zijn. Wat geeft ons weenen, wat ons klagen? Laat ons de tranen sparen voor het leven." „Je hebt gisteren toch anders gesproken, je gaf mij den raad niet te vergeten." „Gisteren waart gij terneergeslagen en radeloos. Ik deed het om u weder moed in te spreken Maar de dooden zijn nu eenmaal doodwij moeten hen, zooals in het lied wordt gezegd, laten slapen." „Maar ik behoor tot de levenden, ik ben beleedigd en zal dat met beleediging betalen." „Slaap, gebiedster en de nacht zal u rust geven. Uit uwe woorden spreekt de koort;s." „Zwijgzeide Lydia barsch. „Houdt ge mij soms voorden gek en denk je dat mijn plannen zoo gemakkelijk kunnen veranderd worden. Sedert vier-en-twintig uren heb ik veel en rijp nagedacht en het plan, dat ik gevormd heb, is uit een kalm gemoed voortgesproten. Nooit ben ik zekerder van mijzelf geweest en juist dit maakt de zaak zoo ernstig. In plaats dat ik uit liefde zal huwen, zal ik het nu doen.... uit haat. Begrijpt ge mij?" In de plaats van den heer P. Schoorl, I die tot Heemraad benoemd is, werd met 32 stemmen gekozen de heer J. A. Kaan. Schagen. Gemeenteraad. Zitting van Dinsdag 18 April 1893. Voorzitter de heer Mr. C. H. Beels, Burgemeester. Tegenwoordig 9 leden. Afwezig zijn de heeren Kooij en Van der Maaten. Na de opening der vergadering worden de notulen van de vorige voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Dc volgende mededeelingen worden hier op voor kennisgeving aangenomen 1. Dat de kohieren van den Hoofdelijken omslag en de belasting op de honden voor den dienst van 1893, door HH. Gedep. Staten zijn goedgekeurd. 2. Dat de Maatschappij voor Gemeente- crediet over 1892 een dividend uitkeert van f 58 per aandeel van f 1000 en het aandeel der gemeente in de gemaakte winst diensvolgens f 188.50 bedraagt. 3. Dat bij de op 22 Maart 11. ten kan tore des gemeente-ontvangers gehouden kas-verificatie in kas werd bevonden de som van f 1412.87. 4. Dat de heer A. C. Melchior zijne benoeming tot gemeente-geneesheer, onder dankbetuiging voor het in hem gestelde ver trouwen, heeft aangenomen. Alsnu geschiedt voorlezing van een missieve van Gedep. Staten, houdende be richt dat dit college zicli niet kan vereeni gen met het in de vorige zitting genomen besluit tot verhooging der jaarwedde van den onderwijzer Th. Roep met f 50, daar zoodanige verhooging moet zijn verbonden aan de betrekking en niet aan den persoon. G. S. geven daarom in overweging het desbetreffend Raadsbesluit in dien geest te wijzigen. Naar aanleiding dezer missieve wordt door den Voorzitter opgemerkt dat bij het nemen van het besluit in kwestie reeds verschillende leden dezelfde meening waren toegedaan als waarvan G. S. thans doen blijken, zoodat die leden in het gelijk zijn gesteld. Voorz. stelt nu voor, om, ter tegemoetkoming aan het bezwaar, te be sluiten dat den heer Roep eene jaarlijksche gratificatie ad f 50 boven zijne jaar wedde zal worden toegekend. Wel is den heer Roep bereids van de verhooging zijner jaarwedde kennis gegeven, doch deze zal i met de voorgestelde wijziging van het be sluit wel genoegen nemen, wijl toch in 1 het bedrag geen verandering komt. Met eenparige stemmen wordt overeenkomstig 1 het voorstel des Voorzitters besloten. 1 De Voorzitter deelt vervolgens mede dat door hem is ontvangen een schrijven van den heer Districts-veearts, waarbij in over- j weging wordt gegeven om, naar aanleiding der gevallen van mond- en klauwzeer, in verschillende gemeenten van deze provincie voorkomende, de herkauwende dieren en varkens, die ter markt worden aangevoerd, vooraf stuksgewijze te doen onderzoeken en verder die maatregelen te nemen, welke kunnen strekken om te voorkomen dat de gevreesde ziekte naar hier wordt overge bracht. Alleen wanneer afdoende maatrege len worden genomen, zal hij besluiten geen I voorstel tot tijdelijke opheffing der markt te doen. De Voorzitter zegt, dat terstond op ontvangst van dit schrijven door hem alle 1 mogelijke pogingen zijn aangewend om de sluiting der markt, wat een slag voor de ge meente zou zijn, te voorkomen, en al worden de kosten ook eenigszins hoog, Voorz. houdt i zich overtuigd dat de door hem genomen i maatregelen de goedkeuring van den Raad zullen wegdragen. Zooals uit de verspreide publicatien bekend zal zijn, worden inden nacht, aan de marktdagen voorafgaande, op de 3 toegangswegen tot de gemeente obser vatieposten gestationneerd, die het aange voerd wordende vee daar aanhouden, tot de met het onderzoek belaste veearts aan wezig is. Voorts zijn de noodige gereed schappen en ontsmettingsmiddelen aange schaft en bij de verschillende observatie posten perceelen land beschikbaar gesteld, om daar de eventueel aan te houden beesten voorloopig te kunnen stallen. Op de vraag des Voorzitters, of de leden soms nog andere voorbehoedmiddelen weten aan te wijzen, wordt ontkennend geantwoord, zoo dat de genomen maatregelen eenparig worden goedgekeurd. De Voorzitter deelt nog mede dat de te maken kosten betrekke- ijk zeer gering zullen zijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1893 | | pagina 1